EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ
Л. С. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.54

УДК: 338.43:631.115.11:352.07

Л. С. Іванова

РОЛЬ І МІСЦЕ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ

Анотація

У статті розкрито роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих селянських господарств у суб'єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу. Партнерська взаємодія сільських бібліотек, які фінансуються за рахунок коштів сільської об'єднаної територіальної громади з місцевими органами влади, направлена на вирішення проблем комплектування фондів, зміцнення її матеріально-технічної бази, розвиток сучасних інформаційних технологій, реалізацію інноваційних проєктів, впровадження у практику бібліотек нових форм проведення фахових публічних заходів.
Встановлено, що важливим напрямом державної та регіональної підтримки функціонування ОСГ, які спеціалізуються на вирощуванні продукції рослинництва, є закупівля лишків. Вважаємо, що закупівлі сільськогосподарської продукції, виробленої такими господарствами, мають здійснювати заготівельними організаціями за рахунок коштів об'єднаних територіальних громад за умови забезпечення вільного доступу всіх зацікавлених осіб до інформації про закупівельні ціни на продукцію рослинництва і терміни постачання в разі отримання за неї громадянами-власниками ОСГ попередньої оплати. Зазначена інформація публікується заготівельними організаціями в засобах масової інформації, а також доводиться до загального відома в інший спосіб.

Ключові слова: особисте селянське господарство; сільська громада; органи місцевого самоврядування; сільськогосподарська продукції; суб'єкти підприємницької діяльності.

Література

1. Онисько С.М., Шматковська Т.О. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 104—109.
2. Соловяненко Д. Статистика використання інтернет-технологій у бібліотеках України. Бібліотечний вісник. 2007. № 1. С. 6—19.
3. Андріїв В.І., Коверко Ю.А. Розвиток особистих селянських господарств: інституційні аспекти. Агросвіт. 2014. № 18. С. 19—22.
4. Варченко О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 55—59.
5. Приходько І.П. Особисті селянські господарства як елемент інтеграційних зв'язків у системі АПК. Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. 2004. № 1. С. 211—214.
6. Малік М.Й., Заяць В.М. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2013. № 5. С. 87—95.
7. Мельник Л.Ю. Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства. Агросвіт. 2016. № 8. С. 9—14.
8. Лысенко Е.Г. Коцептуальные основы усточивого развития личных подсобных хозяйств. М.: Россельхозакадемия, 2008. 257 с.

L. Ivanova

THE ROLE AND PLACE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TRANSFORMATION PROCESS OF PERSONAL PEASANT ECONOMY INTO BUSINESS ENTITIES IN THE FIELD OF AGRIBUSINESS

Summary

The article sets out the role and place of local governments in the transformation process of personal peasant economy into business entities in the field of agribusiness. Partnership of rural libraries, financed by the rural united territorial community with local authorities, is aimed at solving the problems of funds acquisition, strengthening its material and technical base, development of modern information technologies, implementation of innovative projects, new forms introduction of libraries conducting professional public events. We consider that such an event will facilitate the organization of client places for remote video meetings with specialists of agricultural advisory services, trainings on joint business projects development, as well as the latest activities, social protection management and other institutions.
It is defined that an important area of state and regional support for the operation of personal peasant economy (PPE), which specialize in growing crop products, is the purchase of surplus. We believe that the procurement of agricultural products produced by such farms should be carried out by procurement organizations at the expense of the united territorial communities, provided that all interested parties have free access to information on purchase prices for crop products and delivery times if received by PPE owners prepayment. This information is published by procurement organizations in the media, and is also made public in another way.
In our opinion, the support centers and personal peasant economy development of the population will be the connecting link of procurement organizations with personal peasant farms and bodies of united territorial communities. Local self-government bodies through a system of information and analytical support and centers for support and development of personal peasant economy (CSDPE) can coordinate the activities of procurement organizations and other business entities in the formation of rational conditions for the development of PPE, organize the purchase of agricultural products and raw materials, provide a range of services.

Keywords: personal peasant economy; rural community; local self-government bodies; agricultural products; business entities.

References

1. Onys'ko, S.M. and Shmatkovs'ka, T.O. (2009), "Socio-economic conditions for the functioning of personal farms", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 104—109.
2. Solovianenko, D. (2007), "Statistics on the use of Internet technologies in libraries of Ukraine", Bibliotechnyj visnyk, vol. 1, pp. 6—19.
3. Andriiv, V. and Koverko, Yu. (2014), "Development of individual households: institutional aspects", Agrosvit, vol. 18, pp. 19—22.
4. Varchenko, O.M. (2013), "The current state and problems of development of personal farms in Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 11, pp. 55—59.
5. Prykhod'ko, I.P. (2004), "Personal farms as an element of integration in the agro-industrial complex", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika i pidpryiemnytstvo, vol. 1, pp. 211—214.
6. Malik, M.J. and Zaiats', V.M. (2013), "Theoretical principles and directions of transformation of personal farms", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 87—95.
7. Melnik, L. Vasil'ev, S. and Oleksuk, V. (2016), "The current state and prospects for transformation of personal peasant farms in the agricultural business economy", Agrosvit, vol. 8, pp. 9—14.
8. Lysenko, E.H. (2008), Kotseptual'nye osnovy ustochyvoho razvytyia lychnykh podsobnykh khoziajstv [Conceptual framework for sustainable development of personal subsidiary plots], Rossel'khozakademyia, Moscow, Russia.

№ 11 2020, стор. 54 - 58

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8405-3529

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих селянських господарств у суб'єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 54–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.54

Ivanova, L. (2020), “The role and place of local governments in the transformation process of personal peasant economy into business entities in the field of agribusiness”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 54–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.