EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, М. П. Шишига

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28

УДК: 657.6:657.44

Т. О. Меліхова, М. П. Шишига

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У звичайній діяльності будь-якого підприємства виникають адміністративні витрати, по яким існують особливості ведення обліку та проведення аудиту на кожному підприємстві. Оскільки не існує законодавчо-визначених форм первинних документів для ведення обліку адміністративних витрат, тому підприємства самостійно займаються розробкою цих документів для правильності організації їх обліку. Керівництво підприємства постійно проводять роботу, яка пов'язана зі зниженням розміру зайвих адміністративних витрат. При здійсненні контролю за правильністю нарахування адміністративних витрат, передусім, з'ясовують причини виникнення відхилень цих витрат від запланованих показників у фінансовому плані. Тому актуальною проблемою є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства.
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства.
Авторами запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративних витрат. Тому що для обліку витрат не існує первинного документа, в якому збираються усі адміністративні витрати, тому бухгалтера підприємства самостійно розроблять форму цього бланка для внутрішнього користування.
Метою адміністративних витрат є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з адміністративних витрат підприємства і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту адміністративних витрат, а саме перевірка: загальних корпоративних витрат; витрат на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством; витрат на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання; винагород за професійні послуги; витрат на зв'язок; амортизації нематеріальних активів загальногосподарського використання; витрат на врегулювання спорів у судових органах; податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів; плати за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інших витрат загальногосподарського призначення.
У роботі удосконалено облік і аудит адміністративних витрат підприємства. Для удосконалення обліку адміністративних витрат, запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративних витрат. Для удосконалення аудиту адміністративних витрат підприємства, запропонована методика, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку адміністративних витрат на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку адміністративних витрат, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність діяльності підприємства.

Ключові слова: аудит; адміністративні витрати; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 184 c.
2. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
3. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек", 2013. № 3. С. 254—258.
4. Меліхова Т.О., Ніколаєнко Н.С. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 51—55.
5. Меліхова Т.О., Манойло Т.В. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Економіка". Дніпропетровськ: 2014. Вип. 3. № 10/1. Т. 22. С. 158—164.
6. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства. Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. — прак. конф. "Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів".11 листопада 2015 р. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 118—120.
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 6. С. 164—171.
8. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
9. Меліхова Т.О., Федоров І.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства. Агросвіт. 2018. №2. С. 63—70.
10. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль / А.П. Макаренко, І.Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА]. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 280 c.
11. Maksymenko I., Melikhova T. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3. Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing". 2017. P. 268—275.
12. Меліхова Т.О., Верьовкіна А.С. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Середенко Т.С. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Меліхова Т.О., Височина В.В. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 69—75.
15. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826
16. Меліхова Т.О., Журавель К.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 56—63.
17. Меліхова Т.О., Алексютіна Т.В. Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економічний форум. Луцьк: ЛНТУ, 2013. С. 391—396.
18. Maksymenko I., Melikhova T., Zorya O., Fatiukha N., Chumak O. Fiscal audit development in the system of budget process management. Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. vol. 22, is. 6, 7 p.
19. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
20. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки. Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 26—32.
21. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85—95.
22. Макаренко А.П., Зоря О.П., Меліхова Т.О., Максимненко І.Я. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: гриф ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 200 c.
23. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Гамова О.В. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 147 c.
24. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 260 c.
25. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 400 c.
26. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек", 2013. № 3. С. 254—258.
27. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2011. 224 с.
28. Меліхова Т.О., Балашова Ю.О. Удосконалення внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (дата звернення: 29.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
29. Меліхова Т.О., Лєвтєрова Л.В. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві. Агросвіт. 2020. № 2. С. 10—17. (дата звернення: 29.10.2020). DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10
30. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.

