EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИГНІФІКАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ, АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОМПЛАЄНСУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Федулова, Г. Т. П'ятницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.26

УДК: 658.15: 005.334

І. В. Федулова, Г. Т. П'ятницька

СИГНІФІКАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ, АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОМПЛАЄНСУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сигніфікації ризик-менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу у забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Обгрунтовано, що фінансова безпека є комплексним поняттям, а процес управління фінансовою безпекою підприємства тісно переплітається із такими поняттями, як "антикризове управління", "фінансовий ризик-менеджмент" і "фінансовий комплаєнс". Розглянуто основні характеристики, котрі визначають зміст цих понять, які пов'язані між собою і в сукупності впливають на формування процесу управління фінансовою безпекою підприємства. Побудовано діаграму "краватку-метелик", за допомогою якої систематизовано та проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки формування фінансової безпеки підприємства. В результаті проведеного аналізу з'ясовано, що фінансова безпека передбачає визначення фінансового стану діяльності підприємства та являє собою здатність підприємства досягати та підтримувати стійкий фінансовий стан, антикризовий менеджмент розглядає кризові явища, які пов'язані із імовірною зміною цього стану, ризик-менеджмент спрямований на ідентифікацію подій, котрі впливають на формування цього стану, а фінансовий комплаєнс характеризує законність і допустимі межі фінансової діяльності. Розроблено модель та запропоновано підхід до формування процесу управління фінансовою безпекою підприємства, який складається із певних етапів, виконання яких у сукупності вирішує завдання управління фінансовим станом з погляду на визначення ризиків і потенційних або наявних криз у розвитку підприємства, що можуть бути спричинені як факторами його внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Визначено, що реалізація зазначеного процесу дозволяє поєднати реактивне і проактивне управління фінансовою безпекою і дозволить комплексно використовувати антикризове управління, фінансовий ризик-менеджмент і фінансовий комплаєнс для забезпечення стабільної діяльності підприємства під час досягнення ним стратегічної цілі свого розвитку.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства; антикризове управління; фінансовий ризик-менеджмент; фінансовий комплаєнс; процес управління; сигніфікація; стратегія; корпоративне управління.

Література

1. Крутова А., Лачкова Л., Ставерська Т. та ін. Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: колективна монографія / за заг. ред. А.С. Крутової. Х.: Видавець Іванченко І.С., 2017. 264 с.
2. Москвіченко І.М., Крисюк Л.М., Чебанова Т.Є. Методичний підхід до фінансової безпеки стивідорних компаній з використанням хеджування цінових ризиків. Modern Economics, 2019. № 16. С. 94—99. — Режим доступу: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-14
3. Blakyta G., Ganushchak T. Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15, Issue 2. P. 248—256.
4. Доценко І.О. Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки. Modern Economics. 2020. № 20. С. 73—78. — Режим доступу: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-12
5. Kontogiannis Т., Leva М., Balfe N. Safety Management: Principles, processes and methods. Safety Science, 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.09.015
6. Barbuta-Misu N. The Impact of Economic Crisis on the Financial Performance of the European Companies. Ekonomika 2019. Vol. 98 (2). P. 6—18.
7. Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття "безпека". Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2012. 336 с. С. 90—98.
8. Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97. №409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".
9. Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України. Міністерство транспорту та зв'язку України від 14.09.2004. № 818.
10. Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу. Міністерство промислової політики від 15.06.2004. № 285.
11. Про затвердження Правил сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування Міністерство транспорту та зв'язку України. Сертифікат від 22.01.2007. № 42.
12. Степасюк Л.М., Суліма Н.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. К.: КОМПРИНТ, 2013. 335 с.
13. Сосновська І.М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств. Ефективна економіка, 2015. № 9 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303
14. Гнилицька Л. Основи економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. №7. С. 41—48.
15. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Эльга, 2009. 776 с.
16. Єпіфанов А., Пластун О., Домбровський В., Болгар Т., Ващенко О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ. Суми: УАБС НБУ, 2009. 295 с.
17. Якушина Н.В. Финансовая безопасность предприятия. Вестник Университета, 2013. № 11. С. 132—135 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya
18. Папехин Р.С. Теоретические основы финансовой устойчивости предприятий. Волгоград: Волгоградское научное издательство. 2008. 60 с.
19. П'ятницька Г.Т., Федулова І.В. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв'язок та ризики забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 7. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/16.pdf
20. Zivkovic D., Todorovic S., Bucan I. Management of health, safety and wellbeing of employees in the business system. Ekonomika poljoprivrede. 2015. Vol. 62 (3). P. 677—692.
21. Haslinda A., Saharudin S., Hidayah N., Mohamed R. Safety Training, Company Policy and Communication for Effective Accident Management. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2016. Vol. 6, Issue 9. P. 2222—6990.
22. Біломістний О., Лічко К. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1 (26). С. 56—61.
23. Мельник С.І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства. Агросвіт. 2020. № 5. С. 31—35.
24. Федулова І.В. Стратегія ризик-менеджмету. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2019. Вип. 1, № 1. С. 65—74.
25. П'ятницька Г.Т., Найдюк В.С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 7—16.
26. Бойко В.О. Стратегічна сутність антикризового управління та його місце в системі управлінських наук. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers "" with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. 2020. Vol. 4. P. 75—79.
27. Загорельская Т.Ю. Оценка уровня финансовой безопасности промышленных предприятий Днепропетровской области. Ефективна економіка. 2015. № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4045

