EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЦСР2: СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. С. Ягодзінська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.101

УДК: 330.3:338

А. С. Ягодзінська

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЦСР2: СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою статті є моніторинг індикаторів, що визначають третє завдання ЦСР2 в Україні, та визначити їх прогнозні показники з метою розробки національних та регіональних програм продовольчого забезпечення в рамках реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року. Наукова робота грунтується на Порядку денному у галузі сталого розвитку "Україна 2016—2030" та передбачає аналіз трьох індикаторів, що визначають третє завдання ЦСР2: індекс виробництва харчових продуктів; частка продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини в експорті; частка сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом у загальній площі сільськогосподарських угідь України. Дослідження відповідно до визначених завдань по ЦСР2 з ув'язкою результатів з можливостями досягнення конкретних цілей сталого розвитку — створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та грунтів. У результаті дослідження доведено, що за умови збереження встановлених тенденцій досягти цільового значення до 2030 року, передбаченого в Національної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2, не вдасться, встановлена необхідність збільшення в Україні сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом.

Ключові слова: індикатори; індекс; виробництво; харчові продукти; сільськогосподарська сировина; експорт; органічне виробництво.

Література

1. Хміль Н.В. Продовольча безпека як складова сталого розвитку сільського господарства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 2. С. 236—241.
2. Нікішин Є.В. Контроль стійкості системи продовольчої безпеки в умовах сталого розвитку економіки регіону. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 23, вип. 9 (1). С. 41—46.
3. Sustainable Development Goals Knowledge Platform. 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата звернення: 17.01.2020).
4. Transforming food and agriculture to achieve the SDGs 20 interconnected actions to guide decision-makers. Food and agriculture organization of the united nations. 2018. URL: http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf (дата звернення: 28.01.2020).
5. Міненко М.А. Вплив фахових виробничих об'єднань на формування продовольчої безпеки та сталого розвитку агропромислової сфери України. Агросвіт. 2011. № 1. С. 2—6.
6. Тітаренко О.М. Теоретичні аспекти зв'язку продовольчої безпеки з відтворенням і збереженням агробіорізноманіття в умовах сталого розвитку виробництва. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2016_2_31 (дата звернення: 19.01.2020).
7. Коренюк П.І. Сталий розвиток ресурсного потенціалу продовольчого комплексу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15 (2). С. 23—32.
8. General Assambly of the United Nations. 2015. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/70/L.1. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (дата звернення: 12.01.2020).
9. Національна доповідь 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: веб-сайт. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 19.01.2020).
10. Бабич М.М. Виклики та масштаби проблеми втрат продовольства та харчових відходів у світовому вимірі. World Science. 2018. № 5 (33). С. 4—9.
11. Бабич М.М. Екологічні наслідки втрат продовольства та харчових відходів (викиди парникових газів). Web of Scholar. 2018. № 6 (24). С. 8—15.
12. Бабич М.М. Забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства через короткі ланцюги постачання. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 14. С. 11—15.
13. Бабич М.М. Організація та розвиток коротких ланцюгів постачання: досвід ЄС та перспективи України. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — №18. С. 26—30.
14. Бабич М.М. Європейський досвід політики підтримки та стратегія розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 39—44.
15. Бабич М.М. Сутність та передумови розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні. Сталий розвиток економіки. 2018. № 2 (39). С. 41—50.
16. Kotykova O., Babych M. Economic Impact of Food Loss and Waste, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2019. Vol. 11, No. 3. P. 57—71. doi: 10.7160/aol.2019.110306
17. Kotykova O., Babych M. Limitations in availability of food in Ukraine as a result of loss and waste. Oeconomia Copernicana. 2019. Vol. 10. No 1. Р.153—172. doi: 10.24136/oc.2019.008.

