EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
С. В. Скрипник, І. Б. Франчук, І. В. Шепель

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.39

УДК: 657

С. В. Скрипник, І. Б. Франчук, І. В. Шепель

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджуються особливості автоматизації обліку як один із важливих системних елементів у структурі підприємств у сучасних умовах. Проаналізовано питання теоретичного обгрунтування з метою реалізації автоматизації обліку на підприємствах. Досліджено головні етапи автоматизації облікових процесів на підприємствах. Досліджено значимість організації автоматизації обліку на підприємствах в асекурації апарату управління інформацією для прийняття управлінських рішень. Розглянуто окремі нові виклики стосовно організації автоматизації обліку на підприємствах та його технічного забезпечення. Наведено характеристику найпопулярніших програмних продуктів, які використовують підприємства для обліку. Проаналізовано послідовний порядок процесу налаштування програми в залежності від вимог підприємства. Запропоновано сформульований відповідний підхід задля результативної автоматизації обліку підприємств. Досліджено особливості класифікаційної характеристики програмного забезпечення для автоматизації системи бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств залежно від розміру підприємств, а також систематизовано основні вимоги для забезпечення раціонального вибору цього програмного забезпечення з урахуванням особливостей діяльності конкретного підприємства. Проведено порівняльний аналіз основних програмних продуктів для автоматизації процедур обліку на підприємствах. Представлено характерні особливості застосування різноманітних програмних продуктів автоматизації обліку на підприємствах. Розкрито ряд головних вигод від реалізації ефективного процесу автоматизації процедур бухгалтерського обліку для забезпечення підвищення прибутковості та економічного зростання підприємств України.
Встановлено, що механізація бухгалтерського обліку зменшує трудомісткость обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його оперативним та скоротити терміни на інші звітності. Доведено, що облік є одним з основних аспектів у діяльності будь-якої організації.

Ключові слова: автоматизація обліку; програмне забезпечення; бухгалтерський облік; програмний продукт; облік підприємства.

Література

1. Лобов С.П. Методи оцінки економічного ефекту від використання автоматизованих інформаційних систем при плануванні закупівель. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". 2013. Вип. 4 (41). С. 176—181.
2. Букало Н.А. Автоматизація обліку в сучасних умовах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія "Економіка". 2013. Вип. 33. Ч. ІІ. С. 56—59.
3. Петіна Л.В. Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія "Економіка". 2010. Вип. 25. Ч. І. С. 26—29.
4. Пономарьова Т.В. Автоматизація обліку розрахунків з ПДВ: підходи та практичні рішення. Вісник НТУ "ХПІ". Серія "Технічний прогрес і ефективність виробництва". Харків: НТУ "ХПІ". 2013. № 61 (1040). С. 22—29.
5. Полянська О.А. Проблемні аспекти автоматизації управлінського обліку. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 35. С. 286—290.
6. Славкова О.П., Гаркуша С.А. Автоматизація обліково-аналітичних процедур отримання інформації. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Полтава: ПДАА. 2013. Вип. 2 (7). Т. 1. С. 19—25.
7. Славкова О.П., Гаркуша С.А. Впровадження автоматизації обліку: вимоги та підхід. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв: МНУ, 2015. Вип. 4. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/219.pdf (дата звернення 22.09.2020).
8. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита: монография. Київ: А.С.К., 1998. 768 с.
9. Дикий А.П., Довгаль Ю.Д. Особливості вибору програмного забезпечення для комп'ютеризації бухгалтерського обліку великих підприємств. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2008. № 4 (46). С. 61—70.
10. Скалюк Р.В. Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3 (1). С. 95—102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(1)__20 (дата звернення 22.09.2020).
11. Поліщук О.М. Особливості застосування комп'ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11(2). С. 287—293. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__41 (дата звернення 22.09.2020).
12. Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов'язань в умовах застосування комп'ютерних технологій. Економіка та держава. 2012. № 6. С. 60—64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_19 (дата звернення 22.09.2020).

