EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ УКРАЇНИ
М. В. Стирський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.38

УДК: 330.101.541:330.131.5:336.761(477)

М. В. Стирський

МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку організованих ринків цінних паперів в Україні в контексті трансформації глобальної моделі функціонування фондових бірж. Зазначено, що початково фондові біржі створювалися насамперед для забезпечення сприятливих умов для укладання та виконання угод учасниками ринку. В сучасній економіці організатори торгівлі фінансовими активами переважно еволюціонували у класичні фірми, головною метою яких є максимізація вигід їхніх власників. Автор робить спробу оцінити ефективність вітчизняних фондових бірж з двох позицій. По-перше, організатори торгівлі цінними паперами розглядаються як інститути координації ринку, активність яких впливає на добробут інших економічних суб'єктів і розвиток економіки в цілому (макрорівень). По-друге, вони досліджуються як ділові одиниці, які керуються приватними інтересами (мікрорівень). На підставі порівняльного аналізу національних та міжнародних ринків фінансових активів з'ясовано місце вітчизняних фондових бірж у міжнародній фінансовій архітектурі. Розкрито співвідношення між головними сегментами організованого ринку цінних паперів України та досліджено рівень конкуренції між організаторами торгівлі у кожному з них. Констатовано відсутність жорсткої спеціалізації вітчизняних бірж фінансових активів. Відзначено, що поліцентрична система біржової торгівлі фінансовими активами в Україні характеризується низьким рівнем макроекономічної ефективності. Нині вона неспроможна забезпечити адекватні капіталізацію та ліквідність ринку цінних паперів, сприяти перерозподілу фінансових ресурсів на користь високоефективних емітентів. З допомогою аналізу фінансової звітності фондових бірж України отримано оцінки їхньої ефективності на мікрорівні. З'ясовано, що рентабельність лідерів ринку є надто низькою, щоб вважати їхню бізнес-модель відповідною сучасній міжнародній практиці. Зроблено висновок, що незадовільний рівень мікроекономічної ефективності вітчизняних фондових бірж є наслідком як несприятливого макроекономічного та інституційного середовища, так і неналежної уваги цих суб'єктів інфраструктури ринку цінних паперів до процесу стратегічного планування.

Ключові слова: фондова біржа; ринок цінних паперів; капіталізація ринку; фінансові активи; інфраструктура ринку.

Література

1. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: офіц. веб-сайт. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення: 5.08.2020).
2. Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах). Державна служба статистики України: офіц. веб-сайт. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm (дата звернення 5.08.2020).
3. Емітенти. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України: офіц. веб-сайт. URL: https://smida.gov.ua/db/emitent (дата звернення 18.06.2020).
4. Звіти про діяльність. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: офіц. сайт. URL: https://www.nssmc.gov.ua/reports/ (дата звернення 18.06.2020).
5. Звітність емітента. Фондова біржа ПФТС: офіц. сайт. URL: http://www.pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-report (дата звернення 18.06.2020).
6. Калинець К.С. Механізм підвищення ефективності функціонування фондових бірж в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". Університет банківської справи НБУ; Київ, 2010. 22 с.
7. Копилова О.В. Фінансова криза як каталізатор поглинань серед фондових бірж. Економічний аналіз. 2013. Т. 13. С. 71—78.
8. Ліфанова М.І. Ретроспективний аналіз формування міжнародних фінансових центрів. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 90—94.
9. Рекуненко І.І. Проблеми розвитку біржової торгівлі на фондовому ринку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2014. Вип. 7. Ч. 5. С. 68—71.
10. Річні звіти. Фондова біржа "Перспектива": офіц. сайт. URL: http://fbp.com.ua/AnnualReports.aspx (дата звернення 18.06.2020).
11. Річні звіти. Київська міжнародна фондова біржа: офіц. сайт. URL: http://www.kise.com.ua/?zvit.html (дата звернення 18.06.2020).
12. Розкриття інформації. Українська міжбанківська валютна біржа: офіц. сайт. URL: https://uicegroup.com/uk/fondovy-j-ry-nok/rozkrittya-informatsiyi-prat-umvb/ (дата звернення 18.06.2020).
13. Розкриття інформації. Українська біржа: офіц. сайт. URL http://www.ux.ua/s281/ (дата звернення 18.06.2020).
14. Розкриття інформації. Українська фондова біржа: офіц. сайт. URL: http://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha/rozkrittya-informatsiji (дата звернення 18.06.2020).
15. Рощина Н.В., Товмосян В.Р., Посудієвський Д.О. Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 30—33.
16. Фінансова звітність. Фондова біржа "Іннекс": офіц. сайт URL: http://www.innex-group.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2025&Itemid=354 (дата звернення 18.06.2020).
17. Шевченко О.М. Аналіз тенденцій розвитку фондових бірж у світі та Україні. Економіка і регіон. 2011. № 4 (31). С. 73—76.
18. Шишков С.Є. Фондові біржі України: випробування кризою. Київ: ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. 206 с.
19. Aggarwal R. Demutualization and corporate governance of stock exchanges. Journal of applied corporate finance. 2002. Vol. 15. No. 1. P. 105—113.
20. Lee R. Running the world's markets: The governance of financial infrastructure / Ruben Lee. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011. XVII, 450 p.
21. Schmiedel H. Technological development and concentration of stock exchanges in Europe. Bank of Finland Discussion paper. 2001. № 21. P. 1—37.
22. Monthly Reports. The World Federation of Exchanges: official web-site. URL: http://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/monthly-reports (Last accessed 24.07.2020).

