EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ
О. В. Шкурупій, Ю. В. Самойлик, О. О. Шматько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.4

УДК: 339.138:659

О. В. Шкурупій, Ю. В. Самойлик, О. О. Шматько

МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ

Анотація

Визначено сутність дефініцій "освітня послуга" та "ринок освітніх послуг". Сформульовано маркетингові особливості конкурентного середовища на ринку освітніх послуг. Розкрито методологічні основи формування міжнародних рейтингів закладів вищої освіти. Виявлено чинники, які зумовлюють високі позиції закладів вищої освіти в таких рейтингах, як QS World University Ranking, Webometrics Ranking of World Universities, "Євроосвіта" рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього балу за зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на контрактну форму навчання. Виявлено, що у світових рейтингах перші позиції займають університети та коледжі США, а також Великої Британії. Основними маркетинговими чинниками, що забезпечують високі рейтинги цих вишів, є висока якість освітніх послуг, позитивний імідж, напрацьований протягом тривалого часу, репутація серед випускників та роботодавців, масштаб діяльності. Побудовано піраміду маркетингу закладів вищої освіти, в основі якої має знаходитись якість освітньої послуги, імідж та репутація закладу вищої освіти, а на вершині — активний маркетинг (реклама у ЗМІ, участь у виставках, Social media marketing (SMM)).

Ключові слова: освітня послуга; ринок освітніх послуг; маркетинг; заклад вищої освіти; міжнародні рейтинги; конкуренція; конкурентне середовище.

Література

1. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: монографія: К.: Т-во "Освіта України". КОО. 2005. 324 с.
2. Вступ. Освіта.ua: найбільший бал ЗНО на контракт. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/ (дата звернення: 20.10.2020).
3. Дебич М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід: монографія. Ніжин: ПП Лисенко. 2019. 408 с.
4. Каленюк І.С., Куклін О.В. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія. К.: Знання, 2012, 343 с.
5. Карпюк О.А. Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка. 2009. № 2 (14). С. 297—299.
6. Лопушняк Г.С., Рибчанська Х.В. Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку: монографія. Львів: Ліга Прес", 2018. 283 с.
7. Маркетингова політика закладу вищої освіти: монографія / За заг. ред. Н.Л. Савицької. Харків: ХДУХТ, 2018. 163 с.
8. Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими внз у мережі Інтернет. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Економіка", 2015, вип. 15. С. 25—35.
9. Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни. Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2002. 336 с.
10. Птащенко О.В., Мірошникова Є.Д., Христенко М.Ю. Інтернет-технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 2 (38). С. 47—49.
11. Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings). URL: https://cutt.ly/OgR8LMk (дата звернення: 20.10.2020).
12. Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" 2019 року. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/64884 (дата звернення: 20.10.2020).
13. Скільки українців користуються Інтернетом і скільки дивляться телебачення: статистика. URL: https://cutt.ly/RgR4XEC (дата звернення: 20.10.2020).
14. Теоретико-методичні засади забезпечення якості освіти: монографія / за заг. ред. Д.В. Карамишева. Харків.: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2020. 180 с.
15. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці: монографія. Під загальною редакцією д. е. н., проф. Дорофієнка В.В. Донецьк: ТОВ "РВК-ПРОМО". 2003. 412 с.
16. QS world university rankings. URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings (дата звернення: 20.10.2020).
17. Ranking web of webometrics URL: http://www.webometrics.info/en/world (дата звернення: 20.10.2020).
18. Webometrics: рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. URL: https://cutt.ly/BgR84eD (дата звернення: 20.10.2020).

O. Shkurupii, Iu. Samoilyk, O. Shmatko

THE MARKETING FEATURES OF EDUCATIONAL SERVICES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT: INTERNATIONAL AND NATIONAL TRENDS

Summary

In the article, it has been justified the essence of the definitions "educational service" and "market of educational services". Marketing features of the competitive environment in the market of educational services has been formulated. The methodological bases of higher education international institutions rankings formation have been revealed. Factors that determine the high position of higher education institutions in such rankings as QS World University Ranking, Webometrics Ranking of World Universities, "Euroosvita" and rating of higher education institutions on the average score for external independent evaluation (EIE) for contract education have been identified. It has been found that in the world rankings the first positions have occupied by universities and colleges of the USA, as well as Great Britain. The main marketing factors that ensure high ratings of these universities are the high quality of educational services, a positive image developed over time, the reputation among alumni and employers, and the scale of activity. A marketing pyramid of higher education institutions has been built, which includes the following elements: quality of educational service, image and reputation of higher education institution, prestige of specialty, uniqueness of educational and professional program, qualification of scientific and pedagogical staff, budget orders, price of educational service, international relations institution of higher education, practical orientation of education, relations with employers, logistics of higher education institution, infrastructure of higher education institution, socio-cultural, sports sectors, psychological service, representation of higher education institution on the Internet (through the official website, in international and national rankings, in citations of scientific publications, etc.), the image of alumnus and applicants for higher education, cooperation with schools and institutions of I-II levels of accreditation, active marketing (advertising in the media, participation in exhibitions, Social media marketing (SMM)). The image of the higher education institution on the basis of availability high quality of services should be considered as a separate (specific marketing) process of these entities, operating and developing in a market economy.

