EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
І. В. Гончарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93

УДК: 620.9:338.432

І. В. Гончарук

СУЧАСНИЙ СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зазначено, що відновлювальна енергетика є однією із цілей сталого розвитку, а енергетична складова суттєво впливає на сталість виробничо-технологічних процесів. Зазначено, що агропромисловий комплекс України є однією із бюджетоутворюючих галузей економіки країни і не лише виконує експортоформуючу функцію, а й відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Однією із складових стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств є надійне забезпечення паливно-енергетичними ресурсами. Проаналізовано структуру енергоспоживання АПК України, у якій найбільшу частку займають нафтопродукти, електроенергія, теплоенергія та природній газ. Досліджено співвідношення динаміки цін на нафту марки Brent та бензин А-95 і дизпаливо в Україні. Встановлено, що, попри періодичні суттєві падіння цін на нафту, нафтотрейдери не тільки пропорційно не зменшують ціну, а й стабільно утримують її високою і навіть збільшують. Це призводить до зростання витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів у сільськогосподарському виробництві і зростання вартості виготовленої сільськогосподарської продукції. Досліджено структуру витрат аграрних підприємств на виробництво продукції (робіт, послуг) у 2019 р., у якій придбання паливно-мастильних матеріалів становить від 10 до 14 %. Підраховано, що аграрний сектор має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії задля забезпечення не лише енергетичної незалежності галузі, а й країни загалом. Представленими дослідженнями встановлено, що агропромисловий комплекс України, без загрози продовольчій безпеці держави та експортному потенціалу галузі, має можливість із вирощеної біомаси на 10 млн га земель сільськогосподарського призначення та відходів тваринницької галузі (гній, пташиний послід) виробити енергії 31,19 млн т н. е., що у 6 разів перевищує потреби енергоспоживання галузі. Для цього необхідна державна політика підтримки виробників біопалив та фінансові стимули компенсації створення відповідних проєктів по виробництву, споживанню та постачанню альтернативних видів палива.

Ключові слова: енергетична незалежність; сталий розвиток; агропромисловий комплекс; біопалива; паливно-енергетичні ресурси; енергозабезпечення; потенціал; продовольча безпека.

Література

1. The official website of the Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (дата звернення 15.10.2020).
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.10.2020).
3. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року URL: file:///C:/Users/Work/Downloads/UNDP_Strategy_v06-optimized%20(1).pdf (дата звернення 15.10.2020).
4. Захарчук О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 62—69.
5. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення 15.10.2020).
6. Шпичак О.М., Боднар О.В. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 6—16.
7. Калетнік Г.М. Виробництво і використання біопалив: Підручник. Вінниця. 2015. 408 с.
8. Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі — шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
9. Гончарук І.В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17—18. С. 29—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29
10. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism, 2020. Volume XI, Summer, 3 (43). Р. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
11. Honcharuk I. Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for Increasing the Efficiency of AIC and Eeplenishing the energy Balance. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 2020. vol. 9, №1. P. 9—14. DOI: 10.2478/vjbsd-2020-0002
12. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development, 2020. № 9 (2). Р. 557—568 DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p557
13. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. № 8 (3), Р. 47—53.
14. Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки, 2018. №11, С. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
15. Калетнік Г.М. Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави. Агросвіт, 2009. № 22. С. 2—5.
16. Кириленко І.Г., Токарчук Д.М. Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2 (52). С. 66—83. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-2-9
17. Шпичак О.М., Боднар О.В. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів. Економіка АПК, 2015. № 10. С. 5—16.
18. Комплексна державна програма енергозбереження України. СХВАЛЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. № 148. https://ips.ligazakon.net/document/FIN41650
19. Колешня Я. О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 — економіка та управління підприємствами / Колешня Я.О. — Київ, 2019. — 32 с.
20. Минфин. URL: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2020-10/ (дата звернення 15.10.2020).

