EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" ЗА РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ І РОЛЬ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Г. О. Соколюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.74

УДК: 338.242

Г. О. Соколюк

СТРУКТУРУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" ЗА РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ І РОЛЬ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті виділено принципові особливості і методологічне наповнення концепції "sustainable development" у розрізі основних структурних складових. Підкреслено, що ключова ідея концепції сталого розвитку полягає у зменшенні економічних апетитів бізнес-гравців і важливими для її реалізації в Україні є і мотиваційні переваги вітчизняних суб'єктів господарювання, і вектори державного впливу. Аргументовано, що в структурі національної економіки важливу роль у реалізації пріоритетів сталого розвитку відіграє машинобудування. Охарактеризовано труднощі у функціонуванні машинобудівних підприємств України, спричинені умовами підписання й реалізації угоди про асоціацію з ЄС. Проаналізовано динаміку обсягів реалізації продукції та динаміку частки збиткових машинобудівних підприємств України і виявлено проблемні аспекти в управлінні їх функціонуванням і розвитком. Аргументовано, що необхідні цілеспрямовані дії з підтримки галузі на інституційному рівні.

Ключові слова: концепція сталого розвитку; інституційне забезпечення; національна економіка; машинобудування.

Література

1. European Commission. Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010). Brussels, COM 2020. 37 c. URL: http://europa.eu/press_room/pdf (дата звернення 10.08.2020 р).
2. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: монографія / О.М. Алимов, І.М. Лицур, В.В. Микитенко та ін. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 520 с.
3. Григорук П.М., Федорова Т.Ю. Національні та регіональні особливості сталого розвитку України. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 1 (17). С. 25—29. URL: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n1.html 9 (дата звернення 11.08.2020 р).
4. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85—89.
5. Андрушків Б., Мельник Л., Шерстюк Р. Методологічний підхід до забезпечення сталого розвитку промислового підприємства в сучасних умовах. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2 (15). С. 125—138.
6. Мельник Л.М. Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2018. 367 с.
7. Смачило І.І. Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 235 с.
8. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Шевців А.Б., Карпінська О.Б., Карпінський Б.А. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2015. Вип. 25.3. С. 253—265.
9. Урсул А.Д. Устойчивое развитие. URL: http://philosophy-sd.narod.ru/concsd.htm (дата звернення 11.08.2020 р.).
10. Соколюк Г.О., Хомич Л.В. Мотиваційні чинники соціальної активності в контексті завдань сталого розвитку економічних систем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. Т. 1. С. 121—126.
11. Стадник В.В., Йохна М.А., Соколюк Г.О. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія. Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2013. 200 с.
12. Стадник В.В., Головчук О.В., Головчук Ю.О. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 140—148.
13. Державна служба статистики України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.08.2020).
14. Державна служба статистики України. Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010—2019 роках. Київ, 2020. URL: http://www. ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.08.2020).
15. Державна служба статистики України. Фінансові результати діяльності підприємств за видами промислової діяльності. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 17.08.2020 р.).
16. Державна служба статистики України. Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності. Київ, 2020. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 17.08.2020 р.).

G. Sokoliuk

STRUCTURING THE TASKS OF THE"SUSTAINABLE DEVELOPMENT" CONCEPT BY LEVELS OF ECONOMIC MANAGEMENT AND THE ROLE OF MACHINE-BUILDING IN THEIR IMPLEMENTATION

Summary

It has been highlighted the fundamental features and methodological content of the "sustainable development" concept in the main structural components' terms. The key idea of this concept is to reduce the economic appetites of business players by creating a business environment in which it is possible to build a profitable business while remaining in harmony with the environment and caring for the society social progress. Peculiarities of structuring the "sustainable development" concept tasks by levels of economic management have been considered. A preliminary analysis of the "sustainable development" concept components in terms of tasks and tools for their solution has been done. It has been emphasized that both the motivational advantages of domestic economic entities and the state influence structure and vectors are important for the implementation of the "sustainable development" concept in Ukraine. It has been argued that in the national economy structure an important role in the implementation of sustainable development priorities is played by machinebuilding enterprises. It has been noted that signing and implementing the Association Agreement with EU have been caused in Ukraine significant difficulties in the operation of machine-building enterprises, which were forced to change the markets and participate in competitive races on the world market. Due to much higher (than in the CIS market) these markets' consumers' demands to the products characteristics, domestic producers' production and sales have been significantly reduced, many companies have become unprofitable. Under these conditions, they cannot modernize their production systems and be enough flexible on market. Thus, they lose the ability to expand reproduction, which will lead to the industry further degradation, and hence job losses, declining incomes and rising social tensions in the country. The dynamics of sales volumes and the dynamics of the unprofitable machine-building enterprises share in Ukraine have been analyzed the problematic aspects in the functioning and development management of separate economic units have been revealed. It has been argued that targeted actions are needed to support the industry at the institutional level.