Keywords: educational service; market of educational services; marketing; institution of higher education; international ratings; competition; competitive environment.

References

1. Bogolib, T.M. (2005), Finansove zabezpechennia rozvytku vyshchoi osvity i nauky v transformatsiinyi period [Financial support for the development of higher education and science in the transformation period], T-vo "Osvita Ukrainy", KOO, Kyiv, Ukraine.
2. Osvita.ua (2020), "The highest external evaluation score per contract", available at: http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045 (Accessed 20.10.2020).
3. Debich, M.A. (2019), Teoretychni zasady internatsionalizatsii vyshchoi osvity: mizhnarodnyi dosvid [Theoretical principles of internationalization of higher education: international experience], PP Lysenko, Nizhyn, Ukraine.
4. Kalenyuk, I.S. and Kuklin, O.V. (2012), Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomika znan [Development of higher education and knowledge economy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Karpyuk, O.A. (2009), "Theoretical aspects of the market of educational services". Nauka i ekonomika, vol. 2 (14), pp. 297—299.
6. Lopushnyak, G.S. and Rybchanska, Kh.V. (2018), Vyshcha osvita Ukrainy: derzhavne rehuliuvannia ta perspektyvy rozvytku [Higher education in Ukraine: state regulation and development prospects], Liha Pres, Lviv, Ukraine.
7. Savitskaya, N.L. (2018), Marketynhova polityka zakladu vyshchoi osvity [Marketing policy of higher education institution], KhDUHT, Kharkiv, Ukraine.
8. Melnykova, O.V. (2015), "The main directions of promotion of educational services by Ukrainian universities on the Internet", Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody "Ekonomika", vol. 15. pp. 25—35.
9. Patora, R. (2002), Rynok osvity v systemi kadrovoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku krainy [Education market in the system of staffing the strategic development of the country], Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Lviv, Ukraine.
10. Ptashchenko, O.V. Miroshnikova, E.D. and Khristenko, M.Yu. (2017), "Internet technologies as an effective tool for promoting educational brands", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (38), pp. 47—49.
11. wikipedia (2020), "Rating of the best universities in the world (QS World University Rankings)", available at: https://cutt.ly/OgR8LMk (Accessed 20.10.2020).
12. osvita.ua (2020), "Ranking of universities "TOP-200 Ukraine" in 2019",. available at: http://osvita.ua/vnz/rating/64884 (Accessed 20.10.2020).
13. 24tv (2020), "How many Ukrainians use the Internet and how many watch television: statistics", available at: https://cutt.ly/RgR4XEC (Accessed 20.10.2020).
14. Karamisheva, D.V. (2020), Teoretyko-metodychni zasady zabezpechennia yakosti osvity [Theoretical and methodological principles of ensuring the quality of education], HarRI NADU "Master", Kharkiv, Ukraine.
15. Chernysh, O.I. and Dorofienko, V.V. (2003), Rynok posluh: mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia v transformatsiinii ekonomitsi [The market of services: mechanisms of state regulation in transformational economy], TOV "RVK-PROMO", Donetsk, Ukraine.
16. QS world university rankings (2020), available at: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings (Accessed 20.10.2020).
17. Ranking web of webometrics (2020), available at: http://www.webometrics.info/en/world (Accessed 20.10.2020).
18. Institute of Innovative Education KNUBA (2020), "Webometrics: ranking of the best higher education institutions in the world", available at: https://cutt.ly/BgR84eD (Accessed 20.10.2020).

№ 11 2020, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 1181

Відомості про авторів

О. В. Шкурупій

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

O. Shkurupii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-5818-7651


Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1335-2331


О. О. Шматько

здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

O. Shmatko

Master's degree of economic science, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-2262-2225

Як цитувати статтю

Шкурупій О. В., Самойлик Ю. В., Шматько О. О. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.4

Shkurupii, O., Samoilyk, Iu. and Shmatko, O. (2020), “The marketing features of educational services in a competitive environment: international and national trends”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.