EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ
І. В. Гончарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71

УДК: 620.9-021.462:316.323

І. В. Гончарук

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Анотація

У статті охарактеризовано еволюцію теоретичних засад позиціонування енергетичної незалежності як суспільного і економічного явища, встановлено особливості економічних відносин й задіяння енергетичного потенціалу держави як відправної точки науково-технічного прогресу. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище є статус економіки, галузі, підприємства (автономія), досягнутий за рахунок пріоритетного збалансування інтересів виробників, постачальників і споживачів енергії щодо структури енергетичного балансу, джерел та механізмів його утворення. Розрізняється статусний, суспільний, економічний імперативи енергетичної незалежності, індикативно спозиціоновані на галузеву специфіку господарювання. Зокрема визначається методологічний креатив енергетичної незалежності аграрного сектору, яка доцільна до формування за рахунок біологічних, відновлюваних джерел енергії.
Проаналізовано наукові засади теорії диверсифікації розвитку виробництва альтернативних джерел енергії у всіх сферах господарського життя України, науково-технічне забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії. Зазначено, що теорія диверсифікації джерел енергії, побудована на повному забезпеченні держави та її галузей власними енергетичними ресурсами, здатна ліквідувати енергетичну залежність від імпорту енергоносіїв. Саме таке тлумачення лягло в основу визначення енергетичної незалежності, як дефініції відмінної від визначення енергетичної безпеки. Енергетична незалежність — комплекс енергозберігаючих заходів, які мають здійснюватись на основі практичної реалізації наукових, економічних, законодавчих, організаційних, технічних, технологічних і екологічних складових, що мають на меті повноту забезпечення потреб держави в енергії власного виробництва, а також раціональне споживання енергетичних ресурсів із поступовим нарощуванням та впровадженням у господарський оборот найбільш економічно доцільних джерел енергії, де пріоритетне місце в Україні мають посідати біопалива.
Розкрито теоретичні характеристики основ енергетичної безпеки та енергетичної незалежності і встановлено тісний методологічний зв'язок між інтерпретуванням їх сутності-значимості, який полягає у взаємодоповнюваності і взаємозалежності цих понять. Систематизовані концепції еколого-економічних аспектів сталого розвитку у формуванні енергетичної незалежності господарських систем, які заключаються у виявленні системної залежності між чинником сталості і рівнем використання енергії. Виокремлено засади і пріоритети оцінки ролі енергетичної незалежності, а також встановлено виключну теоретико-методичну роль економічного механізму стимулювання її формування у розвитку економічних систем. Запропоновано авторське бачення визначення "енергетична незалежність" — сформований організаційно, економічно і ресурсно сукупний енергетичний потенціал із власних джерел для задоволення енергетичних потреб держави, галузі на засадах сталого розвитку, екологічності та інноваційності.

Ключові слова: енергетична незалежність; енергетична безпека; потенціал; паливно-енергетичні ресурси; відновлювальні джерела енергії.

