EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Г. С. Фролова, Д. К. Фролов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.105

УДК: 339.727.330.341.1

Г. С. Фролова, Д. К. Фролов

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Критичний стан розвитку інноваційного середовища в Україні та обмеженість внутрішніх фінансових можливостей обумовлюють необхідність залучення міжнародних фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проєктів. Успішний менеджмент на міжнародному фінансовому ринку в інноваційній сфері найбільше залежить від стану інституціалізації інноваційного середовища, яка покликана врегулювати відносини між інститутами міжнародного фінансування інновацій та вітчизняними суб'єктами інноваційної діяльності, структурувати їхню поведінку на міжнародному ринку капіталу та забезпечити її впорядкованість та передбачуваність.
Попри численні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розглядаються різні аспекти інституціалізації економічних процесів, найменш дослідженими залишаються міжнародні інститути фінансового характеру. Зважуючи на критичну важливість фінансової складової в активізації інноваційного процесу, дослідження інститутів міжнародного фінансування інноваційних проєктів в Україні є актуальною науковою проблемою. Тому метою статті стало дослідження характеристик і особливостей функціонування основних інститутів — інституту прямих іноземних інвестицій та інституту міжнародного кредитування інноваційної діяльності та оцінка результативності їх використання для нарощування інноваційного потенціалу країни.
У статті здійснено аналіз задіяння основних фінансових інститутів для підвищення рівня інноваційності національної економіки, окреслено основні суб'єкти прямих іноземних інвестицій та міжнародного кредитування інноваційної діяльності, встановлено проблеми повноцінного використання потенціалу цих інститутів в Україні, доведено необхідність комплексного підходу у розвитку інституційного середовища інноваційної сфери для досягнення цілей підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Першочерговим завданням вдосконалення інституційного середовища, ефективного і цілеспрямованого використання потенціалу інститутів прямих іноземних інвестицій та міжнародного кредитування інноваційної сфери є формування і синхронний розвиток інституту права, інституту проєктного менеджменту, соціальних та інших інститутів.

Ключові слова: інституціалізація; міжнародне фінансування; інститути; інноваційна діяльність; прямі іноземні інвестиції; кредитування.

Література

1. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014—2016 років (за міжнародною методологією) / Доповідь Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat.../publnauka
2. Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 році: статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики України. — 2019. — 108 с.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. — 190 с.
4. Нуреев Р.М. Институциональная парадигма предмета экономической теории/ Р.М.Нуреев, Ю.В.Латова/ Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. — 2005. — Вып. 89-1. — С. 20—26.
5. Tolbert P. The Institutionalization of Institutional Theory / P. Tolbert, L. Zucker //S.Clegg. — 1996. — P.182.
6. Стигліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е.Стигліц / пер. з англ. — К.: Основи, 2005. — 854 с.
7. Ростоу В.В. Стадии экономического роста. — Нью-Йорк: Изд-во Фредерик А. Прегер, 1961. — 242 с.
8. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория / под общ. ред. А.А. Аузана. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 415 с.
9. Даниленко А.І. Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні // Фінанси України. — 2017. — №5. — С. 7—23.
10. Дубіщев В.П. Інноваційна економіка та її інституціоналізація / В. Дубіщев, Н. Краус // Економіка і регіон. — 2015. — № 3 (52). — С. 22—27.
11. Ентін Л. М. Інституційна структура і механізм прийняття рішень в ЄС / Л. М. Ентін; КІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 134 с.
12. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія у 2 т / Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; за заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, А.М. Поручника. — Київ: КНЕУ, 2006. — 592 с.
13. Поручник А., Сімонова М. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації: монографія / А. Поручник, М. Сімонова. — Київ: КНЕУ, 2015. — 324 с.
14. The Word Bank: Foreign Direct Investment 2018. URL: http:// wordbank.org/
15. Валовий внутрішній продукт (2018). URL: index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2018/
16. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
17. The Global Innovation Index 2017. URL: https://wwwglobalinnovationindex.org/gii-2017-report
18. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm
19. The World Factbook. URL: https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
20. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 р., №93/96-ВР із подальшими змінами // ВВР. 1996. № 19. Ст. 80.
21. World investment report 2018. Investment and new industrial policies. Unctad.org. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pd
22. Панченко Є.Г. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій / Є.Г. Панченко, М.Є. Кір'якова // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 7. — С. 104—109.
23. Експерти про транснаціональні корпорації в Україні. URL: http://tyzhden.ua/Economics/74635
24. Чурилова О.А. Деякі тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в Україні / О.А. Чурилова, О.І. Антоненко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Харків, Університет банківської справи. — 2011. — № 1 (10).
25. Державний борг та гарантований державою борг [Електронний ресурс]. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
26. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями [Електронний ресурс]. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini /spivrobitnictvo-ukrayini-z-mizhnarodnimi-finansovimi-instituciyami
27. Кредити за програмо ЄБРР [Електронний ресурс]. URL: http://www.megabank.net
28. Європейський інвестиційний банк. URL: https://mof.gov.ua/uk/eib
29. Концепція щодо підвищення ефективності впровадження спільних з МФО проєктів. URL: http://www. Kontseptsiya_shchodo_pidvyshchennya_efektyvnosti_vprovadzhennya_spilnykh_z_MFO_proektiv