I. Fedulova, G. Piatnytska

SIGNIFICATION OF RISK MANAGEMENT, CRISIS MANAGEMENT AND COMPLIANCE IN THE FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Summary

Problem Statement. Any enterprise cares about the efficiency of its activities and stable long-term development, especially in an unstable environment. To provide this efficiency, enterprise managers need to take care of the effective management of the enterprise financial safety. The purpose of our study is to build a model of financial safety management of the enterprise, which aims to develop the best approaches to preventing financial threats (crises and risks). The basis for building this model will be the signification and establishment of the interrelation between the concept of "financial safety" and the concepts of "crisis management", "financial risk management" and "financial compliance". Methods. Throughout this research, we used methods of comparison, systematization, induction and deduction, graphical modeling and construction of the diagram "tie-butterfly" for the analysis of the reasons and consequences of formation of the enterprise' financial safety.
Research results. The significance of risk management, crisis management and compliance in providing the financial safety of the enterprise is studied. It is substantiated that financial safety is a complex concept, and the process of financial safety management of the enterprise is closely intertwined with such concepts as "crisis management", "financial risk management" and "financial compliance". The main characteristics that determine the meaning of these concepts are considered. It is established that they are interconnected and together affect the formation of the process of managing the financial safety of the enterprise. The "tie-butterfly" diagram is constructed and with help of it the causal interrelations of formation of the enterprise' financial safety are systematized and analyzed. It was found that financial safety involves determining the financial state of the enterprise, as well as the ability of the enterprise to achieve and maintain a stable financial position. In turn, crisis management considers the crisis phenomena that are associated with the probable change of this state. Risk management is aimed at identifying events that affect the formation of financial state of the enterprise. Financial compliance characterizes the legality and permissible limits of financial activities. The model of an enterprise' financial safety management process is developed. This process consists of stages, the implementation of which together solves the tasks of managing the enterprise financial state in terms of identifying risks and potential or existing crises in the development of the enterprise that can be caused by both internal and external factors. The most important and the first stage of the process of managing the financial safety of the enterprise is the choice of key indicators of enterprise development, which determine the possibility of a financial crisis occurrence. Quantitative indicators are presented in the form of indicators that correspond to the features of the researched enterprise and enable managers to diagnose and analyze the financial safety of the enterprise. According to the results of the analysis, the level of financial safety of the enterprise and the degree of approximation of the obtained values to the financial crisis is determined.
Conclusions. It is determined that the implementation of the financial security management process of the enterprise according to the proposed model allows to combine reactive and proactive financial security management and will allow comprehensive use of crisis management, financial risk management and financial compliance to provide stable operation of the enterprise that achieving its strategic goal.

Keywords: financial safety of the enterprise; crisis management; financial risk management; financial compliance; management process; signification; strategy; corporate governance.

