EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.41

УДК: 336.64

Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті зроблено спробу сформувати систему знань та уявлень про процес модернізації, використовуючи методологію переходу від загального до конкретного, тобто — від осягнення її сутності в широкому сенсі, до її формулювання з точки зору прикладної бази в системі розробка фінансової політики підприємства, адекватної сучасним умовам господарювання.
Класична парадигма у поєднанні з ретроспективним підходом до розуміння сутності модернізації дозволяє нам екстраполювати її до сучасності, де цикли модернізації у своїй безперервній послідовності збігатимуться з поступовою зміною техніко-технологічних укладів світової економіки.
Доведено, що модернізація та прогрес характеризують розвиток з різних функціональних аспектів. Екстраполяція діалектичної інтерпретації розвитку Гегеля дозволяє сформувати структурований погляд на модернізацію особистості в контексті модернізації як універсального явища: остання рухає першим. Визначено, що модернізація управління — це модернізація системи як загальна — з точки зору тенденцій сучасного етапу економічного розвитку, так і специфічна — з точки зору "сучасних", точніше, своєчасних управлінських рішень для суб'єкта господарювання. Мотивом модернізації не завжди є "прагнення до перетворень та інновацій", здебільшого модернізація — вимога реагувати на каббалістичну "релігію прогресу" і безжалісність розвитку.
Однак, незалежно від мотиву, складності системи або стадії її розвитку, на наш погляд, модернізація — це завжди інтелектуальна трансформація системи або її елементів, а це означає, що розвиток опосередковується широким спектром змін.

Ключові слова: фінансова політика підприємства; модернізація; фінансовий менеджмент; модернізаційний мотив; прогрес; розвиток; економічний цикл; криза.

Література

1. Kreidych I., Yereshko J., Tovmasian V. Types of the enterprise financial policy in the process of its implementation. EUREKA: Social and Humanities, 2020. (5), 9—16. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2020.001442
2. Eisenstadt S. N. Tradition, change, and modernity. John Wiley & Sons. 1973. 151.
3. Лук'янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. К.: Абрис, 1998. 205—266.
4. Штомпка П. Социология социальных изменений. 1996. 170—171.
5. Михальченко М.І., Горєлов М.Є., Дергачов О.П. та ін. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз. Сучасна українська політика: Аналітичні доповіді Ін-ту політич. і етнонац. дослід. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 7—88.
6. Ортега Х. (2020). Восстание масс. Litres.
7. Apter D. E. Some conceptual approaches to the study of modernization. 1968. No. JA66 A6.
8. Huntington S.P. Political order in changing societies. Yale University Press. 2006.
9. Підгорний К.Ю. Теорії модернізації: проблеми ефективної типологізації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія" Питання політології", 2009. (861), 35—42.
10. Ален де Бенуа (2012) Коротка історія ідеї прогресу https://firtka.if.ua/blog/view/korotka-istoria-idei-progresu-19804
11. Гуторов В.А. О некоторых тенденциях интерпретации концепции прогресса в современной социальной теории. Вопросы философии, 2017. (12), 33.
12. Koselleck R., Presner T.S. The practice of conceptual history: Timing history, spacing concepts. Stanford University Press. 2002.
13. Eisen S. Herbert Spencer and the spectre of Comte. Journal of British studies, 1967. 7(1), 48—67. doi:10.1086/385544
14. Blaug M. Is there really progress in economics. Is there progress in economics, 2002. 21—41.
15. Кульчицький С.В. Історичний процес. Енциклопедія сучасної України: у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003—2019.
16. Дюркгейм Э., Гофман А.Б., Сапов В.В. (1996). О разделении общественного труда. Канон.
17. Wikipedia (2018) "Теорія модернізації" https://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_модернізації (Assesed on 1.11.2020).
18. Бабчук С. М. Визначення напрямків модернізації існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами, які розміщені у вибухонебезпечних зонах. Міжнародний науковотехнічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2014. (2), С. 103—107.
19. Хомутенко А.В. Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава, 2018. 1. С. 91—96.
20. Гончарук Н.Т., Прудиус Л.В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. 6. № 1—2. С. 42—51.
21. Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры. Вопросы конъюнктуры. 1925. 1 (1). С. 28—79.
22. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. К.: КНЕУ. 2003. 504, 13.
23. Bessant J. (2020) How Crisis-driven Innovations can help your organization https://blog.hypeinnovation.com/how-crisis-driven-innovation-can-help-your-organization (Assesed on 1.11.2020).
24. Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? К.: Институт социологии НАНУ. 2001. 440. с. 39.

