EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
О. І. Кепко, В. О. Кепко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.91

УДК: 35.073.515.3

О. І. Кепко, В. О. Кепко

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Анотація

Стан захищеності інтелектуальної власності в Україні станом на початок 2020 року оцінюється Європейською Комісією на досить низькому рівні. За останні роки відбувся мало відчутний прогрес порівняно з тими міжнародними зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, зокрема вступивши до Світової організації торгівлі та ставши асоційованим членом Європейського Союзу. Водночас у 2017 році почався довготривалий процес по запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що на прикладі західних партнерів є дієвим механізмом захисту інтелектуальної власності.
У статті розглядається питання актуальності захисту інтелектуальної власності в Україні в контексті виконання нею взятих на себе міжнародних зобов'язань. Зазначено, що робота стосовно прийняття необхідних законодавчих змін та підтримання функціонування дієвої системи захисту інтелектуальної власності в Україні є досить не простим та постійно діючим процесом. Цей процес є необхідним для руху України в напрямі виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та подальшого наближення до найкращих міжнародних практик захисту інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність; захист інтелектуальної власності; міжнародні зобов'язання України; Вищий суд з питань інтелектуальної власності; спеціалізований суд; Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Література

1. European Commission staff working document: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. SWD (2019), 452 final/2. 08.01.2020 EUR-Lex, Brussels, URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf (дата звернення: 14.09.2020).
2. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.09.2020).
3. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285/2001#Text (дата звернення: 14.09.2020).
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 14.09.2020).
5. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: Указ Президента України від 29 вересня 2017 року № 299/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017#Text (дата звернення: 14.09.2020).
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР)). 2014. № 40. Ст. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 (дата звернення: 14.09.2020).
7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР)) від 06.12.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 14.09.2020).
8. Бочарова Н.В. Специализированные суды по вопросам интеллектуальной собственности: аргументы "PRO" и "CONTRA" в современных международных дискуссиях. Журнал теорія і практика інтелектуальної власності, 2007. № 6. С. 19—34.
9. Гордієнко С.Г. Захист інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах: Курс лекцій. К.: Поліграфічне підприємство "Гранмна", 2011. 480 с.
10. Канарик Ю.С., Банк М.Ю. Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності. Молодий вчений, 2018. № 6 (1). С. 185—187.
11. Канарик Ю.С., Петлюк В. О. Актуальні питання створення вищого суду з питань інтелектуальної власності. Юридичний електронний науковий журнал. 2017. № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2017/19.pdf (дата звернення: 14.09.2020).
12. Пашковська Т. Вищий "інтелектуальний" суд: на фінішній прямій. Юридична Газета, 2020. №15 (565) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://yurgazeta.com/publications/actual/vishchiy-intelektualniy-sud-na-finishniy-pryamiy.html (дата звернення: 14.09.2020).
13. Президент просить владу захистити інтелектуальну власність. ЛІГА. Новости, 2008. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ua-news.liga.net/politics/news/prezident-prosit-vladu-zakhistiti-ntelektualnu-vlasn-st (дата звернення: 14.09.2020).
14. Хлєбніков С. ІР-суд й актуальні проблеми у сфері права інтелектуальної власності: дискусія в українському кризовому медіа-центрі. Українське право, 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/ip-sud-y-aktualni-problemy-u-sferi-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-dyskusiya-v-ukrayinskomu-kryzovom/ (дата звернення: 14.09.2020).

