EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. С. Лесюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.83

УДК: 336.012.23

А. С. Лесюк

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено наукові підходи до визначення комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Наведено авторські визначення категорій "фінансовий стан підприємства" та "комплексна оцінка фінансового стану". Визначено об'єкти комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано елементи комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств.
Запропоновано авторську методику комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств (багатофакторна модель), що дозволяє об'єктивно оцінити наявність, розміщення й ефективність використання наявних ресурсів підприємства та джерела їх фінансування. Також можливо визначити та оцінити стабільний, нестабільний та кризовий фінансовий стан сільськогосподарських підприємств.
Встановлено переваги впровадження комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Здійснено апробацію запропонованих методичних підходів комплексної оцінки фінансового стану (багатофакторна модель) у сільськогосподарських підприємствах України.

Ключові слова: фінансовий стан; оцінка; комплексна оцінка; багатофакторна модель; нормативні коефіцієнти; сільськогосподарські підприємства.

Література

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2009. 328 с.
2. Бородкин К.В., Преображенский Б.Г. Анализ инструментария финансовой диагностики. Финансы. 2004. № 3. С. 65—66.
3. Cardinaels E., van Veen-Dirks P. M. G. (2010). Financial versus non-financial information: The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard. Accounting, Organizations and Society, Vol. 35, pp. 565—578. http://dx.doi.org/10.1016/j. aos.2010.05.003.
4. Chen Ja-Shen, Tsou Hung Tai, Huang A. Ya-Hui. (2009). Service Delivery Innovation: Antecedents and Impact on Firm Performance. Journal of Service Research, Vol. 12, Number 1, pp. 36—55. http://dx.doi. org/10.1177/1094670509338619
5. Craig J., Moores K. (2005). Balanced Scorecards to drive the strategic planning of family fіrms. Family business review, Vol. XVIII, №. 2, pp. 105—122. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00035.x
6. Hafeez K., Zhang Y. B., Malak N. (2002) Determining key capabilities of a fіrm using analytic hierarchy process. Int. J. Production Economics, 2002, Vol. 76, pp. 39—51. http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00141-4
7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002. 560 с.
8. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Х.: Фактор, 2007. 784 с.
9. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 392 с.
10. Lau C.H., Sholihin M. (2005) Financial and non-fіnancial performance measures: How do they affect job satisfaction— The British Accounting Reviewer, Vol. 37, pp. 389—413. http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2005.06.002
11. Лесюк А.С. Комплексна оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств в Україні. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 89—91.
12. Лесюк А.С. Оцінка впливу джерел формування капіталу на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств України. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Луцьк, 2018. С. 152—153.
13. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: "Хай Тек Прес", 2008. 336 с.
14. Маляр Ю.М., Рубан Т.Є. Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства на основі використання інтегрального показника. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. 2004. Выпуск 82. С. 189—195.
15. Philips P., Louvieris P. (2005). Performance measurement systems in tourism, hospitality and leisure small medium-sized enterprises: a balanced scorecard perspective. Journal of Travel Research, Vol. 44, pp. 201—211. http:// dx.doi.org/10.1177/0047287505278992.
16. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 (дата звернення: 30.06.2020).
17. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. 11-е изд., испр. и доп. М.: Новое знание, 2005. 651 с.
18. Томілін О.О. Фінансовий стан підприємства і його стабільність. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск № 241: V т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. C. 1150—1157. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1575 (дата звернення: 29.06.2020).
19. Fernandes K.J., Raja V., Whalley A. (2006). Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization. Technovation. Vol. 26, pp. 623—634. http://dx.doi.org/10.1016/j. technovation.2005.03.006
20. Фінансовий аналіз навчальний посібник / За заг. ред. Школьник І.О. [І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2016. 368 с.
21. Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.98 № 759/10/20-2117. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI1722.html (дата звернення: 30.06.2020).
22. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2006. 415 с.
23. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. К., 2005. 196 с.

A. Lesyuk

METHODOLOGY FOR A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

Summary

In the article, scientific approaches to determining a comprehensive assessment of the financial condition of agricultural enterprises are investigated. Various scientific approaches to understanding the essence of the "financial condition of the enterprise" are investigated. The essence of the concept of "financial condition of the enterprise" and the recommendations for its assessment in the current legislation of Ukraine are investigated. The author's definition of the category "financial condition of the enterprise" is given which reflects the presence, placement and effective use of assets, equity and borrowed capital on a specific date. The main methods for assessing the financial condition of enterprises are determined.
The main tasks for a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises are indicated. The author's definition of the category "comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise" reflecting the study of the system of indicators characterizing the object, the financial and economic activities of agricultural enterprises: the current state, working conditions and future prospects is given.
An author's methodology is proposed for a comprehensive analysis of the financial condition of agricultural enterprises (multivariate model), which allows you to objectively assess the availability, location and efficiency of use of existing enterprise resources and sources of financing.
The multivariate model includes a system of indicators: absolute liquidity ratio, quick liquidity ratio, financial autonomy ratio, long-term liabilities and collateral ratio, current liabilities and collateral ratio, equity capital mobility ratio, reserves ratio with own working capital, profitability ratio, profitability ratio, the ratio of receivables and payables. Regulatory ratios for a system of indicators are proposed. It is also possible to identify and assess the stable, unstable and crisis financial condition of an agricultural enterprise.
The advantages of introducing a comprehensive assessment of the financial condition of agricultural enterprises are established. The proposed methodological approaches for a comprehensive assessment of the financial condition (multivariate model) were tested in agricultural enterprises of Ukraine.