A. Frolova, D. Frolov

INSTITUTIONAL FEATURES OF INTERNATIONAL FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary

The critical state of development of the innovation environment in Ukraine and the limited domestic financial opportunities necessitate the involvement of international financial resources for the implementation of innovative projects. Successful management in the international financial market in the innovation sphere largely depends on the state of institutionalization of the innovation environment, which aims to regulate relations between institutions of international innovation financing and domestic innovation actors, structure their behavior in the international capital market and ensure its orderliness and predictability.
Despite the numerous scientific works of domestic and foreign scholars, which consider various aspects of the institutionalization of economic processes, the least studied are international institutions of a financial nature. Given the critical importance of the financial component in the intensification of the innovation process, the study of institutions of international financing of innovation projects in Ukraine is an urgent scientific problem. Therefore, the aim of the article is to study the characteristics and features of the main institutions — the Institute of Foreign Direct Investment and the Institute of International Lending to Innovation and assess the effectiveness of their use to increase the innovation potential of the country.
The article analyzes the involvement of main financial institutions to increase the level of innovation of the national economy, outlines the main subjects of foreign direct investment and international lending for innovation, identified problems of full use of the potential of these institutions in Ukraine, the necessity of the complex approach in development of the institutional environment of innovative sphere for achievement of the goals of increase of competitiveness of national economy is proved. The primary task of improving the institutional environment, effective and purposeful use of the potential of foreign direct investment institutions and international lending for innovation is the formation and simultaneous development of the Institute of Law, the Institute of Project Management, social and other institutions.

