EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Г. М. Пурій, М. Б. Кузнєцова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150

УДК: 339.13

Г. М. Пурій, М. Б. Кузнєцова

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті з'ясовано, що "конкурентоспроможність" є складною економічною категорією і своєрідним узагальнюючим показником діяльності суб'єкта господарювання. Проаналізовано сутність дефініції "конкурентоспроможність закладу вищої освіти" і на цій основі виокремлено різні методичні підходи до її визначення. Досліджено характерні особливості та систематизовано основні фактори забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Встановлено, що конкурентоспроможність закладів вищої освіти визначається якісними та ціновими параметрами освітніх послуг і значною мірою залежить від системи фінансово-економічних, організаційно-правових, науково-технологічних, кадрових, управлінських, демографічних та політичних факторів її забезпечення. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможності закладу вищої освіти можливе лише наявності об'єктивної інформації про динаміку внутрішніх процесів у навчальному закладі та максимального врахування впливу факторів зовнішнього середовища на його діяльність.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; заклад вищої освіти; фактори конкурентоспроможності; зовнішні та внутрішні фактори конкурентоспроможності закладу вищої освіти.

Література

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 е изд. / под ред. Г.Л. Багиева. СПб.: Питер, 2006.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. — 562 с.
3. Безтелесна Л.І. Суть та чинники впливу на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів / Л.І. Безтелесна, І.А. Либак // Економіка і суспільство. — 2017. — № 9. — С. 145—151.
4. Верхоглядова Н.І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності: монографія / Н.І. Верхоглядова. — Донецьк: Вид-во ДНУ, 2004. — 196 с.
5. Гринько Т.В. Фактори конкурентоспроможності підприємств / Т.В. Гринько // Держава та регіони. — 2004. — № 2. — С. 50—53.
6. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія / [А.Ф. Павленко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький та ін.]; за заг. ред. д. е. н., проф. А.Ф. Павленка та д. е. н., проф. Л.Л. Антонюк. — К.: КНЕУ, 2014. — 350 с.
7. Єлець О.П. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства / О.П. Єлець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 1. — С. 58—64.
8. Карпюк О.А. Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту / О.А. Карпюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2014. — Т. 20. — № 2. — С. 146—152.
9. Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / К.В. Кравченко // Науковий вісник Донбасу. — 2011. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_17
10. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред. д. е. н., проф. Кузьміна О.Є. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. — 180 с.
11. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. — Львів: Компакт-ЛВ, 2005. — 304 с.
12. Левицька А.О. Дослідження еволюції визначення та трактування конкурентоспроможності підприємства / А.О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — №3. — С. 200—204.
13. Пірус В.О. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток вищих навчальних закладів в Україні / В.О. Пірус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2017. — Вип. 12. Ч. 2. — С. 90—93.
14. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер. — М.: Издательство "Международные отношения", 1993 — 895 с.
15. Про вищу освіту [Електронний ресурс]: Закон України № 1556?VII від 01.07.2014. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
16. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України № 2210-III від 11.01.2001. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
17. Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / Л. Прус // Вісник Тернопільського державного економічного університету. — 2006. — № 2. — С. 114—123.
18. Романова И.Б. Управление конкурентоспособностью высшего ученого заведения. — Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2005. — 140 с.
19. Рыночная экономика: словарь / под общ. ред. Г.Я. Кипермана. — М.: Республика, 1993. — 524 с.
20. Скідін О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти: навчальний посібник / О.Л. Скідін. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 277 с.
21. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч.— практ. посібник для студентів економ. спец. / О.М. Сумець, О.Є. Сомова, Є.Ф. Пєліхов. — К.: Професіонал, 2007. — 208 с.
22. Царенко І.О. Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України: дис. канд.: 08.00.03. — економіка та управління національним господарством / І.О. Царенко. — Кропивницький, 2018. — 297 с.
23. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.
24. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1995. — 540 с.
25. Яновский А.М. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики / А.М. Яновский // Стандарты и качество. — 1997. — № 2. — С. 43—44.

H. Puriy, M. Kuznetsova

COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: ESSENCE AND MAIN FACTORS OF ITS PROVISION

Summary

The article clarifies that "competitiveness" is a complex economic category and a kind of generalizing indicator of the business entity. It is revealed that competitiveness in general is provided not only by quality and price parameters of goods (services), but is formed due to efficient use of production, marketing, financial, scientific and technical, innovation, personnel and property potentials of the enterprise while taking into account changes in its environment.
The essence of the definition of "competitiveness of a higher education institution" is analyzed and on this basis different methodological approaches to its definition are singled out.
It is established that the competitiveness of a higher education institution is determined by its ability to best meet the needs of consumers of educational services through continuous innovative development, taking into account market trends in higher education and efficient use of available resources.
The characteristic features and systematized the main factors of ensuring the competitiveness of higher education institutions are studied.
It was found that ensuring the competitiveness of higher education is possible only if there is objective information about the dynamics of internal processes in the institution and the maximum consideration of the impact of environmental factors on its activities.
The main factors of ensuring the competitiveness of higher education institutions are systematized. The internal factors of ensuring the competitiveness of higher education institutions include: financial and economic (efficiency of economic activity, the level of funding for research, financial resources, marketing communications, pricing policy of the educational institution); organizational and legal (organizational structure of the institution of higher education, distribution of rights and responsibilities, the level of preparation of students, the level of use in the educational process of innovative methods of teaching and learning, quality management system); scientific and technological (quality of material and technical base, speed of updating of material and technical base, scientific potential of higher education institution); personnel (staffing, qualification of teaching staff); managerial (management style, level of management of higher education institution).
The system of external factors that have a significant impact on the level of competitiveness of higher education and are closely interrelated with its activities, includes: financial and economic (macroeconomic situation in the country, the level of development of the market of educational services, public spending on education, the level of non-governmental instruments education financing); organizational and legal (regulatory and legal support of higher education, norms and standards in the field of higher education); political (political climate in the country, regulatory activities of the government); demographic factors (population, age structure of the population, level of educational migration of the population, level of income of the population) factors of ensuring the competitiveness of higher education institution.
Continuous monitoring of the competitive environment, as well as diagnosis and consideration of the system of external and internal factors of competitiveness, will allow higher education institutions to timely and effectively assess their competitive position in the market of educational services and respond quickly to its change.

