EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ
В. О. Бобрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.95

УДК: 332.14:339.477

В. О. Бобрик

ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Анотація

Динамічний характер сучасних трансформацій виводить на перший план питання сталого просторового розвитку, які є невід'ємною складовою суспільного буття. У статті розкрито теоретичні засади та методологічні підходи до формування уявлень стосовно сталого просторового розвитку суспільства. Зосереджено особливу увагу на феномені глокалізації, який сприяє виокремленню та отримуванню додаткових ефектів в умовах глобалізації від локальних особливостей і ресурсів. У межах пошуку точок гармонійного дотику теоретичних знань та практичних потреб, розглядаються питання утвердження парадигми сталого розвитку в Україні на прикладі Карпатського Єврорегіону. Розкрито основні риси транскордонного співробітництва окремих регіонів Карпат України, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. У статті аналізуються спільні проблеми, ресурси та можливості покращення міждержавної співпраці у межах Карпатського Єврорегіону. Наведено переваги транскордонної співпраці і обгрунтовано важливість зростання макрополітичної фінансової підтримки Карпатського Єврорегіону щодо подолання депресивності й асиметрії потенціалів, примноження людського капіталу та пом'якшення наслідків міграції і "відтоку мізків", інтенсифікації його діяльності та інших єврорегіональних структур.

Ключові слова: єврорегіон; транскордонне співробітництво; сталий розвиток; глокалізація; трансформація.

Література

1. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти: монографія / За ред. П.В. Захарченка, Т.П. Несторенко. Бердянськ, 2012. 316 с.
2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь / за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 864 с.
3. Павлюк Ю.Ю. Просторовий розвиток регіонально-економічних систем. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 2 (53). С. 42—47.
4. Немерцалова С.В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 64. С. 95—101.
5. Мартюшева О.О. Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2014.URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1566/#_ftnref8
6. Вітман К.М. Глокалізація як політична модель: європейський вимір. Держава і право. Серія: Політичні науки. 2016. Вип. 71. С. 55—66.
7. Robertson R. Glocalization: Time-space and Homogeneity-heterogeneity. Global Mo dernities. M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London: Sage, 1995. Chapter 2. P. 25—44.
8. Tiplady R. World of Difference: global mission at the pic'n'mix counter. Paternoster Press, 2003. 176 р.
9. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. М.: Экономика, 2004. 620 с.
10. Кудряшова И.А. Концептуально-теоретические основы глокализации мировой экономики. Вопросы новой экономики. 2007. № 1. С. 1—10.
11. Ліщинський І.О. Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.02. Тернопіль, 2019. 40 с.
12. "Єврорегіон Карпати — Україна". 10 років спільно для розвитку Карпат. Звіт про діяльність за 2008—2017 роки. 49 с.
13. Статистичний щорічник України за 2018 рік. Державна служба статистики України. 2019. 482 с.
14. Benс V., Dumitru A., Geszteredi A., Kezy B. et al. (2015). The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond. Carpathian Euroregion, 2015.
15. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2019 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2020. 62 с.

V. Bobryk

GLOCALIZATION TRANSFORMATIONS IN THE PROCESSES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CARPATHIAN EUROREGION

Summary

The dynamic nature of modern transformations brings to the fore the issues of sustainable spatial development, which are an integral part of social life. The problems of sustainable development have become especially relevant in society since the end of the twentieth century, but their full perception and overcoming in modern realities remains outside the business practice, government and communities. Preference is given to maximizing the use of resources without taking into account the provisions of sustainable spatial development and local characteristics in the context of globalization, which causes significant negative consequences. That is why it is important to focus on the relevant theoretical and methodological provisions. The purpose of this work is to deepen the theoretical provisions of sustainable development and substantiate the practical aspects of its implementation in the Carpathian Euroregion. The article reveals the theoretical principles and methodological approaches to the formation of ideas about sustainable spatial development of society. Particular attention is paid to the phenomenon of glocalization, which contributes to the isolation and obtaining additional effects in the context of globalization from local features and resources. As part of the search for points of harmonious contact between theoretical knowledge and practical needs, the issues of establishing a paradigm of sustainable development in Ukraine on the example of the Carpathian Euroregion are considered. The main features of cross-border cooperation of certain regions of the Carpathians of Ukraine, Poland, Romania, Slovakia and Hungary are revealed. The article analyzes common problems, resources and opportunities to improve interstate cooperation within the Carpathian Euroregion. The advantages of cross-border cooperation are presented and the importance of increasing macro-political financial support of the Carpathian Euroregion to overcome depression and asymmetry of potentials, increase human capital and mitigate the effects of migration and "brain drain", intensify its activities and other eurozone structures.

