EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. В. Гужавіна, Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.11

УДК: 658.012.32

І. В. Гужавіна, Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління розвитком торговельного підприємства. Проведено систематизацію наукових підходів до трактування фінансового контролінгу.
Охарактеризовано основні принципи та функції формування та розвитку фінансового контролінгу. Обгрунтовано необхідність організації та запропоновано основні етапи впровадження фінансового контролінгу на торговельних підприємствах.
Ідентифіковано ключові особливості фінансового контролінгу в системі управління торгівельним підприємством, з урахуванням яких контролінг слід визначати як підсистему управління, головну увагу якої сконцентровано на досягнення перспективних цілей фінансово-економічної діяльності з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників організації.
Визначено, що ефективність впровадження контролінгу в системі управлінні торговельними підприємствами залежить від того, наскільки логічно побудовано вирішення та як взаємопов'язано виконання цілей і завдань контролінгу між собою, наскільки узгоджено виконання певних функцій контролінгу всередині системи, а також з іншими завданнями та функціями менеджменту підприємства.

Ключові слова: фінансовий контролінг; торговельне підприємство; система управління підприємством; фінансове планування; система контролінгу торговельного підприємства.

Література

1. Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології. Київ: Знання, 2009. 319 с.
2. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб Київ.: Знання, 2005. 486 с.
3. Контролінг: [навч. посіб.] /Г.О. Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев'янко О.Г., Приходько Л.М. К.: КНЕУ, 2008. 264 с.
4. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг — основа управления бизнесом. К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. 280 с.
5. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Финансы и статистика, 1995. 340 с.
6. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2005. 291 с.
7. Терещенко О.О., Стащук Д.М, Савчук Д.Г. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу. Фінанси України. 2011. № 2. С. 117—126.
8. Фрайберг Ф. Финансовый контроллинг. Концепция финансовой стабильности фирмы. Финансовая газета. М., 1999. C. 13—26.
9. Птащенко Л. О., Сержанов В.В. Фінансовий контролінг [текст] навч. посіб. К.: "Центр учбової літератури". 2016. 344 с.
10. Тарасюк М. В. Механізм контролінгу в управлінні торговельними мережами. Світ фінансів. 2009. № 2 (19). С. 33—39.

I. Huzhavina, T. Somkina, О. Zgurska

FINANCIAL CONTROLLING IN THE TRADE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article is devoted to the identification the main role of financial controlling as a component of the trade enterprise's control system in the direction of effective development. There have been systematized the key scientific approaches of the financial controlling interpretation. There has been determined that the effective controlling use in the retail chains management depends, in particular, of the set of goals and objectives logic forming of controlling among themselves, the level of certain controlling functions coordination in the management system and other tasks and functions of enterprises' management. In this article have been describes the main principles and functions of financial controlling formation and development in a trade enterprise.
There has been offered the necessity of the effective process of financial controlling organization and the basic stages of financial controlling introduction at the trade enterprises. There have been determined the factors influencing on the financial controlling implementation effectiveness at the trade enterprise activity. In the article has been identified the key financial controlling features in a trade enterprise's management system, considering definition financial controlling as a management subsystem which orient on achieving the financial and economic long-term goals of the trade enterprises' activities taking into account internal and external factors.
In the research has been determined that the financial controlling effectiveness in the trade enterprises management system depends on logical solution stages and interconnected implementation stages of controlling goals and objectives, coordination level of the certain controlling functions realization in the controlling system and other tasks and functions of enterprise management.
It has been summarized that the controlling process implementation is a complex process, which requires changes in the usual management systems, improving the employees' culture and organizational behavior. Thus, the successful result of controlling directly depends on the interest of the company's management in the complex financial decisions implementation.

Keywords: financial controlling; trade enterprise; enterprise management system; financial planning; controlling system of trade enterprise.

References

1. Ivahnenkov, S. V. and Melyh, O. V. (2009), Finansovyj kontrolinh: metody ta informatsijni tekhnolohii [Financial controlling: methods and information technologies], Znannja, Kyiv, Ukraine.
2. Kovalenko, L. O. and Remn'ova, L. M. (2005), Finansovyj menedzhment: navch. posib. [Financial management], Znannja, Kyiv, Ukraine.
3. Shvydanenko, H.O. (2008), Kontrolinh: navch. posib [Controlling], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Suhareva, L.A. and Petrenko, S.N. (2004), Kontrolling — osnova upravlenija biznesom [Controlling — business management basis], El'ga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
5. Mann, R. and Majer, Je. (2004), Kontrolling dlja nachinajushhih [Controlling for beginners. Management system profit], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
6. Tatarchuk, M.I. (2005), Korporatyvni informatsijni systemy: navch. posib. [Corporate information systems], KNEU, Kyiv, Ukraine
7. Teschenko, O.O. Staschuk, D.M. and Savchuk. D. H. (2011), "The modern state and prospects of financial controlling development", Finances of Ukraine, vol. 2, pp.117— 126.
8. Frajberg, F. (1999), "Financial controlling. Firm financial stability concept", Finansovaja gazeta, pp. 13—26.
9. Ptashchenko, L.O. and Serzhanov, V.V. (2016), Finansovyj kontrolling: navch. posib. [Financial Controlling], Centr of educational literature, Kyiv, Ukraine.
10. Tarasiuk, M. V. (2009), "The controlling mechanism in the retail chains management", Svit finansiv, vol. 2 (19), pp. 33—39.

№ 12 2020, стор. 11 - 14

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

І. В. Гужавіна

к. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

I. Huzhavina

PhD in Economics, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989


Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989


О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007

Як цитувати статтю

Гужавіна І. В., Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. Фінансовий контролінг у системі управління торговельним підприємством. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 11–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.11

Huzhavina, I., Somkina, T. and Zgurska, О. (2020), “Financial controlling in the trade enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 11–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.