EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ І МОДЕЛЕЙ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА: МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
А. В. Федоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.105

УДК: 331.101.3

А. В. Федоренко

ЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ І МОДЕЛЕЙ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА: МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті розглядається зв'язок моделей робочого середовища з інноваційною поведінкою персоналу, оскільки інноваційна поведінка співробітників є одним із вирішальних чинників конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення завдань статті використовуються: модель вимог і контролю, модель дисбалансу зусилль і винагороди, модель балансу зусиль и оплати праці, модель задоволення робочим середовищем, модель балансу між роботою та особистим життям. Результати статті спираються на дані міжнародних досліджень у сфері робочого середовища та інноваційної діяльності в 28 країнах (зокрема, в Україні). Для визначення зв'язку між факторами робочого середовища і інноваційною поведінкою проведено кореляційний аналіз. Результати дослідження свідчать про те, що для активації інноваційної поведінки персоналу необхідна наявність високої напруги і можливість самостійно приймати рішення про графік і способи виконання поставлених завдань.

Ключові слова: моделі робочого середовища; інноваційна поведінка персоналу; міжнародні дослідження; мотивація інноваційної поведінки працівників.

Література

1. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А.М. Колот // Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.М. Столярчук та ін.]; за заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, А.М. Поручника; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ: КНЕУ, 2008. — С. 93—104.
2. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації: монографія / М.В. Семикіна, С.Р. Пасєка та ін. / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Семикіної. — Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. — 320 с.
3. Швиданенко Г.О., Ніколайчук, О.А. Напрями вдосконалення мотивації інноваційної діяльності підприємств в умовах інтелектуалізації економіки /Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки — 2016. — № 1 (75).
4. Денисенко М.П.; Будякова О.Ю. Підвищення індексу людського капіталу-важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств. Економіка та держава. 2019. № 4. — С. 11—17.
5. Гончар В. В. Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. — 2017. — № 33. — С. 101—108.
6. Єлець О.П. Мотивація інноваційної діяльності персоналу. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — № 2. — С. 78—83.
7. Семикіна М.В. Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці / М.В. Семикіна, Т.І. Жеребченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. — К., 2014. — № 2 (8). — С. 97—102.
8. Hackman J.R., and Oldham G.R. (1976), "Motivation through the design of work: test of a theory", Organizational Behavior and Human Performance, 16 (2), 250—279.
9. Hammond M.M., Neff N.L., Farr J.L., Schwall A. R., and Zhao, X. (2011), "Predictors of individual level innovation at work: A meta-analysis", Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5 (1), 90—105.
10. Janssen, O. (2000), "Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour" Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73 (3), 287—302.
11. De Spiegelaere S., Van Gyes G., De Witte H., and Van Hootegem G. (2015), "Job design, work engagement and innovative work behavior: A multi-level study on Karasek`s learning hypothesis", Management revue, 26, (2), 123—137.
12. De Spiegelaere S., Van Gyes G., De Witte H., Niesen W., and Van Hootegem G. (2014), "On the relation of job insecurity, job autonomy, innovative work behaviour and the mediating effect of work engagement", Creativity and innovation management, 23 (3), 318—330.
13. Bysted R. (2013), "Innovative Employee Behaviour: The Moderating Effects of Mental Involvement and Job Satisfaction on Contextual Variables", European Journal of Innovation Management, 16(3).
14. Про інноваційну діяльність: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 36. — Ст. 266. Із змінами та доповненнями
15. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України. — 2017. — № 3. — С. 20—34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_3_3
16. Нагорний Є.І., Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2017. — № 27 (2). — С. 23—27.
17. Павленко І. Методичні інструменти аналізу інноваційного розвитку на глобальному, національному та регіональному рівнях / Павленко І., Лаврененко В., Петренко Л. // Information aspects of socio-economic systems" development: series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts / Katowice School of Technology; ed. by: A. Ostenda, T. Nestorenko. — Katowicach: Wyd. Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. — Monograph 5. — P. 53—62.
18. ESS Round 5: European Social Survey (2018): ESS-5 2010 Documentation Report. Edition 4.2. Bergen, European Social Survey Data Archive, NSD — Norwegian Centre for Research Data for ESS ERIC.
19. ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.4. NSD — Norwegian Centre for Research Data, Norway.
20. Index G. I. (2010). Index 2009-2010. INSEAD. URL: http://www. globalinnovationindex. org/gii/main/reports/2009-10/FullReport, (Accessed 11 may 2020).
21. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch Vincent S., red. (2019), Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation, 12th ed., WIPO, Geneva, Switzerland. 451 p.
22. Karasek R. (1979), "Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign", Administrative Science Quarterly, 24 (2), 285—308.
23. McGinnity F. and Calvert E. (2009) "Work-Life Conflict and Social Inequality in Western Europe", Social Indicators Research, vol. 93, 3.
24. Gallie D. and Russell H. (2009), "Work-Life Conflict and Working Conditions in Western Europe", Social Indicators Research, vol. 93, 3, 445—467.
25. Steiber N. (2009), "Reported levels of time-based and strain-based conflict between work and family roles in Europe. A multilevel approach", Social Indicators Research, vol. 93, 3.
26. Goldthorpe,John H. and McKnight Abigail (2004), The economic basis of social class. CASEpaper (80). Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science, London, UK.
27. Clark A. E. (2005), "Your money or your life: Changing job quality in OECD countries", British Journal of Industrial Relations, 43: 377—400.
28. Green, F. (2010), "Well-being, job satisfaction and labour mobility", Labour Economics, vol. 17, No. 6, pp. 897—903.
29. Sutherland J. (2014), Job Control, Job Demands and Job Satisfaction in Britain: Trends and Inter-relationships. The University of Sheffield.
30. Bysted, R. (2013), "Innovative employee behaviour: the moderating effects of mental involvement and job satisfaction on contextual variables", European Journal of Innovation Management, 16(3), 268—284.
31. Siegrist Johannes, et al. (2004), "The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons", Social science & medicine, 58.8: 1483—1499.
32. Bonner Sarah E.; Sprinkle Geoffrey B. (2002), "The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research", Accounting, organizations and society, 27.4-5: 303—345.

