EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ОБУМОВИЛИ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, В КОНТЕКСТІ ФОРСАЙТУ ЇЇ ЕКОНОМІКИ
М. О. Кравченко, В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, В. Я. Голюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35

УДК: 338.227

М. О. Кравченко, В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, В. Я. Голюк

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ОБУМОВИЛИ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, В КОНТЕКСТІ ФОРСАЙТУ ЇЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті аналізуються фактори, що обумовили сценарій розвитку країни, в контексті форсайту, розробленого у 2015 році на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Визначено, що з усіх прогнозованих сценаріїв на середньостроковому часовому горизонті наразі можна констатувати реалізацію другого, який передбачав консервування кризи та імовірність якого була найвищою. Визначаються події та явища, що мали місце в період 2015—2019 рр., які обумовили розвиток країни за таким сценарієм і продовжують визначати тренд її соціально-економічної динаміки. Зокрема оцінюються наслідки євроінтеграції, боргової, валютної, промислової, бюджетної політики та пов'язані з ними аспекти. Робиться висновок щодо створених передумов для розвитку країни на довгостроковому часовому горизонті, оцінюються його можливі сценарії, а також перспективи їх коригування.

Ключові слова: форсайт; сценарій соціально-економічного розвитку; стратегія розвитку України.

Література

1. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с англ. Москва: Прогресс, 1974. С. 587.
2. Україна — 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Жилінська О., Мельничук О., Тарута С. та ін. Друге видання. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
3. Економічна стратегія України — 2030. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org (дата звернення: 01.08.2020).
4. Макроекономічний аналіз та прогнозування. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Tags/ DocumentsByTag? lang =uk-UA&id=46442994-b673-481b-bdf4-8941551bc942&tag= EkonomichnaSituatsiiaTaMakroekonomichnePrognozuvannia (дата звернення: 01.08.2020).
5. Згуровський М.З. Форсайт економіки України на середньотерміновому (2015—2020 роки) і довготерміновому (2015—2030 роки) часових горизонтах. Ч. 1. Методика та завдання на виконання Форсайту. Київ: НТУУ "КПІ", 2015. 54 с.
6. Foresight of Ukrainian Economy: Mid-Term (2015—2020) and Long-Term (2020—2030) Time Horizons / scientific advisor of the project M. Zgurovsky; International Council for Science; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; NTUU "КРІ"; Institute for Applied System Analysis of NAS and MES of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. 2nd ed. Kyiv: NTUU "KPI"; РН "Polytechnica", 2016. 136 p.
7. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М.З. Згуровський; Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ "КПІ"; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ "КПІ"; ВПК "Політехніка", 2016. 184 с.
8. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М.З. Згуровський; Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ "КПІ"; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ "КПІ", 2015. 136 с.
9. Зовнішньоекономічна діяльність: економічна статистика. Державний комітет статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення: 03.05.2020).
10. Human Development Index. United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (accessed: 23.05.2020).
11. Україна повністю отримала перший транш МВФ. Слово і діло. 11.06.2020. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/06/12/novyna/ekonomika/ukrayina-povnistyu-otrymala-pershyj-transh-mvf (дата звернення: 01.08.2020).
12. Державний бюджет. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/ uk/state-budget (дата звернення: 04.05.2020).
13. Боргові платежі та прогнози. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi (дата звернення: 04.05.2020).
14. Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата звернення: 04.05.2020).
15. Макроекономічний огляд та прогноз. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Macroeconomic_outlook_MOF_December_2019-2.pdf (дата звернення: 04.05.2020).
16. Калачова Г. Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка. Економічна правда. 19.02.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/ publications/2020/02/19/657188 (дата звернення: 05.05.2020).
17. Індекс промислового виробництва. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ economy/index/industrial (дата звернення: 04.05.2020).
18. За 4 роки інвестори побудували в Україні 207 нових заводів. Укрінформ. 24.01.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2624786-za-4-roki-investori-pobuduvali-v-ukraini-2017-novih-zavodiv-prezident.html (дата звернення: 03.05.2020).
19. Індекс інфляції. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation (дата звернення: 04.05.2020).
20. Індекс цін виробників. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/ prodprice (дата звернення: 04.05.2020).
21. Макроекономічні показники. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#4 (дата звернення: 04.05.2020).
22. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 05.05.2020).
23. Gross Domestic Product. The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ ny.gdp.mktp.cd (accessed: 08.05.2020).
24. Майже четверту частину від офіційного ВВП України, або 846 млрд гривень, становлять тіньові операції. Укрінформ. 17.02.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html (accessed: 07.05.2020).

