EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДГРУНТЯ: ВІДСУТНІСТЬ ЄДНОСТІ ПОГЛЯДІВ ЯК ПОКАЗНИК РІЗНОСПРЯМОВАНОСТІ БАЗОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Н. В. Резнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.4

УДК: 323.173: 338.22.021.4

Н. В. Резнікова

ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДГРУНТЯ: ВІДСУТНІСТЬ ЄДНОСТІ ПОГЛЯДІВ ЯК ПОКАЗНИК РІЗНОСПРЯМОВАНОСТІ БАЗОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

В статті робиться висновок про відсутність єдності поглядів на природу сепаратизму. Зазначено, що у теоріях сепаратизму, як правило, визначаються умови, які або породжують бажання субнаціональних груп покинути країну, або полегшують здійснення такого рішення; тому припускається, що рішення приймаються з точки зору витрат і вигод, коли групи та їхні лідери зважують витрати і вигоди внаслідок виходу з держави з витратами і вигодами за умови продовження перебування в її кордонах. Ці гіпотези підпадають під чотири широкі категорії: економічні детермінанти сепаратизму (наявність у регіоні природних ресурсів; абсолютний рівень доходу); культурні детермінанти сепаратизму (рівень освіти (чоловіків); навички субнаціональних груп); політичні детермінанти сепаратизму (політичні трансформації; дилеми безпеки; розпад держави і схильність до політичного насильства несепаратистського характеру); альтернативні детермінанти сепаратизму (вік країни; наявність неприлеглих одна до одної частини, розділеної іншими країнами або водними басейнами; населення, величина і ландшафт країни).
У статті розкрито детермінанти сепаратизму на базі проведеного аналізу існуючих його теорій з виокремленням економічних передумов його зародження та розгортання з метою формування у подальших дослідженнях інституційних інструментів та економічних механізмів запобігання останньому. Визначено мотиваційні інтенції відокремлення та сепаратизму залежно від розміру економіки (велика відкрита економіка та мала відкрита економіка), економічних інтересів суб'єктів господарювання (виробники та споживачі) та соціальних запитів з врахуванням потенційного впливу на економічне зростання. Наголошується, що сепаратизм "secessionism", маючи передусім внутрішні передумови, зазнає також впливу з боку акторів геополітичної гри, для реалізації чиїх доктрин забезпечення національних інтересів і домінування у світі сепаратистські процеси сприяють досягненню мети, оскільки політично й економічно ослаблені державні утворення не мають достатнього ресурсу для прийняття повністю суверенних рішень, а також зменшують ймовірність утворення політичних союзів, здатних створювати конкуренцію лідерам.
Розглянуто моделі, в яких найістотнішою ідеєю формування ідентичності територій визнано ту, що базується передусім навколо економічних інтересів, а тому й прагнення сепаратистських рухів також зумовлені й визначаються економічними інтересами. Економічний корисливий інтерес (включно з перспективними або обіцяними здобутками у майбутньому) є єдиним найістотнішим і найлегітимнішим підгрунтям для просування незалежності на будь-якій території. Сепаратистські політичні спільноти створюються, коли частина населення вбачає відокремлення економічно вигідним. Отже, легітимність руху за незалежність у цілому будується на низці економічних чинників, як-от: частка регіону в національному доходові, абсолютний рівень його розвитку, його торгівля з рештою країни, його чисті потоки капіталу з іншими регіонами і його фіскальна автономія.
Відсутність єдності у висновках щодо наслідків сепаратизму, проілюстована нами у дослідженні на прикладі чималого обсягу наукової літератури, а також нехтування, на наш погляд, важливими аспектами геополітичних устремлінь потужних країн свідчить про наявність різноспрямованих базових інтересів учасників міжнародних відносин, які і постають фундаментальним базисом процесів автономізації аж до відокремлення. Серед детермінант підтримки сепаратизму виокремлено: наявність регіональних політичних партій; певну ступінь децентралізації; уявлення про слабкість держави, до складу якої входять сепаратистські регіони. Можливі судження та висновки щодо економічного підгрунтя відокремлення чи сепаратизму можуть породжуватися внутрішнім конфліктом, слабким керівництвом або формуватися по мірі загострення регіональних асиметрій та економічної кризи.

Ключові слова: сецесія; сепаратизм; економічні детермінанти; економічна безпека; економічні ефекти.

