EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИСУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
А. В. Базилюк, Н. В. Бойко, І. О. Карлова, Н. П. Теслюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.12

УДК: 336.711

А. В. Базилюк, Н. В. Бойко, І. О. Карлова, Н. П. Теслюк

ПРИСУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено питання присутності держави на ринку банківських послуг України, що залишається дискусійним у сучасній теорії та практиці та перебуває у площині економічних, соціальних, політичних відносин.
Незважаючи на велику кількість комерційних банків, стан конкуренції на вітчизняному ринку вимагає детального дослідження через концентрацію активів, капіталу та зобов'язань у кількох провідних банках. Активи банківського сектору зосереджені, передусім, у державних банках (Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приватбанк), банках з іноземним капіталом (Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Сбербанк, ОТП Банк) та банках з вітчизняним капіталом (АТ "ПУМБ").
Для забезпечення стабільності та стійкого розвитку банківського сектора, утвердження конкурентних та ринкових засад його розвитку, частку державних банків рекомендовано оптимізувати у напрямі її зменшення. Основними умовами оптимізації частки державного капіталу у банківському секторі є: прозорий продаж за справедливою ринковою вартістю, продаж відповідно до кращих міжнародних практик та із залученням професійного зовнішнього досвіду.

Ключові слова: державні банки; комерційні банки; націоналізація комерційних банків; ринок банківських послуг; банківська система України.

Література

1. Костогриз В.Г., Хуторна М.Е. Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 1. С. 335—341.
2. Оніщенко В.В. Банки з державною участю в банківській системі України: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2012. 21 с.
3. Огородник В.В. Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні: автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.00.08. Київ, 2019. 40 с.
4. Погореленко Н.П. Основні концептуальні положення функціонування та розвитку українських державних банків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 1. С. 15—29.
5. Погореленко Н.П. Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2018. Вип. 95. С. 30—39.
6. Примостка Л. О. Державний капітал у банківській системі України. Фінанси, облік і аудит. 2014. № 2 (24). С. 107—119.
7. Солодовнік О.О., Степаненко К.Р. Позиціювання державних банків на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27 (2). С. 110—114.
8. Сус Л.В., Онищук М.О. Функціонування державних банків на ринку банківських послуг України. Наукові горизонти. 2019. № 4. С. 67—76.
9. Тригуб О. Еволюція системи державних банків в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. Вип. 1. С. 404—415.
10. Дробязко А.О., Беспалий С.Б. Роль банків за участю держави в капіталі у розвитку реального сектору економіки України. Фінанси України. 2018. № 11. С. 76—105.
11. Дробязко А.О., Любіч О.О. Посилення ролі банків з участю держави в капіталі у забезпеченні розвитку реального сектору економіки України. Фінанси України. 2019. № 2. С. 43—57.
12. Наглядова статистика Національного банку. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic
13. Огородник В.В. Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68), № 5. С. 149—153.
14. Фінансова звітність АТ "Ощадбанк". URL: https://www.oschadbank.ua/ua/about/financial-reporting
15. Фінансова звітність АТ "Укрексімбанк". URL: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/
16. Фінансова звітність КБ "Укргазбанк". URL: https://www.ukrgasbank.com/about/fin_results/rishfin/auditors_report/
17. Фінансова звітність КБ "Приватбанк". URL: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost
18. Лондар Л.П. Докапіталізація банків як чинник зростання державного боргу України. Стратегічні пріоритети. 2017. № 4. С. 74—81.
19. Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи). URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/20200814%20SOB%20Strategy.pdf