Keywords: institutionalization; international financing; institutes; innovation activity; foreign direct investment; lending.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Survey of innovation activity in the economy of Ukraine for the period 2014-2016 (according to the international methodology). Report of the State Statistics Service of Ukraine", available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat.../publnauka (Accessed 05 Oct 2020).
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy u 2018 rotsi: statystychnyj zbirnyk [Scientific and innovative activity of Ukraine in 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.
3. Nort, D. (1997), Instituty, institucional'nye izmenenija i funkcionirovanie jekonomiki [Institutions, institutional change and economic performance], Fond jekonomicheskoj knigi "Nachala", Moskva, Russia.
4. Nureev, R.M. and Latova, J.V. (2005), "The institutional paradigm of the subject of economic theory", Nauchnye trudy DonNTU. Serija: Jekonomicheskaja, vol. 89-1, pp. 20—26.
5. Tolbert, P. and Zucker, L. (1996), "The Institutionalization of Institutional Theory", Handbook of organization studies, pp. 175—190.
6. Styhlits, Dzh. (2005), Ekonomika derzhavnoho sektora [Public sector economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
7. Rostou V.V. (1961), Stadii ekonomicheskogo rosta [Economic growth stages], Izd-vo Frederik A. Preger, NY, USA.
8. Auzan, A.A. (2006), Institucional'naja jekonomika: novaja institucional'naja jekonomicheskaja teorija [Institutional Economics: New Institutional Economic Theory], INFRA-M, Moskva, Russia.
9. Danylenko, A.I. (2017), "The main problems of innovation restructuring and financial aspects of its provision in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 7—23.
10. Dubischev, V. and Kraus, N. (2015), "Innovative economy and its institutionalization", Ekonomika i rehion, vol. 3 (52), pp. 22—27.
11. Entin, L. M. (2004), Instytutsijna struktura i mekhanizm pryjniattia rishen' v YeS [Institutional structure and decision-making mechanism in the EU], KIMV KNU im. Tarasa Shevchenka, Kyiv, Ukraine.
12. Luk'ianenko, D.H. Poruchnyk, A.M. and Antoniuk, L.L. (2006), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu v umovakh hlobalizatsii ekonomichnoho rozvytku [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Poruchnyk, A. Simonova, M. (2015), Instytutsionalizatsiia mizhnarodnoho investuvannia v umovakh hlobalizatsii [Institutionalization of international investment in the context of globalization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. The Word Bank (2018), "Foreign Direct Investment", available at: http://wordbank.org/ (Accessed 05 Oct 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Gross Domestic Product", available at: http://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2018/ (Accessed 05 Oct 2020).
16. Schwab, K. (2019), "The Global Competitiveness Report 2019", World Economic Forum, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 05 Oct 2020).
17. The Global Innovation Index (2017), available at: https://wwwglobalinnovationindex.org/gii-2017-report (Accessed 05 Oct 2020).
18. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Investments of foreign economic activity of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 05 Oct 2020).
19. CIA (2020), "The World Factbook", available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html (Accessed 05 Oct 2020).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On the regime of foreign investment", Visnyk Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.19.
21. UNCTAD (2018), "World investment report 2018. Investment and new industrial policies..org.", available at: http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pd (Accessed 05 Oct 2020).
22. Panchenko, Ye.H. and Kir'iakova, M.Ye. (2013), "Modern system of innovation management of multinational corporations", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.7, pp. 104—109.
23. tyzhden.ua (2013), "Experts on transnational corporations in Ukraine", available at: http://tyzhden.ua/Economics/74635 (Accessed 05 Oct 2020).
24. Churylova, O.A. and Antonenko, O.I. (2011), "Some trends in the development of transnational corporations in Ukraine", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', Universytet bankivs'koi spravy, vol. 1 (10).
25. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Public debt and state-guaranteed debt", available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (Accessed 05 Oct 2020).
26. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Cooperation of Ukraine with international financial institutions", available at: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini /spivrobitnictvo-ukrayini-z-mizhnarodnimi-finansovimi-instituciyami (Accessed 05 Oct 2020).
27. Megabank JSC (2020), "Loans for the EBRD program", available at: http://www.megabank.net (Accessed 05 Oct 2020).
28. European Investment Bank (2020), available at: https://mof.gov.ua/uk/eib (Accessed 05 Oct 2020).
29. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "The concept of improving the implementation of joint projects with MFIs", available at: http://www.Kontseptsiya_shchodo_pidvyshchennya_efektyvnosti_vprovadzhennya_spilnykh_z_MFO_proektiv (Accessed 05 Oct 2020).

№ 10 2020, стор. 105 - 110

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

Г. С. Фролова

к. е. н., провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут економічного розвитку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Frolova

PhD in Economics, Leading Researcher of the Research Institute of Economic Development of the SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

ORCID:

0000-0002-7321-3870


Д. К. Фролов

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

D. Frolov

Postgraduate student, Department of International Management, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

ORCID:

0000-0003-4500-1616

Як цитувати статтю

Фролова Г. С., Фролов Д. К. Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.105

Frolova, A. and Frolov, D. (2020), “Institutional features of international financing of innovation activities in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.