Література

1. Bartkus, Viva Ona. 1999. The Dynamic of Secession. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Bookman M. The Economics of Secession / M. Bookman// The Economics of Secession Macmillan Press, London. — 1993. — Р. 262.
3. Buchheit, Lee C. 1978. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. New Haven and London: Yale University Press.
4. Collier, Paul and Anke Hoeffler. "The Political Economy of Secession." Development Research Group, World Bank; Center for the Study of African Economies, 1-22. 2002.
5. Fearon, J. D. Ethnicity, insurgency, and civil war [Electronic resource] / J. D. Fearon, D.D. Laitin // American Political Science Review. — 2003. — Vol. 97, Issue 1. — P. 75-90. — Mode of access: http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/fearon_laitin_2003.pdf
6. Gurr, Ted Robert and Anne Pitsch. 2003. "Ethnopolitical Conflict and Separatist Violence." In W. Heitmeyer and J. Hagan (eds.). International Handbook of Violence Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 227—245.
7. Gurr, Ted Robert. 1993. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, DC: United States Institute of Peace.
8. Gurr, Ted Robert. 2000. Peoples versus States: Minorities at Risk in the New Century. Washington, DC: United States Institute of Peace.
9. Hale, Henry E. 2000. "The Parade of Sovereignties: Testing Theories of Secession in the Soviet Setting." British Journal of Political Science 30 (2000):31—56.
10. Hechter M. The Dynamics of Secession [Electronic resource] / M. Hechter // Acta Sociologica. — 1992. — Vol. 35, Issue 4. — P. 267—283. — Mode of access: https://www.academia.edu/20583253/The_Dynamics_of_Secession
11. Horowitz, Donald L. 2003. "The Cracked Foundations of the Right to Secede." Journal of Democracy 14 (2003):5-17.
12. Kissinger, H. (1994). Diplomacy. New York: Simon & Schuster. 912 p.
13. Le Billon, Philippe. 2001. ""Angola's Political Economy of War: The Role of Oil and Diamonds, 1975—2000"." African Affairs 100 (2001):55-80.
14. Reznikova N. The Policy оf Economic Nationalism: from Origins to New Variations оf Economic Patriotism / Nataliia Reznikova, Volodymyr Panchenko, Olena Bulatova // Baltic Journal of Economic Studies. — 2018. — Vol. 4. — Р. 274—281.
15. Ross, Michael. What Do We Know About Natural Resources and Civil War? UCLA Department of Political Science. 2003.
16. Saideman, Stephen M. R. William Ayres. "Determining the Causes of Irredentism: Logit Analysis of Minorities at Risk Data from the 1980s and 1990s." The Journal of Politics 62:1126-44.
17. Sambanis, Nicholas. Partition as a Solution to Ethnic War. World Politics 52[4], 437-83. — 2000.
18. Sorens, Jason. 2005. "The Cross-Sectional Determinants of Secessionism in Advanced Democracies." Comparative Political Studies 38 (2005):304-26.
19. Spycman N. America's Strategy in World Politics. The United States and balance of Power / N. Spycman — New York: Harcourt, Brace of Co., 1942. — 500 p.
20. Treisman, Daniel S. 1997. "Russia's 'Ethnic Revival' The Separatist Activism of Regional Leaders in a Postcommunist Order." World Politics 49 (1997):212-49.
21. Young, Crawford. 1983. "Comparative Claims to Political Sovereignty: Biafra, Katanga, Eritrea," in Donald Rothchild and Victor A. Olorunsola (eds.) State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas. Boulder: Westview Press.
22. Горло Н.В. Функціональні та концептуальні моделі політики іредентизму. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — "Політичні інститути та процеси". Запорізький національний університет. Львівський національний університет імені Івана Франка. Запоріжжя, Львів, 2019. — Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/dis_horlo.pdf
23. Кондратенко О.Ю. Класична та сучасна геополітика: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / О.Ю. Кондратенко // Міжнародні відносини: Серія "Політичні науки". — 2015. — №9. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2645/2351
24. Маккиндер Х. Географическая ось истории / Х. Маккиндер // Полис. — 1995. — №4. — С. 162—169.
25. Mackinder Н. The Round World and the Winning of the Peace / Н. Mackinder // Foreign Affairs. — 1943. — Vol.21. — №4. — P. 595—605.
26. Панченко В.Г. Методологічні засади економічного націоналізму / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Економіка і держава. — 2017. — № 7. — С. 4—8; Panchenko V.H. Metodolohichni zasady ekonomichnoho natsionalizmu / V.H. Panchenko, N.V. Reznikova // Ekonomika i derzhava. — 2017. — №7. — S. 4—8.
27. Панченко В.Г. Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Економіка і держава. — № 8 (серпень). — 2017. — С. 4—8.
28. Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н.В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2012. — № 4 (63). — С. 38—42.

