EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
В. В. Дергачова, Ю. В. Рудніцька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.15

УДК: 339.5

В. В. Дергачова, Ю. В. Рудніцька

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Будь-яка діяльність сучасного підприємства, що працює на іноземних ринках, схильна до великої групи ризиків і стає все більш нестійкою, мінливою, складною і важко передбачуваною.
У зв'язку з глобальною економічною кризою та іншими наслідками, спричиненими епідеміологічною ситуацією у світі, значно посилюються ризики промислових підприємств, збільшуються випадки їхнього банкрутства. Тому в сучасних умовах так важлива ідентифікація, оцінка та розробка способів управління ризиками.
Розглянуто модель "трьох ліній захисту" (3LOD) в управлінні ризиками та запропоновано новий підхід до управління багатьма складними ризиками, який заснований на принципах DRG (динамічне управління ризиками).
Авторами створено універсальний інструмент управління ризиками для кожного структурного підрозділу компанії, який передбачає створення єдиної бази даних про ризики підприємства і системи ключових індикаторів. Елементи цього механізму включають у себе блок ідентифікації ризиків, блок перетворення ризиків, блок контролю.
У статті було проаналізовано ризикову подію для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством — подальший розвиток критичної епідеміологічної ситуації у світі, яка включає ризик неповернення дебіторської заборгованості, валютний ризик та ризик закриття кордонів, який може призвести до невиконання термінів поставки товару. Авторами запропоновано перелік заходів для мінімізації цих ризиків.

Ключові слова: ризики зовнішньоекономічної діяльності; пандемія; управління ризиками; система управління ризиками; методи мінімізації ризиків.

Література

1. Gartner Says Coronavirus Exposes Outdated Risk Management Practices: web-site Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-03-26-gartner-says-coronavirus-exposes-outdated-risk-management-practices (дата звернення 22.11.2020).
2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. К., 2000.
3. Дoнець Л.І. Екoнoмічні ризики тa метoди їх вимірювання: нaвчaльний пoсібник / Л.І. Дoнець. К.: Центр нaвчaльнoї літерaтури, 2006. — 312 с.
4. Дегтярева О. И. Управление рисками в международном бизнесе: учебн. пособ. / Дегтярева О.И. М.: МГИМО Университет МИД России, 2006. 272 с.
5. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. К.: Знання, 2006.— 462 c.
6. Домащенко Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности: научное издание / Д.В. Домащенко, Ю.Ю. Финогенова. М.: Магистр, 2010. — 401 с.
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 16. С. 100.
8. Коршунова Л.Н., Проданова Н.А. Оценка и анализ рисков: учебное пособие. Ростов н / Д.: Феникс, 2007
9. Крамаренко В. И. Управление внешнеэкономическими рисками в условиях глобализации / Крамаренко В.И., Онищенко К.Н., Твердохлебов Н.И.; под общей ред. Крамаренко В.И. Симферополь: ДИНАЙПИ, 2010. — 354 с.
10. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г Лапуста, И.В. Шаршукова. — М.: Финансы и статистика. 2000. 200 с.
11. Леонова В.В. Ризик у зовнішньоекономічній діяльності України у процесах інтегрування. Ризикологія в економіці та підприємництві. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. 453 с.
12. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 377 с.
13. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб. К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2004. 200 с.
14. Тюріна Н.М. Карвацка Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. К.: "Центр учбової літератури", 2013.— 355 c.
15. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник /А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. М.: Дашков и Ко, 2006. 880 с.

