EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНЦЕСІЙНІЙ ОСНОВІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ
Л. В. Марценюк, М. І. Міщенко, Н. С. Чернова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.4

УДК: 338.242

Л. В. Марценюк, М. І. Міщенко, Н. С. Чернова

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА КОНЦЕСІЙНІЙ ОСНОВІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено переваги та недоліки застосування концесії на залізничному транспорті в Україні. Серед переваг застосування концесії на залізничному транспорті автори виділяють: залучення приватного капіталу без втрати стратегічного контролю над життєво важливими публічними системами та об'єктами; залучення позабюджетних коштів для будівництва, реконструкції та експлуатації дорогих інфраструктурних об'єктів, а також прискорений розвиток групи об'єктів інфраструктури за відсутності достатнього обсягу бюджетних коштів; розподіл ризиків з розвитку окремих об'єктів публічної інфраструктури з приватним партнером.
До недоліків можна віднести: відсутність досвіду і професійних навичок у органів влади щодо укладення концесійних договорів і управління концесіями, недосконалість вітчизняного правового поля слабкий контроль регулюючих органів.
Проведено оглядовий аналіз запровадження концесії на залізницях у різних країнах світу. Визначено, що ефективність інвестиційних проєктів залізничного транспорту, які реалізуються на засадах ДПП залежить від якості управління.
Виявлено, що перспективним напрямом залучення інвестицій у залізничну галузь є концесія вокзалів, що дозволить підвищити рівень сервісу пасажирів згідно із Європейськими стандартами.

Ключові слова: концесія; залізничний транспорт; пасажирські перевезення; державне-приватне партнерство; Укрзалізниця.

Література

1. Карась О.С. Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації міжнародного туризму: автореф. дис. … канд. екон. наук. Тернопіль, 2013. 24 с.
2. Максимов В.В. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов транспортной инфраструктуры: дис. … канд. екон. наук. Москва, 2009. 178 с.
3. Каверин О.В. Экономическое обоснование системы взаимоотношений участников рынка железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва, 2012. 23 с.
4. Меркулова М.Е. Государственно-частное партнерство в региональной экономике депрессивного типа: дис. … канд. экон. наук. Иваново, 2013. 210 с.
5. Понизов П.В. Экономические механизмы привлечения инвестиций в экономику региона на основе государственно-частного партнерства: дис. … канд. экон. наук. Москва, 2011. 194 с.
6. Шкуліпа Л.В. Приватно-державне партнерство — крок залізничної галузі до соціальної відповідальності // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 51. С. 113—119.
7. Гладышева Э.Г. Повышение функционального потенциала экономического инструментария управления структурными подразделениями ОАО "РЖД": автореф. дис. … канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 24 с.
8. Перекрестова Ю.Н. Управление транспортным обеспечением внутреннего и въездного туризма на региональном уровне: дис. … канд. экон. наук. Москва, 2002. 185 с.
9. Бараш Ю.С., Марценюк Л.В., Чаркіна Т.Ю. Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень. // Електронне видання "Ефективна економіка". — 2017. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928
10. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws
11. Станція дохідна: навіщо УЗ реформує вокзали [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://svb.ua/news/2018-04-30-ukrzaliznytsia
12. Закон України "Про концесію" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text
13. Государственно-частное партнерство: учеб пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. И.Н. Ткаченко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 188 с.

L. Martseniuk, M. Mishchenko, N. Chernova

DETERMINATION OF THE FEASIBILITY OF ATTRACTING INVESTMENTS ON A CONCESSION BASIS IN RAILWAY TRANSPORT IN UKRAINE

Summary

At present the railway transport activity is declined, because there are not enough investments for its activity. But the oligarchs and sponsors of our country accumulated lot of money that can be invested in the development of passenger transportations. They do not wish to invest in old technologies that do not allow them to profit, but they will be pleased to invest in new activities — high-speed traffic, tourist traffic and other activities.
The article considers the problems of introducing concessions in the railway transport of Ukraine. The authors identifies the advantages and disadvantages of using a concession in railway transport in Ukraine. Among the advantages of using a concession in railway transport, the authors highlight: attracting private capital without losing strategic control over vital public systems and facilities; attraction of extra-budgetary funds for the construction, reconstruction and operation of expensive infrastructure facilities, as well as the accelerated development of a group of infrastructure facilities in the absence of sufficient budgetary funds; distribution of risks for the development of individual public infrastructure facilities with a private partner.
The disadvantages include: lack of experience and professional skills on the part of the authorities in concluding concession agreements and managing concessions, imperfection of the domestic legal framework, weak control of regulatory bodies.
The authors made an overview analysis of the implementation of the concession on railways in different countries of the world. It has been determined that the effectiveness of investment projects of railway transport, implemented on the basis of public-private partnership, depends on the quality of management.
It is noted that in Ukraine there is no experience in organizing concessions in rail transport, therefore, when developing the first concession project, for example, of a station, a number of specific issues will have to be resolved.
It was revealed that a promising direction for attracting investments in the railway industry is the concession of railway stations, which will improve the level of passenger service according to European standards.

Keywords: concession; railway transport; passenger transportation; public private partnership; Ukrzaliznytsia.

References

1. Karas', O.S. (2013), "Development of transport infrastructure of Ukraine in the conditions of intensification of international tourism", Ph.D. Thesis, Economy, Ternopil', Ukraine.
2. Maksymov, V.V. (2009), "Improving the mechanism of public-private partnership in the implementation of transport infrastructure projects", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
3. Kaveryn, O.V. (2012), "Economic substantiation of the system of relations between participants in the market of rail passenger transportation in long-distance travel", Ph.D. Thesis, Economy, Moscow, Russia.
4. Merkulova, M.E. (2013), "Public-private partnership in the regional economy of the depressive type", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ivanovo, Russia.
5. Ponyzov, P.V. (2011), "Economic mechanisms for attracting investments into the region's economy on the basis of public-private partnership", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
6. Shkulipa, L.V. (2015), "Private-public partnership - a step of the railway industry to social responsibility", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 51, pp. 113—119.
7. Hladysheva, E.H. (2013), "Increasing the functional potential of the economic tools for managing structural divisions of Russian Railways", Ph.D. Thesis, Economy, Rostov-on-Don, Russia.
8. Perekrestova, Yu.N. (2002), "Management of transport support for domestic and inbound tourism at the regional level", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
9. Barash, Yu.S. Martseniuk, L.V. and Charkina, T.Yu. (2017), "Innovative development of passenger companies according to the carriage of tourism transportation", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928 (Accessed 25 Aug 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 25 Aug 2020).
11. mind.ua (2018), "The station is profitable: why UZ is reforming the stations", available at: http://svb.ua/news/2018-04-30-ukrzaliznytsia (Accessed 25 Aug 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About the concession", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text (Accessed 25 Aug 2020).
13. Tkachenko, Y.N. (2016), Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo [Public-private partnership], Yzdatel'stvo Yurajt, Moscow, Russia.

№ 9 2020, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 129

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


М. І. Міщенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

M. Mishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0372-1957


Н. С. Чернова

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

N. Chernova

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8461-498X

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Міщенко М. І., Чернова Н. С. Визначення доцільності залучення інвестицій на концесійній основі на залізничному транспорті в Україні. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.4

Martseniuk, L., Mishchenko, M. and Chernova, N. (2020), “Determination of the feasibility of attracting investments on a concession basis in railway transport in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.