N. Reznikova

INTRODUCTION TO THE THEORY OF SEPARATISM AND THE PROBLEM OF DEFINITION ITS ECONOMIC BASIS: DISUNITY OF OPINION AS AN INDICATOR OF TENSIONS BETWEEN BASIC INTERESTS

Summary

The conclusion is made about disunity of opinion (lack of agreement) about the nature of secessionism. It is argued that theories of secession usually outline the conditions provoking the desire of sub-national groups to leave the host country or simplifying the realization of this decision; it is, therefore, assumed that the decisions are taken in view of the costs and benefits, when the groups and their leaders weight the costs and benefits due to the separation from the host country against the costs and benefits resulting from their continued stay within its borders. These hypotheses fall under the four broad categories: economic determinants of secessionism (availability of natural resources; absolute level of income); cultural determinants of secessionism (education level (of males); skills of sub-national groups); political determinants of secessionism ( political transformations; security dilemmas; collapse of the state and the tendency to political violence of non-secessionist nature); alternative determinants of secessionism (age of the country; existence of non-adjacent parts separated by other countries or water basins; the country's population, size and landscape).
The article contains a comprehensive critical analysis of the existing theoretical approaches to identification of the economic motivation as a factor behind secession and secessionism, with emphasis on outlining the economic determinants of secessionism. The motivation-based intentions of secession and secessionism are defined depending on the economy size (a large open economy and a small open economy), economic interests of business entities (producers and consumers) and social demands with accounting to the potential impact on economic growth. It is stressed that secessionism, which background is essentially internal, is also subject to influences from geopolitical actors whose doctrinal goal of securing national interests and global domination finds support in secessionist processes, because politically and economically weak state formations, lacking the sufficient resource for taking totally sovereign decisions, are unlikely to be able to create political alliances capable to compete with leaders.
Models are explored built on the argument that because economic interests are the foundational idea in forming territorial identities, intentions of secession movements are also reliant on and driven by economic interests. The economic mercenary interest (including promised gains in future) is the most solid and legitimate ground for promoting independence in any territory. Secessionist political communities will be formed when secession becomes economically beneficial in the eyes of a part of the population. So, the legitimacy of an independence movement builds on a number of economic factors like the region's share in the national income, the absolute level of the region's development, the region's trade with the rest of the country, its net capital flows with other regions and its fiscal autonomy.
Lack of agreement in the conclusions about consequences of secessionism, illustrated by us in the study based on a large scope of the research literature, and overlooking, as we believe, of important aspects of geopolitical intentions of powerful countries are an indication of multidirectional core interests of the international relations' parties, which lay the firm basis for autonomy seeking, until the eventual secession. The determinants of secessionism support are summed up as follows: the existence of regional political parties; a certain degree of decentralization; ideas about the weakness of the state in which secessionist regions are incorporated. Opinions and conclusions about the economic background of secession or secessionism may be possibly born by an internal conflict or weak administration, or may be formed as regional asymmetries and economic crises aggravate.

Keywords: secession; separatism; economic determinant; economic security; economic effect.

