EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ (ПРАКТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)
О. Г. Вдовічена, Н. В. Шупрудько, С. В. Вовк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.69

УДК: 338

О. Г. Вдовічена, Н. В. Шупрудько, С. В. Вовк

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ (ПРАКТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)

Анотація

У статті досліджується особливості розвитку регіональних брендів, застосовуючи практику областей України, як один із важливих елементів для розвитку регіонів у сучасних умовах. Проаналізовано сутність категорії "регіональний брендинг" та визначені його структурні показники. Досліджено головні етапи формування стратегії розвитку регіонального брендингу та узагальнено послідовність дій управлінців на кожному етапі. Визначено головні цілі регіонального брендингу по відношенню до різних груп стейкхолдерів. Досліджено стан формування регіональних брендів та виявлення проблем просування їх у національному просторі. Визначено, які необхідно застосовувати інструменти під час створення ефективного регіонального брендмейкінгу. Описано процедуру просування брендингу регіону на основі поетапних обгрунтованих схвальних рішень управлінців. Надано класифікацію брендингових моделей регіону за основними індикаторами. Визначено головні елементи стратегічного плану з просування регіонального брендингу. Описано успішний досвід із застосування брендингу регіонів у межах України. Розглянуто регіональний бренд як важливий фактор конкурентної територіальної переваги, який створює позитивний імідж регіону і стає основою подальшого його економічного розвитку.

Ключові слова: регіональний бренд; територіальний брендинг; стратегія брендингового розвитку регіону; брендмейкінг; брендингові моделі.

Література

1. Соскіна О.І. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України. Київ: Видавництво "Інститут трансформації суспільства", 2011. 80 с.
2. Пашкова Г.Г. Брендинг регіону в контексті нової парадигми регіонального розвитку. 2012. URL: http://w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12pggprr.pdf (дата звернення 11.10.2020).
3. Селюков М.В., Шалыгина Н.П., Шалыгина Т.О. Развитие регионального брендинга как маркетинговой технологии. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10541 (дата звернення 11.10.2020).
4. Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 146—152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_22 (дата звернення 11.10.2020).
5. Студінська Г.Я. Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України. Економіка: реалії часу. 2015. № 1. С. 62—72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_1_12 (дата звернення 11.10.2020).
6. Мещеряков Т.В., Окольнишникова И.Ю., Никифорова Г.Ю. Бренд как коммуникативный капитал. Проблемы современной экономики. 2011. № 1. С. 149—153.
7. Атаева Т.А. Маркетинг территорий как фактор развития инфраструктуры региона. Маркетинг — реальность и проекция в будущее: материалы конференции, 28—29 юни 2012 г.: сб. материалов междунар. науч. Конф. Варна, 2012. С. 3—8.
8. Білявський В.М. Територіальний брендинг як інструмент розвитку регіону (на прикладі Житомирської області). Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту (Економічні науки). 2019. Т. 3. С. 42—47.
9. Файфура В. Територіальний брендинг у стратегії регіонального розвитку. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2009. Вип. 14. С. 9—13.
10. Біловодська О.А., Гайдабрус Н.В. Теоретико-методичні засади створення бренда міста. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 35—43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_1_5 (дата звернення 11.10.2020).
11. Кейс-стаді. Брендинг і маркетинг територій. У чому секрет найбільш успішних міст в Україні? 2019. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Case_Study_PLEDDG_Regional_BrandingMarketing_2019.pdf (дата звернення 11.10.2020).

O. Vdovichena, N. Shuprudko, S. Vovk

DEVELOPMENT OF REGIONAL BRANDS (PRACTICE OF REGIONS OF UKRAINE)

