EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА НИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Н. М. Зленко, Н. В. Павленко, В. В. Ярова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.56

УДК: 331.5

Н. М. Зленко, Н. В. Павленко, В. В. Ярова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА НИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Основою успішної та довгострокової діяльності держави, її ключовим ресурсом виступають люди. Саме вони виступають одним із основних чинників, за рахунок яких досягається економічне зростання в країні. Протягом останніх десятиліть чисельність населення по всьому світу стрімко зростає. Проте в Україні ситуація дещо інша. Так, згідно з останніми дослідженнями кількість людей в Україні стрімко знижується. Відтак закономірною постає необхідність врахування впливу зазначених демографічних тенденцій на ринок праці та економіку країни загалом, що й зумовлює актуальність проведеного дослідження.
Таким чином, у науковій статті визначено тенденції зміни чисельності населення починаючи із середини минулого століття, а також проаналізовано фактори, які на неї вплинули. Визначено динаміку зміни вікового складу населення за 2017—2019 роки, а також встановлено, що відстежується чітка тенденція до старіння працездатного населення. Окрім того, в межах наукової статті визначено динаміку зміни структури населення за статевою та територіальною приналежністю. В результаті аналізу встановлено, що станом на 2019 рік кількість працездатного жіночого та чоловічого населення зросла порівняно із 2017 роком, а також відслідковувалась чітка тенденція до зростання сільського та міського населення. Визначено основні показники, за якими характеризують ринок праці, і встановлено, що середньо штатна кількість працівників протягом 2010—2019 років зменшується поруч із зменшенням коефіцієнту по прийому та зростанням коефіцієнту по звільненню, що є негативним. Проаналізовано тенденції зміни номінальної та реальної заробітної плати протягом 2010—2019 років.
Продовжуючи окреслену лінію дослідження, встановлено, які заходи повинна застосовувати держава для спрямування наявних тенденцій в демографічній сфері для потреб розвитку вітчизняного ринку праці, зокрема шляхом стимулювання зростання саме працездатного населення, за рахунок скорочення рівня смертності, а також проведення політики повернення трудових мігрантів. Водночас визначено, що окрім негативних наслідків трудової міграції, є й позитивні її сторони для України, які проявляються у додаткових інвестиціях з-за кордону, а також зменшенням навантаження на ринок праці та соціальну сферу. З іншого боку, тенденції 2020 року, пов'язані із запровадженням карантину стимулювали повернення до України значної частки працездатного населення. Тепер перед керівництвом держави постало нове завдання — втримати його в Україні та забезпечити гідною роботою. Результати прийнятих заходів ми матимемо змогу оцінити згодом.

Ключові слова: ринок праці; середня заробітна плата; економічне зростання; трудова міграція; працездатне населення; чисті персональні перекази.

Література

1. Верхогляд Я.В. Економічні наслідки міграції населення в Україні. Науковий блог. Національний університет "Острозька академія". URL: https://naub.oa.edu.ua/2018/економічні-наслідки-міграції-населе/ (дата звернення 09.09.2020).
2. Державна міграційна служба України. Офіційний сайт. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html (дата звернення 08.09.2020).
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (дата звернення 07.09.2020).
4. Інформаційне агентство РБК-Україна. НБУ назвав суму приватних переказів в Україну за рік. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/468055/nbu-nazvav-sumu-pryvatnyh-perekaziv-v-ukrayinu-za-rik (дата звернення: 08.09.2020).
5. Інформаційний портал DW: новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ. Левова частка український заробітчан і надалі залишається за кордоном. URL: https://www.dw.com/uk/chy-povernutsia-zarobitchany-z-yes-v-ukrainu-cherez-koronavirus/a-52996263 (дата звернення: 08.09.2020).
6. Інформаційний портал Mind. З 2010 по 2019 рік з України виїхало 4 млн українців. URL: https://mind.ua/news/20205736-z-2010-po-2019-roki-z-ukrayini-viyihalo-4-mln-ukrayinciv (дата звернення 08.09.2020).
7. Іщенко А. Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо країні мігранти. Finance.ua. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/443674/trudova-migratsiya-v-ukrayinu-hto-do-nas-yide-i-navishho-krayini-migranty (дата звернення: 08.09.2020).
8. Канал Zik. Чи залежить економічне зростання від чисельності населення. URL: https://zik.ua/news/2019/04/17/chy_zalezhyt_ekonomichne _zrostannya_vid_ chyselnosti_naselennya_1553721 (дата звернення: 08.09.2020).
9. Магдіч А. Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 (8). С. 68—71.
10. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ (дата звернення 07.09.2020).
11. Панасюк В. Вплив демографічного фактору на розвиток соціальної інфраструктури в Україні. Ефективна економіка. 2016. № 10. С. 18—22.
12. Пономаренко І. Дослідження впливу старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення в Україні та країнах Європи. Ефективна економіка. 2013. №11. С. 29—32.
13. Mester L. Demographic and their Implications for the Economy and Policy. Federal Reserved bank of Cleveland. 2017. URL: https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/speeches/sp-20171116-demographics-and-their-implications-for-the-economy-and-policy.aspx (дата звернення 07.09.2020).
14. Lihn Vu. The Impact of Demographic Characteristics on Economic Development. Memmorial University of Newfoundland. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/340860168_The_Impact_of_Demographic_Characteristics_on_Economic_Development (дата звернення 07.09.2020).

