EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
В. О. Омельчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.4

УДК: 331.2

В. О. Омельчук

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Анотація

У статті виокремлено базові функції доходів громадян у забезпеченні сталого розвитку соціально-економічних систем. Як головні визначено забезпечення зростання суспільного добробуту та забезпечення соціальної справедливості. Проведено комплексну оцінку відповідності доходів громадян за двома базовими функціями парадигмі сталого розвитку на національному та регіональному рівні. Проаналізовано показники бідності та диференціацію доходів у розрізі місто-село, громадяни з високими та низькими доходами, а також міжрегіональні диспропорції в доходах. Проведено групування регіонів України за ступенем відповідності змін у доходах громадян траєкторії сталого розвитку регіональних соціально-економічних систем. Виокремлено групу регіонів, де тенденції в доходах відповідають сталому розвитку, групу регіонів з частковою відповідністю доходів сталому розвитку та групу регіонів, де тенденції в доходах населення створюють загрози сталому розвитку.

Ключові слова: доходи; бідність; сталий розвиток; регіональні диспропорції; сталий розвиток; соціальний добробут; соціальна справедливість.

Література

1. Витрати і ресурси домогосподарств України. Стат. збірник [Електронний ресурс]. — 2019, 2018, 2016, 2014. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf
2. Галушка З. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки / З. Галушка, А. Дутчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2015. — Вип. 2. — С. 11—18.
3. Глубіш Л.Я. Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту та її специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин / Л.Я. Глубіш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 6 (1). — С. 58—63.
4. Дем'янчук І.А. Фіскальні інструменти регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств / І.А. Дем'янчук // Економіка та держава. — 2015. — № 4. — С. 69—72.
5. Дучинська Н.І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки / Н.І. Дучинська //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2015. — 4 (114).— С. 61—64.
6. Закон України "Про прожитковий мінімум" 966-XIV від 15.07.1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text
7. Комплексна оцінка бідності та соціального відчуження в Україні за 2016—2018 роки. Аналітична записка [Електронний ресурс]. — Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи — https://idss.org.ua/arhiv/Year_2018_Pov.pdf
8. Костробій П. Математичне моделювання індексу суспільної нерівності / П. Костробій, І. Кавалець, Л. Гнатів // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2013. — Вип. 17. — С. 81—91.
9. Мазуренко Л.І. Подолання бідності як фактор політичної стабільності [Електронний ресурс] / Л.І. Мазуренко. // Політологічні записки. — 2012. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_45
10. Методика комплексної оцінки бідності. Затв. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України № 827/403/507/113/232 від 18.05.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text
11. Наумова Н.А. Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори / Н.А. Наумова // Науковий погляд: економіка та управлінняю. — 2018. — № 2 (60). — С. 130—142.
12. Статистичний щорічник України за 2015 рік [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/11/zb_2015_ukr.zip
13. Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/11/zb_seu2016_u.zip
14. Статистичний щорічник України за 2019 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf
15. Філіппов В. Ю. Парадигма сталого розвитку: генезис, передумови та витоки [Електронний ресурс] / В.Ю. Філіппов // Економічні інновації. — 2019. — Т. 21, Вип. 4. — С. 171—179.
16. Annualized average growth rate in per capita real survey mean consumption or income, total population (%) [Електронний ресурс]. — World Bank. — 2020. — Режим доступу: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.SPR.PCAP.ZG?downloadformat=excel
17. Annualized average growth rate in per capita real survey mean consumption or income, bottom 40% of population (%) [Електронний ресурс]. — World Bank -Режим доступу: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.SPR.PC40.ZG?downloadformat=excel
18. Ferreira F. & Sаnchez-Pаramo C. A richer array of international poverty lines [Електронний ресурс]. — World Bank. — 2017. — Режим доступу: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/richer-array-international-poverty-lines#:~:text=Let%20us%20be%20completely%20clear,with%20respect%20to%20this%20line
19. Gini index (World Bank estimate) [Електронний ресурс]. — World Bank — 2020. — Режим доступу: — http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.GINI?downloadformat=excel
20. Global Poverty Indicators [Електронний ресурс]. — World bank. — Режим доступу: https://povertydata.worldbank.org/poverty/home/
21. Holden E., Linnerud K., & Banister D. Sustainable development: Our Common Future revisited. Global Environmental Change 2014. 26(1), 130—139. URL: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006
22. Incomes of 69% of Ukrainians have been affected by COVID-19: UNICEF survey [Електронний ресурс]. — UNICEF. — 2020. — Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/incomes-69-ukrainians-have-been-affected-covid-19-unicef-survey
23. Poverty and shared prosperity 2020. Reversals of fortune [Електронний ресурс]. — World bank Group. — 201 p. — Режим доступу: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
24. Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population) [Електронний ресурс]. — World Bank. — Режим доступу: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.DDAY?downloadformat=excel
25. Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) [Електронний ресурс]. — World Bank. — Режим доступу: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.LMIC?downloadformat=excel
26. Poverty overview. — World Bank [Електронний ресурс]. — 2020. — Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=The%20global%20extreme%20poverty%20rate,%245.50%20a%20day%20in%202017.
27. Sinding S.W. Population, poverty and economic development. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences 2009. 364 (1532), 3023—3030. URL: https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0145
28. The covid-19 crisis in Ukraine [Електронний ресурс]. — OECD. — 2020. — Режим доступу: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf
29. Ukraine [Електронний ресурс]. — World Bank. — Режим доступу: https://data.worldbank.org/country/ukraine
30. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Електронний ресурс]. — Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. — Режим доступу: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030%20eng.pdf

