EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. В. Ярошевська, І. В. Кулько-Лабинцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.30

УДК: 336.4

О. В. Ярошевська, І. В. Кулько-Лабинцева

ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено сучасні особливості діяльності промислових підприємств, наявних джерел фінансових ресурсів та наявних джерел їх залучення. Доведено, що відсутність прозорої схеми залучення додаткових фінансових ресурсів за допомогою краудінвестінгу, краудсорсингу, аутсорсингу, призводить до недовіри з боку промислових підприємств. Що значно обмежує можливості залучення фінансових ресурсів. Виділено основні джерела залучених фінансових ресурсів, обгрунтовано їх позитивні та негативні сторони, наслідки впровадження кожного з них для промислових підприємств. Запропоновано методи та засоби спрощення освоєння джерел залучення фінансових ресурсів, зменшення ризиків, пов'язаних з їх залученням. Запропоновано використання краудфандингових платформ, як додаткового джерела залучення ресурсів, враховуючи ризики діяльності промислового підприємства та впровадження інноваційних проєктів на його базі.

Ключові слова: промислові підприємства; фінансові ресурси; краудсорсинг; реінжиніринг; індустріальні парки.

Література

1. Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80 (дата звернення: 02.06.2020).
2. Бала В.В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств основної хімії: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Кременчук, 2010. 255 с.
3. Васильчук І.П. Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.-economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500 (дата звернення: 02.06.2020).
4. Грозний І.С. Організація контролю модернізації основних виробничих засобів на промислових підприємствах. Схід. 2017. № 2 (168). С. 21—24.
5. Ільчук В.П., Шмопер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку. Agricultural and Resource Economics. 2017. С. 108—118.
6. Колещук О.Я. Рівень зношення основних засобів — індикатор економічної безпеки підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. С. 258—265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.12_42
7. Кот В.В. Краудінвестінг як інструмент альтернативного фінансування. Фінансове забезпечення інноваційних проєктів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії: зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 груд. 2016 р. Київ, 2016. С. 166—168. URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20861 (дата звернення: 02.06.2020).
8. Майстренко О.В. Краудсорсинг: сутність, принципи, види та інструменти застосування. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 507—511.
9. Малюта Л. Індустріальні парки — інноваційний вектор розвитку промислового виробництва. Соціально-економічні проблеми і держава. 2014. Вип. 1 (10). С. 264—276. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/-stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf (дата звернення: 02.06.2020).
10. Матвій І.Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер.: Проблеми економіки та управління. 2013. № 754. С. 185—190. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_28 (дата звернення: 23.02.2018).
11. Минц А.Ю. Краудсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его использования в Украине. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки. 2013. Вип. 26. С. 85—90.
12. Мокляк М.В. Краудсорсинг як інноваційна модель сучасного суспільства. Зб. наук. доп. Міжнар. наук. конф., щодо обміну наукових досягнень. Познань. 2014. Ч. 1. С. 58—60.
13. Павлюк А. Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання. Виклик часу. 2016. № 1. С. 25—28.
14. Петлюк В.І. Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств. Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. 2009. Вип. 5. С. 182—184. URI: http://repository.vsau.org/getfile.php/2656.pdf (дата звернення: 02.06.2020).
15. Тонюк М.О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 372—376.
16. Ценклер Н.І., Огородник В.О., Макарович В.К. Краудфандинг в Україні — специфіка обліку. Економіка підприємства. 2015. № 2 (24). С. 38—42.
17. Чухрай Н.І., Матвій С.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 172—181.
18. Что такое краудфандинг недвижимости? История появления, преимущества и недостатки подобного метода финансирования. URL: https://minfin.com.ua/blogs/manny34/114612/ (дата звернення: 02.06.2020).