Keywords: Euroregion; cross-border cooperation; sustainable development; glocalization; transformation.

References

1. Zakharchenko, P. V. and Nestorenko, T. P. (2012), Prostorova ekonomika: koncepciji, modeli ta reghionaljni aspekty [Spatial economics: concepts, models and regional aspects], Berdjansjk, Ukraine.
2. Libanova, E.M. and Khvesyk, M.A. (2017), Socialjno-ekonomichnyj potencial stalogho rozvytku Ukrajiny ta jiji reghioniv: vektory realjnogho postupu [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: vectors of real progress], DU IEPSR NAN Ukrajiny, Kyiv, Ukraine.
3. Pavljuk, Ju. Ju. (2011), "Spatial development of regional economic systems", Zbirnyk naukovykh pracj VNAU. Serija: Ekonomichni nauky, vol. 2 (53), pp. 42—47.
4. Nemercalova, S. V. (2012), "The concept of sustainable development and the rules of "soft law" in regulating the conservation of biological diversity World ocean", Aktualjni problemy derzhavy i prava, Vol. 64, pp. 95—101.
5. Martjusheva, O. O. (2014), "Projects of the concept of sustainable development of Ukraine: the possibility of their improvement and application", Nacionaljnyj instytut strateghichnykh doslidzhenj, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1566/#_ftnref8 (Accessed 20 June 2020).
6. Vitman, K. M. (2016), "Globalization as a political model: the European dimension", Derzhava i pravo. Serija : Politychni nauky, Vol. 71, pp. 55—66.
7. Featherstone, M. Lash, S. and Robertson, R. (1995), "Glocalization: Time-space and Homogeneity-heterogeneity", Global Mo dernities, vol. 2, pp. 25—44.
8. Tiplady, R. (2003), World of Difference: global mission at the pic'n'mix counter, Paternoster Press, Milton Keynes, UK.
9. Aberkrombi, N. Khill, S. and Terner, B. (2004), Sotsiologicheskiy slovar' [Sociological Dictionary], Ekonomika, Moscow, Russia.
10. Kudryashova, I. A. (2007), "Conceptual and theoretical foundations of glocalization of the world economy", Voprosy novoy ekonomiki, vol. 1, pp. 1—10.
11. Lishhynsjkyj, I. O. (2019), "Glocalization strategies for poles of development formation in Europe", Ph.D. Thesis, Economy, Ternopil', Ukraine.
12. Jevroreghion Karpaty — Ukrajina (2018), "10 years together for the development of the Carpathians", available at: http://ekarpaty.com/wp-content/uploads/documents/zvit-2017-1.pdf (Accessed 20 June 2020).
13. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], Informatsiino-analitychne ahentstvo, Kyiv, Ukraine.
14. Benс, V. Dumitru, A. Geszteredi, A. and Kezy B. (2015), The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond, Carpathian Euroregion, Uzhhorod, Ukraine.
15. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020), Spivrobitnyctvo mizh Ukrajinoju ta krajinamy JeS u 2019 roci [Cooperation between Ukraine and EU countries in 2019], Informatsiino-analitychne ahentstvo, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 05.08.2020 р.

№ 8 2020, стор. 95 - 100

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 696

Відомості про авторів

В. О. Бобрик

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

V. Bobryk

Postgraduate student of the Department of International Economic Relation, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-2315-1376

Як цитувати статтю

Бобрик В. О. Глокалізаційні трансформації у процесах сталого розвитку карпатського єврорегіону. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.95

Bobryk, V. (2020), “Glocalization transformations in the processes of sustainable development of the carpathian euroregion”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.