EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
О. В. Нагорна, О. Є. Кононова, Н. А. Даляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.63

УДК: 658.8

О. В. Нагорна, О. Є. Кононова, Н. А. Даляк

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті на основі статистичного аналізу загальних показників агропромислового сектору України, динаміки обсягів виробленої та реалізованої продукції, рівня рентабельності та індексів цін продукції сільського господарства та промисловості вивчено стан внутрішніх ринків. Виявлено основні фактори та зміни ринків аграрної та промислової продукції після підписання Угоди про Асоціацію. Визначено, що в Україні відбулося зростання показників зовнішньої торгівлі, зміцнення конкурентних позицій агропромислової продукції на ринках ЄС. Виявлено, що пропозиція перевищує попит на аграрну продукцію у грошовому вираженні, посилюючи тиск на аграрні підприємства та їх систему збуту. Обсяги виробництва промислової продукції є меншими за обсяги реалізації у грошовому вираженні; в промисловому секторі більша кількість великих підприємств, тоді як в аграрному — середніх та малих. Промислові підприємства загалом забезпечують позитивний фінансовий результат порівняно з агарними підприємствами, проте рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств значно вищий. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності аграрних підприємств був найвищим у 2015 році — 41,7%, тоді як промислових — 0,9%. Виявлено проблеми зі збутом промислової продукції великих підприємств, можливо за рахунок скорочення попиту. Індекси цін на продукцію сільського господарства та промисловості загалом зростали у 2014—2018 роках, що забезпечило ріст виручки, тоді як індекси продукції сільського господарства у 2019 році свідчать про скорочення цін, а відповідно рентабельність також скоротилася. Визначено основні перспективи розвитку внутрішніх ринків агропродовольчої та промислової продукції України. Серед перспектив виділено: зростання рівня відкритості внутрішніх ринків; поява нових вимог до якості продукції національних виробників; розвиток та ріст експортного потенціалу сільськогосподарської продукції; вихід виробників на європейський ринок в середньостроковій та довгостроковій перспективах за всіма видами продукції сільського господарства та промисловості; поява нових підприємств, зокрема у сфері органічного сільськогосподарського виробництва через ріст попиту на органічну продукцію.

Ключові слова: маркетинг агропромислової продукції; перспективи розвитку агропромислового сектору; агропродовольча продукція; промислова продукція; експортний потенціал.

Література

1. Андрейченко А. Маркетинг продукції безвідходного агропромислового виробництва. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 2. С. 76—82.
2. Данюк К.О., Скляр Р.В. Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. 2020. (Мелітополь, 01— 24 квітня 2020 р.). С. 71—74.
3. Державна служба статистики України (2020). Економічна діяльність / Діяльність підприємств. Інтернет доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.09.2020).
4. Державна служба статистики України (2020). Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2019 роках. Інтернет доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.09.2020).
5. Державна служба статистики України (2020). Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами. Інтернет доступно з: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 22.09.2020).
6. Дудар Т. Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. № 1. С. 22—34.
7. Євсейцева О.С., Волковинська П.С. Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній. Агросвіт. 2019. № 5. С. 73—77.
8. Кірдан О.П. Квотування сільськогосподарської продукції українських виробників та проблеми виходу на європейські ринки. І Всеукраїнська наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. 2018. м. Умань. С. 14—16.
9. Ковінько О. Міжнародні ринки аграрної продукції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 65—76.
10. Ларіна Я.С., Цимбалюк К.А. Соціально-етичний маркетинг як засіб забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. № 260. С. 197—208.
11. Липовий Д.В. Стратегічне управління маркетингом та збутом продукції інтегрованих підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук. Економіка та управління Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. Харків. 2018. Україна.
12. Світовий Банк. Україна (2020). Інтернет доступно з URL: https://data.worldbank.org/country/ukraine (дата звернення 22.09.2020).