M. Kravchenko, V. Dergachova, K. Boiarynova, V. Goliuk

ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE THE SCENARIO OF UKRAINE'S DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF FORESIGHT OF ITS ECONOMY

Summary

The factors that determined the scenario of Ukraine's socio-economic development in the context of foresight, which was presented in 2015 for medium-term (until 2020) and long-term (until 2030) time horizons, are analyzed in this paper. There were four possible scenarios of development of the country in foresight. In the medium-term horizon — "Optimistic", "Crisis conservation", "Sovereign default" and "Collapse". It is determined that of all the projected scenarios, it is now possible to state the implementation of the second, which provided for the conservation of the crisis. Its probability was the highest at that time — 60%. Events and phenomena that took place in the period 2015—2019, which determined the development of the country in this scenario and continue to determine the trend of its socio-economic dynamics, are identified in the article. In particular, the consequences of European integration, debt, currency, industrial, budgetary policies, trends in the formation of the gross domestic product, are assessed. The negative aspects related to these factors are analyzed. Namely the following: A) The ratification of the association agreement between Ukraine and the EU and the creation of a free trade area has not led to the growth of trade and business activity yet. B) IMF loans have not been used to ensure structural reform and modernization of the economy, but mainly for the formation of gold and foreign exchange reserves. C) Other areas of debt policy have also proved too burdensome, as by rescuing the country from default, the government has taken on an excessive burden and risks. D) An unbalanced monetary policy led to an unjustified revaluation of the hryvna, which contributed to a decrease in tax revenues from foreign trade. E) The only realistic model of industry's development is outsourcing. F) As a result, the country has a paradoxical economic dynamics, in which GDP is growing against the background of falling foreign trade and industrial production. G) Due to unfavorable business conditions and the high level of the shadow economy, the budget of Ukraine has not executed. In conclusion, the preconditions for the development of the country on the long-term horizon is formulated. Its possible scenarios — "Foreign subjectivity" and "Gray area" — are evaluated. Opportunities for changing scenarios of foresight and prospects for improving the economic situation in Ukraine are identified.

Keywords: foresight; scenario of socio-economic development; Ukraine's development strategy.

