EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
І. О. Тарасенко, Є. С. Несенюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.12

УДК: 316.422+330.322

І. О. Тарасенко, Є. С. Несенюк

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти розробки інвестиційних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості та механізмів їх реалізації. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні матеріали Державної служби статистики України. При проведенні дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних.
Метою статті є оцінка стану інноваційно-інвестиційної діяльності в легкій промисловості і розробка на цій основі стратегій зміцнення їх конкурентоспроможності.
У статті запропоновано дефініцію інвестиційних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості. На підставі статистичних даних за десятирічний період проведено оцінку формування інвестиційного потенціалу у формі капітальних вкладень у промисловості та її підгалузях — переробній та легкій. Надано кількісну оцінку інвестиційної привабливості легкої промисловості у регіональному розрізі, а також виробничого потенціалу її підгалузей протягом трьох останніх років.
Статистичними даними доведено низьку частину інноваційної складової інвестицій у легку промисловість, визначено форми здійснення інноваційної діяльності і джерела її фінансування. Зроблено висновок, що переважна частка інноваційних витрат спрямована у придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; а основним джерелом інвестицій та інновацій у легку промисловість є власні кошти підприємств. Доведено доцільність розробки інвестиційних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості на основі структурних механізмів реалізації. Для підтримки інноваційних втрат інвестиційної діяльності запропоновано методи протекціоністської податкової політики.

Ключові слова: інвестиційні стратегії; інноваційна конкурентоспроможність; підприємства; легка промисловість; механізми реалізації.

Література

1. Гаврищук Т. Б., Філіппов М.І. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2013. № 3. С. 132—138.
2. Федорак В.І. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості в умовах глобалізації. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2019. Вип. 2. С. 231—236.
3. Маєвська О.О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 3. С. 252—258.
4. Гончаренко О.Г., Аніщенко В.О., Сіренко К.Ю. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України. Наука та інновації. 2020. Т. 16, № 2. С. 33—44.
5. Воронкова Т.Є., Васильєва М.О. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 49—52.
6. Зайцева Л. Впровадження соціальних інновацій на підприємствах легкої промисловості України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2. С. 123—131.
7. Тараненко І.В. Стратегічні інструменти забезпечення інноваційної конкурентоспроможності підприємства у глобальному середовищі. Європейський вектор економічного розвитку. 2018. № 2. С. 110—122.
8. Тодераш Г.Ф. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства на основі інноваційного розвитку. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 24. С. 124—126.
9. Коновал В.В. Проблеми інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_42 (дата звернення 15.10.2020).
10. Економічна статистика. Капітальні інвестиції. К.: Державна служба статистики, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.10.2020).
11. Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність в Україні". К.: Державна служба статистики, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.10.2020).

I. Tarasenko, E. Neseniuk

INVESTMENT STRATEGIES OF INNOVATIVE COMPETITIVENESS OF EASY INDUSTRY ENTERPRISES AND MECHANISMS OF THEIR REALIZATION

Summary

The subject of research is the theoretical foundations, methodological foundations and practical aspects of developing investment strategies for innovative competitiveness of light industry enterprises and mechanisms for their implementation. The methodological and informational basis of the work are scientific works, materials of periodicals, Internet resources, official materials of the State Statistics Service of Ukraine. During the study, methods of analysis and synthesis, tabular display of data were used.
The purpose of the article is to assess the state of innovation and investment activities in light industry and develop on this basis strategies to strengthen their competitiveness.
The article proposes a definition of investment strategies for innovative competitiveness of light industry enterprises. On the basis of statistical data for the ten-year period the estimation of formation of investment potential in the form of capital investments in the industry and its subsectors — processing and easy is carried out. A quantitative assessment of the investment attractiveness of light industry in the regional context, as well as the production potential of its subsectors over the past three years. Statistics prove the low part of the innovative component of investment in light industry, identify forms of innovation and sources of funding. It is concluded that the vast majority of innovation costs are directed to the purchase of machinery, equipment and software; and the main source of investment and innovation in light industry is the own funds of enterprises. The expediency of developing investment strategies for innovative competitiveness of light industry enterprises on the basis of structural implementation mechanisms — increasing the share of financing of innovative objects in investments, increasing the share of research, acquisition of other external knowledge and external sources of financing (bank loans, funds) investors — residents and non-residents). To support the innovative losses of investment activities, methods of protectionist tax policy are proposed.

Keywords: investment strategies; innovative competitiveness; enterprises; light industry; implementation mechanisms.

References

1. Havryshchuk, T.B. and Filippov, M.I. (2013), "Analysis of innovation and investment activities of light industry enterprises", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, vol. 3, pp. 132—138.
2. Fedorak, V.I. (2019), "Modern tendencies of innovative development of light industry enterprises in the conditions of globalization", Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia: Ekonomika, vol. 2, pp. 231—236.
3. Maievska, O.O. (2011), "Modern tendencies of innovative development of light industry enterprises", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 3, pp. 252—258.
4. Honcharenko, O.H. Anishchenko, V.O. and Sirenko, K.Yu. (2020). "Methodical approach to assessing the innovative potential of light industry in Ukraine", Nauka ta innovatsii, no. 16, vol. 2, pp. 33—44.
5. Voronkova, T.Ye. and Vasylieva, M.O. (2016), "Improving the efficiency of innovation activities of light industry enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 49—52.
6. Zaitseva, L. (2016), "Introduction of social innovations at the enterprises of light industry of Ukraine", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2, pp. 123—131.
7. Taranenko, I.V. (2018), "Strategic tools to ensure the innovative competitiveness of the enterprise in the global environment", Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 2, pp. 110—122.
8. Toderash, H.F. (2018), "Strategic management of enterprise competitiveness on the basis of innovative development", Sotsialno-humanitarnyi visnyk, vol. 24, pp. 124—126.
9. Konoval, V.V. (2013), "Problems of innovative development of production potential of light industry enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_42 (Аccessed 15.10.2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Economic statistics. Capital Investments", [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Аccessed 15.10.2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical digest "Scientific and innovative activities in Ukraine", [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Аccessed 15.10.2020).

№ 11 2020, стор. 12 - 18

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 823

Відомості про авторів

І. О. Тарасенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Tarasenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-3626-4377


Є. С. Несенюк

аспірант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна

E. Neseniuk

PhD student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

000-0002-7061-6092

Як цитувати статтю

Тарасенко І. О., Несенюк Є. С. Інвестиційні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості та механізми їх реалізації. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 12–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.12

Tarasenko, I. and Neseniuk, E. (2020), “Investment strategies of innovative competitiveness of easy industry enterprises and mechanisms of their realization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 12–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.