Література

1. Стучинська Н.П. Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 9. С. 104—108.
2. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.
3. Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей. Стратегічні пріоритети. 2012. № 2 (23). С. 40—46.
4. Шевцов А.І., Земляний М.Г. Енергетична незалежність. Шляхи та ціна забезпечення. URL: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/54.htm
5. Пешко А.В., Назаренко А.В. Формування паливно-енергетичного балансу України з огляду на енергетичну незалежність. Економічний вісник Донбасу. 2007. № 3. С. 14—18.
6. Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Ворохов Л.П. Тенденції розвитку енергетики України: навчальний посібник. Д.: Національний гірничий університет, 2005. 104 с. URL: http://se.nmu.org.ua/ua/kafedra/vydanya/Mg_027.php
7. Дейна А.Ю. Теоретичні основи статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України. Економіка і організація управління. 2017. № 1 (25). С. 160—170.
8. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення 15.07.2020).
9. Про засади державної політики у сфері енергетичної безпеки України: Проєкт Закону України №8609 від 13.07.2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64445 (дата звернення 20.07.2020).
10. Колешня Я.О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу [Текст]: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Колешня Яна Олександрівна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 29 с.
11. Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові. Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 5—13.
12. Лопанчук Г.В. Проблеми забезпечення енергетичної незалежності української економіки. Управління розвитком, 2011. № 16 (113). С. 104—105.
13. Характеристика паливно-енергетичного комплексу України: Конспект лекцій до вивчення базових тем дисципліни (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) — "Менеджмент") / Авт.: І.О. Самойленко. — Х.: ХНАМГ, 2009. — 132 с.
14. Калетнік Г.М., Гончарук Т.В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155—160.
15. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів ТОВ "Консоль". 2019. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23338.pdf
16. Калетнік Г.М. Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави. Агросвіт. 2009. № 22. С. 2—5.
17. Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. №11. С. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
18. The official website of the World Energy Council. URL: https://www.worldenergy.org/document/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf (дата звернення 20.07.2020).
19. The official website of the International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/subjectetcqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103 (дата звернення 21.07.2020).
20. Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике / В. В. Морозов. М.: Альфа-М, 2004. 280 с.
21. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави. Вісник НАН України. 2005. № 3. С. 41—47.
22. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29 жовтня 2013 р. URL: http://www.Me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980 (дата звернення 25.07.2020).
23. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2
24. Гончарук І.В., Томашук І.В. Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2019. № 2. С. 7—19. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-2-1

I. Honcharuk

ENERGY INDEPENDENCE AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

Summary

The article deals with the evolution of theoretical foundations of positioning energy independence as a socio-economic phenomenon, opportunities for economic interconnection and energy potentials involved as a starting point in the scientific and technological progress have been identified. Energy independence, as a socio-economic phenomenon, is manifested in the status of economy, branch, enterprises (autonomy), requires the selection of a priority balanced budget among producers, suppliers and consumers of energy through the energy balance, source and economic development. The status, social, economic imperatives of energy independence, indicative positioning at branch specificity of enterprises has been distinguished. Particularly, the methodological creative energy independence of the agricultural sector has been defined, which is expedient at the biological level before the renewable energy sources.
The scientific principles of theoretical diversifications which develop other alternative energy sources in all spheres of economic life of Ukraine, scientific and technical objects of energy autonomy of agro-industrial development at the level of efficient use of waste energy sources have been analyzed. It has been assumed that the theory of energy sources diversification is based on providing the state and its braches with its own energy resources, able to eliminate energy dependence on the use energy power from energy imports. This interpretation reveals the basis for the definition of energy independence as a definition different from the notion of energy security. Energy independence — a set of energy saving measures to be implemented on the basis of practical implementation of scientific, economic, legislative, organizational, technical, technological and environmental components aimed at meeting the needs of the state in energy production, as well as rational consumption of energy resources with gradual increasing and introducing into economic circulation the most economically feasible energy sources, where biofuels should be a priority in Ukraine.
The theoretical characteristics of the basics of energy security and energy independence have been viewed, and a close methodological connection between the interpretations of the essence-significance has been proved, which consists of the complementarity and interdependence of these concepts. The concepts of ecological and economic aspects of economic systems' sustainable development in formation of energy independence, which are to identify a systemic relationship between the factor of sustainability and the level of energy use, have been systematized. The principles and priorities of assessing the role of energy independence have been highlighted, as well as the exclusive theoretical and methodological role of the economic mechanism of stimulating its formation in the development of economic systems is established. The author's vision of the definition of "energy independence" has been proposed — formed organizationally, economically and resource aggregate energy potential from the sources to meet the energy needs of the state, industry on the basis of sustainable development, environmental friendliness and innovation.

Keywords: energy independence; energy security; potential; fuel and energy resources; renewable energy sources.

