EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ АСПЕКТИ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
О. В. Озерчук, К. В. Клименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.52

УДК: 336.76

О. В. Озерчук, К. В. Клименко

ОКРЕМІ АСПЕКТИ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто сутність та види брокерської діяльності на фінансовому ринку України. Досліджено такі види брокерської діяльності: брокерська діяльність на ринку цінних паперів, брокерська діяльність на страховому ринку, кредитний брокеридж та брокерська діяльність на валютному ринку через призму чинного законодавства. Авторами проаналізовано особливості регулювання та контролю з боку органів виконавчої влади кожного виду брокерської діяльності на вітчизняному фінансовому ринку. Здійснено статистичний аналіз брокерської діяльності на ринку цінних паперів та страховому ринку. Розглянуто нові зміни в законодавстві щодо регулювання брокерської діяльності, які здійснюються з метою його імплементації до вимог європейського законодавства. Показано основні функції брокерів, а також окреслено переваги та недоліки співпраці з брокерами на фінансовому ринку. Обгрунтовано потребу в реформуванні ринку брокерської діяльності в Україні та запропоновано розробити доктринальну модель проєкту Програми розвитку ринку посередницьких послуг України на середньострокову перспективу, яка має бути стратегічно вивіреною та грунтуватися на цілісній інтегративній моделі системи принципів правової держави й галузевих правових засадах, одним із компонентів котрої повинен стати вектор розвитку вітчизняного ринку посередницьких послуг з відповідними затвердженими фінансовими індикаторами.

Ключові слова: брокерська діяльність; види брокерської діяльності; фінансовий ринок; ринок цінних паперів; страховий ринок; кредитний ринок; валютний ринок; проєкт Програми розвитку ринку посередницьких послуг України на середньострокову перспективу.

Література

1. Базилевич В., Шелудько В. Вірченко В. та ін. Фондовий ринок: підручник / за ред. В. Базилевича. Київ: Знання, 2015. 621 с.
2. Васильєва С.І., Бондар Н.С. Брокерська контора, роль і місце її в біржовій діяльності. URL: http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Economics/48581.doc.htm (дата звернення: 05.07.2020).
3. Орленко Б.М. Брокерство та дилерство на ринку цінних паперів в Україні та США: порівняльний аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 33 (1). С. 172—177.
4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 №3480-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 01.08.2020).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів: Закон України від 17.10.2019 №2284 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67117 (дата звернення: 01.08.2020).
6. НКЦПФР: Нові вимоги до торговців цінними паперами дадуть їм більше можливостей і краще захищатимуть інвесторів. Київ, 2020. НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-novi-vymohy-do-torhovtsiv-tsinnymy-paperamy-dadut-im-bilshe-mozhlyvostei-i-krashche-zakhyshchatymut-investoriv/ (дата звернення: 02.08.2020).
7. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 №85/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.08.2020).
8. Національний банк та Нацкомфінпослуг уклали меморандум про співпрацю / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-natskomfinposlug-uklali-memorandum-pro-spivpratsyu(дата звернення: 03.08.2020).
9. Біла книга. "Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні", НБУ. Київ, Квітень 2020 28 с. / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_fin_pr_2020-04-22.pdf?v=4] (дата звернення: 03.08.2020).
10. Про споживче кредитування: Закон України від 15.11.2016 №1734-VIII / Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text (дата звернення: 01.08.2020).
11. Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг: Постанова Правління НБУ від 08.06.2017 №50 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-17#Text (дата звернення: 01.08.2020).
12. Реєстр (перелік) кредитних посередників банків / НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ca_view/ (дата звернення: 01.08.2020).
13. Озерчук О.В. Види брокерської діяльності на фінансовому ринку України: Модернізація фінансово-кредитної системи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2018 р.) / відп. ред. Н.П. Шульга. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 97—99.
14. Хто такий брокер (брокерська компанія) простими словами — огляд поняття + види брокерів, їх функції і принцип роботи. URL: https://biznescat.com/informatsiia/81-khto-takij-broker.html (дата звернення: 02.08.2020).
15. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Звіт про діяльність Нацкомфінпослуг з 2015 року по перше півріччя 2020 року. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf (дата звернення: 02.08.2020).
16. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт НКЦПФР за 2019 р. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/zvit-2019_web.pdf (дата звернення: 02.08.2020).
17. Приказюк Н.В. Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання. Ефективна економіка. 2013. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1780 (дата звернення: 02.08.2020).
18. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансового брокера у Києві / Національна поліція України. URL: https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-shaxrajsku-sxemu-finansovogo-brokera-u-kyyevi-8986/ (дата звернення: 02.08.2020).

