EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯТА РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. І. Решетняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.44

УДК: 338.242

О. І. Решетняк

ОЦІНКА ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯТА РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Метою дослідження є оцінка витрат на дослідження та розробки у розрізі галузей промисловості та визначення перспективних для країни напрямів наукової та науково-технічної діяльності. Методи дослідження: структурний, кореляційний та графічний аналіз. Здійснено рейтингування галузей промисловості в залежності від частки їх витрат на дослідження та розробки в відповідних витратах промисловості та за показником витрат на дослідження та розробки в випуску галузі. Здійснено позиціонування галузей промисловості України в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки галузей промисловості — частка валова додана вартість галузей промисловості" та в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки в випуску — частка ВДВ в випуску". Рекомендовано підвищувати рівень витрат на дослідження та розробки в галузях, які в світі визначені як високотехнологічні, тоді як зростання цих витрат у сільському, лісовому та рибному господарстві, попри значний внесок галузі в ВДВ промисловості України будуть менш ефективними.

Ключові слова: витрати на дослідження та розробки; високотехнологічні галузі; наукомісткість; валова додана вартість.

Література

1. Хаустова В.Є., Решетняк О.І. Дослідження стану та тенденцій розвитку науки в країнах світу та Україні. Проблеми економіки. 2019. №3. C. 11—22. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-11-22
2. Хаустова В.Є., Решетняк О.І. Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 62—72. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72
3. Astakhova E., Reshetnyak E., Ilchenko V. "The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production. Development". Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Volume 272, 3. Section two, URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032218/pdf
4. Васильєв О. Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 1 (66). С. 209—227. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25188/19-Vasilev.pdf?sequence=1
5. Данько Т.В., Карачун Ю.С. Дистрибуція продукції підприємств високотехнологічного машинобудування України на ринках ЄС. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ". 2014. № 45 (1088). С. 18—24.
6. Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Хаустова В.Є., Козирєва О.В., Костенко Д.М. та ін. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 6—25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_2
7. Мельникова О.В. Олійник Ю.О. Аналіз структури та динаміки розвитку високотехнологічних галузей виробництва в україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (71). С. 72—78.
8. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: монографія. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. К., 2012. 624 с.
9. Пешина Э.В., Авдеев П.А., Методические подходы к идентификации высокотехнологичности и наукоемкости продукции (товаров, услуг). Известия УрГЭУ. 2013. 2 (46). С. 11—23. URL: http://jne.usue.ru/download/46/2.pdf
10. Фролов И.Э. Концепция экономико-технологического механизма ускоренного развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора экономики и ее теоретические основы. Концепции. 2007. № 1 (18). URL: https://ecfor.ru/publication/kontseptsiya-ekonomiko-tehnologicheskogo-mehanizma-uskorennogo-razvitiya-naukoyomkogo-vysokotehnologichnogo-sektora-ekonomiki-i-eyo-teoreticheskie-osnovy/
11. Glossary: High-tech classification of manufacturing industries. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries
12. ISIC REV. 3 Technology intensity definition. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities. 2011. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

O. Reshetnyak

EVALUATION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The purpose of the research is to assess the cost of R&D in the context of industries and to identify promising areas of scientific and technical activities for the country. Methods of research: structural, correlation and graphical analysis. The analysis of the structure of R&D costs in the industry showed that the largest share belongs to the production of basic pharmaceutical products and pharmaceuticals — 46.05%. Rating assessments of industries depending on their share of R&D costs in the relevant industry costs and on the indicator of R&D costs in the industry output have been carried out. The assessment of industries in Ukraine in terms of coordinates "share of R&D spending in the industry — the share of gross value added by industries" showed that the production of essential pharmaceutical products and pharmaceuticals, having significant spending on research and development provides only 1.28% of gross value added industry, while agriculture, forestry and fisheries, having the corresponding spending at the level of 6.36%, provide 36.60% of GVA industry. It has been determined that, although R&D spending is increasing in most industries, its share in output only for essential pharmaceutical products and pharmaceuticals exceeds 3%. Positioning of branches of industry in the coordinate plane "share of expenses for research and development in release — share of GVA in release" has shown that only manufacture of the basic pharmaceutical products and pharmaceuticals have, both high expenses for research and development, and considerable frequent gross added value in release. The correlation analysis of R&D costs and gross and value added by individual industries showed a high correlation between these indicators. Thus, the increase in expenditures on R&D will lead to the increase in their gross value added. The conducted research allows recommending an increase in research and development costs in industries that are globally defined as high-tech, while the growth of these costs in agriculture, forestry and fisheries, despite the significant contribution of the industry to the Ukrainian GDP, will be less effective.

