EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Д. І. Повзун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.89

УДК: 330:353

Д. І. Повзун

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття є дослідженням економічної безпеки країни як важливої складової системи національної безпеки. Зазначено, що економічна безпека є однією з визначальних складових державотворчого процесу в умовах глобалізованого світу. Наголошено на необхідності включення економічної безпеки в економічну життєздатність українського суспільства. Встановлено як життєздатність народного господарства впливає на робочі місця, гарантування добробуту держави загалом. Зазначено напрями діяльності Уряду в забезпеченні економічної безпеки України, в процесі розвитку національного потенціалу, різноманітних можливостей держави в реалізації базових економічних інтересів країни. Проаналізовано комплексне дослідження економічної безпеки як систему управління з погляду наявних факторів, що сприяє формуванню цілісної картини економічної безпеки як базового компонента національної безпеки країни.

Ключові слова: економічна безпека; злочинність; криміногенні фактори; глобалізація; агресія; державне управління; загроза.

Література

1. Акімова Л.М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. № 1 (19). С. 1—11.
2. Білик Р.Р. Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України в процесі децентралізації // Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 67—72.
3. Бойко Т.В. Актуальні проблеми економічної безпеки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // library. kr. ua / orhus / bojko. pdf (дата звернення: 14.07.2020).
4. Гбур З.В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81—86.
5. Колеснікова К.С., Маліновська І.А., Чабаров В.О. Економічна безпека Україні в контексті глобалізаційних викликів // "Молодий вчений". 2018. № 3. С. 351—354.
6. Носова О.В., Маковоз О.С. Моделі економічної безпеки регіону. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮАУ імені Ярослава Мудрого. 2011. № 4. С. 36—45.
7. Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система / О.В. Ольшанська // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 117. — Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3731/1
8. Онищенко В. О., Бондаревська О. М. Забезпечення економічної безпеки територіальних громад як основного елемента регіональної безпеки. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали ІV Всеукр. наук. — практ. Інтернет-конф. (Полтава, 15 грудн. 2017 р. — 25 січн. 2018 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 8—10.
9. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015—2016 рр. та механізми їх мінімізації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www. niss. gov. ua / content / articles / files / ruzuku_zagrozu1-bab4e. pdf (дата звернення: 14.07.2020).
10. Сазонов В.В. Поняття та система економічної безпеки: кримінологічний вимір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 2. С. 184—189.
11. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія / за ред. А.І. Мокія, Т.Г. Васильціва. Львів: Ліга Прес, 2010. 488 с
12. Ткаченко В.Г. Економічна безпека регіонів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www. debaty. org / ua / article / decentralization_reform / decentralizatia_ publ_ref / 200. html (дата звернення: 14.07.2020).

D. Polzun

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article is a study of the economic security of the country as an important component of the national security system. It is noted that economic security is one of the defining components of the state-building process in a globalized world. The need to include economic security in the economic viability of Ukrainian society was emphasized. It is established how the viability of the national economy affects jobs, guaranteeing the welfare of the state as a whole. The directions of the Government's activity in ensuring the economic security of Ukraine, in the process of development of the national potential, various possibilities of the state in realization of the basic economic interests of the country are specified. A complex study of economic security as a management system in terms of existing factors, which contributes to the formation of a holistic picture of economic security as a basic component of national security, is analyzed. Threats and challenges to national economic security are structured in accordance with such features as environment of origin, intensity of influence, content, and scale of manifestation, nature of action, significance, and possible consequences. The key risks to economic security are listed. The indicators, by which economic security is estimated are analyzed. The economic security of the national economy is schematically presented, taking into account the regional components, the level of economic security of which has an influence on the level of national economic security. The results of the analysis of the Strategies of economic development of the regions until 2020 are presented, which testifies to the imperfection of the developed strategies and the need for improvement in order to ensure the economic security of the region and national security in general. The connection between the increase in the level of financial autonomy of the united territorial communities and the ability of regional authorities and local governments to develop and implement territorial development programs has been established. The construction of an effective management system for economic development of the region is characterized as a difficult task of implementation in practice.

Keywords: economic security; crime; criminogenic factors; globalization; aggression; public administration; threat.

References

1. Akimova, L. M. (2018), "Formation of the system of economic security of the state in Ukraine: essence, levels, components", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 1 (19), pp. 1—11.
2. Bilyk, R. R. (2015), "Mechanisms and tools for ensuring economic security of the regions of Ukraine in the process of decentralization", Biznes Inform, vol. 9, pp. 67—72.
3. Boiko, T. V. (2020), "Actual problems of economic security of Ukraine", Online. available at: http: // library. kr. ua / orhus / bojko. pdf (Accessed 14 Jul 2020).
4. Hbur, Z. V. (2017), "Economic security as one of the components of national security of Ukraine at the present stage", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 81—86.
5. Kolesnikova, K. S. Malinovska, I. A. and Chabarov, V. O. (2018), "Economic security of Ukraine in the context of globalization challenges", Molodyi vchenyi, vol. 3, pp. 351—354.
6. Nosova, O. V. and Makovoz, O. S. (2011), "Models of economic security of the region", Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 4, pp. 36—45.
7. Olshanska, О.V. (2011), "Region as a spatial socio-economic system", Actualni problemi economiki, vol. 117, Access mode: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3731/1
8. Onyshchenko, V. O. and Bondarevska, O. M. (2018), "Ensuring the economic security of territorial communities as a key element of regional security", Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: materialy IV Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. [Economic security: state, region, enterprise: materials IV All-Ukrainian. Science. - practice. Internet conference], PoltNTU, Poltava, Ukraine, pp. 8—10.
9. The official site of The National Institute for Strategic Studies (2020), "Risks and threats to the economic security of Ukraine in 2015—2016 and mechanisms for their minimization", available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf (Accessed 14 Jul 2020).
10. Sazonov, V. V. (2019), "The concept and system of economic security: criminological dimension", Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 2, pp. 184—189.
11. Mokiia, A.I. and Vasyltsiva, T. H. (2010), Stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia prostorovo-strukturnoi konkurentospromozhnosti rehionu [Strategy and mechanisms for strengthening the spatial and structural competitiveness of the region], Liha Pres, Lviv, Ukraine.
12. Tkachenko, V. H. (2020), "Economic security of regions", [Online], available at: http://www.debaty.org/ua/article/decentralization_reform/decentralizatia_publ_ref/200.html (Accessed 14 Jul 2020).

№ 8 2020, стор. 89 - 94

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

Д. І. Повзун

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

D. Polzun

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-0792-6637

Як цитувати статтю

Повзун Д. І. Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.89

Polzun, D. (2020), “Economic security of the region as a component of national security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.