EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ
Ю. В. Біляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.80

УДК: 336

Ю. В. Біляк

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що проблематика конфлікту інтересів надзвичайно актуальна для сучасного українського суспільства. Соціально-економічні кризові явища в житті сучасної України, складність структурної перебудови економіки, матеріальна диференціація суспільства призвели до загострення соціальних суперечностей і виникнення численних осередків конфліктів інтересів практично в усіх галузях суспільного життя. Зазначені процеси потребують грунтовного наукового дослідження, визначення системних концептуальних засад аналізу конфліктного потенціалу суспільства в сучасних динамічних умовах трансформації держави. Очевидно, що аналіз причин виникнення конфліктів інтересів у системі управління і вироблення технологій їх нейтралізації сприятиме прискоренню модернізації управлінської системи та подальшій демократизації державного управління в Україні. Основою ефективного розвитку економіки України, підприємництва, виробничої сфери та сфери послуг є забезпечення фінансової безпеки як найважливішої складової економічної безпеки підприємства, галузі, держави. Але на шляху до ефективного розвитку найчастішою загрозою стає конфлікт інтересів. В основі конфлікту інтересів є конфлікт між законом і особистою зацікавленістю, між етично правильним і етично неправильним з точки зору суспільної моралі, професійної етики. Актуальність теми зумовлена потребами аналізу однієї з важливих проблем фінансової безпеки — пошуку оптимальних механізмів попередження і розв'язання конфліктів інтересів.

Ключові слова: фінансові загрози; конфліктологія; конфлікт інтересів; фінансова безпека; фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору; фінансовий інтерес; елементи; завдання; фінансової безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору.

Література

1. Дынник М. А. Диалектика Гераклита Эфесского. — М., 1929.
2. Козер Л.А. Функции социального конфликта //Американская социологическая мысль.— М.— 1996. С. 542—556.
3. Ставнюк В. Арістотель. Нікомахова етика / . Пер. В. Ставнюка. — К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с.
4. Стеклов Ю. Карл Маркс, його життя й діяльність. — Харків-Берлін-Нью-Йорк: Українсько-американське видавництво "Космос", 1922. — 111 стор.
5. Фома Аквинский. Онтология и теория познания: фрагменты соч. / РАН. Ин-т философии. — М., 2001. — 207 с.

Y. Biliak

MODERN CONCEPTS OF CONFLICT OF INTEREST RESEARCH

Summary

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that the issue of conflict of interest is extremely relevant for modern Ukrainian society. Socio-economic crisis phenomena in the life of modern Ukraine, the complexity of economic restructuring, material differentiation of society have led to exacerbation of social contradictions and the emergence of numerous centers of conflict of interest in almost all spheres of public life. These processes require thorough research, determination of systemic conceptual foundations for the analysis of the conflict potential of society in today's dynamic conditions of state transformation. It is obvious that the analysis of the causes of conflicts of interest in the management system and the development of technologies for their neutralization will accelerate the modernization of the management system and further democratization of public administration in Ukraine. The basis of effective development of the economy of Ukraine, entrepreneurship, production and services is to ensure financial security as the most important component of economic security of the enterprise, industry, state. But on the way to effective development, conflict of interest is the most common threat. At the heart of the conflict of interest is the conflict between the law and personal interest, between ethically correct and ethically incorrect in terms of public morality, professional ethics. The urgency of the topic is due to the need to analyze one of the important problems of financial security — the search for optimal mechanisms for preventing and resolving conflicts of interest. Conflict of interest is a common term for a conflict between interests that are protected by law and must be satisfied by the actions of another person authorized by the principal (these may be an agent, attorney, trustee, director) and the personal interests of this authorized person. The principal in this case are both individuals, organizations and the state as a whole. Protected interests can be both private and public interests, including the interests of an unlimited number of certain categories of individuals (creditors, shareholders).

Keywords: financial threats; conflictology; conflict of interest; financial security; financial security of economic entities of the agricultural sector; financial interest; elements; tasks; financial security of economic entities of the agricultural sector.

References

1. Dynnik, M. (1925), Dialektika Geraklita Efesskogo [Dialectics of Heraclitus of Ephesus], Ranion, Moskva, Russia.
2. Kozer, L.A. (1996), "Funkcii socialnogo konflikta", Amerikanskaya sociologicheskaya mysl, vol. 12, pp. 542—556.
3. Stavnyuk, V. (2002), Aristotel. Nikomahova etika [Aristhotel. Nikomakhova ethics], Akvilon-Plyus, Kyiv, Ukraine.
4. Steklov, Yu. (1922), Karl Marks, jogo zhittya j diyalnist [Karl Marx, his life and activity], Ukrayinsko-amerikanske vidavnictvo "Kosmos", Harkiv-Berlin-Nyu-Jork.
5. Foma Akvinskij (2001), Ontologiya i teoriya poznaniya: fragmenty soch [Ontology and the theory of knowledge: excerpts op.], RAN. Institut filosofii. Moskva, Russia.

№ 9 2020, стор. 80 - 85

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9766-4780

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Сучасні концепції дослідження конфліктів інтересів. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 80–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.80

Biliak, Y. (2020), “Modern concepts of conflict of interest research”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 80–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.