A. Yahodzinska

MONITORING OF INDICATORS GSD2: CREATION OF SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION SYSTEMS IN UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to monitor the indicators that determine the third task of GSD2 in Ukraine, and to determine their forecast indicators in order to develop national and regional food security programs in the framework of sustainable development goals until 2030. The theoretical basis of the study are the fundamental provisions of the food system, modern economic theory, which defines the goals and patterns of sustainable development of the world and Ukraine, scientific works of domestic and foreign scientists on food security, public administration and legislation. The information base of the study was legislative and normative legal acts and program documents of state bodies of Ukraine and EU countries, official materials of the Cabinet of Ministers of Ukraine, methodical and statistical materials of the State Statistics Service of Ukraine and relevant services and institutions of other states, scientific information from the world computer network. Internet (research results of international organizations and FAO), the results of personal research of the author. The scientific work is based on the Agenda in the field of sustainable development "Ukraine 2016—2030" and provides an analysis of three indicators that determine the third task of GSD2: food production index; the share of food industry products and processing of agricultural raw materials in exports; the share of agricultural land under organic production in the total area of agricultural land in Ukraine. Research in line with the identified objectives of GSD2, linking the results with the ability to achieve specific goals of sustainable development — the creation of sustainable food production systems that contribute to the preservation of ecosystems and gradually improve the quality of land and soil. As a result of the study it is proved that if the established trends continue to reach the target value by 2030, provided in the National Report 2017 "Sustainable Development Goals: Ukraine" GSD2, will not succeed, the need to increase agricultural land in Ukraine under organic production.

Keywords: indicators; index; production; food products; agricultural raw materials; exports; organic production.

References

1. Khmil, N.V. (2014), "Food security as a component of sustainable agricultural development", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), Vol. 2, pp. 236—241.
2. Nikishyn, Ye.V. (2015), "Control of the stability of the food security system in the conditions of sustainable development of the region's economy", Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, Vol. 23, No 9 (1), pp. 41—46.
3. The official site of Sustainable Development Goals Knowledge Platform (2015), "2030 Agenda for Sustainable Development", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (Accessed 17 January 2020).
4. The official site of FAO (2018), "Transforming food and agriculture to achieve the SDGs 20 interconnected actions to guide decision-makers. Food and agriculture organization of the united nations", available at: http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf (Accessed 28 January 2020).
5. Minenko, M.A. (2011), "The influence of professional production associations on the formation of food security and sustainable development of the agro-industrial sphere of Ukraine", Ahrosvit, vol. 1, pp. 2—6.
6. Titarenko, O.M. (2016), "Theoretical aspects of the connection between food security and the reproduction and conservation of agrobiodiversity in the context of sustainable production", Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii, Vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2016_2_31 (Accessed 19 January 2020).
7. Koreniuk, P.I. (2019), "Sustainable development of the resource potential of the food complex", Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, Vol. 15 (2), pp. 23—32.
8. General Assambly of the United Nations (2015), "Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/70/L.1. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (Accessed 12 January 2020).
9. The official site of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "National Report 2017 "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 19 January 2020).
10. Babych, M.M. (2018), "Challenges and scale of the problem of food and food waste losses in the global dimension", World Science, vol. 5 (33), pp. 4—9.
11. Babych, M.M. (2018), "Environmental consequences of food and food waste losses (greenhouse gas emissions)", Web of Scholar, vol. 6 (24), pp. 8—15.
12. Babych, M.M. (2017), "Ensuring the physical and economic availability of food through short supply chains", Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 14, pp. 11—15.
13. Babych, M.M. (2018), "Organization and development of short supply chains: EU experience and prospects of Ukraine", Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 18, pp. 26—30.
14. Babych, M.M. (2018), "European experience of support policy and strategy for the development of short supply chains in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 39—44.
15. Babych, M.M. (2018), "The essence and prerequisites for the development of short supply chains in Ukraine", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2 (39), pp. 41—50.
16. Kotykova, O. and Babych, M. (2019), "Economic Impact of Food Loss and Waste", AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 11, No. 3, pp. 57—71. doi: 10.7160/aol.2019.110306
17. Kotykova, O. and Babych, M. (2019), "Limitations in availability of food in Ukraine as a result of loss and waste", Oeconomia Copernicana, Vol 10, No 1, pp. 153—172. doi: 10.24136/oc.2019.008

№ 8 2020, стор. 101 - 106

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

А. С. Ягодзінська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. Yahodzinska

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ORCID:

0000-0002-1548-5800

Як цитувати статтю

Ягодзінська А. С. Моніторинг індикаторів цср2: створення стійких систем виробництва продуктів харчування в Україні. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.101

Yahodzinska, A. (2020), “Monitoring of indicators gsd2: creation of sustainable food production systems in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.