EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
І. В. Кривов'язюк, О. В. Бурбан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99

УДК: 65.011:330.133

І. В. Кривов'язюк, О. В. Бурбан

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ

Анотація

Мета статті полягає в подальшому розвитку теорії вартості в контексті уточнення сутності поняття "вартість підприємства" та детермінант її зростання на основі синтезу підходів до її тлумачення.
У ході дослідження було використано такі методи: структурно-логічного аналізу (формуючи логіку та структуру роботи), узагальнення (при уточненні походження та змісту категорії "вартість"), хронологічного та порівняльного аналізу (під час вивчення основних підходів до трактування суті поняття "вартість підприємства"); системного підходу (для визначення детермінант зростання вартості підприємства в розрізі основних підходів до визначення її сутності).
Результати дослідження показали, що категорія "вартість" виступає об'єктом дослідження багатьох наук, а в економічній теорії знаходить вираження у відносинах між суб'єктами господарювання, пов'язаними обміном певного товару. Хронологічний аналіз відносно визначення суті поняття "вартість підприємства" дозволив виокремити ціннісно-ціновий, стратегічний, майновий, системний та комплексний підходи до його тлумачення, які розкривають багатогранність та змістовність поняття, що вивчається. Водночас порівняльний аналіз визначає недоліки кожного з підходів, що і виступає основою розкриття суті вартості підприємства як грошового вираження справедливої його цінності, що сформувалась на основі вартості його матеріальних та нематеріальних активів, майбутніх грошових потоків генерованих суб'єктом господарювання під впливом факторів його ділового середовища.
Визначено, що до детермінант зростання вартості підприємства слід віднести систему факторів, векторами впливу яких виступають ефективність роботи підприємства, цінність для його власників, майбутні грошові потоки, матеріальні та нематеріальні активи, ділове середовище підприємства.
Перспективи подальших розвідок з позицій дослідження вартості підприємства доцільно пов'язати з уточненням сутності, переваг і недоліків існуючих підходів до оцінки вартості підприємства та визначення оптимальної комбінаторики методів їх оцінювання.

Ключові слова: теорія вартості; підприємcтво; варість підприємства; чинники впливу на вартість підприємства; ретроспективний аналіз.

Література

1. Пронько Л.М., Березюк С.В. Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". 2011. Вип. 8 (29). Частина 1. С. 384—391.
2. Altan M., Arkan F. Relationship Between Firm Value And Financial Structure: A Study On Firms In ISE Industrial Index, Journal of Business & Economics Research (JBER). 2011. Vol. 9 (9). Рр. 61—66.
3. Асканова О.В., Карпенко А.В. Эволюция подходов к осознанию сущности понятия стоимости бизнеса и ее оценки. Общество: политика, экономика, право. 2010. № 2. С. 38—42.
4. Тертична Н.В. Комплексна оцінка вартості підприємства: автореф. дис.... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами". Луганськ, 2006. 19 с.
5. Островська Г.Й. Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості: дис.... канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Тернопіль, 2007. 249 с.
6. Городнова Н.В., Чернов С.С. К вопросу о влиянии корпоративной этики на стоимость компании. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2009. № 4. С. 12—18.
7. Козаченко Г.В., Янчук Г.І. Предмет оцінки при використанні вартісного підходу до управління підприємством. Экономика и управление. 2006. № 2—3. С. 60—65.
8. Яремко І.Й. Оцінка ринкової вартості підприємств: порівняльний підхід. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. 2005. Вип. 15.4. С. 311—315.
9. Захарченко В.І. Економічна безпека регіону. Одеса: Астропрінт, 2002. 64 с.
10. Шипов В.Н. Стоимость предприятия: политэкономический анализ и методика оценки: автореф. дис.... канд. экон. наук: спец. 08.00.01. Москва, 2003. 23 с.
11. Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5. С. 8—19.
12. Міщенко О.О. Визначення поняття "вартість підприємства". 2013. URL: http://www. rusnauka.com/7_NITSB_2013/Economics/10_129666.doc.htm (дата звернення: 08.09.2019 р.).
13. Мажирина Т.М. Управление ростом эффективности деятельности предприятия на основе стоимостного похода. Известия ИГЭА. 2006. № 4 (49). С. 34—36.
14. Климаш Н.І. Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2020 р., м. Дніпро. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 115—117.
15. Kryvovyazyuk I., Smerichevskyi S., Myshko O., Oleksandrenko I., Dorosh V. and Visyna T. Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations. International Journal of Management. 2020. Vol. 11 (7). рр. 1000—1007.
16. Кривов'язюк І.В., Волинчук Ю.В. Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис? Актуальні проблеми економіки. 2014. № 10 (160). С. 56—62.