References

1. Stuchynska, N.P. (2016), "Energy security of Ukraine: essence and possibilities of realization", Investyciyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 104—108.
2. Mocherny, S.V. Larina, Ya.S. Ustenko O.A. and Yuriy, S.I. (2005), Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Economic encyclopedic dictionary], Svit, Lviv, Ukraine.
3. Barannik, V.O. (2012), "Energy security of the state: substantiation of the main components, dependencies and interdependencies", Strategichni priorytety, vol. 2 (23), pp. 40—46.
4. Shevczov, A.I. and Zemlyanyj, M.G. (2017), "Energy independence. Ways and price of providing", available at: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/54.htm (Accessed 20 June 2020).
5. Peshko, A.V. and Nazarenko, A.V. (2007), "Formation of the fuel and energy balance of Ukraine in view of energy independence", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3, pp. 14—18.
6. Shidlovsky, A.K. Vipanasenko, S.I. and Vorokhov, L.P. (2005), Tendenciyi rozvytku energetyky Ukrayiny [Trends in the development of energy in Ukraine], Nacionalnyj girnychyj universytet, Dnipro, Ukraine, available at: http://se.nmu.org.ua/ua/kafedra/vydanya/Mg_027.php (Accessed 20 June 2020).
7. Dejna, A.Yu. (2017), "Theoretical bases of statistical support of energy independence regulation of Ukraine", Ekonomika i organizaciya upravlinnya, vol. 1 (25), pp. 160-170.
8. Ministry of Energy and Coal Mining (2017), "Ukraine's new energy strategy until 2035: Security, energy efficiency, competitiveness", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (Accessed 20 June 2020).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Draft Law of Ukraine "On the principles of state policy in the field of energy security of Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64445 (Accessed 20 June 2020).
10. Koleshnya, Ya.O. (2019), "Energy component of economic safety of enterprises of agro-industrial complex", Ph.D. Thesis, Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.
11. Dzyadykevych, Y.V. (2014), "Energy security of Ukraine and its components", Innovacijna ekonomika, vol. 6, pp. 5—13.
12. Lopanchuk, G.V. (2011), "Problems of ensuring energy independence of the Ukrainian economy", Upravlinnya rozvytkom, vol. 16 (113), pp. 104—105.
13. Samoilenko, I.O. (2009), Kharakterystyka palyvno-energetychnogo kompleksu Ukrayiny [Characteristics of the fuel and energy complex of Ukraine], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
14. Kaletnik, G.M. and Goncharuk, T.V. (2013), "Innovative support of biofuel industry development: world and domestic experience", Biznesinform, vol. 9, pp. 155—160.
15. Pryshlyak, N.V. Tokarchuk, D.M. and Palamarenko, Ya.V. (2019), "Ensuring energy and environmental security of the state through biofuels from bioenergy crops and waste LLC "Consol"", available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23338.pdf (Accessed 20 June 2020).
16. Кaletnik, G.M. (2009), "The role of the agro-industrial complex of Ukraine in solving the problems of energy and environmental security of the state", Agrosvit, vol. 22, pp. 2—5.
17. Kaletnik, G.M. (2018), "Diversification of biofuel production development is the basis for ensuring food, energy, economic and environmental security of Ukraine", Visnyk agrarnoyi nauky, vol. 11, pp. 169—176, available at: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21 (Accessed 20 June 2020).
18. The official website of the World Energy Council (2020), available at: https://www.worldenergy.org/document/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf (Accessed 20 June 2020).
19. The official website of the International Energy Agency (2020), available at: http://www.iea.org/subjectetcqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103 (Accessed 20 June 2020).
20. Morozov, V.V. (2004), Strategicheskoe innovacionnoe upravlenie v jelektrojenergetike [Strategic innovation management in electric power industry], Al'fa-M, Moscow, Russia.
21. Mykytenko V.V. (2005), "What is the basis of energy security of the state", Visnyk NAN Ukrayiny, vol. 3, pp. 41—47.
22. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://www.Me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980 (Accessed 20 June 2020).
23. Honcharuk, I.V. (2020), "Experience of formation of energy autonomy of rural areas: assessment of the role of cooperatives", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 1, pp. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2.
24. Honcharuk, I.V. and Tomashuk, I.V. (2019), "Economic efficiency of energy autonomy of agro-industrial complex due to the use of biofuels", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 2, pp. 7—19. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-2-1.

№ 8 2020, стор. 71 - 77

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 2722

Відомості про авторів

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1599-5720

Як цитувати статтю

Гончарук І. В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71

Honcharuk, I. (2020), “Energy independence as a socio-economic phenomenon”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.