EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНІВ І СФЕР
Х. О. Патицька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.59

УДК: 911.3

Х. О. Патицька

ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНІВ І СФЕР

Анотація

У статті здійснено дослідження формування центро-периферійних взаємодій в об'єднаних територіальних громадах, визначених як похідні взаємодії центру та периферії. Такі взаємодії характеризуються як штучні, створені в результаті прийняття управлінських рішень та свідомого надання центральних або периферійних функцій певним територіям. Акцентовано на зміні напрямів взаємозв'язків на території утворення нової адміністративно-територіальної одиниці в умовах утворення об'єднаних територіальних громад. Обгрунтовано доцільність дослідження ефективності реалізації політико-адміністративного управління територією та розвитку громади як єдиного соціального та економічного простору, що обумовлене "штучним" характером виникнення зв'язків між громадами та визначення центру в об'єднаної територіальної громади. Визначено функції центру об'єднаної територіальної громади. Визначено причини конфліктів та протестів периферійних громад від об'єднання або приєднання, розвитку в складі об'єднаної територіальної громади. Здійснено типізацію населених пунктів — периферій у складі об'єднаної територіальної громади.

Ключові слова: центро-периферійні взаємодії; об'єднаної територіальної громади; адміністративно-фінансова децентралізація; староста; старостинський округ.

Література

1. Патицька Х.О. Теоретичні засади визначення центро-периферійних взаємодій в умовах соціально-економічної диференціації регіонального розвитку. Регіональна економіка. №1 (95). 2020. С. 33—41.
2. Старости в об'єднаних громадах. Прес-центр ініціативи "Децентралізація". URL: https://decentralization.gov.ua/starosta (дата звернення: квітень 2020 р.).
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старост села, селища. Закон України № 1848-VIII від 9.02.2017 р. Відомості ВРУ. 2017. № 12. С. 134.
4. Про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон України № 157-VIII від 5.02.2015 р. Відомості ВРУ. 2015. № 13. С. 91.
5. Про засади державної регіональної політики. Закон України № 156-VIII від 5.02.2015 р. Відомості ВРУ, 2015, № 13, с. 90.
6. Про стратегію сталого розвитку "Україна — 2020". Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.205 р.
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 1.04.2014 р.

Kh. Patytska

FORMATION OF CENTRAL PERIPHERAL COOPERATION IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: IDENTIFICATION OF LEVELS AND SPHERES

Summary

The article examines the formation of central-peripheral interactions in the united territorial communities, defined as derivative interactions of the center and the periphery. Such interactions are characterized as artificial, created as a result of management decisions and the conscious provision of central or peripheral functions to certain areas. Emphasis is placed on changing the directions of relationships in the territory of the formation of a new administrative-territorial unit in the conditions of the formation of the united territorial communities. The expediency of studying the effectiveness of political and administrative management of the territory and community development as a single social and economic space, which is due to the "artificial" nature of the relationship between communities and the definition of the center in the united territorial communities. The functions of the united territorial communities center are defined. It is established that in the context of the analysis of the domestic political plane of OTG development its center performs two functions: the function of territorial integration, ie development as the administrative center of the community; the function of concentration of information and communication and socio-economic channels. The causes of conflicts and protests of peripheral communities from unification or accession, development as a part of OTG are defined. Emphasis is placed on the important feature of the formation and development of centro-peripheral interactions in united territorial communities — a three-level system of political and administrative management of the territory: ". Typification of settlements — peripheries as a part of united territorial communities is carried out: settlements which are the centers of Starostinsky districts; settlements that are part of the eldership districts with the center in another community. The difference between the types of peripheries in united territorial communities and different approaches to the formation of management interactions with the center is proved: if the managerial interactions of settlements that are the centers of Starostyn districts and the center occur directly, then — through such communities, ie indirectly.

Keywords: central peripheral interactions; united territorial communities; administrative-financial decentralization; starosta; starostynsky district.

References

1. Patyts'ka, Kh. O. (2020), "Theoretical principles of determining the centro-peripheral interactions in terms of socio-economic differentiation of regional development", Rehional'na ekonomika, vol. 1 (95), pp. 33—41.
2. Press center of the Decentralization initiative. (2020), "Elders in united communities", available at: https://decentralization.gov.ua/starosta (Accessed 20 Oct 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On amendments to some laws of Ukraine regarding the status of village elders, settlements", Vidomosti VRU, vol. 12.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On voluntary association of territorial communities", Vidomosti VRU, vol. 13.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the principles of state regional policy", Vidomosti VRU, vol. 13.
6. The President of Ukraine (2015), The Decree "On the strategy of sustainable development "Ukraine — 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (Accessed 20 Oct 2020).
7. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), The Order "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 20 Oct 2020).

№ 11 2020, стор. 59 - 62

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

Х. О. Патицька

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Kh. Patytska

PhD in Economics, Senior Researcher, State institution "Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

ORCID:

0000-0003-2871-7540

Як цитувати статтю

Патицька Х. О. Формування центро-периферійної взаємодії в об'єднаній територіальній громаді в умовах децентралізації: ідентифікація рівнів і сфер. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 59–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.59

Patytska, Kh. (2020), “Formation of central peripheral cooperation in the united territorial community in conditions of decentralization: identification of levels and spheres”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 59–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.