Keywords: esearch and development costs; high-tech industries; science intensity; gross value added.

References

1. Khaustova, V. Yе. and Reshetnyak, O. I. (2019), "Research of the state and tendencies of development of science in the countries of the world and Ukraine", Problemy ekonomiky. vol.3. pp. 11—22, available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-11-22. (Accessed 18 August 2020).
2. Khaustova, V. YE. and Reshetnyak, O. I. (2019), "Basic tendencies and problems of development of science in Ukraine", Problemy ekonomiky. vol.2. pp. 62—72, available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72. (Accessed 18 August 2020).
3. Astakhova, E., Reshetnyak, E. and Ilchenko, V. (2019), "The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production. Development", Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 272, 3. Section two, available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032218/pdf (Accessed 18 August 2020).
4. Vasiliev, O. (2011), "Problems of development of high-tech industries of Ukraine in conditions of global competition", Doslidzhennya mizhnarodnoyi ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 1 (66), pp. 209—227. available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25188/19-Vasilev.pdf?sequence=1 (Accessed 18 August 2020).
5. Danko, T.V. and Karachun, Yu. S. (2014), "Distribution of products of high-tech machine-building enterprises of Ukraine in the EU markets. Bulletin of the National tech",Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KHPI" : zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Aktual'ni problemy upravlinnya ta finansovo-hospodars'koyi diyal'nosti pidpryyemstva, vol. 45 (1088), pp. 18—24.
6. Kyzym, M.O. Matyushenko, I.Y. Khaustova, V.E. Kozyreva, O.V. and Kostenko, D.M (2014), "Opportunities and threats from Ukraine's membership in the WTO in foreign trade in high-tech products in terms of cooperation with the EU and the EurAsEC Customs Union", Problems of the economy, vol. 1, pp. 6—25, available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_2 (Accessed 18 August 2020).
7. Mel'nykova, O.V. and Oliynyk, Yu. O. (2019), "Analysis of the structure and dynamics of development of high-tech industries in Ukraine", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (71), pp. 72—78.
8. Salikhova, O.B. (2012), Vysokotekhnolohichni vyrobnytstva: vid metodolohiyi otsinky do pidnesennya v Ukrayini: monohrafiya [High-tech production: from the methodology of evaluation to the rise in Ukraine: a monograph], NAN Ukrayiny, In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.
9. Peshina, E.V. and Avdeev, P.A. (2013) "Methodological approaches to the identification of high-tech and science-intensive products (goods, services)", Izvestiya UrGEU, vol. 2 (46), pp. 11—23, available at: http://jne.usue.ru/download/46/2.pdf (Accessed 18 August 2020).
10. Frolov, I.E. (2007), "The concept of an economic and technological mechanism for the accelerated development of a knowledge-intensive, high-tech sector of the economy and its theoretical foundations", Concepts, vol. 1 (18), available at: https://ecfor.ru/publication/kontseptsiya-ekonomiko-tehnologicheskogo-mehanizma-uskorennogo-razvitiya-naukoyomkogo-vysokotehnologichnogo-sektora-ekonomiki-i-eyo-teoreticheskie-osnovy/ (Accessed 18 August 2020).
11. EUROSTAT (2020), "Glossary: High-tech classification of manufacturing industries", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries (Accessed 18 August 2020).
12. OECD (2011), "ISIC REV. 3 Technology intensity definition. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities", available at: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (Accessed 18 August 2020).
13. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 August 2020).

№ 9 2020, стор. 44 - 51

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 72

Відомості про авторів

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1183-302X

Як цитувати статтю

Решетняк О. І. Оцінка витрат на дослідженнята розробки галузей промисловості України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.44

Reshetnyak, O. (2020), “Evaluation of the research and development of the industrial industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.