EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДІА ПЛАТФОРМАМИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
Д. А. Крапивіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.119

УДК: 007:[342.732+070.133: 174]

Д. А. Крапивіна

МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДІА ПЛАТФОРМАМИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Анотація

Метою статті є проведення моніторингу світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ. Обгрунтовано, що для оцінки моніторингу світового досвіду інноваційного управління медіа платформами пропонуємо проаналізувати міжнародні рейтинги та місце України в них, зокрема: Індекс свободи преси (World Press Freedom Index), Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), Глобальний Інноваційний індекс (Global Innovation Index).
Проаналізовано, що за 10 років Україна підвищила свій рейтинг у свободі преси з 131 позиції у 2010 році до 96 позиції у 2020 році. Індекс роботи ЗМІ репортери без кордонів розраховують з таких параметрів, як умови роботи журналістів, самоцензура, повний захист та інституційна прозорість, різноманіття медіа та їхня незалежність. Україна незначно покращила свої позиції у рейтингу свободи ЗМІ.
Доведено, що у 2020 році Індекс економічної свободи України підвищився до позначки 54,9, тобто за останні десять років зміна індексу відбулася майже на 8,5 балів. Необхідно відмітити позитивну динаміку зростання показника за даним індексом, що говорить про ефективні структурні трансформації в Україні. Оцінка економічної свободи в Україні становить 52,3, що робить її економіку на 14-му місці найвищою в Індексі 2019 року. Її загальний бал збільшився на 0,4 бала, внаслідок поліпшення фіскального здоров'я, свободи бізнесу та прав власності випереджаючи зменшення свободи праці та торгівлі. Україна займає 44 місце серед 44 країн регіону Європи, а її загальний бал нижчий за середні показники в регіоні та світі. Прогрес відстає від багатьох необхідних, але суперечливих структурних реформ, таких як скорочення субсидій та підвищення енергетичних тарифів, фіскальне зміцнення, і боротьба з корупцією.
Глобальний інноваційний індекс в Україні з 2013 року підвищився з 71 позиції до 47 позиції у 2019 році. Таке позиціювання України у світовому рейтингу говорить про те, що розбудова національної економіки дозволяє здійснювати інноваційну діяльність. У 2019 році за даними Глобального Інноваційного індексу ТОП-10 країн, що мали найвищий рівень інноваційної діяльності, до яких належить: Швейцарія, Швеція, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія, Данія, Сінгапур, Німеччина та Ізраїль.

Ключові слова: моніторинг; регіональні медіа платформи; медіа сфера; засоби масової інформації; управління; індекси.

Література

1. Лошковська Х.С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності. Бізнес Інформ. 2015. №5. С. 41—45.
2. Carlos Miguel Correia, Josе da Silva Costa Measuring Creativity in the EU Member States. Іstigaciones Regionales. 2014. no.30. pp. 7—26
3. World Press Freedom Index URL: https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2015 (дата звернення: 12.08.2020).
4. Україна в міжнародних рейтингах. https://www.sfii.gov.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B2(дата звернення: 12.08.2020).
5. Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/about (дата звернення: 12.08.2020).
6. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. 172 с.
7. Крамаренко І.С., Козаченко Л.А. Позиціювання інвестиційного потенціалу України у світових рейтингах. Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 127—132.
8. Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#history
9. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
10. Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Гарагуля А.В., Ставцов Р.В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (дата звернення: 12.08.2020).
11. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.

D. Krapyvina

MONITORING THE WORLD EXPERIENCE OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF MEDIA PLATFORMS IN THE CONDITIONS OF PERMANENT CRISIS PHENOMENA

Summary

The purpose of the article is to monitor the world experience of innovative management of media platforms in conditions of permanent crisis. It is substantiated that to assess the monitoring of the world experience of innovative management of media platforms we propose to analyze international ratings and Ukraine's place in them, in particular: Index of Freedom of the Press (World Press Freedom Index), Index of Economic Freedom (Index of Economic Freedom), Global Innovation Index Index).
It is analyzed that in 10 years Ukraine has increased its rating in freedom of the press from 131 positions in 2010 to 96 positions in 2020. Reporters Without Borders calculates the media performance index on such parameters as working conditions of journalists, self-censorship, full protection and institutional transparency, media diversity and their independence. Ukraine has slightly improved its position in the ranking of media freedom.
It is proved that in 2020 the Index of Economic Freedom of Ukraine increased to 54.9, ie for the last ten years the index has changed by almost 8.5 points. It should be noted the positive dynamics of growth of the indicator according to this index, which indicates effective structural transformations in Ukraine. The assessment of economic freedom in Ukraine is 52.3, which makes its economy in 14th place the highest in the 2019 Index. Its overall score increased by 0.4, due to improved fiscal health, business freedom and property rights, outpacing the decline in labor and trade freedom. Ukraine ranks 44th among 44 countries in the European region, and its overall score is lower than the regional and global averages. Progress is lagging behind many necessary but controversial structural reforms, such as reducing subsidies and raising energy tariffs, fiscal strengthening, and fighting corruption.
The Global Innovation Index in Ukraine has risen from 71 positions in 2013 to 47 positions in 2019. This positioning of Ukraine in the world ranking suggests that the development of the national economy allows for innovative activities. In 2019, according to the Global Innovation Index of the TOP-10 countries with the highest level of innovation, which include: Switzerland, Sweden, the United States, the Netherlands, the United Kingdom, Finland, Denmark, Singapore, Germany and Israel.

Keywords: monitoring; regional media platforms; media sphere; mass media; management; indices.

References

1. Loshkovskaya, H.S. (2015), "Paradigmatic approach to determining the index model of creativity", Business Inform, vol. 5, pp. 41—45.
2. Correia C.M. and Costa J. da S. (2014), "Measuring Creativity in the EU Member States", Regional Istigaciones, vol. 30, pp. 7—26.
3. Reporters Without Borders (2015), "World Press Freedom Index", available at: https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2015 (Accessed 12 august 2020).
4. State Finance Institution for Innovations (2020), "Ukraine in international rankings", available at: https://www.sfii.gov.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B2 (Accessed 12 august 2020).
5. Index of Economic Freedom (2020), available at: https://www.heritage.org/index/about (Accessed 12 august 2020).
6. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2012), Strategija rozvytku finansovo-kredytnogo zabezpechennja agroprodovol'choi' sfery Ukrai'ny [Strategy for the development of financial and credit support of the agro-food sector of Ukraine], Design and Printing, Mykolaiv, Ukraine.
7. Kramarenko, I.S. and Kozachenko, L.A. (2020), "Positioning of investment potential of Ukraine in world ratings", Business Inform, vol. 4, pp. 127—132.
8. Global Innovation Index (2020), available at: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#history
9. Kramarenko, I.S. Voit, D.S. and Kravets, L.O. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of the impact on economic growth", Bulletin of KhNAU, vol. 1, pp. 403—413.
10. Irtyshcheva, I.O. Kramarenko, I.S. Irtyshchev, O.S. Garagulya, A.V. and Stavtsov, R.V. (2020), "Digital economy in Ukraine: current challenges and management tasks", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074 (Accessed 12 august 2020).
11. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.

№ 8 2020, стор. 119 - 122

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

Д. А. Крапивіна

здобувач, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

D. Krapyvina

Сandidate for a degree, Mykolaiv V.O.Sukhomlynskyi National University

ORCID:

0000-0003-1570-7861

Як цитувати статтю

Крапивіна Д. А. Моніторинг світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.119

Krapyvina, D. (2020), “Monitoring the world experience of innovative management of media platforms in the conditions of permanent crisis phenomena”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.