O. Kepko, V. Kepko

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S INTERNATIONAL COMMITMENTS

Summary

The opening of the Ukrainian market for imported goods from year to year posed new challenges to market players in regulating the recognition, use, protection and defense of intellectual property in Ukraine. The further away, the more often these issues were raised by foreign partners with whom Ukraine sought to establish stable economic and political connections. The fact that the need to improve the protection of intellectual property in Ukraine has been raised in recent years is an indisputable fact, but more and more often it becomes quite acute.
The state of intellectual property protection in Ukraine as of the beginning of 2020 is assessed by the European Commission at a rather low level. There has been little progress in recent years compared to Ukraine's international commitments, including joining the World Trade Organization and becoming an associate member of the European Union. At the same time, in 2017, a long process began to launch the High Specialized Court on Intellectual Property, which following the example of Western partners is an effective mechanism for protecting intellectual property.
In article considers the issue of relevance of intellectual property protection in Ukraine in the context of fulfillment of Ukraine's international obligations.
It is established that the improvement of legislation, including in the context of intellectual property protection in Ukraine, began with the development of the current Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other. It is stated that by the Association Agreement, Ukraine actually confirms its intentions to implement effective mechanisms for the protection of intellectual property in Ukraine, which it stated at the time of accession to the WTO. As one of such mechanism Ukraine has chosen the establishing of a specialized court that would have jurisdiction over intellectual property disputes.
It is pointed out that the work on the adoption of the necessary legislative changes and maintaining the functioning of an effective system of intellectual property protection in Ukraine is quite complicated and permanent acting process. Herewith, this process is necessary for Ukraine's movement towards fulfilling its international obligations and further approach to the best international practices of intellectual property protection.

Keywords: intellectual property; protection of intellectual property; international obligations of Ukraine; High Specialized Court on Intellectual Property; specialized court; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

References

1. EUR-Lex (2020), "European Commission staff working document: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries", available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf (Accessed 14 September 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), Resolution "On approval of the Procedure for payment of fees for actions related to the protection of intellectual property rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text (Accessed 14 September 2020).
3. President of Ukraine (2001), Decree "On measures to protect intellectual property in Ukraine", Official site, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285/2001#Text (Accessed 14 September 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges: Law of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (Accessed 14 September 2020).
5. President of Ukraine (2017), Decree "On the establishment of the Supreme Court of Intellectual Property", Official site, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017#Text (Accessed 14 September 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 (Accessed 14 September 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (Accessed 14 September 2020).
8. Bocharova, N.V. (2007), "Specialized courts on intellectual property: the arguments of "PRO" and "CONTRA" in modern international debates", Zhurnal teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti, vol. 6. рр. 19—34.
9. Hordiienko, S.H. (2011), Zakhyst intelektual'noi vlasnosti v Ukraini v suchasnykh umovakh [Protection of intellectual property in Ukraine in modern conditions], Hranmna, Kyiv, Ukraine.
10. Kanaryk, Yu.S. and Bank, M.Yu. (2018), "Jurisdiction of the court on intellectual property issues", Molodyj vchenyj, vol. 6 (1). рр. 185—187.
11. Kanaryk, Yu. S. and Petliuk, V. O. (2017), "Topical issues of creating a supreme court on intellectual property", Yurydychnyj elektronnyj naukovyj zhurnal, [Online], vol. 5, available at: http://www.lsej.org.ua/5_2017/19.pdf (Accessed 14 September 2020).
12. Pashkovs'ka, T. (2020), "The highest "intellectual" court: at the finish line", Yurydychna Hazeta, [Online], vol. 15 (565), available at: http://yurgazeta.com/publications/actual/vishchiy-intelektualniy-sud-na-finishniy-pryamiy.html (Accessed 14 September 2020).
13. League News (2008), "The President asks the authorities to protect intellectual property", available at: https://ua-news.liga.net/politics/news/prezident-prosit-vladu-zakhistiti-ntelektualnu-vlasn-st (Accessed 14 September 2020).
14. Khlebnikov, S. (2018), "IP-court and current issues in the field of intellectual property law: a discussion in the Ukrainian crisis media center", Ukrainian law, [Online], available at: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/ip-sud-y-aktualni-problemy-u-sferi-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-dyskusiya-v-ukrayinskomu-kryzovom/ (Accessed 14 September 2020).

№ 9 2020, стор. 91 - 94

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 83

Відомості про авторів

О. І. Кепко

к. т. н., доцент,Уманський національний університет садівництва

O. Kepko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-1443-307X


В. О. Кепко

магістр права,юрист SDM Partners Law Firm

V. Kepko

Master of Law, Lawyer of SDM Partners Law Firm

ORCID:

0000-0001-7842-4645

Як цитувати статтю

Кепко О. І., Кепко В. О. Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе україною міжнародних зобов'язань. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 91–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.91

Kepko, O. and Kepko, V. (2020), “Protection of intellectual property in the context of Ukraine's international commitments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 91–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.