I. Kryvovyazyuk, A. Burban

ECONOMIC ESSENCE OF "ENTERPRISE VALUE" CONCEPT AND ITS GROWTH DETERMINANTS

Summary

The purpose of the article is further development of the value theory within specification of "enterprise value" concept and its growth determinant based on the synthesis of the main approaches to value definition.
During the research was used the list of the following methods: structure-logical analysis (during forming the logic and the structure of the research), generalization (during specification of the origin and the sense of the "value" category), chronological and comparable analysis (during the study of the main approaches to definition of "enterprise value" concept), system approach (for definition of enterprise value growth determinant within main approaches to its essence forming).
The results of the research have shown that the "value" category, being an object within a wide range of sciences, in economy theory is defined as the relations between business entities, which are related to specific good exchange. Chronological analysis of the definition of the essence of "enterprise value" concept enabled to distinguish value-price, strategic, property, system and complex approaches to its interpretation, which reveal versatility and meaningfulness of enterprise value concept. At the same time, comparable analysis defines disadvantages of each approach, this fact is a base of revealing of enterprise value as monetary expression of enterprise fair value, which was formed based on enterprise tangible and intangible assets value, future cash flow which is generated under main drivers of business environment.
It was defined that the list of main growth determinants should include the system of the factors the main influence vectors of which are working efficiency of the enterprise, enterprise value for its owners, future cash flow, tangible and intangible assests, enterprise business environment.
The prospects of the future researches of enterprise value should be dedicated to specification of the essence, advantages and disadvantages of the existing approaches to valuation of the enterprise and defining optimal valuation method combinations within mentined approaches.

Keywords: value theory; enterprise; enterprise value; enterprise value drivers; retrospective analysis.

References

1. Pronko, L. Berezok, S. (2011), "Cost and capitalization companies and methods of their assessment", Ekonomichni nauky. Seriia "Oblik i finansy", vol. 8 (29), рр. 384—391.
2. Altan, M. & Arkan, F. (2011), "Relationship Between Firm Value And Financial Structure: A Study On Firms In ISE Industrial Index", Journal of Business & Economics Research (JBER), 9 (9), 61—66.
3. Askanova, O.V. & Karpenko, A.V. (2010), "Evolution of approaches to understanding the essence of the concept of business value and its assessment", Society: politics, economics, law, vol. 2, рр. 38—42.
4. Tertichna, N.V. (2006), "Complex evaluation of estimation enterprise value", Ph.D. Thesis, Economy, organization and enterprises management, East-Ukrainian University named by Vladimir Dal of the Ministry of education and science of Ukraine, Luhansk, Ukraine.
5. Ostrovska, H. (2007), "Value Based Management of Vertically-Integrated Enterprises of the Oil Industry", Ph.D. Thesis, Economics and Enterprises Management (by Activities), Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
6. Gorodnova, N.V. & Chernov, S.S. (2009), "On the question of the impact of corporate ethics on the value of the company", Evrazyjskyj mezhdunarodnyj nauchno-analytycheskyj zhurnal, vol. 4, рр. 12—18.
7. Kozachenko, G.V. Yanchuk, G.I. (2006), "The subject of evaluation when using the cost approach to enterprise management", Ekonomyka y upravlenye, vol. 2—3, рр. 60—65.
8. Yaremko, I.Yo. (2005), "The estimation of the market value of the enterprises: the comparative approach", Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats', vol. 15.4, рр. 311—315.
9. Zakharchenko, V.I. (2002), Ekonomichna bezpeka rehionu [Economic security of the region], Astroprint, Odessa, Ukraine.
10. Shipov, V.N. (2003), "The cost of the enterprise: political-economic analysis and evaluation methods", Ph.D. Thesis, Economic theory, Plekhanov Russian Academy of Economics, Moscow, Russia.
11. Davydov, O.I. (2014), "Enterprise value as an economic category", Actual problems of the economy, vol. 5 (155), pp. 8—19.
12. Mishchenko, O.O. (2013), "Definition of "enterprise value", available at: http://www. rusnauka.com/7_NITSB_2013/Economics/10_129666.doc.htm (Accessed 08.09.2019).
13. Mazhirina, T.M. (2006), "Management of growth of efficiency of activity of the enterprise on the basis of a cost campaign", Izvestija IGJeA, vol. 4 (49), рр. 34—36.
14. Klimash, N.I. (2020), "Economic value added (EVA) and its impact on enterprise value", Aktual'ni problemy vykorystannia potentsialu ekonomiky krainy: svitovyj dosvid ta vitchyzniani realii [Current problems of using the potential of the country's economy: world experience and domestic realities], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], SHEE PSACEA, Dnipro, Ukraine, 25 April 2020, pp. 115—117.
15. Kryvovyazyuk, I. Smerichevskyi, S. Myshko, O. Oleksandrenko, I. Dorosh, V. and Visyna, T. (2020), "Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations", International Journal of Management, 11 (7), 1000—1007.
16. Kryvovyazyuk, I.V. and Volynchuk, Yu. V. (2014), "Ukraine in international economic rating: post-crisis syndromes or apocalypse", Actual problems of the economy, vol. 10 (160), pp. 56—62.

№ 10 2020, стор. 99 - 104

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1991

Відомості про авторів

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-8801-4700


О. В. Бурбан

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

A. Burban

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-6130-8397

Як цитувати статтю

Кривов'язюк І. В., Бурбан О. В. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" та детермінанти її зростання. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99

Kryvovyazyuk, I. and Burban, A. (2020), “Economic essence of "enterprise value" concept and its growth determinants”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.