EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КАТЕГОРІЯХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
О. В. Ярошевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.15

УДК: 330.11: 336.763

О. В. Ярошевська

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КАТЕГОРІЯХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

Анотація

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи розвитку фінансового ринку і кругообігу капіталу. Об'єктом дослідження є категоріальний апарат сучасних економічних теорій, що формалізують механізм функціонування фінансового ринку. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, індекси. У статті узагальнено основні теоретико-методологічні підходи до дослідження ринків капіталу такими теоріями: неокласицизму, ціноутворення і оподаткування капітальних активів, поводження цін на фінансовому ринку, динамічної волатильності, ефективного фондового ринку, біхевіоризму, арбітражного ціноутворення, випадкового блукання цін на акції, вартісного інвестування, раціональних очікувань, фрактальності фінансових ринків, реактивною теорією (надреакцій, недореакцій, контрреакцій), асиметричності інформації, фінансової нестабільності, технічного і фундаментального аналізу, фінансіалізації. Показано, що диференціація зазначених теорій визначається акцентом на різні елементи, які лежать в основі функціонування фінансових ринків, — об'єкти (ціни активів, курси цінних паперів, процентні ставки); суб'єкти (їх поведінка, очікування, мотивація); інституціональне середовище (ступінь державного регулювання, оподаткування, умови обміну інформацією та її характеристики, конкуренція).
Доведено, що дестабілізуючими факторами розвитку фінансових ринків є: брак інформації, унікальна спекулятивна природа, складність визначення справедливої вартості цінних паперів, значний вплив поведінкових факторів на прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано доповнити неокласичну економічну парадигму, яка робить акцент на аналізі взаємодії попиту та пропозиції, теорією поведінкових фінансів, яка грунтується на відносних очікуваннях індивідуальної особи щодо таких параметрів, як корисність, прогнозування позитивних чи негативних фінансових результатів; враховує особистісні мотиви поведінки емітентів і інвесторів на фінансовому ринку і припускає нераціональність їх поведінки. Основним напрямом державного регулювання фінансових ринків визначено забезпечення його розвитку в напряму зменшення інформаційної асиметрії.

Ключові слова: фінансовий ринок; економічна теорія; розвиток; попит; пропозиція; ефективність.

Література

1. Мацелюх Н. Основні теорії походження цін на фінансовому ринку. Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2011. № 9-10. С. 3—10.
2. Радзієвська В. М. Відсоткові ставки фінансового ринку: теоретичні аспекти. Економіка: теорія та практика. 2013. № 2. С. 61—69.
3. Badea L. CAPM in the framework of current European capital market. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 8. С. 172—182.
4. Dajcman S. Is CAPM valid? Evidence from Slovenia. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9. С. 303—311.
5. Гуляєва Л. П. Еволюція податку Тобіна як інструмента регулювання фінансових ринків. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2014. № 1. С. 34—42.
6. Кулик А.Б., Хохич Д. Г. Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні. Фінанси України. 2010. № 9. С. 37—48.
7. Колосов А.М. Проектування дисконтних цін товарів на основі оптимізації за Парето. Управління проектами та розвиток виробництва. 2013. № 1. С. 58—64.
8. Піскун О.В. Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю з динамічним підбором параметрів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 2. С. 42—45.
9. Лебедев О.В. Концепция рыночной эффективности: теоретическое и эмпирическое обоснование и роль в создании стоимости. Корпоративные финансы. 2011. № 2 (18). С. 82—91.
10. Granger С. W. J., Morgenstern O. Spectral analysis of New York stock market prices. KIKLOS. International Review for Social Sciences. 1963. Vol. 16. Is.1. p. 1—27. URL: //doi.org/10.1111/j.1467-6435.1963.tb00270.x (дата звернення 27.05.2020).
11. Барташевська Ю.М., Яворський А.О. Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування. Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. 2015. № 1. С. 7—14.
12. Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 50—55.
13. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України. Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018. 516 с.
14. Малишенко К. Основи мутаційної теорії фондового ринку. Ринок цінних паперів. 2013. № 9—10. С. 17—22.