References

1. Yanch, E. (1974), Prohnozіrovanіe nauchno-tekhnіcheskoho progressa [Forecasting scientific and technological progress], Progress, Moscow, Russia.
2. Zhylins'ka, O. Mel'nychuk, O. and Taruta, S. (2017), Ukraina — 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine — 2030: The doctrine of balanced development, 2nd ed., Kal'variia, L'viv, Ukraine.
3. Ukrainian Institute of the Future (2019), "Economic Strategy of Ukraine — 2030", available at: https://strategy.uifuture.org (Accessed 01 Aug 2020).
4. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Macroeconomic analysis and forecasting", available at: https://www.me.gov.ua/Tags/ DocumentsByTag?lang =uk-UA&id=46442994-b673-481b-bdf4-8941551bc942&tag= EkonomichnaSituatsiiaTaMakroekonomichnePrognozuvannia (Accessed 01 Aug 2020).
5. Zgurovsky, M. (2015), Forsajt ekonomiky Ukrainy na seredn'oterminovomu (2015—2020 roky) i dovhoterminovomu (2015—2030 roky) chasovykh horyzontakh. Chastyna 1. Metodyka ta zavdannia na vykonannia Forsajtu. [Foresight of Ukraine's econoy in the medium term (2015-2020) and long-term (2015—2030) time horizons. Part 1. Methods and tasks for the implementation of Foresight]. NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
6. Zghurovsky, M. (2016), Foresight of Ukrainian economy: mid-term (2015—2020) and long-term (2020—2030) time horizons, 2nd ed., NTUU "KPI", Polytechnica, Kyiv, Ukraine.
7. Zghurovsky, M. (2016), Forsajt ta pobudova stratehii sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy na seredn'ostrokovomu (do 2020 roku) i dovhostrokovomu (do 2030 roku) chasovykh horyzontakh [Foresight and construction of the strategy of socio-economic development of Ukraine on the medium-term (until 2020) and long-term (until 2030). time horizons], NTUU "KPI", Polytechnica, Kyiv, Ukraine.
8. Zghurovsky, M. (2015), Forsajt ekonomiky Ukrainy: seredn'ostrokovyj (2015—2020 roky) i dovhostrokovyj (2020—2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of Ukraine's economy: medium-term (2015—2020) and long-term (2020—2030) time horizons], NTUU "KPI", Polytechnica, Kyiv, Ukraine.
9. State Statistics Committee of Ukraine (2020), "Foreign economic activity: economic statistics", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 03 May 2020).
10. United Nations Development Programme (2020), "Human Development Index", available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (Accessed 23 May 2020).
11. Smoliy, Ya. (2020), "Ukraine has fully received the first tranche of the IMF", Slovo i dilo, vol. 11 Jun, available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/06/12/novyna/ekonomika/ ukrayina-povnistyu-otrymala-pershyj-transh-mvf (Accessed 01 Aug 2020).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "The state budget", available at: https://mof.gov.ua/uk/state-budget (Accessed 04 May 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Debt payments and forecasts", available at: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi (Accessed 04 May 2020).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "State debt and state-guaranteed debt", available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (Accessed: 04 May 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Macroeconomic review and forecast", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Macroeconomic_outlook_MOF_ December_2019-2.pdf (Accessed: 04 May 2020).
16. Kalachova, H. (2020), "Bitter candy: how Ukraine will pay for GDP warrants of Yaresko and Yatsenyuk", Ekonomichna Pravda, vol.19 Feb, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/19/657188 (Accessed 05 May 2020).
17. Minfin (2020), "Index of industrial production", available at: https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial (Accessed 04 May 2020).
18. Poroshenko, P. (2019), "In 4 years, investors have built 207 new plants in Ukraine", Ukrinform, vol.24 Jan, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ 2624786-za-4-roki-investori-pobuduvali-v-ukraini-2017-novih-zavodiv-prezident.html (Accessed 03 May 2020).
19. Minfin (2020), "Inflation index", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/ economy/index/inflation (Accessed 04 May 2020).
20. Minfin (2020), "Producer price index", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/ economy/index/ prodprice (Accessed 04 May 2020).
21. National Bank of Ukraine (2020), "Macroeconomic indicators", available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#4 (Accessed 04 May 2020).
22. Minfin (2020), "Gross domestic product (GDP) in Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (Accessed 05 May 2020).
23. The World Bank (2020), "Gross Domestic Product (GDP)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/ ny.gdp.mktp.cd (Accessed 08 May 2020).
24. Ernst & Young (2020), "Almost a quarter of Ukraine's official GDP, or 846 billion hryvnas, is made up of shadow transactions", Ukrinform, vol.17 Feb, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html (Accessed 07 May 2020).

№ 8 2020, стор. 35 - 42

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

М. О. Кравченко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-5405-0159


В. В. Дергачова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0317-8675


К. О. Бояринова

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-5879-2213


В. Я. Голюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

V. Goliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-8050-4158

Як цитувати статтю

Кравченко М. О., Дергачова В. В., Бояринова К. О., Голюк В. Я. Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35

Kravchenko, M., Dergachova, V., Boiarynova, K. and Goliuk, V. (2020), “Analysis of factors that determine the scenario of Ukraine's development in the context of foresight of its economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.