References

1. Bartkus, V.O. (1999), The Dynamic of Secession, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
2. Bookman, M. (1993), The Economics of Secession, Macmillan Press, London, UK.
3. Buchheit, L.C. (1978), Secession: The Legitimacy of Self-Determination, Yale University Press, New Haven, London, UK.
4. Collier, P. and Anke H. (2002), "The Political Economy of Secession", Development Research Group, World Bank; Center for the Study of African Economies, pp. 1—22.
5. Fearon, J. D. and Laitin, D.D. (2003), "Ethnicity, insurgency, and civil war", American Political Science Review, vol. 97, Issue 1, pp. 75—90, available at: http://www.uky.edu/~clthyn2/PS439G/readings/fearon_laitin_2003.pdf (Accessed 20 May 2020).
6. Gurr, T.R. and Anne, P. (2003), "Ethnopolitical Conflict and Separatist Violence", International Handbook of Violence Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 227—245.
7. Gurr, T.R. (1993), Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, DC: United States Institute of Peace, Washington, USA.
8. Gurr, T.R. (2000), Peoples versus States: Minorities at Risk in the New Century, DC: United States Institute of Peace, Washington, USA.
9. Hale, H.E. (2000), "The Parade of Sovereignties: Testing Theories of Secession in the Soviet Setting", British Journal of Political Science, vol. 30, pp. 31—56.
10. Hechter, M. (1992), "The Dynamics of Secession", available at: Acta Sociologica, vol. 35, Issue 4, pp. 267—283, https://www.academia.edu/20583253/The_Dynamics_of_Secession (Accessed 20 May 2020).
11. Horowitz, D.L. (2003), "The Cracked Foundations of the Right to Secede", Journal of Democracy, vol. 14, pp. 5—17.
12. Kissinger, H. (1994), Diplomacy, Simon & Schuster, New York, USA.
13. Le Billon, Ph. (2001), "Angola's Political Economy of War: The Role of Oil and Diamonds, 1975—2000", African Affairs, vol. 100, pp. 55—80.
14. Reznikova, N. Panchenko, V. and Bulatova, O. (2018), "The Policy of Economic Nationalism: from Origins to New Variations of Economic Patriotism", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, pp. 274—281.
15. Ross, M. (2003), What Do We Know About Natural Resources and Civil War?, UCLA Department of Political Science, Los Angeles, USA.
16. Saideman, Stephen M. R. William Ayres. "Determining the Causes of Irredentism: Logit Analysis of Minorities at Risk Data from the 1980s and 1990s.", The Journal of Politics, vol. 62, pp. 1126—44.
17. Sambanis, N. (2000), "Partition as a Solution to Ethnic War", World Politics, vol. 52 [4], pp. 437—483.
18. Sorens, J. (2005), "The Cross-Sectional Determinants of Secessionism in Advanced Democracies", Comparative Political Studies, vol. 38, pp. 304—326.
19. Spycman, N. (1942), America's Strategy in World Politics. The United States and balance of Power, Harcourt, Brace of Co., New York, USA.
20. Treisman, D.S. (1997), "Russia's 'Ethnic Revival' The Separatist Activism of Regional Leaders in a Postcommunist Order", World Politics, vol. 49, pp. 212—249.
21. Young, C. (1983), "Comparative Claims to Political Sovereignty: Biafra, Katanga, Eritrea", State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas. Westview Press, Boulder, USA.
22. Horlo, N.V. (2019), "Functional and conceptual models of irredentism policy", Abstract of Ph.D. dissertation, Politics, Zaporiz'kyj natsional'nyj universytet, L'vivs'kyj natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka, Zaporizhzhia, Lviv, available at: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/dis_horlo.pdf (Accessed 20 June 2020).
23. Kondratenko, O.Yu. (2015), "Classical and modern geopolitics: a retrospective analysis", Mizhnarodni vidnosyny: Seriia "Politychni nauky", vol. 9, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2645/2351 (Accessed 20 June 2020).
24. Makkynder, Kh. (1995), "Geographical axis of history", Polys, vol. 4, pp. 162—169.
25. Mackinder, N. (1943), "The Round World and the Winning of the Peace", Foreign Affairs, vol. 21, no. 4, pp. 595—605.
26. Panchenko, V.H. and Reznikova, N.V. (2017), "Methodological principles of economic nationalism", Ekonomika i derzhava, vol. 7, pp. 4—8.
27. Panchenko, V.H. and Reznikova, N.V. (2017), "The policy of economic nationalism: from origins to new versions of economic patriotism", Ekonomika i derzhava, vol. 8, pp. 4—8.
28. Reznikova, N.V. (2012), "Theoretical and methodological principles of determining economic dependence in the conditions of bipolar zoning of the world economy", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 4 (63), pp. 38—42.

№ 8 2020, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В. До питання теорії сепаратизму та її економічного підгрунтя: відсутність єдності поглядів як показник різноспрямованості базових інтересів. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.4

Reznikova, N. (2020), “Introduction to the theory of separatism and the problem of definition its economic basis: disunity of opinion as an indicator of tensions between basic interests”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.