O. Yaroshevska, I. Kulko-Labyntseva

SOURCES OF ATTRACTED FINANCIAL RESOURCES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article examines the modern features of industrial enterprises, available sources of financial resources and available sources of their involvement. It is proved that the lack of a transparent scheme for attracting additional financial resources through crowdfunding, crowdsourcing, outsourcing, leads to distrust on the part of industrial enterprises. Which significantly limits the ability to attract financial resources. The main sources of attracted financial resources are identified, their positive and negative sides are substantiated, the consequences of their implementation for industrial enterprises are substantiated. Methods and means of simplifying the development of sources of financial resources, reducing the risks associated with their involvement are proposed. The use of crowdfunding platforms as an additional source of attracting resources is proposed, taking into account the risks of the industrial enterprise and the implementation of innovative projects based on it. In our opinion, financial leasing can become an activator of structural changes in the enterprise of any form of ownership only when managerial innovations are introduced. It is also worth noting the almost complete cessation of state preferential lending to industrial enterprises. Although our neighbors successfully use lending to enterprises of the industrial complex. The complexity of the loan procedure increases proportionally with the increase in the loan amount. Large loans are secured by property, the assessment of which is quite complex and requires additional time and money. Summarizing the main sources of financial resources in industrial enterprises, we conclude that lending is currently the most affordable source of financial resources for industrial enterprises. However, lending is profitable only for credit, financial institution, the company, applying for a loan, is subject to high risks of bankruptcy. An alternative could be lending from the producer, subject to clear financial support and coordinated cooperation between the state and producers. Most often, industrial enterprises attract additional financial resources in order to repay existing debts, or to increase production capacity.

Keywords: industrial enterprises; financial resources; crowdsourcing; reengineering; industrial parks.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the list of priority sectors of the economy", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80 (Accessed 30 Sept 2020).
2. Bala, V.V. (2010), "Organizational and economic mechanism to increase the efficiency of investment activities of basic chemistry enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, Kremenchuk, Ukraine.
3. Vasyl'chuk, I.P. (2013), "Сrowdfunding as a phenomenon of postindustrial economics", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.-economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500 (Accessed 30 Sept 2020).
4. Hroznyj, I.S. (2017), "Organization of control over the modernization of fixed assets at industrial enterprises", Skhid, vol. 2 (168), pp. 21—24.
5. Il'chuk, V.P. and Shmoper, T. (2017), "Innovation and investment activity of agro-industrial complex: current state and problems of development", Agricultural and Resource Economics, pp. 108—118.
6. Koleschuk, O.Ya. (2013), "The level of depreciation of fixed assets - an indicator of economic security of the enterprise", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, pp. 258—265, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.12_42 (Accessed 30 Sept 2020).
7. Kot, V.V. (2016), "Crowdinvesting as a tool for alternative financing. Financial support of innovative small and medium business projects: global challenges and Ukrainian realities", available at: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20861 (Accessed 30 Sept 2020).
8. Majstrenko, O.V. (2017), "Crowdsourcing: essence, principles, types and tools of application", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 507—511.
9. Maliuta, L. (2014), "Industrial parks - an innovative vector for the development of industrial production", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1 (10), pp. 264—276, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/-stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
10. Matvij, I.Ye. (2020), "Features of the development of IT outsourcing in Ukraine", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Ser.: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 754, pp. 185—190, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_28 (Accessed 30 Sept 2020).
11. Mynts, A.Yu. (2013), "Crowdsourcing as a method for solving problems in a globalized economy and the peculiarities of its use in Ukraine", Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 26, pp. 85—90.
12. Mokliak, M.V. (2014), "Crowdsourcing as an innovative model of modern society", Zb. nauk. dop. mizhnar. nauk. konf., schodo obminu naukovykh dosiahnen'. Poznan', vol. 1, pp. 58—60.
13. Pavliuk, A. (2016), "Development of industrial parks in Ukraine: problems and directions of stimulation policy", Vyklyk chasu, vol 1, pp. 25—28.
14. Petliuk, V.I. (2009), "Formation of a mechanism for updating and improving the use of fixed assets of enterprises", Ekonomichni problemy rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v rehioni, vol. 5, pp. 182—184, available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/2656.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
15. Toniuk, M.O. (2017), "Outsourcing as a tool to ensure the effective operation of the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 10, pp. 372—376.
16. Tsenkler, N.I. Ohorodnyk, V.O. and Makarovych, V.K. (2015), "Crowdfunding in Ukraine — the specifics of accounting", Ekonomika pidpryiemstva, vol. 2 (24), pp. 38—42.
17. Chukhraj, N.I. and Matvij, S.I. (2015), "Reengineering of business processes in the centralization of industrial enterprise management", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 172—181.
18. minfin (2018), "What is real estate crowdfunding? The history of the emergence, advantages and disadvantages of this method of financing", available at: https://minfin.com.ua/blogs/manny34/114612/ (Accessed 30 Sept 2020).

№ 10 2020, стор. 30 - 33

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763


І. В. Кулько-Лабинцева

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

I. Kulko-Labyntseva

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-8491-0655

Як цитувати статтю

Ярошевська О. В., Кулько-Лабинцева І. В. Джерела залучених фінансових ресурсів на промислових підприємствах. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 30–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.30

Yaroshevska, O. and Kulko-Labyntseva, I. (2020), “Sources of attracted financial resources at industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 30–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.