T. Melikhova, M. Shyshyha

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

Summary

In the normal course of business of any enterprise there are administrative costs, for which there are features of accounting and auditing at each enterprise. Since there are no legally defined forms of primary documents for accounting of administrative costs, so companies are engaged in the development of these documents for the correct organization of their accounting. The management of the enterprise constantly carries out work which is connected with reduction of the size of superfluous administrative expenses. When monitoring the correctness of the calculation of administrative costs, first of all, find out the reasons for the deviations of these costs from the planned indicators in the financial plan. Therefore, the urgent problem is to improve the accounting and audit of administrative costs of the enterprise.
The purpose of the work is to improve the accounting and audit of administrative costs of the enterprise.
The authors propose a form of statement of accrual and write-off of administrative costs. Because there is no primary document for cost accounting, which collects all administrative costs, so the company's accountant will independently develop the form of this form for internal use.
The purpose of administrative costs is to establish the legality, reliability and feasibility of transactions on administrative costs of the enterprise and the correctness of their reflection in the account.
The task of conducting an audit of administrative costs, namely the verification of: general corporate costs; expenses for business trips and maintenance of the enterprise management staff; expenses for the maintenance of fixed assets, other tangible non-current assets of general economic use; rewards for professional services; communication costs; amortization of intangible assets of general economic use; the cost of settling disputes in the courts; taxes, fees and other mandatory payments provided by law; payments for settlement and cash services and other services of banks; other general purpose expenses.
The work improves the accounting and audit of administrative costs of the enterprise. To improve the accounting of administrative costs, the proposed form of statement of accrual and write-off of administrative costs. To improve the audit of administrative costs of the enterprise, the proposed method, which in contrast to the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working documents of the auditor. The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of accounting for administrative costs in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the accounting of administrative costs, timely identify violations, conduct quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

Keywords: audit; administrative costs; questionnaire; general plan; audit program; auditor's working document.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of expenses of the economic activity of the enterprise", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
4. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
5. Melikhova, T.O. and Manoylo, T.V. (2014), "Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P(C)BO and IFRS", Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho universytetu. Seriya 'Ekonomika", vol. 10/1, pp. 158—164.
6. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2015), "Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise", Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. — prak. konf. "Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv", [Materials of Abstracts International sciences — prak conf. "Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions"], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118—120.
7. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
8. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
9. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
10. Makarenko, A.P. Maksymenko, I.YA. Melikhova, T.O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol', [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 268—275.
12. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), "Improvement of checking method of cash assets in national currency", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Melikhova, T. Chakalova, N. and Seredenko, T. (2019), "Improvement of methodological principles of audit of operations with cash and cash within the bank for improvement of efficiency of business management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
15. Melikhova, T. and Lukashova, M.A. (2019), "Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Dec 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
16. Melikhova, T.O. and Zhuravel', K.O. (2019), "Methodical approaches to conducting internal audit of goods for timely detection of threats in the system of management of economic security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, рр. 56—63.
17. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), "Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors", Ekonomichnyy forum, рр. 391—396.
18. Maksymenko, I. Melikhova, T. Zorya, O. Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018), "Fiscal audit development in the system of budget process management", Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, no. 6, pp. 7.
19. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
20. Makarenko, A.P. Melikhova, T.A. and Chakalova, N.S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
21. Makarenko, A.P. Melikhova, T.A. and Chakalova, N.S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
22. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.Ya. (2017), Sotsial'ne strakhuvannya: sutnist', znachennya ta oblikovyy aspekt [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
23. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku [Taxation in the accounting system], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
24. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv [Tax planning and minimization of tax risks], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Podmeshal's'ka, Y.U. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
26. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of expenses of the economic activity of the enterprise", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
27. Salyha, S.Ya. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Melikhova, T.O. and Balashova, Yu.O. (2019), "Improvement of the internal audit of inventory for improving financial security", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (Accessed 29 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
29. Melikhova, T. and Lievtierova, L. (2020), "Methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise", Agrosvit, vol. 2, pp. 10—17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10
30. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 28 - 34

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 1561

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722


М. П. Шишига

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

M. Shyshyha

Master student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-3294-3041

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Шишига М. П. Удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28

Melikhova, T. and Shyshyha, M. (2020), “Improving accounting and auditing of administrative costs of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.