I. Honcharuk

THE CURRENT STATE OF ENERGY SUPPLY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The article states that renewable energy is one of the goals of sustainable development, and the energy component significantly affects the sustainability of production and technological processes. It is noted that the agro-industrial complex of Ukraine is one of the budget-generating sectors of the country's economy and not only performs an export-forming function, but also plays an important role in ensuring food security. One of the components of stable operation of agricultural enterprises is a reliable supply of fuel and energy resources. The structure of energy consumption of the agro-industrial complex of Ukraine is analyzed, in which the largest share is occupied by oil products, electricity, heat and natural gas. The ratio of the dynamics of prices for Brent oil and A-95 gasoline and diesel fuel in Ukraine has been studied. It is established that despite periodic significant falls in oil prices, oil traders not only do not reduce the price proportionally, but also keep it high and even increase it. This leads to an increase in the cost of purchasing fuels and lubricants in agricultural production and an increase in the cost of manufactured agricultural products. The structure of expenditures of agricultural enterprises for the production of products (works, services) in 2019, in which the purchase of fuels and lubricants is from 10 to 14%. It is estimated that the agricultural sector has sufficient potential to increase energy efficiency and the transition to renewable energy sources to ensure not only the energy independence of the industry, but also the country as a whole. The presented research established that the agro-industrial complex of Ukraine, without threatening the food security of the state and the export potential of the industry, has the ability to produce energy from 10.5 hectares of agricultural land and livestock waste (manure, poultry manure) 31.19 million tons AD, which is 6 times higher than the energy needs of the industry. This requires a state policy to support biofuel producers and financial incentives to compensate for the creation of appropriate projects for the production, consumption and supply of alternative fuels.

Keywords: energy independence; sustainable development; agro-industrial complex; biofuels; fuel and energy resources; energy supply; potential; food security.

References

1. The official website of the Eurostat (2020), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (Accessed 15 Oct 2020).
2. The State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Oct 2020).
3. UNDP (2017), "Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030", available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 15 Oct 2020).
4. Zakharchuk, O.V. (2020), "Use of fuel and energy resources in agriculture", Ekonomika APK, vol. 5. pp. 62—69.
5. Ministry of Energy and Coal Mining (2017), "Ukraine's new energy strategy until 2035: Security, energy efficiency, competitiveness", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (Accessed 15 Oct 2020).
6. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2019), "Theoretical foundations of bioenergy in the context of the law of conservation of energy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 6—16.
7. Kaletnik, H.M. (2015), Vyrobnytstvo i vykorystannia biopalyv [Production and use of biofuels], Vinnytsia, Ukraine.
8. Honcharuk, I. (2020), "Biogas production in the agricultural sector — the way to increase energy independence and soil fertility", Agrosvit, vol. 15, pp. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
9. Honcharuk, I. (2020), "Energy independence of agro-industrial complex on the basis of sustainable development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-—18, pp. 29—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29
10. Kaletnik, G. Honcharuk, I. and Okhota, Yu. (2020), "The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. XI, no. 3 (43), pp. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
11. Honcharuk, I. (2020), "Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for Increasing the Efficiency of AIC and Eeplenishing the energy Balance", Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, vol. 9 (1), pp. 9—14. DOI: 10.2478/vjbsd-2020-0002
12. Kaletnik, G. Honcharuk, I. Yemchyk, T. and Okhota, Yu. (2020), "The World Experience in the Regulation of the Land Circulation", European Journal of Sustainable Development, vol. 9 (2), pp. 557—568. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p557
13. Palamarchuk, V. Honcharuk, I. Honcharuk, T. and Telekalo, N. (2018), "Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine", Ukrainian Journal of Ecology, vol. 8 (3), pp. 47—53.
14. Kaletnik, H.M. (2018), "Diversification of biofuel production development — the basis for ensuring food, energy, economic and environmental security of Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 11, pp. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
15. Kaletnik, H.M. (2009), "The role of the agro-industrial complex of Ukraine in solving the problems of energy and environmental security of the state", Ahrosvit, vol. 22, pp. 2—5.
16. Kyrylenko, I.H. and Tokarchuk, D.M. (2020), "Effective organization of waste use of agricultural enterprises in the formation of energy and environmental security", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2 (52), pp. 66—83. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-2-9
17. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2015), "Energy approach to the assessment of transformations in agriculture through the prism of physiocratic views in the context of innovation processes", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 5—16.
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), "Comprehensive state energy saving program of Ukraine", available at: https://ips.ligazakon.net/document/FIN41650 (Accessed 15 Oct 2020).
19. Koleshnya, Ya.O. (2019), "Energy component of economic safety of enterprises of agro-industrial complex", Ph.D. Thesis, Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.
20. Minfin (2020), available at: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2020-10/ (data zvernennia 15.10.2020).

№ 10 2020, стор. 93 - 98

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1599-5720

Як цитувати статтю

Гончарук І. В. Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93

Honcharuk, I. (2020), “The current state of energy supply of the agro-industrial complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.