O. Yaroshevska

PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE CATEGORIES OF MODERN ECONOMIC THEORIES

Summary

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of financial market development and capital circulation. The object of research is the categorical apparatus of modern economic theories that formalize the mechanism of functioning of the financial market. To write the article, general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, indices were used. The article summarizes the main theoretical and methodological approaches to the study of capital markets by the following theories: neoclassicism, pricing and taxation of capital assets, financial market price behavior, dynamic volatility, efficient stock market, behaviorism, arbitrage pricing, random stock price wandering rational expectations, fractality of financial markets, reactive theory (overreactions, underreactions, counterreactions), information asymmetry, financial instability, technical and fundamental analysis, financialization. It is shown that the differentiation of these theories is determined by the emphasis on the various elements that underlie the functioning of financial markets — objects (asset prices, securities prices, interest rates); subjects (their behavior, expectations, motivation); institutional environment (degree of state regulation, taxation, conditions of information exchange and its characteristics, competition). It is proved that destabilizing factors in the development of financial markets are: lack of information, unique speculative nature, the difficulty of determining the fair value of securities, the significant influence of behavioral factors on investment decisions. It is proposed to supplement the neoclassical economic paradigm, which emphasizes the analysis of the interaction of supply and demand, the theory of behavioral finance, which is based on the relative expectations of the individual regarding parameters such as usefulness, forecasting positive or negative financial results; takes into account the personal motives of the behavior of issuers and investors in the financial market and assumes the irrationality of their behavior. The main direction of state regulation of financial markets is to ensure its development in the direction of reducing information asymmetry.

Keywords: financial market; economic theory; development; demand; supply; efficiency.

References

1. Matseliukh, N. (2011), "Basic theories of the origin of prices in the financial market", Visnyk Derzhavnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku, vol. 9—10, pp. 3—10.
2. Radziievska, V. M. (2013), "Financial market interest rates: theoretical aspects", Ekonomika: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 61—69.
3. Badea, L. (2013), "CAPM in the framework of current European capital market", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 172—182.
4. Dajcman, S. (2013), "Is CAPM valid? Evidence from Slovenia", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 303—311.
5. Huliaieva, L. P. (2014), "The evolution of the Tobin tax as a tool for regulating financial markets", Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, vol. 1, pp. 34—42.
6. Kulyk, A. B. Khokhych, D. H. (2010), "Application of Tobin's model for the analysis of economic processes in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 37—48.
7. Kolosov, A. M. (2013), "Design of discount prices of goods on the basis of Pareto optimization", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 1, pp. 58—64.
8. Piskun, O. V. (2015), "Stock portfolio hedging based on volatility management strategies with dynamic parameter selection", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2, pp. 42—45.
9. Lebedev, O.V. (2011), "The concept of market efficiency: theoretical and empirical rationale and role in value creation", Korporativnye finansy, vol. 2 (18), pp. 82—91.
10. Granger, S. W. J. Morgenstern, O. (1963), "Spectral analysis of New York stock market prices", KIKLOS. International Review for Social Sciences. vol. 16, is.1, pp. 1-27. URL://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1963.tb00270.x (accessed 27 May 2020).
11. Bartashevska, Yu. M. Yavorskyi, A. O. (2015), "Fractal analysis of financial markets: theoretical and practical aspects of application", Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 7—14.
12. Plastun, O. (2015), "Hypothesis of superreactions: theory and practice of financial markets", Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 1, pp. 50—55.
13. Iaroshevska, O.V. (2018), Mechanisms of capital formation of business entities in the conditions of development of the stock market of Ukraine. Kramatorsk: Donbas State Machine-Building Academy, 516 p.
14. Malyshenko, K. (2013), "Fundamentals of stock market mutation theory", Rynok tsinnykh paperiv, vol. 9—10, рр. 17—22.

№ 8 2020, стор. 15 - 19

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 1108

Відомості про авторів

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763

Як цитувати статтю

Ярошевська О. В. Проблеми розвитку фінансового ринку в категоріях сучасних економічних теорій. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 15–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.15

Yaroshevska, O. (2020), “Problems of financial market development in the categories of modern economic theories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 15–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.