A. Fedorenko

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIVE BEHAVIOR OF STAFF AND MODELS OF THE WORKING ENVIRONMENT: INTERNATIONAL ANALYSIS

Summary

The innovative behavior of employees is one of the crucial factors in the competitiveness of an enterprise. Therefore, it is important for enterprise management to involve personnel in creating innovations at work. The demonstration of innovative behaviour at work depends on material and non-material factors that are systematically considered within the framework of working environment models.
The article discusses the relationship between working environment models and the innovative behavior of staff. To achieve the objectives of the research, the following models are used: Job demand control model, Work-life balance model, Effort-reward Imbalance model, Job satisfaction model, Pay effort incentive model.
A speciality of the study is that the analysis of the relationship between the factors of the working environment and innovative behaviour is considered not separately, but in a comprehensive manner within the framework of the working environment models.
The results described in the article are based on the data of international studies in the field of the working environment and innovation in 28 countries (including Ukraine). The total base of the research includes 52 thousand respondents, 1931 individuals were interviewed in Ukraine. To determine the relationship between factors of the working environment and innovative behaviour, a correlation analysis between a country's position in The Global Innovation Index and respondents' answers to questions in The European Social Survey was performed.
The results of the study indicate that in order to activate the innovative behavior of personnel, it is necessary for the personnel to have a high work strain and an opportunity to independently make decisions about the schedule and ways to complete the tasks. The dependence of the salary of employees on the efforts made at work negatively affects the manifestation of innovative behaviour. Employees expect the management of the enterprise to control the efforts and rewards match.
From a practical point of view, the results of the study provide the enterprise management with the opportunity to select the factors of the working environment that will help to involve personnel in innovative activities and increase the competitiveness of the enterprise.

Keywords: job design; models of the working environment; innovative behavior of personnel; motivation of innovative behavior of employees; JDC; ERI.

