EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
М. О. Беспалов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.112

УДК: 330.3:332

М. О. Беспалов

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті охарактеризовано основні моделі місцевого самоврядування Європейських країн, розглянуто сутність та інструментарій окремих форм децентралізації. Виокремлено три основні моделі місцевого самоврядування Європейських країн, що склались в процесі історичного розвитку, а саме англосаксонську, континентальну та змішану моделі. Встановлено, що децентралізація окрім різних моделей також має різні форми. До таких форм децентралізації відносяться: політична, адміністративна, фіскальна та ринкова децентралізація. Виділено основні риси фіскального децентралізму та головні принципи результативної фінансової децентралізації. Проаналізовано джерела формування фонду бюджетних трансфертів окремих країн. Підкреслюється, що фіскальна децентралізація є багатостороннім процесом, що характеризується не тільки розподілом повноважень щодо доходів та витрат між різними рівнями влади, а й ступенем формування політики автономії за умов унітарності держави.

Ключові слова: фінансова децентралізація; децентралізація; податкові надходження; міжбюджетні трансферти; фінансові ресурси; місцеве самоврядування.

Література

1. Касич А.О., Петрушко А.С. Управління процесами децентралізації: Зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 71—77.
2. Костирко Л.А., Велентейчик Н.Ю. Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин та можливості його адаптації в Україні. Часопис економічних реформ. 2016. Вип. 1. С. 55—64.
3. Кузькін Є.Ю., Котляревський Я.В., Шишко О.В. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв'язання. Фінанси України. 2015. Вип. 12. С. 63—72.
4. Палійчук Т.В. Механізми підвищення рівня податкової децентралізації. Академічний огляд. 2017. Вип. 1 (46). С. 35—43.
5. Рекова Н.Ю., Веріга Г.В., Чистюхіна Ю.А. Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації: монографія. Краматорськ, ДДМА, 2017. 300 с.
6. Рибіна Л.О., Стадніченко Л.М., Іншина І.В. Сутність і значення фіскальної децентралізації для соціально-економічного розвитку Сумської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 121—124.
7. Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія. Київ, НАДУ. 2018. 216 с.
8. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон, Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
9. Тульчинський Р.В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика. Херсон: Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. 400 с.
10. Тульчинський Р. В. Фінансова децентралізація та її недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Інвестиції практика та досвід. 2018. Вип. 15. С. 10—14.
11. Хребтій І.В. Зарубіжний довід децентралізації на місцевому і регіональному рівнях. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Вип. 6. С. 138—141.
12. Fiscal Decentralisation Database. URL: https://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm

M. Bespalov

PECULIARITIES OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE

Summary

Recently, the issue of decentralization of local governments is accompanied by the implementation of fiscal (budgetary, financial), administrative, political, geographical decentralization. The process of fiscal decentralization has a positive impact on the development of regions, provided the optimal and rational structure of sources of local budgets and the availability of relevant regulations. Based on this, the issue of fiscal decentralization, taking into account the experience of foreign countries is a topical issue given the European integration vector of Ukraine's development and the existing disparities in the economic development of the regions.
The article describes the main models of local self-government of European countries, considers the essence and tools of certain forms of decentralization. The main features of fiscal decentralization and the main principles of effective fiscal decentralization are highlighted. The sources of formation of the fund of budget transfers of separate countries are analyzed. The distribution of certain types of revenues by parts of the budget system in Ukraine and the division of tax revenues in some European countries is analyzed. It is emphasized that fiscal decentralization is a multilateral process, characterized not only by the distribution of powers over revenues and expenditures between different levels of government, but also the degree of formation of autonomy policy. A number of measures have been identified at the national level to ensure economical and efficient spending of financial resources on the ground.
Thus, decentralization reforms are one of the main financial instruments for promoting the economic development of regions and territorial entities. The process of fiscal decentralization is a mechanism that provides incentives for regions to effectively and responsibly manage public finances find and attract additional sources of financial resources. Assessment of foreign experience in the field of fiscal decentralization processes allows us to identify tools that can be used in Ukraine to ensure European standards of administrative-territorial and financial independence of local governments.

Keywords: financial decentralization; decentralization; tax revenues; intergovernmental transfers; financial resources; local self-government.

References

1. Kasych, A.O. and Petrushko, A.S. (2017), "Management of decentralization processes: Foreign experience and strategic tasks for Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 71—77.
2. Kostyrko, L.A. and Velentejchyk, N.Ju. (2016), "Foreign experience in regulating intergovernmental relations and the possibility of its adaptation in Ukraine", Chasopy's ekonomichny'x reform, vol. 1, pp. 55—64.
3. Kuzjkin, Je.Ju. Kotljarevsjkyj, Ja V. and Shyshko, O. V. (2015), "Foreign experience of fiscal decentralization: problems and ways to solve them", Finansy' Ukrayiny, vol. 12, pp. 63—72.
4. Palijchuk, T.V. (2017), "Mechanisms for increasing the level of tax decentralization", Akademichny'j oglyad, vol. 1, no. 46, pp. 35—43.
5. Rekova, N.Ju. Verigha, Gh.V. and Chystjukhina, Ju.A. (2017) Transformacija miscevykh finansiv post-konfliktnykh terytorij na zasadakh fiskaljnoji decentralizaciji [Transformation of local finances of post-conflict territories on the basis of fiscal decentralization], DDMA, Kramatorsk, Ukrainian.
6. Rybina, L.O. Stadnichenko, L.M. and Inshyna, I.V. (2018), "The essence and significance of fiscal decentralization for the socio-economic development of Sumy region", Pry'chornomors'ki ekonomichni studiyi, vol. 34, pp. 121—124.
7. Romanjuk, S.A. (2018), Decentralizacija: teorija ta praktyka zastosuvannja [Decentralization: theory and practice of application], NADU, Kiev, Ukrainian.
8. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Perspectives and domains of development of the intellectual-innovative system of regions of Ukraine], PP Vyshemyrs'kyj V.S., Kherson, Ukrainian.
9. Tul'chy'ns'ky'j, R.V. (2018), Determinanty' stanovlennya novogo regionalizmu: teoriya, metodologiya, prakty'ka [Determinants of the formation of a new regionalism: theory, methodology, practice], Vyshemirsky VS Publishing House, Kherson, Ukrainian.
10. Tul'chy'ns'ky'j, R.V. (2018), "Financial decentralization and its shortcomings in the formation of a new regionalism in Ukraine", Investyciyi prakty'ka ta dosvid, vol. 15. pp. 10—14.
11. Khrebtij, I.V. (2019), "Foreign proof of decentralization at the local and regional levels", Investyciyi prakty'ka ta dosvid, vol. 6, pp. 138—141.
12. OECD (2020), "Fiscal Decentralisation Database", Available at: https://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm (Accessed 20 Oct 2020).

№ 11 2020, стор. 112 - 115

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

М. О. Беспалов

здобувач кафедри менеджменту та бізнес адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

M. Bespalov

Сandidate for a degree of the Department of management and public administration,Academician Yuri Bugay International university of science and technology

ORCID:

0000-0002-5575-8455

Як цитувати статтю

Беспалов М. О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світового досвіду. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 112–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.112

Bespalov, M. (2020), “Peculiarities of financial decentralization in the context of world experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 112–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.