Summary

The paper studies the features of the development of regional brands, using the practice of the regions of Ukraine as one of the important elements for the development of regions in modern conditions. The essence of the category "regional branding" is analyzed and its structural indicators are determined. The main stages of formation of the strategy of regional branding development are investigated and the sequence of actions of managers at each stage is generalized. The main goals of regional branding in relation to different groups of stakeholders are defined. The state of formation of regional brands and identification of problems of their promotion in the national space is investigated. Identified which tools should be used to create effective regional branding. The procedure for promoting the branding of the region on the basis of step-by-step reasonable approval decisions of managers is described. The classification of branding models of the region according to the main indicators is given. The main elements of the strategic plan for the promotion of regional branding are identified. The successful experience in the application of regional branding within Ukraine is described. The regional brand is considered as an important factor of competitive territorial advantage, which creates a positive image of the region and becomes the basis for its further economic development. The main goals of territorial branding in relation to different groups of stakeholders are schematically reflected, which allows to take measures to form and implement an effective strategy for the development of territories. An analysis of the formation of brand identity, which provides an attractive image of the region, but requires additional resources to reduce differentiation in the perception of the brand by different segments of consumers. The most popular concepts for the formation and management of an effective brand in the region are studied, the use of strategic marketing to create a recognizable brand of the region is substantiated and the methods of its use are analyzed. Аn approach to the creation and promotion of regional branding has been developed, based on the use of indicators and regional preferences.

Keywords: egional brand; territorial brand; strategy of branding development of the region; branding; branding models.

References

1. Soskina, I.O. (2011), Brendynh mist: dosvid krain Vyshehradskoi hrupy dlia Ukrainy, [Branding of cities: the experience of the Visegrad countries for Ukraine], Publishing House "Institute of Society Transformation", Kyiv, Ukraine.
2. Pashkova, G.G. (2012), "Branding of the region in the context of a new paradigm of regional development", [Online], available at: http://w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12pggprr.pdf (Accessed 11 October 2020).
3. Selyukov, M.V. Shalygina, N.P. and Shalygina, T.O. (2013), "Development of regional branding as a marketing technology", Suchasni problemy nauky ta osvity, [Online], vol. 6, available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10541 (Accessed 11 October 2020).
4. Veleschuk, S.S. (2015), "Territorial branding as a tool for socio-economic development of the region", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 3. pp. 146—152, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_22 (Accessed 11 October 2020).
5. Studinska, G.Ya. (2015), "Territorial brand as a mechanism of reincarnation of depressed regions of Ukraine", Ekonomika: realii chasu, vol. 1. pp. 62—72, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_1_12 (Accessed 11 October 2020).
6. Meshcheryakov, T.V. Okolnishnikova, I.Yu. and Nikiforova G.Yu. (2011), "Brand as communicative capital", Problemy suchasnoi ekonomiky, vol. 1. pp. 149—153.
7. Ataeva, T.A. (2012), "Marketing of territories as a factor in the development of infrastructure in the region", Marketynh — realnist i proektsiia v maibutnie, [Marketing — reality and projection into the future], Materialy konferentsii, 28—29 yuni 2012 r., [Сonference proceedings, June 28—29, 2012], Proceedings of the International Scientific Conference Varna, pp. 3—8.
8. Bilyavsky, V.M. (2019), "Territorial branding as a tool for regional development (on the example of Zhytomyr region)", Ekonomichni nauky, Bulletin of Khmelnytsky National University. vol. 3. pp. 42—47.
9. Fayfura, V. (2009), "Territorial branding in the strategy of regional development", Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 14. pp. 9—13.
10. Belovodskaya, O.A. and Gaidabrus, N.V. (2012), "Theoretical and methodological principles of creating a brand of the city", Marketynh i menedzhment innovatsii, [Online], vol. 1. pp. 35—43, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_1_5 (Accessed 11 October 2020).
11. Case studies (2019), Branding and marketing of territories. What is the secret of the most successful cities in Ukraine? available at: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Case_Study_PLEDDG_Regional_BrandingMarketing_2019.pdf (Accessed 11 October 2020).

№ 11 2020, стор. 69 - 74

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

О. Г. Вдовічена

к. е. н., доцент, кафедра товарознавства, маркетингу та комерційної логістики,Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

O. Vdovichena

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Commodity Studies, Marketing and Commercial Logistics, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0003-0768-5519


Н. В. Шупрудько

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризмуЧернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

N. Shuprudko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-5629-0671


С. В. Вовк

к. е. н., доцент, кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, Західноукраїнський національний університет

S. Vovk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Tourism and Hospitality Business, B. Havrylyshyn Education and Research Institute of International Relations, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-7937-0973

Як цитувати статтю

Вдовічена О. Г., Шупрудько Н. В., Вовк С. В. Розвиток регіональних брендів (практика областей України). Економіка та держава. 2020. № 11. С. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.69

Vdovichena, O., Shuprudko, N. and Vovk, S. (2020), “Development of regional brands (practice of regions of Ukraine)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.