Keywords: sustainable development concept; institutional support; national economy; machine-building.

References

1. European Commission (2020), "Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth", available at: http://europa.eu/press_room/pdf (accessed 10.08.2020 р).
2. Alymov, O.M. Lytsur, I.M. and Mykytenko, V.V. (2014), Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsiinoho vyboru derzhavy: monohrafiia [Potential of Ukraine`s sustainable development on the way of the state integration choice realization: monograph], DU IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Hryhoruk, P.M. and Fedorova, T.Yu. (2015), "National and regional features of sustainable development of Ukraine", Economy: the realities of time. Scientific journal, vol. 1 (17), pp. 25—29, available at: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n1.html 9 (accessed 11.08.2020).
4. Kviatkovska, L.A. (2013), "Implementation of the principles of the sustainable development concept to the enterprise activity", Bulletin of socio-economic research, vol. 1, pp. 85—89.
5. Andrushkiv, B. Melnyk, L. and Sherstiuk, R. (2016), "Methodological approach to ensuring sustainable development of industrial enterprises in modern conditions", Socio-economic problems and the state, vol. 2 (15), pp. 125—138.
6. Melnyk, L.M. (2018), Zabezpechennia staloho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv zasobamy upravlinnia biznes-protsesamy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Ensuring sustainable development of industrial enterprises by means of business process management: theory, methodology, practice: monograph], FOP Palianytsia V.A., Ternopil, Ukraine.
7. Smachylo, I. I. (2012), "Management mechanism of food industry enterprises sustainable development", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, TNEU, Ternopil, Ukraine.
8. Karpinskyi, B.A. Vasylkiv, I.M. Shevtsiv, A.B. Karpinska, O.B. and Karpinskyi, B.A. (2015), "Evolution of approaches in modeling of socio-economic processes and sustainable development", Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine: Coll. Of scientific and technical works, vol. 25.3, pp. 253—265.
9. Ursul, A.D. (2003), "Sustainable development", available at: http://philosophy-sd.narod.ru/concsd.htm (accessed 11.08.2020).
10. Sokoliuk, G.O. and Khomych, L.V. (2018), "Motivational factors of social activity in the context of tasks of sustainable development of economic systems", Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 5, no. 1, pp. 121—126.
11. Stadnyk, V.V. Yokhna, M.A. and Sokoliuk, G.O. (2013), Stratehiia dyversyfikatsii v upravlinni mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: monohrafiia [Strategy of diversification in the management of the enterprise international competitiveness], PP Honta A.S., Khmelnytskyi, Ukraine.
12. Stadnyk, V.V. Holovchuk, O.V. and Holovchuk, Yu.O. (2017), "Economic dynamics status and factors of Ukraine machine-building enterprises", Problems of the economy, vol. 2, pp. 140—148.
13. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Commodity structure of Ukraine's foreign trade", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 25.08.2020).
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Volumes of sold industrial products (goods, services) by types of economic activity in 2010-2019", available at: http://www. ukrstat.gov.ua (accessed 25.08.2020).
15. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Financial results of enterprises by types of industrial activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 17.08.2020).
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Financial result from ordinary activities of enterprises before taxation by type of industrial activity", available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (accessed 17.08.2020).

№ 9 2020, стор. 74 - 79

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 68

Відомості про авторів

Г. О. Соколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет

G. Sokoliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, administration and hotel and restaurant business, Khmelnytskyi National University

ORCID:

0000-0003-2589-5376

Як цитувати статтю

Соколюк Г. О. Структурування завдань концепції "sustainable development" за рівнями управління економікою і роль машинобудування в їх реалізації. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 74–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.74

Sokoliuk, G. (2020), “Structuring the tasks of the"sustainable development" concept by levels of economic management and the role of machine-building in their implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 74–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.