EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТИВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
Д. М. Соковніна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.89

УДК: 339.138

Д. М. Соковніна

АДАПТИВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Анотація

У статті досліджено ключові аспекти та методичні засади формування адаптивної маркетингової стратегії. Зазначено, що ключову позицію у процесі економічної діяльності підприємства займає необхідність упровадження інноваційної маркетингової стратегії, котра відображатиме програму дій, уточнені цілі і засоби шляхів розвитку. Такою інноваційною маркетинговою стратегією є саме адаптивна стратегія. Указано, що розробка адаптивної маркетингової стратегії підприємства обумовлена високим ступенем динамізму сучасної ринкової економіки та механізмами її регулювання.
Реалізація адаптивної маркетингової стратегії дає змогу своєчасно реагувати на зміни ринкового середовища, оперативно і ефективно відновлювати порушену рівновагу підприємства, швидко зорієнтуватися й віднайти в умовах економічного спаду, те рішення, яке допоможе підприємству утримати конкурентні позиції, мінімізувати ризики діяльності.
У ході дослідження визначено етапи реалізації адаптивної маркетингової стратегії. Розроблено методику інфологічного процесу реалізації адаптивної маркетингової стратегії підприємства.
Резюмовано, що використання методики адаптивної маркетингової стратегії дає змогу визначати та аналізувати чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ринку, виявляти сильні та слабкі сторони в процесі діяльності, й оцінювати потенційні можливості підприємства, відповідно до мінливих ринкових умов. Застосування адаптивної маркетингової стратегії забезпечить підприємство отриманням достатнього обсягу інформації, на основі якої можна займатися маркетинговим плануванням і приймати рішення для розробки подальших економічних кроків у системі управлінського менеджменту.

Ключові слова: маркетинг; стратегія; ринок; конкуренція; підприємство.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 520 с.
2. Талавиря О.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. Вип. 260. С. 339—347.
3. Шраменко О.В., Жиліна Г.Ф., Задорожна С.М. Критерії та підходи до оцінки стратегії підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С. 107—114.
4. Дятловская И. Мосты в будущее. &Стратегии, 2005. №5. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/bridge_future.shtml#
5. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. Т. 2. К.: Видавничий центр "Академія", 2001. 848 с.
6. Мельник Д.Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, 2009. № 3. T. 1. С. 213—219.
7. Готра В.В., Філін Ю.І. Розробка адаптивної стратегії маркетингу. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні. 2017. С. 163—169.
8. Біловодська О.А. Оцінка стратегій розвитку виробничих підприємств як основа для їх корпоративної реформації. Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: монографія, за заг. ред. к.е.н., доц. Л.М. Таранюка. Суми: ВВП "Мрія-1", 2010. С. 198—213.
9. Корінєв В.Л., Мартиненко Д.О. Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством. Держава та регіони. 2014. № 3 (78). С. 71—74.

D. Sokovnina

ADAPTIVE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE: METHODS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION

Summary

Modern conditions of economic activity determines the requirement for the formation and implementation of an effective marketing strategy in the work of enterprises of the different forms of ownership and the different types of management. One of the key factors in improving the efficiency of business structures is the use of a marketing approach. Interest in marketing is associated with the opportunities provided by the use of this concept in the enterprise. The key position in the process of economic activity is occupied by the need to implement an innovative marketing strategy, which should reflect the program of action, specify the goals and means of the chosen path of development, and so on. Such an innovative marketing strategy is exactly an adaptive strategy.
The issue of developing an adaptive marketing strategy of the enterprise is due to the high degree of dynamism of the modern market economy and the mechanisms of its regulation. The implementation of the adaptive marketing strategy allows to respond to changes in the market environment, quickly and effectively restore the disturbed balance of the enterprise, rapidly navigate and find in the periods of an economic downturn the solution that will help the company maintain a competitive position, minimize risks, provide the market with the desired product and simultaneously satisfy consumer demand, etc. Therefore, the study of methodological aspects of the development and use of innovative strategies in the process of marketing activities, namely the adaptive marketing strategy, is a topical issue and requires further theoretical and methodological research.
The article explores the key aspects and methodological principles of forming an adaptive marketing strategy. During the study the stages of implementation of adaptive marketing strategy have been identified. The technique of infographic process of realization of adaptive marketing strategy of the enterprise has been developed.
It is summarized that the use of adaptive marketing strategy allows you to scan and analyze the factors of internal and external market environment, identify strengths and weaknesses and assess the potential of the enterprise, in accordance with changing market conditions. The application of an adaptive marketing strategy will provide the company with a sufficient amount of information on the basis of which there is a possibility to engage in marketing planning and make decisions to develop further economic steps in the management system.

Keywords: marketing; strategy; market; competition; enterprise.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Economy, Moscow, Russia.
2. Talavyria, O.M. (2017), "Features of formation of strategy of development of the enterprises", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 260, рр. 339—347.
3. Shramenko, O.V. Zhylina, H.F. and Zadorozhna, S.M. (2019), "Criteria and approaches to evaluating the company's strategy", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 67, рр. 107—114.
4. Dyatlovskaya, I. (2005), "Bridges to the future", &Strategii, [Online], vol. 5. available at: https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/bridge_future.shtml# (Accessed 13 October 2020).
5. Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Encyclopedia of Economic], Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
6. Mel'nyk, D.L. (2009), "Marketing strategy of the enterprise", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3 (1), рр. 213—219.
7. Hotra, V.V. and Filin Yu.I. (2017), "Development of an adaptive marketing strategy", Aktual'ni problemy innovatsijnoho rozvytku klasternoho pidpryiemnytstva v Ukraini, рр. 163—169.
8. Bilovods'ka, O.A. (2010), Otsinka stratehij rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv iak osnova dlia ikh korporatyvnoi reformatsii [Evaluation of development strategies of industrial enterprises as a basis for their corporate reform], VVP "Mriia-1", Sumy, Ukraine.
9. Korinyev, V.L. and Martynenko, D.O. (2014), "Strategic marketing planning as a component of adaptive enterprise management", Derzhava ta regiony, vol. 3 (78), рр. 71—74.

№ 10 2020, стор. 89 - 92

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1090

Відомості про авторів

Д. М. Соковніна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

D. Sokovnina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-9397-8398

Як цитувати статтю

Соковніна Д. М. Адаптивна маркетингова стратегія підприємства: методика формування та реалізація. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 89–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.89

Sokovnina, D. (2020), “Adaptive marketing strategy of the enterprise: methods of formation and implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 89–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.