References

1. Kolot, A. M. (2008), Innovatsiina pratsia ta intelektualnyi kapital u systemi faktoriv formuvannia ekonomiky znan [Innovative labor and intellectual capital in the system of factors of knowledge economy formation], Hlobalna ekonomika XXI stolittia: liudskyi vymir, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Semykina, M. (2012), Innovatsiina pratsia: diahnostyka problem, vazheli aktyvizatsii [Innovative work: diagnostics of problems, levers of activation], MAKLAUT, Cherkasy, Ukraine.
3. Shvydanenko, H. O. and Nikolajchuk, O. A. (2016), "Directions of improvement of motivation of innovation activity of enterprises in the conditions of intellectualization of economy", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 1 (75), pp. 130—134.
4. Denisenko, М. P. and Budiakova, O. Y. (2019), "Enhancing human capital index-important complex of innovative personnel policy", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 11—17.
5. Honchar, V. V. (2017), "Assessing the efficiency of motivation mechanism of enterprise staff"s innovative activity", Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 33, pp. 101—108.
6. Yelets, O. P. (2016), "The motivation of innovation activity of personnel", Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 2, pp. 78—83.
7. Semykina, M. V., and Zherebchenko, T.I. (2014), "Compensation policy as a lever for activation of innovative work", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka — Social-labor relations: theory and practice, vol. 2 (8), pp. 97—103.
8. Hackman, J. R., and Oldham, G. R. (1976), "Motivation through the design of work: test of a theory", Organizational Behavior and Human Performance, vol. 16 (2), pp. 250—279.
9. Hammond, M. M. Neff, N. L. Farr, J. L. Schwall, A. R. and Zhao, X. (2011), "Predictors of individual level innovation at work: A meta-analysis", Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 5 (1), pp. 90—105.
10. Janssen, O. (2000), "Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour", Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 73 (3), pp. 287—302.
11. De Spiegelaere, S. Van Gyes, G. De Witte, H. and Van Hootegem, G., (2015), "Job design, work engagement and innovative work behavior: A multi-level study on Karasek`s learning hypothesis", Management revue, vol. 26, (2), pp. 123—137.
12. De Spiegelaere, S. Van Gyes, G. De Witte, H. Niesen, W. and Van Hootegem, G. (2014), "On the relation of job insecurity, job autonomy, innovative work behaviour and the mediating effect of work engagement", Creativity and innovation management, vol. 23 (3), pp. 318—330.
13. Bysted, R. (2013), "Innovative Employee Behaviour: The Moderating Effects of Mental Involvement and Job Satisfaction on Contextual Variables", European Journal of Innovation Management, vol.16 (3).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Innovative Activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy-Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 36.
15. Amosha, O. and Salomatina, L. (2017), "Innovative development of industrial enterprises in the regions: problems and prospects", Economy of Ukraine, vol. 3 (664), 20—34.
16. Nahornyi, Ye. I. Saher, L. Yu. and Syhyda, L. O. (2017), "Comparative analysis of innovation performance in Ukraine and other countries of the world", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 27 (2), pp. 23—27.
17. Pavlenko, I. and Petrenko, L. (2016), "Methodological analysis tools of innovation development at the global, national and regional levels", Information aspects of socio-economic systems" development: series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts, Katowice School of Technology, Katowice, Poland, pp. 53—62.
18. Norwegian Centre for Research Data (2018), ESS Round 5: European Social Survey. ESS-5 2010 Documentation Report. Edition 4.2. Bergen, European Social Survey Data Archive, NSD — Norwegian Centre for Research Data for ESS ERIC, Norway.
19. Norwegian Centre for Research Data (2010), ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data. Data file edition 3.4, NSD — Norwegian Centre for Research Data, Norway.
20. Index, G. I. (2010), "Index 2009-2010. INSEAD", available at: http://www. globalinnovationindex.org/gii/main/reports/2009-10/FullReport (Accessed 11 may 2020).
21. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch Vincent S. (2019), Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation, 12th ed., WIPO, Geneva, Switzerland.
22. Karasek, R. (1979), "Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign", Administrative Science Quarterly, vol. 24 (2), pp. 285—308.
23. McGinnity, F. and Calvert, E. (2009), "Work-Life Conflict and Social Inequality in Western Europe", Social Indicators Research, vol. 93, no. 3.
24. Gallie, D. and Russell, H. (2009), "Work-Life Conflict and Working Conditions in Western Europe", Social Indicators Research, vol. 93, no. 3, pp. 445—467
25. Steiber, N. (2009),"Reported levels of time-based and strain-based conflict between work and family roles in Europe. A multilevel approach", Social Indicators Research, vol. 93, no. 3.
26. Goldthorpe, John H. and McKnight, Abigail (2004), The economic basis of social class. CASEpaper (80), Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science, London, UK.
27. Clark, A. E. (2005), "Your money or your life: Changing job quality in OECD countries", British Journal of Industrial Relations, vol. 43, pp. 377—400.
28. Green, F. (2010), "Well-being, job satisfaction and labour mobility", Labour Economics, vol. 17, No. 6, pp. 897—903.
29. Sutherland, J. (2014), Job Control, Job Demands and Job Satisfaction in Britain: Trends and Inter-relationships, The University of Sheffield, Sheffield, UK.
30. Bysted, R. (2013), "Innovative employee behaviour: the moderating effects of mental involvement and job satisfaction on contextual variables", European Journal of Innovation Management, vol. 16 (3), pp. 268—284.
31. Siegrist, J. (2004), "The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons", Social science & medicine, vol. 58.8, pp. 1483—1499.
32. Bonner, S. E. and Sprinkle, G. B. (2002), "The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research", Accounting, organizations and society, vol. 27.4—5, pp. 303—345.

№ 9 2020, стор. 105 - 111

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 80

Відомості про авторів

А. В. Федоренко

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи"

A. Fedorenko

Postgraduate student, Banking University

ORCID:

0000-0002-6367-2467

Як цитувати статтю

Федоренко А. В. Зв'язок інноваційної поведінки персоналу і моделей робочого середовища: міжнаціональний аналіз. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.105

Fedorenko, A. (2020), “The relationship between innovative behavior of staff and models of the working environment: international analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.