EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗА І ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Ю. В. Кіндзерський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.10

УДК: 330.341.1:330.47

Ю. В. Кіндзерський

ГЕНЕЗА І ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті систематизовано підходи до розуміння генези та змісту цифрової економіки як новітнього явища суспільного прогресу. Розкрито чинники, напрями і наслідки трансформації світової економіки, пов'язані з явищем цифровізації суспільного виробництва. Наведено різні підходи до розуміння змісту цифрової економіки та вказано на її особливості, що дозволяють вважати цю економіку новим етапом розвитку людства. Визначено вплив цифровізації на діяльність держави, бізнесу, окремого індивідууму. Окреслено загальні перспективи становлення цифрової економіки в Україні. Зроблено висновок про те, що успішний розвиток цифрової економіки вимагає розробки державної стратегії випереджаючої цифровізації економіки, яка б, з одного боку, враховувала значну структурну і технологічну відсталість України від розвинених країн і виступала одним із важелів швидкого подолання цієї відсталості, а з іншого боку, дозволила б суттєво трансформувати підходи держави до процесів управління економікою.

Ключові слова: цифрова економіка; цифровізація; цифрові технології; Четверта промислова революція.

Література

1. Management of Permanent Change / Editors: Horst Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart, Ralf Reichwald. Springer Gabler, Wiesbaden, 2015. 240 p.
2. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ-/digitalecon.pdf (дата звернення: 15.05.2018).
3. Markovitch S., Willmott P. Accelerating the digitization of business processes / McKinsey, 2014. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckin-sey/our-insights/accelerating-the-digitizationof-business-processes (дата звернення: 15.05.2018)
4. Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf. 1995. 256 p.
5. Niebel, T. 2014. "ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging and Developed Countries." ZEW Discussion Paper 14-117, ZEW Centre for European Economic Research, Mannheim, Germany.
6. Tapscott D. The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw-Hill; 2014. 448 p.
7. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Монография. Пер. с англ. М.: Изд-во "Э"; 2017. 208 с.
8. Джусов О.А., Апальков С.С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ecn/article-/view/3058/2746
9. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — К., 2018. — 252 с.
10. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / За ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. Київ, Академперіодика, 2020. 188 c.
11. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д.В. Огородня, В.А. Опенька // Фінансовий простір. — 2017. — № 3 (27). — С. 13—21.
12. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. — 2016. — № 6. — С. 105—112.
13. Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н.М. Краус, О.П. Голобородько, К.М. Краус // Ефективна економіка. — 2018. — № 1. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1— 2018/8.pdf
14. Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5—6 (75). С. 131—143.
15. Coase R. The Nature of the Firm, Econometrica. 1937;4(16): 386—405.
16. The Concept of a 'Digital Economy' [Electronic resource]. — Access mode: http://odec.org.uk/theconcept-of-a-digital-economy/— Title from the screen
17. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации. М.: Группа Всемирного банка; ЕЭК. 2018.
18. BCS Policy Hub. URL: http://policy.bcs.org/position_statements/digital-economy
19. Economist Intelligence Unit (EIU). (2011). Digital economy rankings 2010 beyond e-readiness. EIU and IBM. URL: https://www 935.ibm.com/ services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings 2010_final_web.pdf
20. Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, Australia's Digital Economy: Future Directions (2009).
21. UK Digital Strategy. URL: https://www.gov.uk/government/-publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
22. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67$2018$%D1%80
23. Веретюк C.М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні // Фінансовий простір № 3 (27) // Наукові записки Українського НДІ зв'язку.— 2016. — № 2. — С. 51—58.
24. Кіт Л.З. Еволюція мережевої економіки / Л.З. Кіт // Вісник Хмельницького національного університету. — Економічні науки. — 2014. — № 3. — Т. 2. — С. 187—194.
25. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Олійник О.А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 4—9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.4/
26. Алетдинова А.С., Бабкин А.В. и др. Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. — СПб: Изд-во Политехн. Ун-та, 2017. — 807 c.
27. Шелест О., Кутовий Я., Самоходський І. Розвиток української ІТ-індустрії: аналітичний звіт, 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf
28. Об'єм ринку e-commerce в Україні перетнув 50 млрд грн. Електронний чек сприятиме розвитку ринку і захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://brdo.com.ua/top/ob-yem-rynku-e-commerce-v-ukrayini-peretnuv-50-mlrd-grn-elektronnyj-chek-spryyatyme-rozvytku-rynku-zahystu-prav-spozhyvachiv/
29. Brand Finance: [сайт]. URL: http://brandfinance.com (датазвернення: 15.03.2019).