References

1. Krutova, A. (Eds). (2017), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv torhivli v umovakh nevyznachenosti: kolektyvna monohrafiia [Management of trade enterprises financial safety in conditions of uncertainty: a collective monograph], Vydavets' Ivanchenko I. S., Kharkiv, Ukraine.
2. Moskvichenko, I.M. Krysyuk, L.M., and Chebanova, T. Ye. (2019), "Methodical Approach to Financial Safety of Styvished Companies with Use of Price Risk Holdings", Modern Economics, vol. 16, pp. 94—99. DOI: 10.31521/modecon.V16(2019)-14.
3. Blakyta, G. and Ganushchak, T. (2018), "Enterprise financial security as a component of the economic security of the state", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15, no. 2, pp. 248—256.
4. Dotsenko, I.O. (2020), "Strategy of management of financial risks of the enterprise in the process of formation of its financial security", Modern Economics, vol. 20, pp. 73—78. DOI: 10.31521/modecon.V20(2020)-12.
5. Kontogiannis, T. Leva, M. and Balfe, N. (2016), "Total Safety Management: Principles, processes and methods", Safety Science, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/308955985_Total_Safety_Management_Principles_processes_and_methods (Accessed 01 Aug 2020). DOI: 10.1016/j.ssci.2016.09.015.
6. Barbuta-Misu, N. (2019), "The Impact of Economic Crisis on the Financial Performance of the European Companies", Ekonomika, vol. 98(2), pp. 6—18.
7. Zaplatyns'kyj V. M. (2012) "Logical-determinant approaches to understanding the concept of "security", Bulletin of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Physical education, sports and human health, pp. 90—98.
8. State Committee for Construction, Architecture and Housing Policy of Ukraine (1997), "On measures to implement the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05.05.97. №409 "On ensuring the reliability and safe operation of buildings, structures and utilities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0423-98 (accessed 6 July 2020).
9. Ministry of Transportation and Communication (2004), "On approval of the Regulations on the train traffic safety management system in the State Administration of Railway Transport of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1232-04#Text (accessed 6 July 2020).
10. Ministry of Industrial Policy (2004), "About the statement of the Situation on maintenance of the equipment of the enterprises of a mining and metallurgical complex", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-04 (accessed 6 July 2020).
11. Ministry of Transport and Communications of Ukraine (2007), "On approval of the Rules of certification of entities providing air navigation services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0104-07 (accessed 6 July 2020).
12. Stepasiuk, L. M. Sulima, N. M. and Velychko, O. V. (2013), Ekonomika i finansy pidpryiemstva, [Economics and finance of the enterprise], Publishing House "KOMPRINT", Kyiv, Ukraine.
13. Sosnovs'ka, I. M. (2015), "The concept and importance of economic security of production and economic activities of enterprises", Efektyvna ekonomika, vol.9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 (accessed 26 June 2020).
14. Hnylyts'ka, L. (2013), "Fundamentals of economic security of the enterprise", Accounting and auditing, vol. 7.
15. Blank, I. A. (2009), Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Management of financial security of the enterprise], Publishing House "Elga", Kyiv, Ukraine.
16. Yepifanov, A. Plastun, O. Dombrovs'kyj, V. Bolhar, T. and Vaschenko, O. (2009), Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivs'kykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions], Publishing House "UABC NBU", Sumy, Ukraine.
17. Yakushyna, N.V. (2013), "Financial security of the enterprise", Vestnyk Unyversyteta, vol. 11, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya (accessed 6 July 2020).
18. Papekhyn, R.S. (2008), Teoretycheskye osnovy fynansovoj ustojchyvosty predpryiatyj [Theoretical foundations of financial stability of enterprises], Publishing House "Volhohradskoe nauchnoe yzdatel'stvo", Volhohrad, Russia.
19. Piatnytska, G. and Fedulova, I. (2020), "Financial safety of a country and an enterprise: definitions, interrelation and risks of providing", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8059 (Accessed 01 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14
20. Zivkovic, D. Todorovic, S. and Bucan, I. (2015), "Management of health, safety and wellbeing of employees in the business system", Ekonomika poljoprivrede, vol. 62(3), pp. 677-692. DOI: 10.5937/ekoPolj1503677Z.
21. Haslinda, A. Saharudin, S. Hidayah, N. and Mohamed, R. (2016), "Safety Training, Company Policy and Communication for Effective Accident Management", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 6(9), pp. 2222—6990. DOI: 10.6007/IJARBSS/v6-i9/2302.
22. Bilomistnyi, O.M. and Lichko, K.H. (2015), "Organizational ensure financial security of enterprise", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 1(26), pp. 56—61.
23. Melnyk, S. (2020), "Theoretical aspects of anti-sipative management of enterprise financial security", Agrosvit, vol. 5, pp. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.31.
24. Fedulova, I.V. (2019), "Risk management strategy", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 1 (1), pp. 65—74.
25. Piatnytska, G. and Naidiuk, V. (2018), "Financial stability as a basis for defining the strategic vector of the enterprise innovative development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7—16.
26. Bojko, V.O. (2020), "The strategic essence of crisis management and its place in the system of management sciences", Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers "??ГO?" with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, July 24, Oxford, United Kingdom, Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform, UK, vol. 4, pp. 75—79.
27. Zahorel'skaia, T. Yu. (2015), "Assessment of the level of financial security of industrial enterprises of Dnipropetrovsk region", Efektyvna ekonomika, vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4045 (accessed 6 July 2020).

№ 8 2020, стор. 26 - 34

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

І. В. Федулова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет

I. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8802-137X


Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-3463-133X

Як цитувати статтю

Федулова І. В., П'ятницька Г. Т. Сигніфікація ризик-менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 26–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.26

Fedulova, I. and Piatnytska, G. (2020), “Signification of risk management, crisis management and compliance in the financial safety management of an enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 26–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.