EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.64

УДК: 332.1:631.1

К. О. Утенкова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретичних та методологічних засад формування стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України.
Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.
Подальше входження до світового економічного простору потребує вдосконалення аграрної політики, розвитку аграрного сектора економіки України, спрямованого на формування ефективного, соціально спрямованого сектора, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку сільськогосподарської продукції і продовольства.
Визначено, що одним із першочергових завдань сьогодення є розробка нормативного документа, який визначатиме ключові аспекти подальшого зміцнення економічної безпеки аграрного сектора і буде складовою аграрної політики України.
Результати проведеного дослідження дали підстави для формулювання концептуальних засад стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України та механізму її реалізації. Досягнення головної мети стратегії передбачає формування дієвого механізму управління економічною безпекою аграрного сектора України, що має стати чинником ефективної аграрної політики. Однією з вагомих переваг запропонованої стратегії є складова моніторингу.
Застосування паспортизації економічної безпеки є водночас і інструментом виміру певних індикаторів стану економічної безпеки загалом або окремих її складових. Моніторинг таких індикаторів забезпечує інформацією щодо руху в напрямі досягнення встановлених критеріїв економічної безпеки аграрного сектора.

Ключові слова: економічна безпека; аграрний сектор; стратегія розвитку; аграрна політика; моніторинг; паспорт загроз.

Література

1. Аграрна політика. Вікіпедія (2020). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
2. Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6—17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
3. Міністерство аграрної політики і продовольства. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015—2020 роки (проект). URL: https://ips.ligazakon.net/document/ NT1978
4. Онєгіна В.М., Шибаєва Н.В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. №1. С. 18—24.
5. Довжик О.О. Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 97—102. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/18.pdf
6. Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України у контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць НАДУ. 2017. Вип. 2. С. 105—122.
7. The common agricultural policy at a glance. An official website of the European Union. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
8. Зінчук Т.О. Сучасна парадигма спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 78—85.
9. Жмуденко В.О. Економічна безпека аграрної сфери на регіональному рівні: стратегія та концептуальна модель формування. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/310/299
10. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

K. Utenkova

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGY ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological principles of forming a strategy for the development of economic security of the agricultural sector in Ukraine.
To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of elaborating literary sources and studying the questions raised; abstract-logical method was used for the theoretical generalization of conclusions and the analysis of research results.
Further entering the world economic space requires the improvement of agricultural policy, the development of the agricultural sector of Ukraine's economy aimed at forming the efficient, socially oriented sector capable of meeting the needs of the domestic market and ensuring a leading position in the world market of agricultural products and food.
It is determined that one of the priority tasks of today is the elaboration of a regulatory document that will determine the key aspects of further strengthening the economic security of the agricultural sector and will be a part of Ukraine's agricultural policy.
The results of the study gave grounds for formulating the conceptual foundations of the strategy for the development of economic security of the agricultural sector in Ukraine as well as the mechanism of its implementation. Achieving the main goal of the strategy involves the formation of an effective mechanism for managing the economic security of the agricultural sector in Ukraine, which should be a factor in effective agricultural policy. One of the significant advantages of the proposed strategy is the monitoring component.
The application of economic security certification is at the same time a tool for measuring certain indicators of the state of economic security as a whole or its separate components. Monitoring such indicators provides information as to the movement towards achieving the established criteria of economic security of the agricultural sector.

Keywords: economic security; agricultural sector; development strategy; agricultural policy; monitoring; passport of threats.

References

1. Wikipedia (2020), "Agrarian policy", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (Accessed 30 August 2020).
2. Sabluk, P.T. and Luzan, Yu.Ia. (2019), "Agrarian policy and factors of its implementation", Ekonomika APK, vol. 10, рр. 6—17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
3. Ministry of Agrarian Policy and Food (2015), "The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015—2020", available at: https://ips.ligazakon.net/document/NT1978 (Accessed 30 August 2020).
4. Oniehina, V.M. and Shybaieva, N.V. (2016), "Institutional basis of agrarian policy: Ukrainian realities and experience of the USA and the EU", Ekonomika APK, vol. 1, рр. 18—24.
5. Dovzhyk, O.O. (2016), "State regulatory agricultural policy in the context of world experience", Ekonomika i suspilstvo, vol. 2, рр. 97—102, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/18.pdf (Accessed 30 August 2020).
6. Shchurevych, L.M. (2017), "Priorities of Ukraine's agricultural policy in the context of European integration", Zbirnyk naukovykh prats NADU, vol. 2, рр. 105—122.
7. European Union (2020), "The common agricultural policy at a glance", available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en (Accessed 30 August 2020).
8. Zinchuk, T.O. (2017), "The modern paradigm of the EU common agricultural policy as a response to global challenges and disintegration", Ekonomika APK, vol. 10, рр. 78—85.
9. Zhmudenko, V.O. (2011), "Economic security of the agricultural sector at the regional level: strategy and conceptual model of formation", available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/310/299 (Accessed 30 August 2020).
10. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "Sustainable Development Goals: Ukraine. National report", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 30 August 2020).

№ 9 2020, стор. 64 - 69

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 64

Відомості про авторів

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Утенкова К. О. Концептуальні засади формування стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.64

Utenkova, K. (2020), “Conceptual bases of formation of development strategy economic security of the agricultural sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.