EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ І ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПОКАЗНИКІВ
А. Ю. Якимчук, О. Л. Кардаш, О. П. Постельжук, О. Ф. Якимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.25

УДК: 371:354

А. Ю. Якимчук, О. Л. Кардаш, О. П. Постельжук, О. Ф. Якимчук

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ І ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

З 2020 року Міністерством освіти і науки України змінено форму фінансування закладів вищої освіти. Відтепер фактична чисельність студентів за бюджетною формою навчання є лише одним серед обраних семи показників, які впливають на формування бюджету закладів вищої освіти (ЗВО). Впродовж наступних років вага цього показника буде зменшуватися. Показник масштабу університетів стимулює ЗВО до об'єднання й ефективного використання усіх видів ресурсів. Застосування регіонального коефіцієнту у формулі дозволило регіональним університетам у 2020 році отримати краще фінансування. У попередні роки через відтік абітурієнтів у великі міста регіональні ЗВО втрачали студентів й не отримали фінансових ресурсів задля свого розвитку. Застосовуючи регіональний коефіцієнт, держава підтримує регіональні університети. Наявність українських університетів у міжнародних рейтингах — це стимул університетам працювати над міжнародним визнанням й репутацією, іміджем, залученням на навчання студентів-іноземців. Кількість грошей на дослідження, які університет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів, свідчить про довіру інвесторів до закладу. Працевлаштування випускників — це показник, який МОН почне застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО з 2021 року. У 2020 році МОН запустить електронну систему, яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи іншого університету на посаді, що вимагає вищої освіти. Цей показник стимулюватиме університети підвищувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці й сприяти працевлаштуванню своїх студентів, а також досягти фінансової автономії успішним університетам, підвищувати рівень безпеки освітнього процесу. Показники, за якими МОН робить розрахунок розподілу фінансування, дають університетам чітке розуміння, за якою траєкторією їм потрібно рухатись, аби покращувати свої позиції у загальному рейтингу університетів. Дослідження проведено на прикладі Національного університету водного господарства та природокористування з використанням економіко-математичного моделювання.

Ключові слова: фінансування; безпека; державне управління; заклад вищої освіти; якість.

Література

1. Фінансування ВНЗ: уряд запровадив нову модель розподілу коштів. URL: https://education.24tv.ua/finansuvannya_vnz_uryad_zaprovadiv_novu_model_rozpodilu_koshtiv_n1269416
2. Постанови Кабінету Міністрів України № 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості". URL: http://osvita.ua/legislation/ Vishya_osvita/73494
3. Гнибіденко, І.Ф. (2006). Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. — К.: КНЕУ, 2006. 292 с.
4. Бєляєв, О.О. Соціально-економічна безпека: навч.посіб. / О.О. Бєляєв, Л.П. Бортнікова, В.І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2010. — 316 с.

A. Yakymchuk, O. Kardash, O. Postelzhuk, O. Yakymchuk

PUBLIC ADMINISTRATION OF FUNDING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND ACHIEVING SECURITY INDICATORS

Summary

Since 2020, the Ministry of Education and Science of Ukraine has changed the form of funding for higher education institutions. From now, the actual number of students in the budget form of education is only one of the selected seven indicators that affect the formation of the budget. In the coming years, the weight of this indicator will decrease. The scale of universities encourages free economic zones to combine and efficiently use all types of resources. The application of the regional coefficient in the formula allowed regional universities to receive better funding in 2020. In previous years, due to the outflow of entrants to large cities, regional free economic zones lost students and did not receive financial resources for their development. Applying the regional coefficient, the state supports regional universities. The presence of Ukrainian universities in international rankings is an incentive for universities to work on international recognition and reputation, image, and involvement of foreign students. The amount of money for research that the university attracts from business and international grants shows that the institution is trusted by investors. Employment of graduates has been an indicator that the Ministry of Education and Science will start using when calculating the financing of free economic zones from 2021. In 2020, the Ministry of Education and Science will launch an electronic system that will monitor whether graduates of a university work in a position that requires higher education. This indicator will stimulate universities to improve the quality of education, take into account the needs of the labor market and promote the employment of their students, as well as achieve financial autonomy for successful universities, increase the level of security of the educational process. The indicators used by the Ministry of Education and Science to calculate the distribution of funding give universities a clear understanding of the trajectory they need to follow in order to improve their position in the overall ranking of universities. The study was conducted on the example of the National University of Water Management and Nature Management using economic and mathematical modeling.

Keywords: financing; security; public administration; higher education institution; quality.

References

1. education.24tv.ua (2020), "University funding: government introduced a new model of allocation of funds", available at: https://education.24tv.ua/finansuvannya_vnz_uryad_zaprovadiv_novu_model_rozpodilu_koshtiv_n1269416 (Accessed 18 Sep 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Some issues of introduction of indicative cost", available at: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/73494 (Accessed 18 Sep 2020).
3.Gny`bidenko, I.F. (2006), Social`na bezpeka: teoriya ta ukrayins`ka prakty`ka [Social Security: Theory and Ukrainian practice], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Byelyayev, O.O. Bortnikova, L.P. and Ky`ry`lenko, V.I. (2010), Social`no-ekonomichna bezpeka: navch.posib. [Socio-economic security], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2020, стор. 25 - 32

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 79

Відомості про авторів

А. Ю. Якимчук

д. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Yakymchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5038-5215


О. Л. Кардаш

к. е. н, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Kardash

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Technology and Economic Cybernetics, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6531-9165


О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітраний університет, м. Рівне

O. Postelzhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7123-7908


О. Ф. Якимчук

к. держ. упр., керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", м. Рівне,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

O. Yakymchuk

PhD in Public Administration, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo",Rivne, Ukraine, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0960-8835

Як цитувати статтю

Якимчук А. Ю., Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 25–32. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.25

Yakymchuk, A., Kardash, O., Postelzhuk, O. and Yakymchuk, O. (2020), “Public administration of funding of higher education institutions of Ukraine in the context of quality assurance of education and achieving security indicators”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 25–32. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.