EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. Г. Турпак, Я. Я. Назаренко, І. В. Горобінська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.59

УДК: 336.22

Т. Г. Турпак, Я. Я. Назаренко, І. В. Горобінська

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті узагальнено підходи до з'ясування сутності податкової безпеки підприємств та визначено пріоритетність застосування вітчизняними вченими статичного та функціонального підходу. У науковий обіг введено розуміння сутності податкової безпеки транспортних підприємства за допомогою декількох підходів: захисний, процесний, ресурсний та гармонізаційний.
Проаналізовано фіскальний потенціал транспортних підприємств у 2018—2019 рр., який формували АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрзалізниця", ДП "Адміністрація морських портів України", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", ТОВ "Нова пошта", ДП "Укрхімтрансаміак", Південно-Західна залізниця ПАТ "Українська залізниця".
Обгрунтовано принципи забезпечення податкової безпеки транспортних підприємств: цілеспрямованості, гнучкості та адаптивності, правомірності, безперервності, взаємодії та координації з державними податковими органами, персональної відповідальності, варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень з податкових питань, компетентності та забезпечення високого рівні податкової культури транспортного підприємства, плановості, єдності та копмлексності управлінських рішень з податкових питань.

Ключові слова: податки; фіскальна функція податків; податкова безпека платника податків; транспортні підприємства; податкова безпека транспортних підприємства.

Література

1. Paying Taxes 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf (дата звернення: 01.08.2020).
2. Paying Taxes 2020. Data explorer. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/explorer-tool.html (дата звернення: 01.08.2020).
3. Україна змінила позиції у світовому рейтингу зі сплати податків. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/novyna/ekonomika/ukrayina-zminyla-pozycziyi-svitovomu-rejtynhu-splaty-podatkiv (дата звернення: 01.08.2020).
4. Грачов О.В. Податкова безпека як невід'ємна складова економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 86—88.
5. Павліченко В.М. Податкова безпека як складова економічної безпеки українських підприємств в умовах кризи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 131—135.
6. Подік І.І. Аналіз та оцінка податкової складової економічної безпеки актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 травня 2017 р. URL: http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/communication/20170724095026.pdf (дата звернення: 01.08.2020).
7. Управління фінансовою безпекою економічних суб'єктів: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Фролова; [С.М. Фролов, О.В. Козьменко, А.О. Бойко та ін.]. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. 332 с.
8. Кеменяш І.Г. Управління податковою безпекою суб'єктів підприємництва в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук 08.00.08. Львiв, 2011. 20 с.
9. Меліхова Т.О., Троян О.В. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 33—37.
10. Полонська Ю.М. Організаційне забезпечення системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні за критерієм податкової безпеки. Комунальне господарство міст. 2011. № 100. С. 277—284.
11. Рудніченко Є.М. Оцінювання та моделювання впливу суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: монографія. Луганськ: Промдрук, 2014. 389 с.
12. Фінанси: підруч. / Юхименко П.І., Бойко С.В., Голубка С.М. та ін.; за наук. ред. П.І. Юхименка, С.В. Бойко. К.: Центр учбової літератури, 2018. 416 с.
13. Офіс великих платників податків Державної податкової служби України. URL: http://officevp.sfs.gov.ua/ (дата звернення: 01.08.2020).
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n140 (дата звернення: 01.08.2020).
15. Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г., Рущишин Н.М. Податковий менеджмент: навч. посібник. Львів, 2017. 320 с.