Yu. Kindzerskyi

GENESIS AND FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXTOF PROSPECTS FOR ITS FORMATION IN UKRAINE

Summary

The process of the economy digitalization leads to the inevitable transformation of the socio-economic paradigm of social development. The emergence of the digital economy is associated with the transition to a new, higher stage of production of goods and services based on the use of information technology. The article systematizes the approaches to understanding the genesis and content of the digital economy as the latest phenomenon of social progress. The research is based on theoretical methods of scientific knowledge, in particular, on the use of synthesis and deduction methods, as well as methods of empirical knowledge, which made it possible to reveal the features of the digital economy and find tools that contribute to its development. The factors, directions, and consequences of the world economy transformation related to the phenomenon of digitalization of social production are revealed. Different approaches to understanding the content of the digital economy are presented and its features are indicated, which allow us to consider this economy as a new stage of human development. The influence of digitalization on the activity of the state, business, the individual is determined. The general prospects of the formation of the digital economy in Ukraine are outlined. The laws inherent only in the digital economy have been identified and characterized, in particular, R. Metcalfe's law of network effect and J. Hilder's law of reverse pricing. It is concluded that the successful development of the digital economy requires the development of a state strategy of advanced digitalization of the economy, which would, on the one hand, take into account the significant structural and technological backwardness of Ukraine from developed countries and act as one of the levers would significantly transform the state's approaches to economic management processes.
When conducting the scientific research, the main sources of initial data were materials of consulting agencies, foreign statistical bureaus, fundamental and applied works of reputable scientists in areas of the digital economy.

Keywords: digital economy; digitalization; digital technologies; Fourth industrial revolution.

