EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CONCEPTUAL ISSUES OF TAX ANALYSIS
Huseynov Fuad Vagif

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.118

УДК: 336.22

Huseynov Fuad Vagif

CONCEPTUAL ISSUES OF TAX ANALYSIS

Summary

We determine which terms shall be applied in tax analysis by revealing the differences between terminological apparatus of accounting and tax accounting by the way of use of comparative analysis and dialectic synthesis methods.
Several scientists engaging in learning of issues connected to the field of tax analysis presented and used certain terms and conceptions in their investigations. The most concepts for purposes of this research cover the follows: tax burden, operational tax costs, tax environment, tax discounts. The use of special terminology exists in official documents in one or other form concerning the tax analysis conducted by public authorities. It is required to analyze and generalize these terms in order to conduct the said research.
Formed as a result of the synthesis of a number of special and sectoral areas of scientific knowledge, and only in the 20th century became an independent science, economic analysis, under the influence of the newly emerging needs of practice, creates new promising scientific areas, one of which is tax analysis as a tool for assessing results and consequences taxation.
The development of strategic management at the organization level has led to the emergence of tax planning as an element of the organization's financial management in order to reduce the negative impact of taxation on the results of operations, the implementation of which requires the development of tax analysis procedures. Recognition of the active role of the external environment in the activities of the organization made it possible to rethink the meaning of tax analysis, without limiting its task of "optimization" of tax expenditures. For the harmonious interaction of the organization with the surrounding socio-economic environment, tax analysis ensures the alignment of interests in the taxation process, reflecting the relationship between structural levels — public finance and the finance of business entities as agents of economic relations. The development of a conceptual theoretical basis for the interpretation of performance, taking into account the impact of taxation, opens up opportunities for solving a number of practical problems, including one of the main ones being the coordination of the interests of the state and business, which directly determine the sustainable socio-economic development of Azerbaijan.

Keywords: tax analysis; tax burden; operational tax costs; tax environment; tax discounts.

References

1. Chipurenko, E.V. (2012), Methodology of tax analysis and assessment of the impact of the tax system on the activities of commercial organizations: Dissertation of Doctor of Economics: 08.00.12, 08.00.10 / Chipurenko Elena Viktorovna, Мoscow, Russian Federation.
2. Kulikova, T.V. (2004), Tools for planning the tax burden of economic entities: Dissertation of the Candidate of Economic Sciences: 08.00.10 /Kulikova Tatyana Veniaminovna — Ivanovo, Russian Federation.
3. Salahov, S.V. (2004), Problems for state regulation of the agrarian sector, "NURLAR", Baku, Republic of Azerbaijan.
4. Alirzayev, A.G. (2005), Problems of socio-economic development of Azerbaijan in the context of reforms and acceleration strategy: experience, trends and perspective directions. "Adiloghlu" publishing house, Baku, Republic of Azerbaijan.
5. Kalbiyev, Y.A. (2005), Fiscal policy and problems for regulation of the national economy, "Tafakkur" NPM, Baku, Republic of Azerbaijan.
6. Nikiforova N.A., Milovidova, S.N. (2020), Tax Analysis, Knorus. Moscow, Russian Federation.
7. Dedkova, E.G. (2010), Analysis and forecasting of tax costs in industrial enterprises: dissertation of the candidate of economic sciences: 08.00.10 / Dedkova Elena Gennadevna -Oryol, Russian Federation.
8. Transaction costs [Electronic resource] // Portal financial sciences. — Available at: http://www.mirkin.ru/docs/dumnaya/net03.pdf (Accessed: 01.09.2014).
9. Hoftman, A.P. (2008), Methodology for assessing the tax burden of small businesses within the "tax corridor": Dissertation of the Candidate of Economic Sciences: 08.00.10 / Hoftman Anna Pavlovna — Yaroslavl, Russian Federation.
10. Tax benefit: concept, signs, practice // Internet — edition of Clerk.ru. — Available at: http://www.klerk.ru/law/articles/129482 (Accessed: 01.02.2014).
11. Musayev, A. F. (2004), Economic problems of the tax policy, "Elm", Baku, Republic of Azerbaijan.

Гусейнов Фуад Вагіф огли

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО АНАЛІЗУ

Анотація

Дослідники в області податкового аналізу ввели і використовували в своїх дослідженнях певні терміни і поняття. Більшість концепцій з метою цього дослідження охоплюють таке: податковий тягар, операційні податкові витрати, податкове середовище, податкові пільги. В офіційних документах в тій чи іншій формі також використовується спеціальна термінологія, що стосується податкового аналізу, проведеного державними органами. Для проведення такого дослідження в статті проаналізовані та узагальнені ці терміни.
Слід зазначити, що в результаті синтезу ряду спеціальних та галузевих областей наукового знання економічний аналіз у ХХ ст. став самостійною галуззю науки. Під впливом потреб практики народжуються нові перспективні наукові напрями економічного аналізу, одним з яких є податковий аналіз. Виникнення податкового аналізу пов'язано з необхідністю оцінки та врахування впливу на результати господарської діяльності податкової системи, що впливає на фінансові інтереси різних груп економічних агентів. Накопичений практичний досвід дозволяє зробити перші кроки у визначенні предмета, методу і цілей податкового аналізу, які є фундаментальними концепціями, які підтверджують появу самостійного наукового напряму в економічному аналізі.
Економічний зміст податків виражається відносинами в формуванні державних фінансів. У процесі оподаткування, здійснюваного в рамках ієрархічної структури фінансової системи країни, податкові платежі відображають потоки фінансових ресурсів і взаємозв'язок між структурними рівнями — державними фінансами і фінансами господарюючих суб'єктів, як агентів економічних відносин. Одна із ключових проблем оподаткування — це неминучий конфлікт, що виникає в процесі реалізації функцій державного сектора в зв'язку з природним обмеженням загального обсягу його доходів. Податкові платежі, що надходять до бюджетної системи, є доходом державного сектора і одночасно одним із видів витрат для платника податків. Зазначені питання, на наш погляд, вимагають всебічного вивчення.

Ключові слова: податковий аналіз; податковий тягар; операційні податкові витрати; податкове середовище; податкові знижки.

№ 10 2020, стор. 118 - 120

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 570

Відомості про авторів

Huseynov Fuad Vagif

Doctoral candidate, UNEC

Гусейнов Фуад Вагіф огли

докторант, Азербайджанський Державний Економічний Університет, (UNEC)

ORCID:

0000-0003-4703-4171

Як цитувати статтю

Vagif, Huseynov Fuad (2020), “Conceptual issues of tax analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 118–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.