M. Styrskyi

MACRO AND MICROECONOMIC EFFICIENCY OF UKRAINIAN STOCK EXCHANGES

Summary

The article investigates the tendencies and prospects of the development of established securities market in Ukraine in the context of transformation of the global model of operation of stock exchanges. It was noted that initially stock exchanges were created primarily to provide cleared conditions for the conclusion and settlement of transactions by market participants. In the modern economy, the organizers of trade in financial assets mostly evolved into classical firms whose main goal is to maximize the benefits of their owners. The author tries to estimate efficiency of domestic stock exchanges from two positions. First, the organizers of securities trading are considered as institutions of market coordination, the activity of which affects the welfare of other economic actors and the development of the economy as a whole (macro level). Secondly, they are investigated as business units guided by private interests (micro level). On the basis of comparative analysis of national and international markets of financial assets, the place of domestic stock exchanges in the international financial architecture is determined. The relationship between the main segments of the established securities market of Ukraine is disclosed and the level of competition between trade organizers in each of them is researched. The lack of strict specialization of domestic financial stock exchanges is stated. It is noted that the polycentric system of stock trading of financial assets in Ukraine is characterized by low level of macroeconomic efficiency. At present, it is not able to provide adequate capitalization and liquidity of the securities market, promote redistribution of financial resources in favor of high-performing emitters. Using the financial statement analysis of stock exchanges of Ukraine, the assessments of their efficiency at the micro level were obtained. It has been found that the profitability of market leaders is too low to consider their business model to be in line with current international practice. It is concluded that unsatisfactory level of microeconomic efficiency of domestic stock exchanges is a consequence of both unfavorable macroeconomic and institutional environment, as well as unfavorable attention of these subjects of the securities market infrastructure to the strategic planning process.

Keywords: stock exchange; securities market; market capitalization; financial assets; market infrastructure.

References

1. The official site of the National Securities and Stock Market Commission (2020), "Analytical data on the development of the stock market" available at: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics (Accessed 5 August 2020).
2. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Gross domestic product (at current prices)", available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.html (Accessed 5 August 2020).
3. The official site of the Stock Market Infrastructure Development Agency of Ukraine (2018), "Issuers", available at: https://smida.gov.ua/db/emitent (Accessed 18 June 2020).
4. The official site of the National Securities and Stock Market Commission (2018), "Activity reports", available at: https://www.nssmc.gov.ua/reports/ (Accessed 18 June 2020).
5. The official site of PFTS Stock Exchange (2018), "Reports of the issuer", available at: http://www.pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-report (Accessed 18 June 2020).
6. Kalynets, K. S. (2010), "The mechanism of increasing efficiency of Stock Exchange functioning in Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Banking University, Kyiv, Ukraine
7. Kopylova, O.V. (2013), "The financial crisis as an accelerator of stock exchanges acquisitions", Ekonomichnyy analiz, vol. 13, pp. 71—78.
8. Lifanova, M. (2018), "Retrospective analysis of the formation of international financial centers", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 90—94.
9. Rekunenko, I.I. (2014), "The problems of development of exchange trading in the stock market of Ukraine", Scientific Herald of Kherson State University series: Economics Sciences, vol. 7, part 5, pp. 68—71.
10. The official site of Perspektiva Stock Exchange (2018), "Annual reports", available at: http://fbp.com.ua/AnnualReports.aspx (Accessed 18 June 2020).
11. The official site of Kyiv International Stock Exchange (2018), "Annual reports", available at: http://www.kise.com.ua/?zvit.html (Accessed 18 June 2020).
12. The official site of Ukrainian Interbank Currency Exchange (2018), "Disclosure of information", available at: https://uicegroup.com/uk/fondovy-j-ry-nok/rozkrittya-informatsiyi-prat-umvb (Accessed 18 June 2020).
13. The official site of Ukrainian Exchange (2018), "Disclosure of information", available at: http://www.ux.ua/s281/ (Accessed 18 June 2020).
14. The official site of Ukrainian Stock Exchange (2018), "Disclosure of information", available at: http://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha/rozkrittya-informatsiji (Accessed 18 June 2020).
15. Roschina, N. Tovmasyan, V. and Posudiievs'kyj, D. (2015), "Problems and prospects of stock exchanges forming in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 30—33.
16. The official site of Stock Exchange "Innex" (2018), "Financial Statements", available at: http://www.innex-group.com/index.php?option=com_content&task =view&id=2025&Itemid=354 (Accessed 18 June 2020).
17. Shevchenko, O.M. (2011), "Analysis of trends in the development of stock exchanges in the world and Ukraine", Economics and region, vol. 4 (31), pp. 73—76.
18. Shyshkov, S.Ye (2011), Fondovi birzhi Ukrainy: vyprobuvannia kryzoyu [Stock exchanges in Ukraine: crisis tests], VD "Kyevo-Mohylianska academia", Kyiv, Ukraine
19. Aggarwal, R. (2002), "Demutualization and corporate governance of stock exchanges", Journal of applied corporate finance, vol. 15, no. 1, pp. 105—113.
20. Lee, R. (2011), Running the world's markets: The governance of financial infrastructure, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, United States.
21. Schmiedel, H. (2001), "Technological development and concentration of stock exchanges in Europe", Bank of Finland Discussion paper, vol. 21, pp. 1—37.
22. The official site of the World Federation of Exchanges (2018), "Monthly Reports", available at: http://www.world-exchanges.org/home/index.php/ statistics/monthly-reports (Accessed 24 June 2020).

№ 9 2020, стор. 38 - 43

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 89

Відомості про авторів

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

M. Styrskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0002-0908-5966

Як цитувати статтю

Стирський М. В. Макро- та мікроекономічна ефективність фондових бірж України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 38–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.38

Styrskyi, M. (2020), “Macro and microeconomic efficiency of ukrainian stock exchanges”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 38–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.