References

1. Albach, H. Meffert, H. Pinkwart, A. and Reichwald, R. (2015), Management of Permanent Change, Springer Gabler, Wiesbaden, Germany.
2. Mesenbourg, T. L. (2001), "Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census", [Online], available at: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf (Accessed 15 May 2020).
3. . Markovitch, S. and Willmott, P. (2014), "Accelerating the digitization of business processes", [Online], available at: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/ourinsights/accelerating-the-digitization-of-business-processes (Accessed 15 May 2020).
4. Niebel, T. (2014), ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging and Developed Countries, ZEW Discussion Paper 14—117, ZEW Centre for European Economic Research, Mannheim, Germany.
5. Negroponte, N. (1995), Being Digital, Knopf, NY, 256 p.
6. Tapscott, D. (2014), The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking promise and peril. In the age of networked intelligence, McGraw-Hill, 448 p.
7. Schwab, K. (2017), The Fourth Industrial Revolution: monograph, Publishing House "E", Moscow, 208 p.
8. Dzhusov, O. A. and Apalkov, S. S. (2016), "Digital economy: structural changes in the international capital market", [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/-article/view/3058/2746. (Accessed 15 May 2020).
9. Lyashenko, V. I. and Vyshnevs'kyy, V. P. (2018), Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of economy and industry: issues and prospects], NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
10. Vyshnevs'kyy, V. P. and Kniaziev, S. I. (2020), Tsyfrovizatsiia ekonomiky Ukrainy: transformatsijnyj potentsial: monohrafiia [Digital economy of Ukraine: transformational potential: monograph], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-ti. Kyiv, Akademperiodyka
11. Кarcheva, G. T. Ogorodnya, D. V. and Open'ka, V. A (2017), "The digital economy and its impact on the development of national and international economics", Finansovyy prostir, vol. 3, pp. 13—21.
12. Kolyadenko, S. V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105—112.
13. Kraus, N. M. Holoborod'ko, O. P. and Kraus, K. M. (2018), "Digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development", Efektyvna ekonomika, vol. 1, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 05 May 2020).
14. Putsenteilo, P. R. and Humeniuk, O. O. (2018), "Digital economy as the newest vector of reconstruction of traditional economy", Innovatsiina ekonomika, vol. 5—6 (75), рр. 131—143.
15. Coase, R. (1937), "The Nature of the Firm", Econometrica, vol. 4 (16), рр. 386—405.
16. Odec.org.uk (2018), "The Concept of a Digital Economy", available at: http://odec.org.uk/theconcept-of-a-digital-economy (Accessed 15 May 2020).
17. The World Bank Group (2018), Cifrovaja povestka Evrazijjskogo ehkonomicheskogo sojuza do 2025 goda: perspektivy i rekomendacii [Digital Agenda of the Eurasian Economic Union until 2025: Prospects and Recommendations], Gruppa Vsemirnogo banka, EEhK, Moscow, Russia.
18. Policy.bcs.org (2018), "BCS Policy Hub", available at: http://policy.bcs.org/position_statements/digital-economy (Accessed 15 May 2020).
19. Economist Intelligence Unit (2011), "Digital economy rankings 2010 beyond e-readiness", EIU and IBM, available at: https://www 935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings 2010_final_web.pdf (Accessed 15 May 2020).
20. Department of Broadband Communications and the Digital Economy (2009), "Australia's Digital Economy: Future Directions", Department of Broadband Communications and the Digital Economy, Canberra, Australia.
21. UK Digital Strategy (2017), available at: https://www.gov.uk/government/-publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy (Accessed 15 May 2020).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Concept of development of digital economy and society of Ukraine for 2018—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67$2018$%D1%80 (Accessed 4 May 2020).
23. Veretiuk, C.M. and Pilins'kyj, V.V. (2016), "Defining priority areas for the development of the digital economy in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo-doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
24. Kit, L. Z. (2014), "The evolution of the network economy", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, рр. 187—194.
25. Lozova, T. Oliinyk, H. and Oliinyk, O. (2019), "Digitalization of the technical inventory of real estate objects: land plots and buildings, structures and transmitters located on them", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4—9.
26. Aletdinova A. S., and Babkin A. V. (2017), Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of economy and industry: issues and prospects], Izd-vo Politekhn. Un-ta, St.Pitersburg, Russia.
27. Shelest, O. Kutovyj, Ya. and Samokhods'kyj, I. (2018), "Development of the Ukrainian IT-industry: analytical report", [Online], available at: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (Accessed 15 May 2020).
28. Brdo.com.ua (2018), "The volume of the e-commerce market in Ukraine has exceeded UAH 50 billion. The electronic check will promote market development and consumer protection", available at: https://brdo.com.ua/top/ob-yem-rynku-e-commerce-v-ukrayini-peretnuv-50-mlrd-grn-elektronnyj-chek-spryyatyme-rozvytku-rynku-zahystu-prav-spozhyvachiv/ (Accessed 15 May 2020).
29. Brandfinance.com (2020), "Brand Finance", available at: http://brandfinance.com (Accessed 15 May 2020).

№ 8 2020, стор. 10 - 14

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 3086

Відомості про авторів

Ю. В. Кіндзерський

д. е. н., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Yu. Kindzerskyi

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4432-6526

Як цитувати статтю

Кіндзерський Ю. В. Генеза і особливості цифрової економіки у контексті перспектив її становлення в Україні. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.10

Kindzerskyi, Yu. (2020), “Genesis and features of the digital economy in the contextof prospects for its formation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.