Ju. Yereshko, V. Tovmasian

MODERNIZATION THEORY AS A CONCEPTUAL BASIS FOR THE ENTERPRISE FINANCIAL POLICY FORMATION

Summary

The article attempts to form a system of knowledge and ideas about the modernization process using the methodology of transition from general to specific, i.e. — from understanding its essence in a broad sense, to its formulation in terms of an applied basis in the system of enterprise financial policy development, which is adequate to its modern business conditions. After all, the relevance of the latter is determined not only by the goals and objectives of the enterprise in different perspectives of its activities, but also by a wide range of endogenous and exogenous factors, and current globalization processes exacerbate stochastic market conditions and exacerbate instability in general.
It is determined that modernization is a synergy of a wide range of processes: urbanization; industrialization; democratization; rationalization; specialization and differentiation; education, etc. The classical paradigm, combined with a retrospective approach to comprehending the essence of modernization, allows us to extrapolate it to the present, where modernization cycles in their continuous succession will coincide with a consistent change in the World economy's technical orders.
It is proved that modernization and progress characterize development from different functional aspects. Extrapolation of Hegel's dialectical interpretation of the development allows the formation of a structured view of the individual's modernization in the context of modernization as a universal phenomenon: the latter drives the former.
Managerial modernization is a modernization of the management system both general — in terms of the tendencies of the current stage of economic development and specific — in terms of "modern", or rather, timely management decisions for the business entity.
The modernization motive is not always the "desire for transformation and innovation", which is too often described by domestic scientists, or is hardened and, literally, already imprinted in the domestic science the "sustainable development", for the most part, modernization is a requirement to respond to the Kabbalistic "religion of progress" and the ruthlessness of development in its evolutionary aspect from the position of either the survival of the fittest, or adaptation to new conditions of life.
The cyclical gradual nature of development is manifested in the logical change of its stages, each of which is the basis and prerequisite for the next one, and at the same time each transition to the next requires the modernization of the entire set of productive forces (in the context of social development) or some elements of the system (from the standpoint of the cyclical nature of an economic entity, region, etc.)
However, regardless of the motive, complexity of the system or the stage of its development, in our opinion, modernization is always an intellectual transformation of the system or its elements, which means that development is mediated by a wide range of changes.

Keywords: enterprise financial policy; finance; modernization; financial management; modernization motive; progress; development; economic cycle; crisis.

References

1. Kreidych, I. Yereshko, J. and Tovmasian, V. (2020), "Types of the enterprise financial policy in the process of its implementation", EUREKA: Social and Humanities, vol. (5), pp. 9—16. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2020.001442
2. Eisenstadt, S. N. (1973), Tradition, change, and modernity, John Wiley & Sons, Hoboken, USA.
3. Luk'ianets', V.S. and Sobol', O.M. (1998), Filosofs'kyj postmodern [Philosophical postmodernism], Abrys, Kyiv, Ukraine.
4. Shtompka, P. (1996), Sociologija social'nyh izmenenij, [Sociology of social change], Aspekt Press, Moscow, Russia.
5. Mykhal'chenko, M.I. Horielov, M.Ye. and Derhachov, O.P. (2008), "Political changes in Ukraine in the context of transformation and modernization paradigms: a comparative analysis", Suchasna ukrains'ka polityka: Analitychni dopovidi In-tu politych. i etnonats. doslid. im. IF Kurasa NAN Ukrainy, pp. 7—88.
6. Ortega, H. (2020), Vosstanie mass [Rise of the masses], Litres, Moscow, Russia.
7. Apter, D.E. (1968), Some conceptual approaches to the study of modernization, Prentice-Hall, New Jersey, USA.
8. Huntington, S.P. (2006), Political order in changing societies, Yale University Press, New Haven, USA.
9. Pidhornyj, K.Yu. (2009), "Theories of modernization: problems of effective typology", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni VN Karazina. Seriia" Pytannia politolohii", vol. (861), pp. 35—42.
10. de Benua, A, (2012), "A brief history of the idea of progress", https://firtka.if.ua/blog/view/korotka-istoria-idei-progresu-19804 (Assesed on 1.11.2020).
11. Gutorov, V.A. (2017), "About some trends in the interpretation of the concept of progress in modern social theory", Voprosy filosofii, vol. (12), pp. 33.
12. Koselleck, R. and Presner, T.S. (2002), The practice of conceptual history: Timing history, spacing concepts, Stanford University Press, Redwood City, USA.
13. Eisen, S. (1967), "Herbert Spencer and the spectre of Comte", Journal of British studies, vol. 7(1), pp. 48—67. doi:10.1086/385544
14. Blaug, M. (2002), "Is there really progress in economics.", Is there progress in economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 21—41.
15. E Kul'chyts'kyj S.V. (2003—2019) "", Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12796 (Assesed on 1.11.2020).
16. Djurkgejm, Je. Gofman, A.B. and Sapov, V.V. (1996), O razdelenii obshhestvennogo truda [On the division of social labor], Kanon, Moscow, Russia.
17. Wikipedia (2020), "Theory of modernization", https://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_модернізації (Assesed on 1.11.2020).
18. Babchuk, S.M. (2014), "Determining the directions of modernization of existing automated process control systems, which are located in hazardous areas", Mizhnarodnyj naukovotekhnichnyj zhurnal "Vymiriuval'na ta obchysliuval'na tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, vol. (2), pp. 103—107.
19. Khomutenko, A.V. (2018), "The essence and prerequisites for institutional modernization of public finance management in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. (1), pp. 91—96.
20. Honcharuk, N.T. and Prudyus, L.V. (2018), "Modernization of civil service and human resources management in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, no. 1—2, pp. 42—51.
21. Kondrat'ev, N.D. and Oparin, D.I. (1925), "Big cycles of business", Voprosy kon#junktury, vol. 1 (1), pp. 28—79.
22. Krasnokuts'ka, N.V. (2003), Innovatsijnyj menedzhment [Innovation management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
23. Bessant, J. (2020), "How Crisis-driven Innovations can help your organization", https://blog.hypeinnovation.com/how-crisis-driven-innovation-can-help-your-organization (Assesed on 1.11.2020).
24. Mihal'chenko, N.I. (2001), Ukrainskoe obshhestvo: transformacija, modernizacija ili limitrof Evropy? [Ukrainian society: transformation, modernization or Europe's limitrophe?], Institut sociologii NANU, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 41 - 46

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ju. Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-9161-8820


В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Теорія модернізації як концептуальна засада формування фінансової політики підприємства. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.41

Yereshko, Ju. and Tovmasian, V. (2020), “Modernization theory as a conceptual basis for the enterprise financial policy formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.