Keywords: financial condition; analysis; comprehensive assessment; multivariate model; regulatory ratios; agricultural enterprises.

References

1. Bazilinska, O. Ya. (2009), Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Financial analysis: theory and practice: textbook for students of higher educational institutions], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Borodkyn, K. V. and Preobrazhenskyi, B. H. (2004), "Analysis of financial diagnostic tools", Finansy, Vol 3, рр. 65—66.
3. Cardinaels, E. and van Veen-Dirks, P. M. G. (2010), "Financial versus non-financial information: The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard", Accounting, Organizations and Society, Vol. 35, pp. 565—578. http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2010.05.003.
4. Chen, Ja-Shen Tsou, Hung Tai and Huang, A. Ya-Hui. (2009), "Service Delivery Innovation: Antecedents and Impact on Firm Performance", Journal of Service Research, Vol. 12, no. 1, pp. 36—55. http://dx.doi. org/10.1177/1094670509338619.
5. Craig, J. and Moores, K. (2005), "Balanced Scorecards to drive the strategic planning of family fіrms", Family business review, Vol. XVIII, no. 2, pp. 105—122. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00035.x.
6. Hafeez, K. Zhang, Y. B. and Malak, N. (2002), "Determining key capabilities of a fіrm using analytic hierarchy process", Int. J. Production Economics, Vol. 76, pp. 39—51. http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00141-4.
7. Kovalev, V. V. (2002), Finansovyy analiz: metody i protsedury [Financial analysis: methods and procedures], Finansy i statistika, Moscow, Russian Federation.
8. Kostyrko, R. O. (2007), Finansovyi analiz: navch. posibnyk [Financial analysis: a textbook], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
9. Kramarenko, H. O. and Chorna, O. Ye. (2008), Finansovyi analiz: pidruchnyk [Financial analysis: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Lau, C. H. and Sholihin, M. (2005), "Financial and non-fіnancial performance measures: How do they affect job satisfaction?", The British Accounting Reviewer, Vol. 37, pp. 389—413. http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2005.06.002.
11. Lesiuk, A. S. (2017), "Comprehensive assessment of the financial condition of agricultural enterprises in Ukraine", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi" [Materials of the International Scientific-Practical Conference "Information technology in culture, art, education, science, economics and business"], M-vo osvity i nauky Ukrainy; M-vo kultury Ukrainy; Kyiv. nats. un-t kultury i mystetstv. Vydavnychyi tsentr KNUKiM, Kyiv, Ukraine, vol. 2, рр. 89—91.
12. Lesiuk, A. S. (2018), "Assessment of the influence of sources of capital formation on the financial condition of agricultural enterprises in Ukraine", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Sotsialno-kompetentne upravlinnia korporatsiiamy v umovakh povedinkovoi ekonomiky" [Materials of the International Scientific-Practical Conference "Socially competent management of corporations in the minds of behavioral economics"], Lutsk, Ukraine, 28 nov, рр. 152 —153.
13. Lytvyn, B. M. and Stelmakh, M. V. (2008), Finansovyi analiz: navch. posib. [Financial analysis: a textbook], Khai Tek Pres, Kyiv, Ukraine.
14. Maliar, Yu. M. and Ruban, T. Ye. (2004), "Improving the assessment of the financial condition of an enterprise based on the use of an integrated indicator", Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna, Vol. 82. рр. 189—195.
15. Philips, P. and Louvieris, P. (2005), "Performance measurement systems in tourism, hospitality and leisure small medium-sized enterprises: a balanced scorecard perspective", Journal of Travel Research, Vol. 44, pp. 201—211. http:// dx.doi.org/10.1177/0047287505278992
16. Ministry of Finance of Ukraine and State Property Fund of Ukraine (2001), Order "On approval of the Regulations on the procedure for analyzing the financial condition of enterprises subject to privatization", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 (Accessed 30.06.2020).
17. Savitskaya, G. V. (2005), Ekonomicheskiy analiz: ucheb. [Economic analysis: textbook], 11nd ed, Novoe znanie, Minsk, Republic of Belarus.
18. Tomilin, O. O. (2008), "The financial condition of the enterprise and its stability", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats DNU, Vol. 241, рр. 1150—1157, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1575 (accessed 29 June 2020).
19. Fernandes, K. J. Raja, V. and Whalley, A. (2006), "Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization", Technovation, Vol. 26, pp. 623—634. http://dx.doi.org/10.1016/j. technovation.2005.03.006.
20. Shkolnyk, I. O. Boiarko, I. M. and Deineka, O. V. (2016), Finansovyi analiz navchalnyi posibnyk [Financial analysis study guide], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
21. State Tax Administration of Ukraine (2001), Order "Regarding Methodical recommendations for the analysis of the financial and economic condition of enterprises and organizations", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI1722.html (Accessed 30.06.2020).
22. Sheremet, A. D. (2006), Kompleksnyy analiz khozyaystvennoy deyatel'nosti [Comprehensive analysis economic activity], INFRA-M, Moskva, Russian Federation.
23. Sheremet, O. O. (2005), Finansovyi analiz: navchalnyi posibnyk [Financial analysis: a textbook], Kyiv, Ukraine.

№ 8 2020, стор. 83 - 88

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 1123

Відомості про авторів

А. С. Лесюк

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії,Полтавська державна аграрна академія

A. Lesyuk

PhD student, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-9160-5894

Як цитувати статтю

Лесюк А. С. Методика комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.83

Lesyuk, A. (2020), “Methodology for a comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.