T. Turpak, Ya. Nazarenko, I. Horobinska

TAX SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

The purpose of the article is to generalize the approaches to clarifying the essence of tax security of transport enterprises and substantiate the theoretical provisions of ensuring tax security of transport enterprises in modern tax conditions.
Theoretical and practical aspects of taxation of transport enterprises have been studied in the works of leading domestic scientists, but the aspect of tax security remains insufficiently studied.
Despite the importance of ensuring tax security, the issues of scientific and methodological substantiation of tax security of transport enterprises remain unclear.
The priority of application of static and functional approach to understanding of essence of tax safety of the enterprises by domestic scientists is defined. Understanding of the essence of tax security of transport enterprises with the help of four approaches has been introduced into scientific circulation. These approaches are protective, process, resource and harmonization.
The subjects, objects and normative-legal maintenance of tax safety of transport enterprises are defined. The subjects of tax security of transport enterprises are internal and external entities with the authority to ensure tax security. The objects of tax security of transport enterprises are protected from business tax risks and tax obligations, tax reporting, tax compliance, tax planning, tax enterprise culture. The hierarchy of normative-legal maintenance of tax safety of transport enterprises is constructed.
The fiscal potential of transport enterprises is analyzed. The main taxpayers are Ukrtransgaz, Ukrzaliznytsia, Administration of Sea Ports of Ukraine, International Airport " Boryspil", Nova Poshta, Ukrhimtransamiak, South-Western Railway.
The principles of ensuring tax security of transport enterprises are substantiated. These are purposefulness, flexibility and adaptability, legality, continuity, interaction and coordination with state tax authorities, personal responsibility, variability of approaches to development of separate administrative decisions on tax questions, competence and maintenance of a high level of tax culture of the transport enterprise, planning, unity and complexity of management on tax issues.

Keywords: tax; fiscal function of tax; tax security of the taxpayer; transport enterprises; tax security of transport enterprises.

References

1. PwC (2019), "Paying Taxes 2020", available at: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf (Accessed 01 August 2020).
2. PwC (2019), "Paying Taxes 2020. Data explorer", available at: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/explorer-tool.html (Accessed 01 August 2020).
3. Slovoidilo.ua (2019), "Ukraine has changed its position in the world ranking of tax payments", available at: https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/novyna/ekonomika/ukrayina-zminyla-pozycziyi-svitovomu-rejtynhu-splaty-podatkiv (Accessed 01 August 2020).
4. Hrachov, O.V. (2010), "Tax security as an integral part of economic security of the enterprise", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, pp. 86—88.
5. Pavlichenko, V.M. (2015), "Tax security as a component of economic security of Ukrainian enterprises in a crisis", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 49, pp. 131—135.
6. Podik, I. I. (2017), "Analysis and assessment of the tax component of economic security, current problems of economic security of the state, region, enterprise", available at: http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/communication/20170724095026.pdf (Accessed 01 August 2020).
7. Frolov, S. M. (2015), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu ekonomichnykh subiektiv [Management of financial security of economic entities], UABS NBU, Sumy, Ukraine.
8. Kemeniash, I.H. (2011), "Management of tax security of business entities in Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Lviv State Financial Academy, Lviv, Ukraine.
9. Melikhova, T.O. and Troian, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise ", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
10. Polonska, Yu.M. (2011), "Organizational support of system of making managerial decisions in tax planning according to the criterion of tax security", Komunalne hospodarstvo mist, vol. 100, pp. 277—284.
11. Rudnichenko, Ye.M (2014), Otsiniuvannia ta modeliuvannia vplyvu subiektiv mytnoho rehuliuvannia na systemu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Estimation and modeling of influence of subjects of customs regulation on the system of economic security of the enterprise], Promdruk, Luhansk, Ukraine.
12. Yukhymenko, P.I. and Boiko, S.V. (2018), Finansy [Finance], TSUL, Kyiv, Ukraine.
13. Office of large taxpayers of the State Tax Service of Ukraine (2020), available at: http://officevp.sfs.gov.ua/ (Accessed 01 August 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n140 (Accessed 01 August 2020).
15. Klokar, O. O. Boiko, S. V. Kemeniash, I. H. and Rushchyshyn, N. M. (2017), Podatkovyi menedzhment [Tax management], SPOLOM, Lviv, Ukraine.

№ 9 2020, стор. 59 - 63

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 65

Відомості про авторів

Т. Г. Турпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

T. Turpak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5261-6777


Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2343-6988


І. В. Горобінська

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

I. Horobinska

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9670-7198

Як цитувати статтю

Турпак Т. Г., Назаренко Я. Я., Горобінська І. В. Податкова безпека транспортних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.59

Turpak, T., Nazarenko, Ya. and Horobinska, I. (2020), “Tax security of transport enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.