V. Omelchuk

INCOME OF THE POPULATION IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NATIONAL AND REGIONAL DIMENSIONS

Summary

The basic functions of households' incomes in the supporting of sustainable development of social-economic systems have been defined in the given article. The support of public welfare increasing and social justice were determined as main ones. The expediency of assessing the compliance of household incomes with sustainable development by the degree of performance of both main functions has been substantiated. The indicators used by international organizations and state bodies of Ukraine to assess the degree of compliance of household incomes with sustainable development have been summarized.
A comprehensive assessment of the compliance of citizen's incomes to paradigm of sustainable development has been conducted considering two above-noted main functions at the national and regional levels. Poverty indicators and income differentiation by city-village, high- and low-income citizens, as well as interregional income disparities have been analyzed. It is shown that the dynamics of income of Ukrainian citizens does not correspond to the trajectory of sustainable development of the national socio-economic system. Supporting the function of social justice is especially problematic. Inequality in income distribution is growing in all dimensions. Incomes by regions were estimated by performing both basic functions on the basis of which the classification of regions was carried out. Poverty and disproportions in income by region were examined. Regions of Ukraine were grouped according to the degree of conformity of changes in incomes of citizens to the trajectory of sustainable development of regional socio-economic systems. Three groups of regions have been defined: the group of regions where income trends correspond to sustainable development, the group of regions with partial compliance of incomes to sustainable development and the group of regions where trends in household incomes pose threats to sustainable development. The need to improve statistical observations in Ukraine in order to bring income indicators to international standards, which are used to assess sustainable development at the national and regional levels, has been identified.