N. Zlenko, N. Pavlenko, V. Yarova

THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES ON THE ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Summary

The basis of successful and long-term activity of the state, its key resource are people. They are one of the main factors that achieve economic growth in the country. The population around the world has been growing rapidly in recent decades. However, the situation in Ukraine is somewhat different. Thus, according to recent studies, the number of people in Ukraine is rapidly declining. Therefore, it is natural to take into account the impact of these demographic trends on the labor market and the economy as a whole, which determines the relevance of the study.
Thus, the scientific article identifies trends in population growth since the middle of last century, as well as analyzes the factors that influenced it. The dynamics of changes in the age structure of the population for 2017-2019 is determined, and it is also established that there is a clear trend towards the aging of the working population. In addition, within the framework of the scientific article, the dynamics of changes in the structure of the population by gender and territorial affiliation is determined. As a result of the analysis, it was found that as of 2019, the number of able-bodied women and men increased compared to 2017, and a clear trend towards the growth of rural and urban populations was observed. The main indicators characterizing the labor market are determined, and it is established that the average number of employees during 2010—2019 decreases along with the decrease in the admission rate and the increase in the dismissal rate, which is negative. Trends in changes in nominal and real wages during 2010—2019 are analyzed.
Continuing the outlined line of research, it is established what measures the state should take to address current demographic trends for the development of the domestic labor market, in particular by stimulating the growth of the working population by reducing mortality and implementing a policy of return of migrant workers. At the same time, it was determined that in addition to the negative consequences of labor migration, there are also its positive aspects for Ukraine, which are manifested in additional investments from abroad, as well as a reduction in the burden on the labor market and social sphere. On the other hand, the trends of 2020 related to the introduction of quarantine stimulated the return to Ukraine of a significant proportion of the working population. Now, the state leadership faces a new task — to keep it in Ukraine and provide decent work. We will be able to evaluate the results of the measures taken later.

Keywords: labor market; average wages; economic growth; labor migration; working population; net personal transfers.

References

1. Verkhohliad, Ya.V. (2018), "Economic consequences of population migration in Ukraine", Naukovyj bloh. Natsional'nyj universytet "Ostroz'ka akademiia, available at: https://naub.oa.edu.ua/2018/ekonomichni-naslidky-mihratsii-nasele/ (Accessed 09 Sept 2020).
2. State Migration Service of Ukraine. (2020), Official site, available at: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html (Accessed 08 Sept 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine. (2020), Official site, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (Accessed 07 Sept 2020).
4. RBC-Ukraine News Agency. (2019), The NBU named the amount of private transfers to Ukraine for the year, available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/468055/nbu-nazvav-sumu-pryvatnyh-perekaziv-v-ukrayinu-za-rik (Accessed 08 Sept 2020).
5. DW information portal: news and analytics about Germany, Ukraine, Europe and the world. (2019), The lion's share of Ukrainian workers remains abroad, available at: https://www.dw.com/uk/chy-povernutsia-zarobitchany-z-yes-v-ukrainu-cherez-koronavirus/a-52996263 (Accessed 08 Sept 2020).
6. Information portal Mind. (2019), From 2010 to 2019, 4 million Ukrainians left Ukraine, available at: https://mind.ua/news/20205736-z-2010-po-2019-roki-z-ukrayini-viyihalo-4-mln-ukrayinciv (Accessed 08 Sept 2020).
7. Ishchenko, A. (2019), Labor migration to Ukraine: who comes to us and why migrants to the country. Finance.ua, available at: https://news.finance.ua/en/news/-/443674/trudova-migratsiya-v-ukrayinu-hto-do-nas-yide-i-navishho-krayini-migranty (Accessed 08 Sept 2020).
8. Zik Channel. (2019), Does economic growth depend on population, available at: https://zik.ua/news/2019/04/17/chy_zalezhyt_ekonomichne_zrostannya_vid_ chyselnosti_naselennya_1553721 (Accessed 08 Sept 2020).
9. Mahdich, A. (2015), "The influence of social factors on economic growth: the domestic aspect", Ekonomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1 (8), pp. 68—71.
10. Ministry of Finance of Ukraine. (2020), Official site, available at: https://index.minfin.com.ua/en/reference/people/ (Accessed 07 Sept 2020).
11. Panasiuk, V. (2016), "Influence of demographic factor on development of social infrastructure in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 10, pp. 18—22.
12. Ponomarenko, I. (2013), "Research of the influence of population aging on the number and structure of economically active population in Ukraine and European countries", Efektyvna ekonomika, vol. 11, pp. 29—32.
13. Mester, L. (2017), "Demographic and their Implications for the Economy and Policy". Federal Reserved bank of Cleveland, available at: https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/speeches/sp-20171116-demographics-and-their-implications-for-the-economy-and-policy.aspx (Accessed 07 Sept 2020).
14. Lihn, Vu. (2020), "The Impact of Demographic Characteristics on Economic Development. Memmorial University of Newfoundland", available at: https://www.researchgate.net/publication/340860168_The_Impact_of_ Demographic_Characteristics_on_Economic_Development (Accessed 07 Sept 2020).

№ 10 2020, стор. 56 - 62

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1567

Відомості про авторів

Н. М. Зленко

к. філос. н., доцент кафедри філософії та соціальних наук, Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

N. Zlenko

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social sciences,Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

ORCID:

0000-0003-2598-4336


Н. В. Павленко

к. е. н., доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

N. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Social and Economic Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0001-7460-7380


В. В. Ярова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

V. Yarova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

ORCID:

0000-0002-1742-1886

Як цитувати статтю

Зленко Н. М., Павленко Н. В., Ярова В. В. Сучасні тенденції на ринку праці в Україні та вплив на них демографічних процесів. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 56–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.56

Zlenko, N., Pavlenko, N. and Yarova, V. (2020), “The impact of demographic processes on the economic growth in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 56–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.