O. Nahorna, O. Kononova, N. Daliak

MARKETING RESEARCH OF AGRI-FOOD AND INDUSTRIAL PRODUCTS: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article examines the state of domestic markets on the basis of statistical analysis of general indicators of the agro-industrial sector of Ukraine, the dynamics of production and sales, the level of profitability and price indices of agricultural and industrial products. The main factors and changes in the markets of agricultural and industrial products after the signing of the Association Agreement were identified. It is determined that in Ukraine there was an increase in foreign trade, strengthening the competitive position of agro-industrial products in EU markets. It was found that the supply exceeds the demand for agricultural products in monetary terms, increasing the pressure on agricultural enterprises and their sales system. The volume of industrial production is less than the volume of sales in monetary terms; in the industrial sector a larger number of large enterprises, while in the agricultural sector — medium and small. Industrial enterprises generally provide a positive financial result compared to agar enterprises, but the level of profitability of agricultural enterprises is much higher. The level of profitability (loss) of operating activities of agricultural enterprises was the highest in 2015 — 41.7%, while industrial — 0.9%. Problems with the sale of industrial products of large enterprises have been identified, possibly due to reduced demand. Price indices for agricultural products and industry as a whole increased in 2014—2018, which ensured revenue growth, while agricultural product indices in 2019 show a reduction in prices, and accordingly, profitability also decreased. The main prospects of development of domestic markets of agro — food and industrial products of Ukraine are determined. Among the prospects are: increasing the level of openness of domestic markets; emergence of new requirements for product quality of national producers; development and growth of export potential of agricultural products; entry of producers into the European market in the medium and long term for all types of agricultural and industrial products; emergence of new enterprises, in particular in the field of organic agricultural production due to growing demand for organic products.

Keywords: marketing of agro-industrial products; prospects of development of agro-industrial sector; agro-food products; industrial products; export potential.

References

1. Andreichenko, A. (2018), "Marketing of waste-free agro-industrial production", Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, vol. 2, pp. 76—82.
2. Danyuk, K.O. Sklyar, R.V. (2020), "State and prospects of development of the agro-industrial complex of Ukraine". Tekhnichne zabezpechennya innovatsiynykh tekhnolohiy v ahropromyslovomu kompleksi: materialy I Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. Internet-konferentsiyi [Technical support of innovative technologies in the agro-industrial complex: materials of the I International scientific-practical. Internet conferences], Melitopol, Ukraine, pp. 71—74.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Economic activity / Activity of enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 September 2020).
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Producer price indices of industrial products in 2013—2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 September 2020).
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Price indices of agricultural products sold by enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 22 September 2020).
6. Dudar, T. (2016), "Marketing relations in the agribusiness system in the context of the challenges of European integration processes", Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 22—34.
7. Evseytseva, O. S. and Volkovynska, P.S. (2019), "Strategic marketing as a tool to support the competitiveness of agricultural companies", Ahrosvit, vol. 5, pp. 73—77.
8. Kirdan, O.P. (2018), 'Quotas of agricultural products of Ukrainian producers and problems of entering European markets", mater. I Vseukrayinskoyi nauk.— prakt. konf. [mater. And All-Ukrainian scientific practice. сonf.], Uman, Ukraine, pp. 14—16.
9. Kovinko, O. (2016), "International markets for agricultural products", Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 65—76.
10. Larina, Y. S. and Tsymbalyuk, K.A. (2017), "Socio-ethical marketing as a means of ensuring the competitiveness of agro-industrial enterprises", Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, vol. 260, pp. 197—208.
11. Lypovy, D.V. (2018), Strategic management of marketing and sales of integrated enterprises: author. dis. Cand. econ. Sciences: 08.00.04 — Economics and management of enterprises (by types of economic activity); Science. ker. O.V. Mandic; Kharkiv. nat. tech. University of Agriculture them. P.Vasilenko. Kharkiv.
12. The World Bank (2020), "Ukraine", available at: https://data.worldbank.org/country/ukraine (Accessed 22 September 2020).

№ 10 2020, стор. 63 - 67

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 933

Відомості про авторів

О. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

O. Nahorna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of marketing and international trade, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7573-0874


О. Є. Кононова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

O. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-7215-8574


Н. А. Даляк

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут економіки та менеджменту

N. Daliak

PhD in Economics Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Economics and Management

ORCID:

0000-0002-1599-842X

Як цитувати статтю

Нагорна О. В., Кононова О. Є., Даляк Н. А. Маркетингове дослідження агропродовольчої та промислової продукції: стан та перспективи розвитку. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.63

Nahorna, O., Kononova, O. and Daliak, N. (2020), “Marketing research of agri-food and industrial products: state and prospects of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.