O. Ozerchuk, K. Klymenko

CERTAIN ASPECTS OF BROKERAGE ACTIVITY IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Summary

The article describes the essence and types of brokerage activities in the financial market of Ukraine. The interpretation of the concept "brokerage activity" is shown in the works of Ukrainian scientists. Such types of brokerage activities as brokerage activities in the securities market, brokerage activities in the insurance market, credit brokerage and brokerage activities in the foreign exchange market are studied through the prism of current legislation. The features of regulation and control by the executive authorities of each type of brokerage activity in the domestic financial market are analyzed. A new concept of regulating the insurance intermediaries activities in the insurance market is considered, which is presented by the National Bank of Ukraine, the new market regulator. The statistical analysis of brokerage activity in the securities market and the insurance market is carried out. New changes in the legislation on the regulation of brokerage activities are considered, which are carried out in order to implement it to the requirements of European legislation. The main functions of brokers are shown, as well as the advantages and the disadvantages of cooperation with brokers in the financial market are illustrated. The need to reform the brokerage market in Ukraine is substantiated and it is proposed to develop a doctrinal project model of the Program of development of intermediary services market of Ukraine in the medium term, which should be strategically adjusted and based on a holistic integrative model of the rule of law and sectoral legal principles. One of the model components should be the vector of development of the domestic market of intermediary services with the relevant approved financial indicators. In particular, the program document should provide the growth of the market role of intermediary services in the processes of redistribution of financial resources, their accumulation to solve priority-oriented government tasks, expanding of investment opportunities for professional participants in this market; establishment of holistic and efficient market system of intermediary services and relevant financial institutions; steady increase of its capitalization and expansion of attraction investments practice with use of the market tools of intermediary services. The document should contain the corresponding actions directed on realization of conceptual bases of development of financial intermediaries activity.

Keywords: okerage activity; types of brokerage activity; financial market; securities market; insurance market; credit market; foreign exchange market; project of the Program of development of the market of intermediary services of Ukraine in the medium term.

References

1. Bazylevych, V. Sheludjko, V. and Virchenko, V. (2015), Fondovyj rynok: pidruchnyk [Stock market], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
2. Vasyl'ieva, S.I. Bondar, N.S. (2009), "Brokerage office, its role and place in exchange activities", аvailable at: http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Economics/48581.doc.htm (Accessed 5 July 2020).
3. Orlenko, B.M. (2015), "Brokerage and dealership on the securities marketin Ukraine and USA: a comparative analysis", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 33 (1), pp. 172—177.
4. Verkhovna Rada of Ukraine. (2006), The Law ofUkraine "On Securities and Stock Market", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (Accessed 1 August 2020) [in Ukrainian].
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2019), "Draft Law on amendments to certain legislative acts of Ukraine on simplification of investment attraction and introduction of new financial instruments", аvailable at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67117 (Accessed 1 August 2020) [in Ukrainian].
6. NSSMC (2020), "New requirements for securities traders will give them more opportunities and better protect investors", аvailable at: https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-novi-vymohy-do-torhovtsiv-tsinnymy-paperamy-dadut-im-bilshe-mozhlyvostei-i-krashche-zakhyshchatymut-investoriv/ (Accessed 2 August 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On Insurance", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 1 August 2020) [in Ukrainian].
8. The National Bank and National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets signed a memorandum of cooperation (2020), аvailable at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-natskomfinposlug-uklali-memorandum-pro-spivpratsyu (Accessed 3 August 2020).
9. The National Bank of Ukraine (2020), "White book. "Future regulation of the insurance market in Ukraine", аvailable at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_fin_pr_2020-04-22.pdf?v=4] (Accessed 3 August 2020).
10. Verkhovna Rada of Ukraine. Law of Ukraine. (2016), Law of Ukraine "Consumer Lending", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text (Accessed 1 August 2020) [in Ukrainian].
11. National Bank of Ukraine (2017), "On streamlining the activities of credit intermediaries in the field of consumer lending in the banking market", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-17#Text (Accessed 1 August 2020) [in Ukrainian].
12. National Bank of Ukraine (2020), "Register (list) of credit intermediaries of banks", аvailable at: https://bank.gov.ua/ca_view/ (Accessed 1 August 2020).
13. Ozerchuk, O.V. (2018), "Types of brokerage activities in the financial market of Ukraine", Modernizatsiia finansovo-kredytnoi systemy: materialy vseukr. nauk. — prakt. konf. [Modernization of the financial and credit system: materials all-Ukrainian. Science. — practice. conf.], Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, March 27, рр. 97—99.
14. Who is a broker (brokerage company) in simple words — an overview of the concept + types of brokers, their functions and principle of operation], аvailable at: https://biznescat.com/informatsiia/81-khto-takij-broker.html (Accessed 2 August 2020).
15. Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2020), "Annual Report: 2015-30.06.2020", аvailable at: https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf (Accessed 2 August 2020).
16. National Securities and Stock Market Commission (2020), "Annual Report — 2019", аvailable at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/zvit-2019_web.pdf (Accessed 2 August 2020).
17. Prykazyuk, N. V. (2013), "Activities of insurance brokers in Ukraine and its regulation", Efektyvna ekonomika, vol. 2, аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1780 (Accessed 2 August 2020).
18. Cyberpolice (2020), "Cyberpolice has exposed a fraudulent scheme of a financial broker in Kyiv", аvailable at: https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-shaxrajsku-sxemu-finansovogo-brokera-u-kyyevi-8986/ (Accessed 2 August 2020).

№ 9 2020, стор. 52 - 58

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 79

Відомості про авторів

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи,Київський національний торговельно-економічний університет

O. Ozerchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-3827-080X


К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансівта фінансової безпеки, НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

K. Klymenko

PhD in Economics, SESE "The Academy of Financial Management"

ORCID:

0000-0001-8295-1333

Як цитувати статтю

Озерчук О. В., Клименко К. В. Окремі аспекти брокерської діяльності на фінансовому ринку України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 52–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.52

Ozerchuk, O. and Klymenko, K. (2020), “Certain aspects of brokerage activity in the financial market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 52–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.