EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІНКЛЮЗИВ-ТУР
О. М. Саковська, В. А. Лементовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.80

УДК: 338.48

О. М. Саковська, В. А. Лементовська

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІНКЛЮЗИВ-ТУР

Анотація

У статті досліджено питання використання елементів маркетингу з метою формування ціни на інноваційні туристичні послуги. Указано, що стратегія ціноутворення туристичної послуги залежить від ринкових умов конкуренції, особливостей споживчого попиту, можливостей та уподобань споживачів, а також від концепції пропонованої послуги.
Зазначено, що туристична індустрія характеризується особливою гнучкістю, мобільністю та мінливістю попиту. Це обумовлено високою конкуренцією серед підприємств, що надають туристичні послуги. Бажання вигравати у конкурентній боротьбі, отримувати високі прибутки та мати фінансову стабільність, змушують туристичні підприємства до пошуку нових форм маркетингових технологій, зокрема до створення інноваційних туристичних продуктів та форм надання туристичних послуг. Однією з інноваційних форм туристичних послуг є індивідуалізація обслуговування клієнта, яка полягає у формуванні інклюзив-туру. Проведено аналіз використання маркетингових технологій з метою формування ціни на інклюзив-тур. Визначено та проаналізовано алгоритм ціноутворення на інклюзив-тур та запропоновано варіант математичного розрахунку вартості туру.
Резюмовано, що для просування інклюзив-турів туристичним підприємствам слід розробляти і упроваджувати інноваційні маркетингові стратегії, які включатимуть у себе справедливе формування ціни на такого виду туристичну послугу.

Ключові слова: маркетинг; туризм; ціна; туристичний продукт; інклюзив-тур.

Література

1. Кожухівська Р.Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку. Інноваційна економіка, 2012. Т. 3, № 29. С. 43—49.
2. Ткаченко Т. Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2019. № 2 (1). С. 88—99.
3. Кашуба C.Г. Пропозиція туристичного продукту України. Географія та туризм. 2010. Вип. 9. С. 174—178.
4. Бойко М. Диференціація туристичних продуктів. Вісник КНТЕУ. 2012. № 5. С. 18—26.
5. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник. К.: Знання, 2010. 502 с.
6. Горшкова Л.О. Теоретичні аспекти обслуговування туристичного продукту. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 292—296.
7. Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту: підручник. К: Кондор, 2009. 394 с.
8. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. К.: Палітра, 1997. 88 с.

О. Sakovska, V. Lementovska

THE USE OF MARKETING APPROACH IN ORDER TO FORM THE PRICE OF AN INCLUSIVE TOUR

Summary

Acting as a catalyst of the socio-economic development of the economy, tourism has a significant impact on such sectors as transport, trading, constructing, hospitality industry, etc.
Today the pace of tourism development combined with transport, information, political and cross-cultural processes of society, forms a complex and multifaceted environment with many components that anyhow affect the formation of pricing of the tourism service. The pricing strategy of the tourism service depends on the market conditions of competition, the peculiarities of consumer demand, opportunities and preferences of consumers, as well as the concept of the offered service. Generally — competition, supply and demand — form both, the type of marketing strategy and the level of efficiency of the tourism enterprise.
The article examines the use of elements of marketing technologies in order to form the price of innovative tourism services. It is stated that the pricing strategy of the tourism service depends on the market conditions of competition, the peculiarities of consumer demand, opportunities and preferences of consumers, as well as the concept of the offered service.
It is noted that the tourism industry is characterized by special flexibility, mobility and variability of demand. It is stipulated due to high competition among enterprises that provide tourism services. The desire to win the competition, get high profits and have financial stability, forces tourism enterprises to seek new forms of marketing technologies, including the creation of innovative tourism products and forms of tourism services provision. One of the innovative forms of tourism services is the individualization of customer service which consists in the formation of an inclusive tour. An analysis of the use of marketing technologies in order to form the price of an inclusive tour has been conducted. The pricing algorithm of the inclusive tour has been determined and analyzed and a variant of mathematical calculation of the tour cost has been proposed.
It is summarized that in order to promote inclusive tours, tourism enterprises should develop and implement innovative marketing strategies that will include fair pricing of this type of tourism service.

Keywords: marketing; tourism; price; tourism service; inclusive tour.

References

1. Kozhukhivska, R.B. (2012), "Tourism in Ukraine: state, factors and prospects of development", Innovacijna ekonomika, vol. 3, 29, рр. 43—49.
2. Tkachenko, T. (2019), "Features of the mechanism of realization of a tourist product and formation of its range on an example of activity of travel agency TUI", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv, vol. 2(1), рр. 88—99.
3. Kashuba, C.G. (2010), "Offer of a tourist product of Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 9, pp. 174—178.
4. Bojko, M. (2012), "Differentiation of tourist products", Visnyk KNTEU, vol. 5, рр. 18—26.
5. Kiptenko, V.K. Menedzhment turyzmu [Management of Tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Horshkova, L.O. (2017), "Theoretical aspects of tourist product service", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 20, рр. 292—296.
7. Kariahin, Yu.O. Tymoshenko, Z.I. Demura, T.O. and Munin, H.B. (2009), Marketynh turproduktu [Marketing of Tourism product], Kondor, Kyiv, Ukraine.
8. Bejdyk, O.O. (1997), Slovnyk-dovidnyk z heohrafii turyzmu, rekrealohii ta rekreatsijnoi heohrafii [Dictionary-reference book on the geography of tourism, recreation and recreational geography], Palitra, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020, стор. 80 - 83

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2676-6170


В. А. Лементовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

V. Lementovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4086-309X

Як цитувати статтю

Саковська О. М., Лементовська В. А. Використання маркетингового підходу у процесі формування ціни на інклюзив-тур. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 80–83. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.80

Sakovska, О. and Lementovska, V. (2020), “The use of marketing approach in order to form the price of an inclusive tour”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 80–83. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.