EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Ю. В. Біляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.78

УДК: 336

Ю. В. Біляк

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що аграрний сектор в силу своєї специфіки не може в умовах ринку на рівних брати участь у міжгалузевої конкуренції. В силу своєї відносно низької дохідності, залежності від природних факторів, яскраво вираженого сезонного, циклічного характеру відтворення сільське господарство є галуззю більш відсталою у технологічному плані в порівнянні з промисловістю і дає меншу віддачу на вкладений капітал. Тому безумовно питання забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору для України важливі і актуальні. У теоретичній площині це ставить питання про доцільність виділення фінансової безпеки як окремого предмету дослідження, а в практичній — сприяє розпорошенню відповідальності за конкретні проблеми фінансової безпеки серед різних органів управління. Варто відзначити досить широкий спектр поглядів різних дослідників на сутність безпеки. В свою чергу фінансова безпека стає найважливішою частиною економічної безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору, яка розпоряджається грошовими потоками сектору, визначає його стратегічний розвиток. На нашу думку, проблеми безпеки варто досліджувати, передусім, у контексті фінансових інтересів різних суб'єктів, а не з погляду збереження різних систем. У цій роботі ми вважаємо, що фінансовий інтерес — це усвідомлена потреба або система потреб. До фінансових інтересів можна віднести ті, які пов'язані з фінансовими угодами. З одного боку, інтереси можуть бути чинниками виникнення й розвитку відносин, з іншого — характер фінансових відносин визначає рівень реалізації фінансових інтересів. Проблема співвідношення та пріоритетності фінансових інтересів суб'єктів господарювання залишається дискусійною, а для автора найактуальнішою, тому що на практиці не вдається досягти повної відповідності інтересів різних суб'єктів, що породжує конфлікти інтересів й проблеми безпеки, зокрема, фінансової. У статті розглянуто концептуальні підходи до систематизації наукових поглядів на сутність фінансової безпеки. Запропоновано авторський підхід до визначення категорії "безпека", "фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору", виявлені функціональні складові економічної безпеки аграрного сектору та відокремлена фінансова безпека як дефініція.

Ключові слова: фінансові загрози; фінансова безпека; фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору; економічна безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору.

Література

1. Губський Б.В. Економічна безпека держави: методологія виміру, стан істратегія забезпечення / Б.В. Губський. К.: ДП "Укрархбудінформ", 2001. 121 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва, 1981. Т. 1. С. 67.
3. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 309 с.
4. Коваленко К.В. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання: дис. … канд.екон.наук: 08.00.04 / К.В. Коваленко. — Луганськ, 2009. — 223 с.
5. Історія економічних учень: підручник / за ред. Базилевича В.Д. Київ: Знання, 2004. 130 с.
6. Козаченко Г.В. Економічна безпека як фундаментальна категорія безпекології. Безпекознавство: теорія і практика: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 березня — 15 квітня 2013 р. Луганськ, 2013. С. 17-—18.
7. Корінєв В.Л. Проблеми економічної безпеки галузей вітчизняної економіки на сучасному етапі їх розвитку/В.Л. Корінєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2012. — № 4. — С. 44—48.
8. Ліпкан В.А. Безпекознавство: навч. посібник. Київ: вид-во Європ. ун-та, 2003. 208 с.
9. Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства. URL: http://www.pravoznavec. com.ua/period /article/1123/%CB (дата звернення: 17.10.2019).
10. Ляшенко О.М. Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (І). С. 195—201.
11. Ляшенко О.М. Акмеобезпекологія як наукове підгрунтя управління економічною безпекою підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємство. 2011. №23(І). URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui /handle/123456789/655 (дата звернення: 12.12.2016).
12. Манилов В.Л. Безопасность в эпоху партнерства. — М.: ТЕРРА, 1999, 368 с.
13. Моделирование быстрых социальноэкономических процессов: монография / В.Н. Данич. — Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, 2004. — 304 с.
14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Москва, 1994. С. 444.
15. Пічкуренко С.І. Забезпечення безпеки негласних співробітників і оперативних працівників ОВС як один із шляхів підвищення ефективності негласної роботи / С.І. Пічкуренко, О.В. Бочковий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2012. — Вип. 1. — С. 269—276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_1_34
16. Серебряков В.В. Социальная безопасность России: концептуальный подход. Москва, 1995. С. 6.
17. Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. Київ: Знання, 2009. 647 с.
18. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. Сенчагова В.К.; изд. 2-е передел. и доп. Москва: Дело, 2005. 896 с.

