EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.50

УДК: 332.1

Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Оновлення порядку функціонування влади на рівні об'єднаних територіальних громад (далі — ОТГ) та трансформація підходів управління місцевими фінансовими ресурсами є результатом динамічної зміни законодавчого, нормативного, методичного, інформаційно-аналітичного, ресурсного та фінансового забезпечення реалізації реформи децентралізації в Україні. Визначальне значення у процесі розвитку місцевих громад займає стабілізація фінансового стану шляхом досягнення високого рівня стійкості окремої ОТГ. Беззаперечно, дослідження проблем, притаманних організаційній структурі фінансової підсистеми утворених територіальних одиниць, а також перспектив їх вирішення залишаються актуальними в сучасних умовах глобальної децентралізації. Відповідно, глибинне опрацювання окресленої тематики має на меті аналіз дієвих механізмів діагностування поточних чи потенційних фінансово-економічних проблем з подальшим обгрунтуванням перспективних шляхів зміцнення рівня стійкості ОТГ в умовах політичної, адміністративної та фіскальної децентралізації вітчизняної влади. Методами дослідження, що використовувались під час написання статті є: статистично-аналітичний, методи порівняння, аналізу та узагальнення, графічне моделювання. Проведене дослідження підтвердило, що розвиток територіальних громад є запорукою соціально-економічної стабільності на загальнодержавному рівні. Проте діючий механізм реалізації реформи децентралізації в Україні має ряд стратегічних проблем, існування яких значно знижує фінансову стійкість ОТГ та економічну спроможність перспективних регіонів. Подальша управлінська робота має передбачати координацію регуляторних заходів місцевої та загальнонаціональної влади. В свою чергу, досягнення балансу інтересів держави та регіонів є першочерговим етапом мінімізації негативного впливу з боку перешкод соціально-економічного, політичного та виробничо-господарського характеру.

Ключові слова: фінансова стійкість; об'єднані територіальні громади; місцевий економічний розвиток; децентралізація влади; соціально-економічна стійкість територіальної громади; місцеве самоврядування.

Література

1. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. 447 с.
2. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990. 270 p.
3. Дем'яненко В. Є. Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 4. С. 115—120.
4. Карамушка Л.І. Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 23 (1). С. 206—210.
5. Управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія / С.М. Серьогін та ін.; за заг. ред. С.М. Серьогіна, Ю.П. Шарова. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.
6. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/en/1508-18 (дата звернення 08.09.2020 р.).
7. Павлюк А.П. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні. Стратегічні пріоритети. Серія "Економіка". 2016. № 1 (38). С. 137—143.
8. Глущенко А. С. Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи. Проблеми економіки. 2019. № 2 (40). С. 126—133. doi: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-126-133
9. Romanova V., Umland, A. Ukraine's Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges, Chatham House Research Paper. The Royal Institute of International Affairs, 2019. 26 p. Available at: https://www.chathamhouse.org/publication/ukraine-s-decentralization-reforms-2014-initial-achievements-and-future-challenges (дата звернення 08.09.2020 р.).
10. Kyriacou A. P., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagalеs O. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science, № 94 (1). 2015. pp. 89—107. doi: https://doi.org/10.1111/pirs.12061
11. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 вересня 2020 року, Міністерство розвитку громад та територій України, 2020. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (дата звернення 30.09.2020 р.).
12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/385-2014-%D0%BF (дата звернення 08.09.2020 р.).

L. Chupruna, E. Moroz

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRENGTHENING THE FINANCIAL STABILITY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The renewal of the order of functioning of the government at the level of united territorial communities (hereinafter — OTG) and the transformation of approaches to local financial resources management are the result of dynamic changes in legislative, regulatory, methodological, information-analytical, resource and financial support of decentralization reform in Ukraine. Stabilizing the financial condition by achieving a high level of stability of an individual OTG is crucial in the process of local community development. Undoubtedly, the study of the problems inherent in the organizational structure of the financial subsystem of the formed territorial units, as well as the prospects for their solution remain relevant in today's global decentralization. Accordingly, in-depth study of the outlined topic aims to analyze effective mechanisms for diagnosing current or potential financial and economic problems with further justification of promising ways to strengthen the level of sustainability of OTG in the political, administrative and fiscal decentralization of domestic power. The research methods used during the writing of the article are: statistical-analytical, methods of comparison, analysis and generalization, graphic modeling. The study confirmed that the development of territorial communities is the key to socio-economic stability at the national level. However, the current mechanism for implementing decentralization reform in Ukraine has a number of strategic problems, the existence of which significantly reduces the financial stability of OTG and the economic capacity of promising regions. Further management work should include coordination of regulatory measures of local and national authorities. In turn, achieving a balance of interests of the state and regions is the first step in minimizing the negative impact of obstacles of socio-economic, political and industrial nature.

Keywords: financial stability; united territorial communities; local economic development; decentralization of power; socio-economic stability of the territorial community; local self-government.

References

1. Ostrom, E. (2010), Upravlyaya obshchim: evolyutsiya institutov kollektivnoy deyatelnosti [Managing the common: the evolution of collective institutions], IRISEN, Moscow, Russia.
2. Ostrom, E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
3. Dem'ianenko, V. Ye. (2015), "Modernization of rural territorial communities and financial mechanism to ensure their development", Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 115—120.
4. Karamushka, L. I. (2014), "Local budget as financial basis of development of territorial communities", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 23 (1), pp. 206—210.
5. Serohin, S. M. Sharov, Yu. P. Borodin, Ye. I. and Honcharuk N. T. (2016), Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrument [Management of strategic development of joint territorial communities: innovative approaches and tools], DRIDU NADU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/en/1508-18 (Accessed 08 September 2020).
7. Pavliuk, A. P. (2016), "Economic aspects of the formation of capable territorial communities in Ukraine", Stratehichni priorytety. Seriia "Ekonomika", vol. 1 (38), pp. 137—143.
8. Hluschenko, A. S. (2019), "Formation of Self-Sufficient Wealthy Territorial Communities in Ukraine: State, Problems and Prospects", Problemy ekonomiky, vol. 2 (40), pp. 126—133. doi: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-126-133.
9. Romanova, V. and Umland, A. (2019), Ukraine's Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges, Chatham House Research Paper, available at: https://www.chathamhouse.org/publication/ukraine-s-decentralization-reforms-2014-initial-achievements-and-future-challenges (Accessed 08 September 2020).
10. Kyriacou, A. P. Muinelo-Gallo, L. and Roca-Sagalеs, O. (2015), "Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance", Papers in Regional Science, №94 (1), pp. 89—107. doi: https://doi.org/10.1111/pirs.12061
11. The Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2020), "Monitoring of the process of the decentralization of power and reform of local self-governance as of 10 September 2020", available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (Accessed 30 September 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/385-2014-%D0%BF (Accessed 08 September 2020).

№ 10 2020, стор. 50 - 55

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

Л. М. Чуприна

к. ю. н., доцент кафедри фінансового права, Інститут права,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

L. Chupruna

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Financial Law, Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2575-221X


Е. Г. Мороз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування

E. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Institute of Economics and Management, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0002-4315-7599

Як цитувати статтю

Чуприна Л. М., Мороз Е. Г. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об'єднаних територіальних громад. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.50

Chupruna, L. and Moroz, E. (2020), “Problems and prospects of strengthening the financial stability of united territorial communities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.