Keywords: competition; competitiveness; institution of higher education; factors of competitiveness; external and internal factors of competitiveness of institution of higher education.

References

1. Bagiev, G.L. Tarasevich, V.M. and Ann H. (2006), Marketynh [Marketing], Piter, Sankt-Peterburg, Russia.
2. Balabanova, L.V. (2002), Marketynh [Marketing], DonDUET, Donets'k, Ukraine.
3. Beztelesna, L.I. (2017), "The essence and factors influencing the competitiveness of higher education institutions", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 145—151.
4. Verkhohliadova, N.I. (2004), Ekonomichnyj vymir iakosti vyschoi osvity iak skladovoi natsional'noi konkurentospromozhnosti [Economic dimension of the quality of higher education as a component of national competitiveness], DNU, Donets'k, Ukraine.
5. Hryn'ko, T.V. (2004), "Factors of enterprise competitiveness", Derzhava ta rehiony, vol. 2, pp. 50—53.
6. Pavlenko, A.F. Antoniuk, L.L. Vasyl'kova, N.V. and Il'nyts'kyj, D. O. (2014), Doslidnyts'ki universytety: svitovyj dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Research universities: world experience and prospects for development in Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Yelets', O. P. and Bohdan, Ye.V. (2016), "The essence of competition and competitiveness of the enterprise", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 1, pp. 58—64.
8. Karpiuk, O.A. (2014), "Problems of assessing the quality of educational services in the system of educational management", Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu kharchovykh tekhnolohij, vol. 2, pp. 146—152.
9. Kravchenko, K.V. (2011), " Management of the competitiveness of the primary mortgage", Naukovyj visnyk Donbasu, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_17 (Accessed 27 September 2020).
10. Kuz'min, O.Ye. Mel'nyk, O.H. and Romanko, O.P. (2011), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics], IFNTUNH, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
11. Kuz'min, O.Ye. and Horbal', N.I. (2005), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of international competitiveness of the enterprise], Kompakt-LV, L'viv, Ukraine.
12. Levyts'ka, A.O. (2011), "Research of the evolution of the definition and interpretation of enterprise competitiveness", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 11, pp. 200—204.
13. Pirus, V.O. (2017), "External and internal factors influencing the innovative development of higher education institutions in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 12, pp. 90—93.
14. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaja konkurencija [International competition], Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow, Russia.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About higher education", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page (Accessed 29 September 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On protection of economic competition", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (Accessed 27 September 2020).
17. Prus, L. (2006), "Theoretical principles of managing the competitiveness of higher education institutions", Visnyk Ternopil's'koho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp. 114—123.
18. Romanova, I.B. (2005), Upravlenie konkurentosposobnost'ju vysshego uchenogo zavedenija [Management of the competitiveness of a higher educational institution], Srednevolzhskij nauchnyj centr, Ul'janovsk, Russia.
19. Kiperman, G.Ja. (1993), Rynochnaja jekonomika [Market economy], Respublika, Moscow, Russia.
20. Skidin, O.L. (2003), Osnovy vykorystannia sotsial'nykh tekhnolohij v upravlinni vyschymy zakladamy osvity [Fundamentals of the use of social technologies in the management of higher education institutions], ZDU, Zaporizhzhia, Donets'k, Ukraine.
21. Sumets', O.M. Somova, O.Ye. and Pielikhov, Ye.F. (2007), Otsinka konkurentospromozhnosti suchasnoho promyslovoho pidpryiemstva [Assessment of the competitiveness of a modern industrial enterprise], Profesional, Kyiv, Ukraine.
22. Tsarenko, I.O. (2018), "The mechanism of state regulation of the competitiveness of higher education in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine.
23. Shershn'ova, Z.Ye. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], 2nd ed, KNEU , Kyiv, Ukraine.
24. Shumpeter, J. (1995), Kapitalizm, socializm i demokratija [Capitalism, socialism and democracy], Jekonomika, Moscow, Russia.
25. Janovskij, A.M. (1997), "Competitiveness of a product and a product manufacturer in the system of a market economy", Standarty i kachestvo, vol. 2, pp. 43—44.

№ 10 2020, стор. 150 - 154

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1473

Відомості про авторів

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

H. Puriy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-6039-3799


М. Б. Кузнєцова

викладач вищої категорії, Дрогобицький механіко-технологічний коледж, м. Дрогобич

M. Kuznetsova

The Highest Category Teacher, Drohobych Mechanical Technological College

ORCID:

0000-0002-5851-4878

Як цитувати статтю

Пурій Г. М., Кузнєцова М. Б. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори її забезпечення. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150

Puriy, H. and Kuznetsova, M. (2020), “Competitiveness of higher education institutions: essence and main factors of its provision”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.