Keywords: income; poverty; regional disparities; sustainable development; public welfare; social justice.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Expenditures and resources of households in Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf (Accessed 25 Nov 2020).
2. Halushka, Z. and Dutchak, A. (2015), "Economic and social efficiency of the market distribution of income: approaches to evaluation", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 2, pp. 11—18.
3. Hlubish, L.Ya. (2016), "The evolution of scientific views on the content of the theory of welfare and its specifics at the present stage of socio-economic relations", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (1), pp. 58—63.
4. Demianchuk, I. (2015), "Fiscal adjustment tools sector income and expenditure of households", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 69—72.
5. Duchyns'ka, N.I. (2015), "Inequality in income distribution in a market economy", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4 (114), pp. 61—64.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Living Wage", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text (Accessed 25 Nov 2020).
7. Instytut demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M.V. Ptukhy (2018), "Comprehensive assessment of poverty and social exclusion in Ukraine for 2016-2018. Analytical note", available at: https://idss.org.ua/arhiv/Year_2018_Pov.pdf (Accessed 25 Nov 2020).
8. Kostrobij, P. Kavalets', I. and Hnativ, L. (2013), "Mathematical modeling of the index of social inequality", Fiz.-mat. modeliuvannia ta inform. tekhnolohii, vol. 17, pp. 81—91.
9. Mazurenko, L.I. (2012), "Overcoming poverty as a factor of political stability", Politolohichni zapysky, vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_45 (Accessed 25 Nov 2020).
10. Ministry of Social Policy of Ukraine (2017), "Methods of comprehensive poverty assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text (Accessed 25 Nov 2020).
11. Naumova, N.A. (2018), "Differentiation of incomes of the population of Ukraine: tendencies and factors", Naukovyj pohliad: ekonomika ta upravlinniaiu, vol. 2 (60), pp. 130—142.
12. State Statistics Service of Ukraine (2016), "Statistical Yearbook of Ukraine for 2015", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/11/zb_2015_ukr.zip (Accessed 25 Nov 2020).
13. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Statistical Yearbook of Ukraine for 2016", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/11/zb_seu2016_u.zip (Accessed 25 Nov 2020).
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical Yearbook of Ukraine for 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf (Accessed 25 Nov 2020).
15. Filippov, V.Yu. (2019), "Paradigm of sustainable development: genesis, preconditions and origins", Ekonomichni innovatsii, vol. 21, no. 4, pp. 171—179.
16. World Bank (2020), "Annualized average growth rate in per capita real survey mean consumption or income, total population (%)", available at: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.SPR.PCAP.ZG?downloadformat=excel (Accessed 25 Nov 2020).
17. World Bank (2020), "Annualized average growth rate in per capita real survey mean consumption or income, bottom 40% of population (%)", available at: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.SPR.PC40.ZG?downloadformat=excel (Accessed 25 Nov 2020).
18. Ferreira, F. and S?nchez-P?ramo, C. (2017), "A richer array of international poverty lines", World Bank, available at: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/richer-array-international-poverty-lines#:~:text=Let%20us%20be%20completely%20clear,with%20respect%20to%20this%20line (Accessed 25 Nov 2020).
19. World Bank (2020), "Gini index (World Bank estimate)", available at: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.GINI?downloadformat=excel (Accessed 25 Nov 2020).
20. World Bank (2020), "Global Poverty Indicators", available at: https://povertydata.worldbank.org/poverty/home/ (Accessed 25 Nov 2020).
21. Holden, E. Linnerud, K. and Banister, D. (2014), "Sustainable development: Our Common Future revisited", Global Environmental Change, vol. 26 (1), pp. 130—139. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006
22. UNICEF (2020), "Incomes of 69% of Ukrainians have been affected by COVID-19: UNICEF survey", available at: https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/incomes-69-ukrainians-have-been-affected-covid-19-unicef-survey (Accessed 25 Nov 2020).
23. World bank Group (2020), "Poverty and shared prosperity 2020. Reversals of fortune", available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf (Accessed 25 Nov 2020).
24. World Bank (2020), "Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population)", available at: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.DDAY?downloadformat=excel (Accessed 25 Nov 2020).
25. World Bank (2020), "Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population)", available at: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SI.POV.LMIC?downloadformat=excel (Accessed 25 Nov 2020).
26. World Bank (2020), "Poverty overview", available at: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=The%20global%20extreme%20poverty%20rate,%245.50%20a%20day%20in%202017 (Accessed 25 Nov 2020).
27. Sinding, S. W. (2009), "Population, poverty and economic development", Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, vol. 364 (1532), pp. 3023—3030. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0145
28. OECD (2020), "The covid-19 crisis in Ukraine", available at: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf (Accessed 25 Nov 2020).
29. World Bank (2020), "Ukraine", available at: https://data.worldbank.org/country/ukraine (Accessed 25 Nov 2020).
30. United Nations (2015), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September", available at: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030%20eng.pdf (Accessed 25 Nov 2020).

№ 12 2020, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

В. О. Омельчук

д. е. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Omelchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6512-7577

Як цитувати статтю

Омельчук В. О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.4

Omelchuk, V. (2020), “Income of the population in the concept of sustainable development: national and regional dimensions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.