S. Skrypnyk, I. Franchuk, I. Shepel

FEATURES OF AUTOMATION OF ENTERPRISE ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS

Summary

The articles investigate the features of registration automation as one of the various system elements in the structure of enterprises in modern conditions. The issues of theoretical discussion with the use of accounting automation at enterprises are analyzed. The main stages of automation of accounting processes at enterprises are investigated. The significance of the organization of automation of registration of enterprises on the assessments of the information management apparatus for making managerial decisions is investigated. Some new challenges of the organization of the organization of automation of the account at the enterprises and its technical maintenance are considered. The characteristics of the most popular software products that support the company for accounting are given. The following order of the process of creating program programs depending on the requirements of the enterprise is analyzed. The corresponding approach of connection of results of automation of the account of the enterprises is offered. The peculiarities of the classification characteristics of software for automation of accounting systems of domestic enterprises depending on the size of enterprises are studied, as well as the basic requirements for ensuring the rational choice of this software taking into account the specifics of a particular enterprise. The comparative analysis of the main software products for automation of accounting procedures at the enterprises is carried out. Characteristic features of application of various software products of automation of the account at the enterprises are presented. A number of main benefits from the implementation of an effective process of automation of accounting procedures to ensure increased profitability and economic growth of Ukrainian enterprises are revealed.
It is established that mechanization of accounting reduces the complexity of accounting, but does not allow to fully make it operational and reduce the time for other reporting. It is proved that accounting is one of the main aspects in the activities of any organization.

Keywords: accounting automation; software; accounting; software product; enterprise accounting.

References

1. Lobov, S.P. (2013), "Methods for assessing the economic effect of using automated information systems in procurement planning", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu Seriia "Ekonomika", vol. 4 (41), pp. 176—181.
2. Bukalo, N.A. (2013), "Accounting automation in modern conditions", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia "Ekonomika", vol. 33, no. II, pp. 56—59.
3. Petina, L.V. (2010), "Features of automation of management and accounting in agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia "Ekonomika", vol. 25, no. I, pp. 26—29.
4. Ponomareva, T.V. (2013), "Automation of accounting for VAT calculations: approaches and practical solutions", Visnyk NTU "KhPI" Seriia "Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva", vol. 61 (1040), pp. 22—29.
5. Polyanska, O.A. (2011), "Problematic aspects of management accounting automation", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, vol. 35, pp. 286—290.
6. Slavkova, O.P. and Garkusha, S.A. (2013), "Automation of accounting and analytical procedures for obtaining information", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (7). no. 1, pp. 19—25.
7. Slavkova, O.P. and Garkusha, S.A. (2015), "Implementation of accounting automation: requirements and approach", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky : elektronne naukove fakhove vydannia. Mykolayiv National University named after VO Sukhomlinsky. Mykolaiv: MNU, [Online], vol. 4, available at: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/219.pdf (Accessed 22 September 2020).
8. Zavgorodniy, V.P. (1998), Avtomatyzatsiia bukhhalterskoho obliku, kontroliu, analizu ta audytu [Automation of accounting, control, analysis and audit], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
9. Dyky, A.P. and Dovgal, Yu.D. (2008), "Features of the choice of software for computerization of accounting of large enterprises", Visnyk ZhDTU. Seriia "Ekonomika", vol. 4 (46), pp. 61—70.
10. Skalyuk, R.V. (2015), "Conceptual foundations of effective automation of accounting procedures at domestic enterprises", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 3 (1). pp. 95—102, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(1)__20 (Accessed 22 September 2020).
11. Polishchuk, O.M. (2014), "Features of application of computer technologies for automation of accounting at the enterprises", Ekonomichni nauky. Ceriia: Oblik i finansy, [Online], vol. 11 (2), pp. 287—293, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__41 (Accessed 22 September 2020).
12. Travinskaya, S.I. (2012), "Accounting and control of current liabilities in terms of computer technology", Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 6, pp. 60—64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_19 (Accessed 22 September 2020).

№ 10 2020, стор. 39 - 45

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 1920

Відомості про авторів

С. В. Скрипник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

S. Skrypnyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3004-6117


І. Б. Франчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

I. Franchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

ORCID:

0000-0002-3166-4921


І. В. Шепель

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

I. Shepel

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian University

ORCID:

000-002-6728-5579

Як цитувати статтю

Скрипник С. В., Франчук І. Б., Шепель І. В. Особливості автоматизації обліку підприємств у сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.39

Skrypnyk, S., Franchuk, I. and Shepel, I. (2020), “Features of automation of enterprise accounting in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.