A. Bazilyuk, N. Boiko, I. Karlova, N. Tesliuk

THE PRESENCE OF THE STATE IN THE BANKING MARKET OF UKRAINE

Summary

The question of state presence in the banking market Ukraine is controversial in contemporary theory and practice, as the plane is in the economic, social and political relations.
The purpose of the article is to investigate the presence of the state in the market of banking services of Ukraine through the identification of the peculiarities of banks with state capital and increase the level of their capitalization.
Despite the large number of commercial banks, the state of competition in the domestic market requires detailed research due to the concentration of assets, capital and liabilities in several leading banks.
Positions of state banks in the market of banking services of Ukraine are advanced in the main banking services: lending to legal entities (Oschadbank, Ukreximbank, Ukrgasbank), lending to individuals (Privatbank), raising funds from businesses and non-banking financial institutions (Oschadbank, Ukreximbank, Privatbank), raising funds from individuals (Oschadbank, Privatbank). Thus, in 2019 the state directly and indirectly owned most of the bank's assets, which violates the requirements of free competition and a market economy. All state-owned banks, without exception, belong to the systemically important banks of the first and second categories.
To ensure the stability and sustainable development of the banking sector, the establishment of competitive and market principles of its development, the share of state-owned banks is recommended to be optimized through the implementation of the Principles of Strategic Reform of the Public Banking Sector. According to the Principles of Strategic Reform of the Public Banking Sector, the goal of the state is to reduce the market share of state-owned banks to 25% by 2025.
The main conditions for optimizing the share of state capital in the banking sector are: transparent sales at fair market value, sales in accordance with best international practices and with the involvement of professional external experience. Expectations to optimize the share of state capital in the banking market differ significantly by banks in accordance with the specifics of their activities.

Keywords: state banks; commercial banks; nationalization of commercial banks; banking services market; banking system of Ukraine.

References

1. Kostohryz, V. H. and Khutorna, M. E. (2018), "State-owned banks in the system of ensuring financial stability of the banking sector of Ukraine", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1, pp. 335—341.
2. Onishchenko, V. V. (2012), "Banks with state share in banking system of Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy, Ukraine.
3. Ohorodnyk, V. V. (2019), " Functioning and Development of State-owned Banks in Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, Finance and Credit, Banking University, Kyiv, Ukraine.
4. Pohorelenko, N. P. (2018), "The main conceptual provisions of the functioning and development of Ukrainian state-owned banks", Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, pp. 15—29.
5. Pohorelenko, N. P. (2018), "Review of the functionality of state-owned banks in the system of ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Ekonomichna, vol. 95, pp. 30—39.
6. Prymostka, L. O. (2014), "State capital in the banking system of Ukraine", Finansy, oblik i audyt, vol. 2 (24), pp. 107—119.
7. Solodovnik, O. O. and Stepanenko, K. R. (2017), "Positioning of state-owned banks in the banking services market of Ukraine", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 27 (2), pp. 110—114.
8. Sus, L. V. and Onyshchuk, M. O. (2019), "Functioning of state banks in the market of banking services of Ukraine", Naukovi horyzonty, vol. 4, pp. 67—76.
9. Tryhub, O. (2015), "Evolution of the system of state-owned banks in Ukraine", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 1, pp. 404—415.
10. Drobiazko, A. O. and Bespalyi, S. B. (2018), "The role of banks with state participation in capital in the development of the real sector of the Ukrainian economy", Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 76—105.
11. Drobiazko, A. O. and Liubich, O. O. (2019), "Strengthening the role of banks with state participation in capital in ensuring the development of the real sector of Ukrainian economy", Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 43—57.
19. The official site of National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (Accessed 4 September 2020).
13. Ohorodnyk, V.V. (2018), "The influence of banks with state participation on the socio-economic development of the country", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 5, pp. 149—153.
14. The official site of Oshchadbank (2020), "Financial Statements", available at: https://www.oschadbank.ua/ua/about/financial-reporting (Accessed 4 September 2020).
15. The official site of Ukreksimbank (2020), "Financial Statements", available at: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/ (Accessed 4 September 2020).
16. The official site of Ukrhazbank (2020), "Financial Statements", available at: https://www.ukrgasbank.com/about/fin_results/rishfin/auditors_report/ (Accessed 4 September 2020).
17. The official site of Privatbank (2020), "Financial Statements", available at: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost (Accessed 4 September 2020).
18. Londar, L. P. (2017), "Capitalization of banks as a factor in the growth of public debt Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 4, pp. 74—81.
19. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Principles of strategic reform of the public banking sector (strategic principles)", available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/20200814%20SOB%20Strategy.pdf (Accessed 4 September 2020).

№ 9 2020, стор. 12 - 16

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 85

Відомості про авторів

А. В. Базилюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

A. Bazilyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4145-5613


Н. В. Бойко

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

N. Boiko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0074-235X


І. О. Карлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

I. Karlova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7943-1975


Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0338-9088

Як цитувати статтю

Базилюк А. В., Бойко Н. В., Карлова І. О., Теслюк Н. П. Присутність держави на ринку банківських послуг України. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 12–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.12

Bazilyuk, A., Boiko, N., Karlova, I. and Tesliuk, N. (2020), “The presence of the state in the banking market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 12–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.