EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
К. С. Чимош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.112

УДК: 338.47

К. С. Чимош

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Незаперечним є той факт, що сільське господарство є важливою галуззю для багатьох країн сучасного світу. Сільське господарство прямо або побічно впливає на різні сфери життя, безпосередньо пов'язані зі стійким розвитком, економікою, зайнятістю, міграцію робочої сили, здоров'я людини, раціонального використання природних ресурсів (особливо землі і води) і біорізноманіття. На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва декларуючи пріоритетність питань екології та енергозбереження, їм не приділяється достатньо уваги через більш насущні економічні і політичні проблеми.
Агропродовольчий ринок як об'єкт регулювання має складну структуру і може бути сегментований за видами продукції, за рівнем організації, формами торгівлі і т.д. Ще більш складною є структура взаємозв'язків його суб'єктів. Так, міжгалузеві зв'язки сільського господарства і галузей переробної промисловості є матеріальною основою продовольчих ланцюгів, що формують структуру агропродовольчого ринку країни. Одночасно його інфраструктуру представляють маркетингові підсистеми: канали збуту — оптова та роздрібна торгівля, логістичні, інформаційні служби тощо.

Ключові слова: аграрний сектор; транспортна логістика; логістика в АПК; розвиток транспортної логістики.

Література

1. Величко А.П. Развитие транспортной экспортно-ориентированной агрологистики в Украине. Проблемы современной экономики. 2014. № 1. С. 151—156.
2. Вишневська О.М., Двойнісюк Т.В., Шигида С.В. Особливості логістичних систем сільськогосподарських підприємств / Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. С. 107—109.
3. Мішенін Є.В., Коблянська І.І., Устік Т.В., Ярова І.Є. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія. Суми: Папірус. 2013. 260 с.
4. Палант О.Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку): монографія. Харків: Золоті сторінки, 2012. 165 с.
5. Смирнов І.Г. Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова: суспільно-географічний та екологічний вимір. Економіка та соціальна географія: наук. зб. Київ: КНУ. 2011. Вип. 62. С. 191—202.

K. Chymosh

ANALYSIS OF MODERN WORLD AND DOMESTIC TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The article deals with the analysis of modern world and domestic trends in the development of transport logistics in the agricultural sector of the economy.
It is undeniable that agriculture is an important sector for many countries in the modern world. Agriculture directly or indirectly affects various spheres of life, directly related to sustainable development, economy, employment, labor migration, human health, rational use of natural resources (especially land and water) and biodiversity. At the present stage of development of social production, declaring the priority of environmental and energy conservation, they are not given enough attention due to more pressing economic and political issues.
The agri-food market as an object of regulation has a complex structure and can be segmented by types of products, by level of organization, forms of trade, etc. The structure of interrelations of its subjects is even more difficult. Thus, intersectoral links between agriculture and processing industries are the material basis of food chains that form the structure of the agri-food market. At the same time, its infrastructure is represented by marketing subsystems: sales channels — wholesale and retail trade, logistics, information services, etc.
In today's conditions of dynamic development the agrarian markets and technologies, logistics is one of the important factors of competitiveness at agricultural enterprise and effective satisfaction of the consumer's needs. Without a rationally organized logistics system, a company will not be able to maintain the achieved positions for a long time and, moreover, achieve leadership. Also, the efficiency of an enterprise directly depends on the level development of transport logistics, since not all of them are sufficiently equipped with vehicles for the carriage of goods. Costs on transport operations are amount 50 percent of the total cost of logistics. Transport logistics integrates planning, management and physical transportation of products, accompanied by the necessary information flow to minimize transport and time costs. Transport is the third leading branch of material production.

Keywords: agricultural sector; transport logistics; logistics in agro-industrial complex; development of transport logistics.

References

1. Velichko, A. P. (2014), "Development of transport export-oriented agrologistics in Ukraine", Problems of the modern economy, vol. 1, pp. 151—156.
2. Vishnevskaya, O. M. Dvoinisyuk, T. V. and Shigida, S. V. (2015), "Features of logistics systems of agricultural enterprises", Global and national economic problems, vol. 7, pp. 107—109.
3. Mishenin, E. V. Koblyanskaya, I.I. Ustik, T. V. Yarova, I. E. (2013), Ekolohooriientovane lohistychne upravlinnia vyrobnytstvom [Ecologically oriented logistics management of production], Papyrus, Sumy, Ukraine.
4. Palant, O.Y. (2012), Lohistyka transportnoho kompleksu rehionu (perspektyvy investuvannia ta innovatsijnoho rozvytku) [Logistics of the transport complex of the region (prospects for investment and innovation development)], Golden Pages, Kharkiv, Ukraine.
5. Smirnov, I.G. (2011), "Integrated logistics of agro-industrial complex and its transport component: socio-geographical and ecological dimension", Economics and social geography: science. zb. Kyiv: KNU, vol. 62, pp. 191—202.

№ 9 2020, стор. 112 - 114

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 72

Відомості про авторів

К. С. Чимош

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки

K. Chymosh

Postgraduate student, Institute of Agrarian Economics

ORCID:

0000-0002-5114-4499

Як цитувати статтю

Чимош К. С. Аналіз сучасних світових та вітчизняних тенденцій розвитку транспортної логістики в аграрному секторі економіки. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 112–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.112

Chymosh, K. (2020), “Analysis of modern world and domestic trends in the development of transport logistics in the agricultural sector of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 112–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.