EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЯК ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ
Ю. Ю. Онопрієнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.116

УДК: 336.71

Ю. Ю. Онопрієнко

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЯК ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ

Анотація

У статті представлено науково-методичний підхід щодо формування моделі прогнозування прибутковості банківської установи як ключового елемента забезпечення стабільності функціонування банків у довгостроковій перспективі. Основою моделі виступає рівняння множинної регресії із оптимальним набором факторів впливу на показники прибутковості банківської установи. У якості залежних змінних, які характеризують ефективність роботи банку, обрано два показники, а саме: рентабельність активів і рентабельність власного капіталу. Визначено, що статистично значущими показниками, що чинять вплив на прибутковості банку, є доходи до зобов'язань, витрати до активів, доходи до витрат, які обрано як незалежні змінні. Модель пройшла апробацію на 12 банках України, вибір яких базувався на приналежності банків до різних форм власності, питомій частці їх активів у чистих активах банківської системи та принципу стабільності їх функціонування у попередніх роках. Обраний період часу включає 32 часові мітки моделювання, і охоплює часовий проміжок з 01.01.2018 року до 01.08.2020 року у щомісячному розрізі аналізованих показників. Сформовано описову статистику всіх показників, що включено до моделі, за кожним досліджуваним банком у розрізі сформованих груп за формою власності. Перевірено дані на стаціонарність з використанням тесту Дікі-Фулера. Сформовано та проаналізовано мультирегресійні рівняння, що описують зв'язки між залежними та незалежними змінними у розрізі кожного обраного банку. Отримані мультирегресійні рівняння пройшли перевірку на достовірність отриманих даних за показниками нормованого R-квадрату, F-статистики, коефіцієнтів статистичної значущості (t-test), гетероскедастичність отриманих рівнянь за допомогою тестів Уайта та Бройша-Пагана. За результатами проведених тестів та базуючись на отриманих регресійних рівняннях, побудовано прогнозні показники прибутковості для обраних банків України.

Ключові слова: банки; фінанси банку; управління фінансами банку; прогнозування прибутковості; модель прогнозування прибутковості.

Література

1. Дані наглядової статистики [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1
2. Прикладна економетрика: навч. посіб.: у двох частинах. Ч. 2 / Л.С. Гур'янова та ін. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 252 с.
3. Прикладна економетрика: навч. посіб.: у двох частинах. Ч. 1 / Л.С. Гур'янова та ін. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 252 с.

Yu. Onopriienko

PROFITABILITY MODELING AS A TARGET STRATEGY OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT

Summary

The article presents a scientific and methodological approach to the formation of a model for forecasting the profitability of a banking institution as a key element in ensuring the stability of banks in the long run. The model is based on a multiple regression equation with an optimal set of factors influencing the profitability of a banking institution. As dependent variables, two indicators were selected, namely the return on assets and return on equity, which characterize the efficiency of the bank. It is determined that statistically significant indicators that affect the profitability of the bank are income from liabilities, expenses to assets, income to expenses, which are selected as independent variables. The model was tested on 12 banks of Ukraine, the choice of which was based on the affiliation of banks to various forms of ownership, the share of their assets in the net assets of the banking system and the principle of stability of their operation in previous years. The selected time includes 32 model timestamps and covers the period from 01.01.2018 to 01.08.2020 in the monthly context of the analyzed indicators. principle of stability of their operation in previous years. Descriptive statistics of all indicators included in the model are formed for each designated bank in terms of formed groups by form of ownership. Stationarity data were verified using the Dickey-Fuller test. Formed and analyzed multiple-regression equations describing relationships between dependent and independent variables in terms of each selected bank. The obtained multiple-regression equations were tested for reliability of the obtained data in terms of normalized R-square, F-statistics, coefficients of statistical significance (t-test), heteroskedasticity of the obtained equations using White, Breusch-Pagan tests. Based on the results of the tests and based on the obtained regression equations, the forecast indicators of profitability for the selected banks were built. The forecast results showed that most banks will not increase profitability in the near future, due to higher growth rates of expenditures compared to income and the difficult macroeconomic situation in the country.

Keywords: anks; bank finance; bank finance management; profitability forecasting; profitability forecasting model.

References

1. National Bank of Ukraine (2020), "Data from supervisory statistics", available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (Accessed 20 october 2020).
2. Guryanova, L. S. Klebanova, T.S. and Prokopovich, S.V. (2016), Prikladna ekonometrika: navch. posi'b.: u dvokh chastinakh. Chastina 2 [Applied econometrics: a textbook.: in two parts. Part 2], KhNEU i'm. S. Kuzneczya, Kharkiv, Ukraine.
3. Guryanova, L. S. Klebanova, T.S. and Prokopovich, S.V. (2016), Prikladna ekonometrika: navch. posi'b.: u dvokh chastinakh. Chastina 1 [Applied econometrics: a textbook.: in two parts. Part 1], KhNEU i'm. S. Kuzneczya, Kharkiv, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 116 - 120

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 769

Відомості про авторів

Ю. Ю. Онопрієнко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Yu. Onopriienko

Postgraduate student, Sumy State University, Sumy, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9145-016X

Як цитувати статтю

Онопрієнко Ю. Ю. Моделювання прибутковості як цільової стратегії управління фінансами банку. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 116–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.116

Onopriienko, Yu. (2020), “Profitability modeling as a target strategy of bank financial management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 116–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.