V. Dergachova, Y. Rudnitska

RISK MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

Any activity of a modern enterprise operating in foreign markets is exposed to a large group of risks and becomes increasingly unstable, changeable, complex, and difficult to predict. As a result, there is a need to create, develop, and implement a risk management system to ensure the sustainability and competitiveness of companies.
Improving the risk management system through their detection, timely assessment, analysis, monitoring, and minimization measures improves the company's performance and reduces the level of occurrence and the number of possible losses in the enterprise.
Thus, the priority tasks of management are the assessment of possible risk, identification of risk factors, as well as the choice of risk management methods.
Due to the global economic crisis and other consequences caused by the epidemiological situation in the world, the risks of industrial enterprises are significantly increasing, the cases of their bankruptcy are increasing. That is why, in modern conditions, it is so important to identify, assess, and develop ways to manage risks.
The creation of an effective risk management system should include the introduction of methodological and informational support for risk management, as well as the necessary availability of employees in the enterprise who have special knowledge and skills.
The "three lines of defense" (3LOD) model in risk management is considered and a new approach to managing many complex risks is proposed, which is based on the principles of DRG (dynamic risk management).
The authors have created a universal risk management tool for each structural unit of the company, which provides for the creation of a single database of enterprise risks and a system of key indicators. Elements of this mechanism include a risk identification unit, a risk conversion unit, a control unit.
This article analyzes the risk event for foreign economic activity of the enterprise — the further development of a critical epidemiological situation in the world, which includes the risk of non-repayment of receivables, currency risk, and the risk of closing borders, which may lead to non-delivery. The authors propose a list of measures to minimize these risks.

Keywords: isks of foreign economic activity; pandemic; risk management; risk management system; methods of risk minimization.

References

1. Gartner (2020), "Gartner Says Coronavirus Exposes Outdated Risk Management Practices", available at:https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-03-26-gartner-says-coronavirus-exposes-outdated-risk-management-practices (Accessed 22 November 2020).
2. Vitlinsky, V.V. and Verchenko, P.I. (2000), Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom [Analysis, modeling and management of economic risk], Kyiv, Ukraine.
3. Donets, L.I. (2006), Ekonomichni ryzyky ta metody ikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
4. Degtyareva, O.I. (2006), Upravlenie riskami v mezhdunarodnom biznese [Risk Management in International Business], University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia.
5. Didkivsky, M.I. (2006), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Knowledge, Kyiv, Ukraine
6. Domashchenko, D.V. and Finogenova, Y.Y. (2010), Upravlenie riskami v uslovijah finansovoj nestabil'nosti [Risk management in conditions of financial instability], Magistr, Moscow, Russia.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text (Accessed 20 November 2020).
8. Korshunova, L.N. and Prodanova, N.A. (2007), Ocenka i analiz riskov [Risk assessment and analysis], Phoenix, Rostov-on-Don, Russia.
9. Kramarenko, V.I. Onishchenko, K.N. and Tverdokhlebov, N.I. (2010), Upravlenie vneshnejekonomicheskimi riskami v uslovijah globalizacii [Management of foreign economic risks in the conditions of globalization], DINAIPI, Simferopol, Ukraine.
10. Lapusta, M.G. and Sharshukova, I.V. (2000), Riski v predprinimatel'skoj dejatel'nosti [Risks in business], Finance and statistics, Moscow, Russia.
11. Leonova, V.V. (2001), "Risk in foreign economic activity of Ukraine in the processes of integration", Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riscology in economics and entrepreneurship], KNEU, Academy of the State Tax Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
12. Rumyantsev, A.P. and Rumyantseva, N.S. (2004), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' [Foreign Economic Activity], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
13. Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004), Ryzyk-menedzhment: teoriia i praktyka [Risk Management: Theory and Practice], Polytechnic, Kyiv, Ukraine.
14. Tyurina, N.M. and Karvatska, N.S. (2013), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
15. Shapkin, A.S. and Shapkin, V.A. (2006), Teorija riska i modelirovanie riskovyh situacij [Risk theory and modeling of risk situations], Dashkov and Co, Moscow, Russia.

№ 12 2020, стор. 15 - 20

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 1249

Відомості про авторів

В. В. Дергачова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0317-8675


Ю. В. Рудніцька

магістрант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Y. Rudnitska

Master's student of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-1130-7513

Як цитувати статтю

Дергачова В. В., Рудніцька Ю. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах пандемії covid-19. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.15

Dergachova, V. and Rudnitska, Y. (2020), “Risk management of foreign economic activity in the convention of the covid-19 pandemic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.