EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Вітюк, О. А. Сметанюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.144

УДК: 338.001.36

А. В. Вітюк, О. А. Сметанюк

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті окреслено основні передумови формування аналітичного забеззпечення бізнес-планування машинобудівних підприємств. Обгрунтовано доцільність і перспективи використання методу аналізу при забезпеченні методичної основи здійснення бізнес-планування. Обгрунтовано авторську позицію щодо відмінності між поняттями "аналіз" та "аналітичне забезпечення", яка полягає у розгляді аналізу як частини аналітичного забезпечення. Аналітичне забезпечення є складовою інформаційного забезпечення управління підприємством. Виявлено, що аналіз є інструментом створення системи аналітичного забезпечення. Виявлено проблеми розвитку машинобудівної галузі, що можуть впливати на необхідність бізнес-планування діяльності підприємств. Встановлено об'єктивні та суб'єктивні причини доцільності більш активного бізнес-планування діяльності машинобудівних підприємств.
Розкрито зміст розділів бізнес-плану з використанням різних напрямів аналізу господарської діяльності підприємства, як-от: аналіз реалізації продукції, аналіз ринків збуту продукції, аналіз конкурентоспроможності, аналіз асортименту продукції, аналіз матеріальних ресурсів, аналіз трудових ресурсі, аналіз використання основних засобів, аналіз витрат на виробництво, аналіз фінансових результатів та фінансового стану.
Доведено, що аналітичне забезпечення бізнес-планування машинобудівних підприємств на сьогодні умовно можемо поділити на кілька фаз:
1. Визначення інформаційних потреб зацікавлених осіб.
2. Збір та обробка інформації.
3. Правильна та своєчасна інтерпретація отриманих відомостей.
Встановлено, що аналітичне забезпечення бізнес-планування підприємства — це процес обробки інформації про результати діяльності суб'єкта для прийняття ефективних управлінських рішень щодо активного розвитку підприємства в майбутньому.

Ключові слова: аналіз; забезпечення; бізнес-планування; машинобудування; інформація; показник.

Література

1. Миронов Р.С. Методологічні засади формування ефективної системи менеджменту машинобудівного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 5. С. 99—104.
2. Пекна Г.Б. Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2018. 49. С. 196—202.
3. Яремик М.І., Яремик Х.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. 2. С. 173—180.
4. Барановська С.П. Обліково-аналітичне забезпечення як невід'ємна складова управління підприємством. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 1. С. 8—11.
5. Саричев Ю.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2017. № 3. С. 120—126.
6. Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1. С. 168—174.
7. Рябенко Л.М. Аналітичне забезпечення розробки і реалізації управлінських стратегічних рішень. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1400—1407.
8. Уткіна Ю.М. Організація бізнес-планування інвестиційних проектів на промислових підприємствах.Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 125—131.
9. Дорош Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств. 2015. № 18. С. 80—84.
10. Гуменюк О.О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 212—216.
11. Вітюк А.В. Ідентифікація змісту та значення просторового розвитку підприємства. Бізнес-Інформ. 2020. № 1. С. 359—366.
12. Фатенок-Ткачук А. Обліково-аналітичне забезпечення прогнозування в стратегічному плануванні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 140—147.

A. Vitiuk, O. Smetaniuk

ANALYTICAL SUPPORT OF BUSINESS-PLANNING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The main prerequisites of the forming analytical support for business planning of machine-building enterprises are determined in the paper. The expediency and prospects of using the method of analysis in providing the methodological basis for business planning are found. The author's position to the difference between the concepts of "analysis" and "analytical support" is found, which considers the analysis as a part of the analytical support. Analytical support is a component of information support of enterprise management. It was found that analysis is a tool for creating a system of analytical support. The purpose of analytical support of business planning is the formation and transmission of quality operational, tactical and strategic information to ensure sound and effective management decisions for strategic development of the enterprise. Problems of development of machine-building industry are revealed. These problems can influence to necessity of business planning of the enterprises activity. Objective and subjective reasons for the expediency of more active business planning of machine-building enterprises had been determined.
The content of units of the business-plan is considered with using different areas of analysis of economic activity of the enterprise such as analysis of sales, analysis of markets, analysis of competitiveness, analysis of product range, analysis of material resources, analysis of labor resources, analysis of fixed assets, analysis of production costs, analysis of financial results and financial condition.
It was proved that the analytical support of business-planning of machine-building enterprises today can be divided into several phases:
1. Determining the information needs of stakeholders;
2. Collection and processing of information;
3. Correct and timely interpretation of the received information.
Analytical support of business-planning of the enterprise is a process of processing information about the results of the entity for making effective management decisions about the active development of the enterprise in the future.

Keywords: analysis; support; business planning; mechanical engineering; information; indicator.

References

1. Myronov, R.S. (2012), "Methodological principles of forming an effective management system of a machine-building enterprise", Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu, vol. 5, pp. 99—104.
2. Pekna, H. B. (2018), "Business planning and its role in modern conditions of Ukraine's development", Vcheni Zapysky Universytetu KROK. Seriia Ekonomika, vol. 49, pp. 196—202.
3. Yaremyk,М. І. and Yaremyk, Kh. Ya. (2012), "Information and analytical support in the management system of financial and economic security of enterprises", Naukovi Zapysky Ukrainskoi Akademii Drukarstva, vol. 2, pp. 173—180.
4. Baranovska, S.P. (2012), "Accounting and analytical support as an integral part of enterprise management", Menedzhment Ta Pidpryiemnytstvo V Ukraini Etapy Stanovlennia I Problemy Rozvytku, vol. 1, pp. 8—11.
5. Sarychev, Yu. О. (2017), "Information and analytical support as a type of information support in the system of public administration", Visnyk Natsionalnoi Akademii Derzhavnoho Upravlinnia Pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne Upravlinnia, vol. 3, pp. 120—126.
6. Putsenteilo P. R. (2015), "Analytical support of the enterprise activity", Stalyi Rozvytok Ekonomiky, vol. 1, pp. 168—174.
7. Riabenko, L.М. (2017), "Analytical support for the development and implementation of management strategic decisions", Ekonomika I Suspilstvo, vol. 13, pp. 1400—1407.
8. Utkina, Yu. М. (2014), "Organization of business planning of investment projects at industrial enterprises", Visnyk Ekonomiky Transportu I Promyslovosti, vol. 47, pp. 125—131.
9. Dorosh, N. І. (2015), "Accounting and analytical support of financial and economic control of the main activities of building companies", Torhivlia, Komertsiia, Pidpryiemnytstvo, vol. 18, pp. 80—84.
10. Humeniuk, О. О. (2015), "Functioning of analytical support of enterprise activity", Stalyi Rozvytok Ekonomiky, vol. 3, pp. 212—216.
11. Vitiuk, А. V. (2020), "Identification of the content and significance of the spatial development of the enterprise", Biznes-Inform, vol.1, pp. 359—366.
12. Fatenok-Tkachuk, А. O. (2015), "Accounting and analytical forecasting in strategic planning", Ekonomichnyi Chasopys Skhidnoievropeiskoho Natsionalnoho Universytetu Imeni Lesi Ukrainky, vol. 4, pp. 140—147.

№ 10 2020, стор. 144 - 149

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

ORCID:

0000-0001-5211-4948


О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0001-5207-6451

Як цитувати статтю

Вітюк А. В., Сметанюк О. А. Аналітичне забезпечення бізнес-планування машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 144–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.144

Vitiuk, A. and Smetaniuk, O. (2020), “Analytical support of business-planning of machine-building enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 144–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.144

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.