Y. Biliak

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY

Summary

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that the agricultural sector due to its specificity cannot participate in the market on an equal footing in intersectoral competition. Due to its relatively low profitability, dependence on natural factors, pronounced seasonal, cyclical nature of reproduction, agriculture is a more technologically backward industry compared to industry and gives a lower return on investment. Therefore, the issues of ensuring the financial security of the agricultural sector are certainly important and relevant for Ukraine. In theoretical terms, this raises the question of the feasibility of allocating financial security as a separate subject of study, and in practice — contributes to the dispersion of responsibility for specific problems of financial security among different governments. It is worth noting a wide range of views of various researchers on the essence of security. In turn, financial security becomes the most important part of the economic security of the agricultural sector, which manages the cash flows of the sector, determines its strategic development. In our opinion, security issues should be explored primarily in the context of the financial interests of different actors, and not in terms of preserving different systems. In this paper, we believe that financial interest is a perceived need or system of needs. Financial interests include those related to financial agreements. On the one hand, interests can be factors in the emergence and development of relations, on the other — the nature of financial relations determines the level of realization of financial interests. The problem of correlation and priority of financial interests of business entities remains debatable, and for the author the most relevant, because in practice it is not possible to achieve full compliance of interests of different entities, which creates conflicts of interest and security issues, including financial. The article considers conceptual approaches to the systematization of scientific views on the essence of financial security. The author's approach to the definition of the category "security", "financial security of economic entities", identified the functional components of economic security of the agricultural sector and a separate financial security as a definition.

Keywords: financial threats; financial security; financial security of agricultural sector entities; economic security of agricultural sector entities.

References

1. Hubs'kyj, B.V. (2001), Ekonomichna bezpeka derzhavy: metodolohiia vymiru, stan istratehiia zabezpechennia [Economic security of the state: measurement methodology, state and security strategy], DP "Ukrarkhbudinform", Kyiv, Ukraine.
2. Dal', V.Y. (1981), Tolkovyj slovar' zhyvoho velykorusskoho iazyka [Explanatory dictionary of the living Great Russian language], Moskva, Russia.
3. Yermoshenko, M. M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsional'ni interesy, real'ni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Kovalenko, K.V. (2009), "Ensuring economic security of agricultural enterprises in terms of regional management", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Luhans'k, Ukraine.
5. Bazylevych, V.D. (2004), Istoriia ekonomichnykh uchen [History of economics], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Kozachenko, H.V. (2013), "Economic security as a fundamental category of security. security: theory and practice", Bezpekoznavstvo: teoriia i praktyka. Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij I Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., [Security Studies: Theory and Practice. International economic conference], Luhans'k, Ukraine, 15 march — 15 april, pp. 17—18.
7. Koriniev, V.L. (2012), "Problems of economic security of branches of domestic economy at the present stage of their development", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, Vol. 4, pp. 44—48.
8. Lipkan, V.A. (2003), Bezpekoznavstvo [Security studies], vyd-vo Yevrop. un-ta, Kyiv, Ukraine.
9. Lipkan, V. (2016), "The concept and content of national security", [Online], available at: http://www.pravoznavec. com.ua/period /article/1123/%CB (Accessed 30 July 2020).
10. Liashenko, O.M. (2013), "System formation of economic security of the enterprise: coevolution, complementarism, harmonization", Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, vol. 25 (I), pp. 195—201.
11. Liashenko, O.M. (2011), "Acme safety as a scientific basis for managing the economic security of the enterprise", Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, vol. 23 (I), [Online], available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/655 (Accessed 30 July 2020).
12. Manylov, V.L. (1999), Bezopasnost' v epokhu partnerstva [Security in an era of partnership], TERRA, Moskva, Russia.
13. Danych, V.N. (2004), Modelyrovanye bystrykh sotsyal'noekonomycheskykh protsessov [Modeling of fast socioeconomic processes], Vostochnoukraynskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V. Dalia, Luhans'k, Ukraine.
14. Ozhehov, S.Y. and Shvedova, N.Yu. (1994), Tolkovyj slovar' russkoho iazyka [Explanatory dictionary of the Russian language], Moskva, Russia.
15. Pichkurenko, S.I. and Bochkovyj, O.V. (2012), "Ensuring the safety of unofficial spy workers and operative workers of the OVS as one out of the way to improve the efficiency of unofficial work", Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_1_34 (Accessed 30 July 2020).
16. Serebriakov, V.V. (1995), Sotsyal'naia bezopasnost' Rossyy: kontseptual'nyj podkhod [Social security of Russia: a conceptual approach], Moskva, Russia.
17. Varnaliy Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
18. Senchahov, V.K. (2005), Ekonomycheskaia bezopasnost' Rossyy: Obschyj kurs [Economic security of Russia: General course], 2nd ed, Delo, Moskva, Russia.

№ 8 2020, стор. 78 - 82

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 878

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУБіП

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance, NUBiP

ORCID:

0000-0002-9766-4780

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової безпеки. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.78

Biliak, Y. (2020), “Systematization of scientific views on the essence of financial security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.